Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Äîëîîí ºäºð
1äýõü ºäºð-ïîíåäåëüíèê

Àðâàí õî¸ð ñàð
1-ð ñàð-ÿíâàðü

2äàõü ºäºð-âòîðíèê

2-ð ñàð- ôåáðàëü

3äàõü ºäºð-ñðåäà
...
Ïîâòîðèòå . ïîæàëóéñòà-òà äàâòààä õýëýõã¿é þó
Íàïèøèòå. Ïîæàëóéñòà- òà áè÷ýýä ºãºõã¿é þó
Ìîæíî-áîëîõ óó
Áîëüøîå ñïàñèáî- è...
Öâåò-ºíãº
Áîðüáîé-áºõ

Êðàñèâûé-ñàéõàí
Íîâûé-øèíý
Ïî÷åìó-ÿàãààä
Òèõèé-÷èìýýã¿é
Áèáëèîòåêà-íîìèéí ñàí
Óëèöà-ãóäàìæ
ßãîäà-æè...
äîëîîí ºäºð                                     àðâàí õî
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

äîëîîí ºäºð àðâàí õî

127 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

äîëîîí ºäºð àðâàí õî

 1. 1. Äîëîîí ºäºð 1äýõü ºäºð-ïîíåäåëüíèê Àðâàí õî¸ð ñàð 1-ð ñàð-ÿíâàðü 2äàõü ºäºð-âòîðíèê 2-ð ñàð- ôåáðàëü 3äàõü ºäºð-ñðåäà 3-ð ñàð- ìàðò 4äýõü ºäºð -÷åòâåð÷ 5äàõü ºäºð -ïÿòíèöà 4-ð ñàð- àïðåëü 5-ð ñàð-ìàé 6äàõü ºäºð -ñóááàòà 6-ð ñàð-èþíü 7äàõü ºäºð- âîñêðåñåíüÿ 7-ð ñàð-èþëü 8-ð ñàð-àâãóñò 9-ð ñàð-ñåíòÿáðü 10-ð ñàð-îêòÿáðü 11-ð ñàð-íîÿáðü 12-ð ñàð-äåêàáðü Ïîçíîêîìüñÿ-òàíèëö Ïîçíîêîìüòåñü-òàíèëöàöãàà Äÿäÿ-àâãà àõ. íàãàö àõ Ôàìèéëèÿ- óðãèéí îâîã Îò÷åñòâî-ýöãèéí íýð Çíàêîìîé- òàíèë Ãîâîðèò-ÿðèõ Ïèñàò-áè÷èõ Ïîâòîðÿòü-äàâòàõ Äîáðî ïîæîëîâàòü-òàâòàé ìîðèë ß âàñ íå ïàíèìàþ- áè òàíûã îëãîõ áàéíà
 2. 2. Ïîâòîðèòå . ïîæàëóéñòà-òà äàâòààä õýëýõã¿é þó Íàïèøèòå. Ïîæàëóéñòà- òà áè÷ýýä ºãºõã¿é þó Ìîæíî-áîëîõ óó Áîëüøîå ñïàñèáî- èõ áàÿàðëàà Äåíü ðîæäåíèå –òºðñºí ºäºð Íàöèîíîëüíîñòü- ÿñ ¿íäýñ Ãîðîä- õîò Ðàáîòà-àæèë Øêîëà- ñóðãóóëü Èçâèíèòå ïîæàëóéñòà –óó÷ëààðàé Íåò-áàéõã¿é Åñòü-áàéíà  àéìàêå-àéìàã  ñîìîíå-ñóìàíä  öåíòðå ãîðîäà-õîòûí òºâä Ëþáèìûí- äóðòàé Ïðåäìåò-õè÷ýýë Íàöèîíàëüíîñòü-¿íäýñòýí Ãîä ðîæäåíèÿ-òºðñºí îí Ìåñòî ðîæäåíèÿ- òºðñºí ãàçàð Íðàâèòüñÿ-òààëàãäàõ Óâëåêàòüñÿ- âëåñîíèðõîõ Ó÷åíèå-ñîíèðõîë Ïðîôåññèÿ-ìýðýãæèë Ôèçêóëüòóðà- áèåèéí òàìèð
 3. 3. Öâåò-ºí㺠Áîðüáîé-áºõ Êðàñèâûé-ñàéõàí Íîâûé-øèíý Ïî÷åìó-ÿàãààä Òèõèé-÷èìýýã¿é Áèáëèîòåêà-íîìèéí ñàí Óëèöà-ãóäàìæ ßãîäà-æèìñ Ìåäñåñòðà-ñóâèëàã÷

×