Penggunaan Menurut Ekonomi Islam

17,124 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,124
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
478
Comments
2
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penggunaan Menurut Ekonomi Islam

 1. 1. PENGGUNAAN MENURUT EKONOMI ISLAM<br />
 2. 2. KANDUNGAN<br />2<br />
 3. 3. PENGENALAN<br />Penggunaan adalah berkait rapat dengan permintaan seperti pengeluaran dan penawaran. Penggunaan mnenggalakkan individu membelanjakan pendapatan, dan mendorong untuk meningkatkan lagi pendapatan tersebut.<br />
 4. 4. DEFINISI PENGGUNAAN<br />Dari segi bahasa:<br />Guna atau pakai<br />Istilah:<br />Perlakuan mengguna barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa.<br />Donald W. Moffat:<br />Penggunaan barangan dan perkhidmatan bagi memuaskan kehendak-kehendak pengguna. Hasil dari penggunaan melahirkan niali faedah atau utility.<br />
 5. 5. DEFINISI PENGGUNAAN<br />Pandangan Islam:<br />Berasal dari perkataan ‘istihlaq’, dinyatakan sebagai ‘itlaf ain’iaitu melenyapkan zat dan menghilangkan faedahnya; mengguna pakai sesuatu benda atau barangan yang boleh memberi faedah bagi menghasilkan manfaat yang dikehendaki. <br />Dr. Muhammad Abd. Mu’im Ghafar:<br />Menggunakan barangan dan perkhidmatan yang akan memenuhi keperluan manusia dan citarasa mereka. Ia mempunyai tujuan dan matlamat penting dalam kegiatan ekonomi.<br />
 6. 6. FALSAFAH PENGGUNAAN<br />
 7. 7. PEMILIKAN<br />Penggunaan sesuatu barangan hanya boleh berlaku setelah berlakunya pemilikan<br />“Iaitu pengkhususan seeorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda itu(sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan Syarak”<br />Hak pemilikan juga tanda pengakuan Islam terhadap fitrah semulajadi manusia untuk memiliki harta dan ingin menggunakanya<br />
 8. 8. PENGABDIAN<br />Penggunaanadalahaktivitikehidupan yang tidakterlepasdaripadarangkatujuanpengabdiandirikepada Allah<br />Semuahartabenda yang dimilikiolehmanusiasertapenggunaan, puncapendapatan, zatbarangandanperkhidmatanakandisoal di hariakhiratsamada halal atau haram.<br />HadisNabi Muhammad s.a.w yang bermaksud:<br /> “ Bagaimanakamumemperolehihartamudanbagaimana pula kamumembelanjakannya”.<br />
 9. 9. AMANAH <br />Penggunaan adalah amanah Allah, dengan sebab itu gelagat pengguna dibentuk dengan baik serta mengawal kehendak yang tidak terbatas secara terpimpin berpandukan peraturan dan kawalan syarak. <br />Tujuan agar manusia dapat mengawal sifat dan kehendak yang tidak terbatas berpandukan kepada peraturan Allah<br />Firman Allah yang bermaksud:<br />“Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakiNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”<br />
 10. 10. KEMASLAHATAN<br />Keperluan manusia terhadap barangan bukan semata-mata berasaskan kehendak yang tidak terbatas tetapi berasaskan keperluan sebenar berasaskan maslahah. <br />Menurut Imam al-Syatibi terdapat lima perkara yang paling asas yang mesti dijaga oleh setiap individu iaitu nyawa, agama, akal, harta dan keturunan. <br />
 11. 11. PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN<br />
