Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CTU555 Sejarah Malaysia - Strategi Survival Melayu Bumiputera dalam Konteks Hubungan Etnik

9,433 views

Published on

CTU555 Sejarah Malaysia Bab 7

Published in: Education
 • Login to see the comments

CTU555 Sejarah Malaysia - Strategi Survival Melayu Bumiputera dalam Konteks Hubungan Etnik

 1. 1. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki STRATEGI SURVIVAL MELAYU& BUMIPUTERA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK
 2. 2. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Pengenalan 2 7.1 KANDUNGAN BAB 77.2 7.3 Hasil Pembelajaran • Mengenalpasti asas hubungan antara etnik-etnik di Malaysia • Mengenalpasti cabaran- cabaran hubungan etnik di Malaysia • Menghuraikan isu-isu penting dalam konteks cabaran hubungan etnik di Malaysia • Menjelaskan faktor-faktor pembinaan dan acuan jati diri rakyat Malaysia
 3. 3. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Hubungan Etnik Di Malaysia 3
 4. 4. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Hubungan Etnik Di Malaysia Begitu juga dasar pengagihan kekayaan, pembangunan masyarakat yang adil di sisi undang-undang, amalan demokrasi serta kontrak sosial di antara kepelbagaian kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia. Konsep perkongsian kuasa, pengagihan pendapatan negara secara adil, peluang pendidikan yang sama di antara kaum, kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara, perlindungan terhadap kaum minoriti serta dasar-dasar yang lain, telah dapat menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan etnik di negara kita. 4
 5. 5. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Tahap Hubungan Etnik Di Malaysia Zaman Empayar Melaka •Zaman Keemasan Zaman Selepas Keruntuhan Empayar Melaka •Zaman Gelap Zaman Penjajahan Portugis dan Belanda •Kurang masalah hubungan etnik kerana majoriti penduduk adalah peribumi Zaman Penjajahan Inggeris •Wujud polarisasi kaum Zaman Pendudukan Jepun •Hubungan tegang antara Melayu-Cina 5
 6. 6. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Hubungan Etnik Di Malaysia HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA Zaman Penjajahan • Penjajahan meninggalkan kesan terhadap hubungan etnik dan pembangunan politik Malaysia • Melalui penjajahan Inggeris, wujud masyarakat perlbagai etnik melalui kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh • Mereka diasingkan dengan penduduk tempatan dari segi pekerjaan, tempat tinggal dan sistem persekolahan, dan menyukarkan untuk berinteraksi sesama kaum. • Penjajahan Jepun pula mengamalkan dasar pembahagian yang jelas antara kaum menyebabkan meningkatnya perasaan permusuhan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara kaum. Selepas Perang • Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union yang ditolak oleh Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India terutama berkaitan dengan isu kewarganegaraan. 6
 7. 7. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Hubungan Etnik Di Malaysia Zaman Darurat hingga Pembentukan Malaysia • Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytiharkan terutama antara kaum Melayu dan Cina • Semakin teruk selepas British memperkenalkan rancangan penempatan semula yang membataskan pergaulan kaum Melayu yang ditempatkan di kampung Melayu dan Cina di kampung Baru • Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang, penglibatan Cina dalam politik Tanah Melayu serta perjuangan etnik mempertahankan budaya, bahasa dan pendidikan. • Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan ekonomi serta kerjasama politik melalui Perikatan Hubungan Etnik Masa Kini • Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial, pendidikan dan ekonomi bagi mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. • Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Gagasan 1Malaysia, Rancangan-Rancangan Ekonomi dan sebagainya. 7