 12. 12. KEBENARAN<br />Prinsiphanyamembenarkanmanusiamenggunakanperkara-perkara yang diizikanoleh Allah, baikdarisegizat, cara, tujuanpenggunaantersebut. Arak, babi, barangancuri, barangan yang diperolehisecarapenipuandanpenindasanadalahditegahdalam Islam.<br />Begitujugabarangan halal akanmenjadi haram apabilatujuanpenggunaannyabukankeranaAlllah, sepertipenyembelihanuntukpenyembahandewa-dewa, jinsyaitandansebagainyakeranaarahpenggunaanbarangtersebutbukan di atasdasar yang hak. <br />Oleh itu semua perkara dan tujuannya hanyalah semata-mata kerana Allah s.w.t.<br />
 13. 13. KEBERSIHAN DAN SUCI<br />Barangan yang digunakanmestilahbersihdansuci, baik, bergunadansesuaiuntukdimakan(jikabaranganmakanan). Barangan haram, kotor, bercampurnajis, busukataubasiadalahbarangan yang memudharatkan yang tidakboleh di gunakanataudimakan.<br />Begitujugapersediaanbaranganataumakanansepertibekasatautangan yang digunakanuntukmakanmestilahbersihdansucidaripadasebarangkekotoranataunajis. <br />Malahlebihjauhdaripadaitu, keburukanbaranganataubekasbarangandanmakananjugadilihatkesannyakepadahati. Islam mengharamkanbarangankemasdansuterabagilaki-laki.<br />
 14. 14. [i]<br />[ii]<br />KESEDERHANAAN<br />Islam menganjurkan penggunaan setakat tingkat minimum supaya dapat mengawal dan menahan kehendak nafsu dan tidak berlebih-lebihan. Ini jelas dalam firman Alllah s.w.t yang bermaksud:<br />“Dan juga mereka(yang diredai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiada melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana diantara kedua-dua cara(boros dan kedekut) itu”.<br />Al-Quran, Surah al-Furqan, ayat. 67.<br />Rasululullah s.a.w juga turut menjelaskan dengan sabdanya yang bermaksud:<br />“Tiada satupun daripada harta benda kamu (harta dan pendapatan) menjdi kepunyaan kamu kecuali yang apa kamu makan dan gunakan untuk pakai dan apa yang kamu belanjakan untuk sedekah, pembalasan darinya akan disediakan untuk Kamu”.<br />Hadith riwayat Muslim dan Ahmad<br />
 15. 15. KESEDERHANAAN<br />Penggunaan yang berlebihan adalah amalan yang dikeji kerana perbuatan ini merupakan israf(boros) dan tabzir.<br />Israf<br />Perbelanjaansecaraberlebihankeatasperkara-perkara yang halal<br />Tabzir<br />Perbelanjaan yang salahatau yang haram atauperbelanjaan yang membazir.<br />
 16. 16. KESEDERHANAAN<br />Penekanan kepada pengunaan yang minimum mempunyai beberapa hikmah yang berikut:<br />Berlebihan didunia akan hanya melalaikan. Kekeyangan akan menjadikan banyak tidur, malas dan lemah fikiran.<br />Bagi tujuan maslahah jenerasi akan datang yang perlu dijamin survival dan penghidupan.<br />Bagi merendahkan pusingan gantian barang tahan lama, yang denganya pertandingan bagi bahan mentah berada pada tingkat yang rendah, harga juga rendah.<br />
 17. 17. KEMANFAATAN DAN KEMASLAHATAN<br />Segalaanugerah Allah yang halal tidaksalahuntukdigunakanselagiiabolehmemberikanmanfaatdalambentukketahanhidup(survival), pemulihandanpembentukankesihatansertakesempurnaandalamusahamengabdikandirikepada Allah. <br />Malahdalamkeadaandaruratbarangan yang harampundibolehkanasalkantidakketerlaluan. Perkara ini selari dengan firman Allah s.w.t yang bermaksud:<br />“Sesungguhnya Allah akan mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah maka sesiapa yang terpaksa(memakannya kerana darurat) sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas(pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah MahaPengampunlagiMahaMengasihani”.<br />Al-Quran, Surah al-Baqarah, ayat. 173.<br />
 18. 18. KEROHANIAN DAN AKHLAK<br />Penggunaanmestidapatmemenuhietika, adatkesopanandankelakuanterpujidenganmengenepikansifat-sifattercela. Sifatsyukur, zikir, fikirdansabaradadalammasapenggunaan. <br />Bersyukurdenganpemberian yang adasambilmemikirkannasibmereka yang tidakmendapatpeluangini. Ingat kepada Allah yang memberikan kita kehidupan dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan kalimah ‘Bismillah’.<br />Sabar atas nikmat dan ujian yang Allah hadapkan dan tidak gelojoh dalam pengunaan nikmat yang ada. Kepenggunaanmestidapatmeningkatkannilai-nilaikerohaniandanakhlak.<br />
 19. 19. KEPENTINGAN KEPENGGUNAAN<br /> Bertepatan dengan kehendak Allah s.w.t<br />Sederhana<br />Etika<br />Matlamat<br />Sistematik<br />
 20. 20. BERTEPATAN DENGAN KEHENDAK ALLAH<br />Aktivitipenggunaanmemenuhikehendaksemualajadimanusia yang sememangnyatelahditentukanoleh Allah. Iamemerlukanketekuananbekerjadalammengolahkansumberkekayaannegara. Penghasilan yang banyakbukansahajamemenuhikehendakmanusiatetapimenggalakkanjugapertumbuhanekonomi. PerkarainibersesuaiandenganfirmanAlllah s.w.t:<br />“Iamerayulagi:”WahaiTuhanku, demi nikmat-nikmat yang Engkaukurniakankepadaku, (peliharalahdaku) supayaakutidakmenjadipenyokongkepadagolongan yang bersalah”.<br /> Al-Quran, Surah al-Qasas, ayat. 17<br />Manusiaberupayamembinakehidupan yang baikkalaumeletakkandayausahasebagaiasaskehidupan. SebagimanafirmanAlllah s.w.t yang bermaksud:<br />“Dan bahawasesungguhnyatidakada 9balasan) bagiseseorangmelainkan (balasan) apa yang diusahakan”.<br />Al-Quran, Surah al-Najm, ayat. 39.<br />
 21. 21. SEDERHANA<br />Penggunaansecarasederhanaturutmerangsangkantabungansertameningkatkanpengeluaranbaranagnkepadamasyarakat.<br />Iamampu memenuhi permintaan orang kaya dan iskin dengan keperluan hidup yang munasabah pada masa sekarang dan akan datang.<br />Perkara ini diperingatkan oleh Allah dalam al-Quran yang bermaksud:<br />“Dan juga mereka (yang diredhai oleh itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu”.<br />Al-Quran, Surah al-Furqan, ayat. 67.<br />
 22. 22. ETIKA<br />Penggunaan Islam menentukan tiga set etika atau norma, iaitu:<br />Mereka tidak menggunakan sumber untuk aktiviti haram seperti zina atau arak<br />Mereka diminta menunjukkan kesederhanaan dalam penggunaan dan dengan itu terhindarlah daripada perangai menunjuk-nunjuk atau sombong<br />Menerusi kesederhanaan dalam penggunaan dapat menghapuskan masalah kekerungan akibat permintaan agregat serta mengelakkan berlakunya inflasi tarikan permintaan.<br />
 23. 23. MATLAMAT<br />Matlamat penggunaan dalam ekonomi Islam adalah untuk memperolehi kepuasan atau utiliti bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. <br />Pengguna boleh memaksimumkan utiliti tetapi tertakluk bukan hanya kepada batasan belanjawan tetapi batasan syariah iaitu aqidah, fiqh dan akhlak<br />
 24. 24. MATLAMAT<br />
 25. 25. SISTEMATIK<br />Penggunaanjugadapatmenentukanagihankekayaannegarasecarasistematikberasaskandasarsyariah. Islam tidakmenyetujuiagihansamaratadalamagihankekayaan. <br />Iaitukekayaantidaktertumpukepadasegolongankecilmasyarakattetapiterusmenerusberedardalampemilikanawam, disampingpelbagaifaktorpengeluaranmendapathaksewajarnya.<br />Ini berteraskan bentuk barangan yang menjadi keutamaan seperti daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.<br />
 26. 26. KEDUDUKAN KEHENDAK DAN KEPERLUAN MANUSIA<br />Pembentukan Kehendak Manusia<br />Faktor-faktor terhadap pembentukan kehendak manusia:<br />Naluri tabii<br />Tanggungjawab sosial<br />Pengiklanan<br />Pembangunan ekonomi<br />Kesan demonstrasi<br />
 27. 27. CIRI-CIRI KEHENDAK MANUSIA<br />Kehendaktakterbatas<br />Kehendakbolehdipenuhi.<br />Kehendakberulang-ulang.<br />Kehendaksalingmelengkapi<br />Bersaing.<br />Bertukarjaditabiat.<br />Berubah-ubah.<br />
 28. 28. KONSEP PENGGUNAAN<br />28<br />
 29. 29. PENENTUAN PEMILIHAN BARANGAN & PERKHIDMATAN<br />AspekPerihatin:<br />Sifatindividualistik<br />Mengutamakangolongankurangbernasibbaik<br />
 30. 30. JENIS BARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG HARUS DIKELUARKAN<br />Monzer Kahf telah menggunakan pendekatan konsep barangan dengan istilah al-Tayyibat dan al-Rizq.<br />Al-Tayyibat ialah barangan baik dan berkembang<br />Al-Rizq bererti anugerah dan pemberian Allah s.w.t. <br />Yusuf Ali menggunakan secara tukar ganti lima kalimah yang berbeza iaitu good and pure thing, clean and pure things, good an wholesomething.. dan sustenance of the best, yang merujuk kepada barangan baik, suci, bersih, menyihat serta penting untuk penghidupan.<br />
 31. 31. KLASIFIKASI KEPERLUAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL<br />Ahli ekonomi konvensional pada abad ke-19 seperti Marshall dan penulis-penulis terkemudian seperti Bhende dan Fernando membahagikan kategori ini kepada keperluan asas, keperluan untuk keselesaan dan kemewahan.<br />Hymantelahmemasukkandualagilagikeperluan yang tidaktermasukdalampasaranbarangandanperkhidmatantetapidiperlukandalamkeperluankehidupan. Keperluantersebutialahperkhidmatanpendidikandanperlindungankeselamatan yang dibekalkanolehkerajaan.<br />
 32. 32. KLASIFIKASI KEPERLUAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL<br />
 33. 33. KLASIFIKASI KEPERLUAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL<br />
 34. 34. KLASIFIKASI KEPERLUAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL<br />Penulis-penulis Islam pandangannya boleh dilihat dalam beberapa kategori. Umpamanya M. A. Manan dan Muslehuddin hanya membahagikan tahap barangan keperluan kepada tiga, iaitu barangan keperluan asas, barangan keselesaan dan barangan mewah.<br /> Afzalul-ur Rahman membahagikannya kepada empat iaitu barangan iaitu barangan keperluan asas, barang keperluan kecekapan, barang keselesaan, dan barang mewah. <br />Sadeq pula membahagikan kepada lima kategori iaitu barangan keperluan hidup, keperluan asas, barangan keselesaan, barangan mewah dan barangan membahayakan.<br />
 35. 35. PENGELUARAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN<br />Penentuan pengeluaran sebahagianya adalah dipengaruhi oleh corak penggunaan. Penyesuaian penggunaan yang berlaku hasil pengambilan unsur-unsur Islam akan sedikit sebanyak mempengaruhi corak pengeluaran<br />Kesan penggunaan Islam ke atas corak pengeluaran ini dirumuskan oleh Siddiqi sebagai berikut:<br />Barangan dan perkhidmatan yang terlarang sudah tidak lagi diminta oleh pengguna, maka pengeluaran dan peruntukan sumber ke atas pengeluaran tersebut menjadi kosong.<br />
 36. 36. PENGELUARAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN<br />Berikutan dari berkurangnya jenis dan kuantiti barangan mewah yang diminta, maka pengeluaranya juga jatuh dan peruntukan sumber ke atasnya akan turut berkurangan.<br />Berkembangnya industri keluaran barangan keperluan asas dan barangan kesenangan comforts yang utama. Peruntukan sumber akan mengalir ke atas pengeluaran barang-barang tersebut.<br />Lebih banyak sumber ekonomi khususnya daya cipta buruh dan kebolehan-kebolehan lain akan diarahkan kepada pengeluaran barangan dan perkhidmatan kultural.<br />Bertambahnya permintaan ke atas masa lapang dan kerja-kerja di luar bidang pengeluaran akan menjadikan penawaran buruh, khususnya tenaga mentel dan tenaga khidmatnya bagi yang berada pada kumpulan berpendapatan tinggi akan jatuh.<br />
 37. 37. PERUBAHAN CORAK PENGELUARAN<br />Di samping pengarauh penggunaan, corak pengeluaran itu sendiri pun mengalami perubahan; Di antara corak pengeluaran yang boleh berlaku adalah seperti berikut: <br />Keluaran yang menggangu dan merbahaya kepada kesihatan fizikal dan rohani tidak akan dikeluarkan kerana ia terlarang.<br />Keluaran yang boleh merosakkan nilai-nialai akhlak dan kemanusiaan juga tidak dikeluarkan.<br />Keluaran yang boleh meruntuhkan maruah dan kesejahteraan manusia ditegah dikeluarkan.<br />Keluaran yang boleh membawa manusia kepada kejahatan, dosa juga tidak dikeluarkan<br />Hanya keluaran yang baik, suci, berkualiti, membawa kesejahteraan ramai dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan sahaja yang perlu dipergiatkan sebagai memenuhi tuntutan fardu kifayah.<br />
 38. 38. KESEDERHANAAN DALAM PENGGUNAAN<br />Pendidikan Akhlak<br />Melatih pengguna muslim memahami akhlak Islam dalam usaha mewujudkan perasaan kerjasama, kasih sayang, bantu membantu serta lindung-melindungi.<br />Menyakini Rezeki Allah<br />Pengguna muslim dibentuk keimanannya bahawa penjaga alam dan penghuninya serta pengurniaan rezeki adalah Allah<br />Allah memperjelaskan dalam firmannya yang bermaksud:<br />“Dan (ingatlah) berapa banyak bintang yang tidak membawa rezekinya bersama, Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu; dan Dialah jua Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengentahui”.<br />Al-Quran, Surah al-Ankabut, ayat. 60. <br />
 39. 39. KESEDERHANAAN DALAM PENGGUNAAN<br />Menentukanmatlamathidup<br />Manusiabukansemata-matamakhlukekonomibahkanmempunyaitanggungjawabmengajakdirisendiridanindivisu lain melakukankebaikandanmencegahkemungkaran<br />Budayakendiri<br />Keperluanmanusiaseharusnyadijuruskankepadakeperluansebenardanbukankeperluan yang diada-adakanagar keperluanitudapatdiminimakansehinggamenjadipraktikaldannyata<br />Pendidikaninfaq<br />Selarasdengancirikesederhanaandalam Islam, diwujudkanaturanperbelanjaanterhadaplebihanhartauntukdiagihkankepadagolongan yang memerlukan<br />
 40. 40. IMPLIKASI KESEDERHANAAN <br />Implikasikesederhanaandalamaktivitipenggunaan:<br />Penggunaansecarasistematik<br />Keberkesananpengagihan<br />Mengawalinflasi<br />Meningkatkantabungan<br />40<br />
 41. 41. PERKARA-PERKARA YANG MEMPENGARUHI GELAGAT PENGGUNA<br />Keyakinan pada hari akhirat.<br />Konsep kejayaan dlm Islam.<br />Konsep harta.<br />Konsep barangan dan perkhidmatan.<br />Etika dalam penggunaan. <br />
 42. 42. KESIMPULAN<br />Penggunaan Islam merupakan aktiviti ekonomi yang mampu mewujudkan keseimbangan dlam sistem sosio-ekonomi masyarakat. Islam tidak sahaja melayani kehendak-kehendak man. Yang tak terbatas namun meseimbangkan kehendak material dan spritual man secara adil. Langkah utamakan barangan asas kemudian tahsiniyyat diikuti kamaliyyat adalah praktikal.<br />
 43. 43. TAMAT<br />43<br />

×