 8. 8. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Hubungan Etnik Di Malaysia Sabah • Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan bumiputera serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam. • Sistem penempatan dibentuk melalui sistem kepercayaan di kalangan penduduk; Bumiputera Islam(Bajau,Idahan,Iranun,Sulu,Bisaya,Melayu-Brunei dan Orang Sungai) dan Bumiputera bukan Islam(Dusun,Murut,Rungus) • Mengamalkan hubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkan keutamaan kebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding pembezaan keagamaan serta ikatan kekeluargaan yang lebih kuat berbanding agama. Sarawak • Brooke mengamalkan dasar mengasingkan kumpulan etnik mengikut kepentingan kepada pentadbiran British di Sarawak • Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi. • Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikut petempatan dan pekerjaan yang berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah yang membawa kepada pengenalan etnik berdasarkan tempat tinggal. • Perhubungan etnik semakin baik melalui perkahwinan campur, toleransi agama, kesedaran melalui pendidikan dan sebagainya 8
 9. 9. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Keperluan Mewujudkan Hubungan Etnik 9
 10. 10. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Strategi Survival Melayu & Bumiputera di Malaysia Perbezaan kebudayaan. Jarak sosial Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal. Prasangka dan prejudis Dunia sosial yang sempit Dominasi sesuatu kaum Anggota majoriti dan minoriti lebih kurang sama. 10
 11. 11. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Strategi Survival Melayu & Bumiputera di Malaysia Konsep survival Melayu dilaksanakan bagi memastikan kehidupan dan kewujudan Melayu dan Bumiputera terus terjamin seperti yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Banyak usaha yang dilakukan kerajaan untuk memastikan survival Melayu dan Bumiputera di Malaysia Merangkumi bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain Melalui pembentukan dasar, instrumen dan institusi tertentu oleh pihak kerajaan Namun ia dilaksanakan tanpa menjejaskan hak kaum-kaum lain. 11
 12. 12. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Strategi Survival Melayu & Bumiputera di Malaysia 12
 13. 13. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Politik Politik Malaysia Penekanan kepada kerjasama dan penyatuan politik Parti berteraskan bangsa Melayu perlu bekerjasama dalam hal berkaitan Melayu dan Bumiputera. Mencari titip persamaan dan bekerjasama dalam hal-hal yang utama berkaitan Melayu dan Bumiputera Kepentingan kepimpinan Melayu dan Bumiputera perlu dikukuhkan melalui kesedaran di kalangan kaum Melayu 13
 14. 14. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Ekonomi StrategiPemerkasaan Ekonomi •Mendaya insan Bumiputera •Meningkatkan pemilikan ekonomi Bumiputera •Memperkukuh aset bukan kewangan •Memperkasa keusahawanan dan perniagaan •Memantapkan ekosistem penyampaian perkhidmatan TERAJU •Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU ditubuhkan oleh Majlis Tindakan Agenda Bumiputera (MTAB) 8 Februari 2011. •Objektif utama: •Menerajui, mengurus serta memacu inisiatif bagi terus memperkukuhkan agenda pembangunan bumiputera. •Dipertanggungjawabkan untuk bidang berikut: •Keusahawanan dan penciptaan kekayaan; •Pembiayaan •Pendidikan dan Penggajian •Penilaian Institusi & Instrumen Polisi •Pengurusan Stakeholder 14
 15. 15. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Sosial • Memperbanyak program sosial di kalangan masyarakat seperti program kejiranan, Rukun Tetangga, Skim Rindaan Sukarela, kegiatan sukan, gotong-royong dan aktiviti keagamaan • Membanteras aktiviti negatif dan hedonisme di kalangan masyarakat. • Peranan media sosial dan media massa dalam menyebarkan maklumat yang positif di kalangan masyarakat. 15
 16. 16. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Pendidikan •Meningkatkan mutu pendidikan Melayu dan Bumiputera ke peringkat yang lebih tinggi, berdaya saing dan setaraf di peringkat antarabangsa •Keluar daripada belenggu kemiskinan kepada taraf hidup yang lebih baik Strategi survival pendidikan •Pelaksanaan kuota dan meritokrasi penempatan ke universiti •Pemberian biasiswa pengajian Inisiatif •Dewan Latehan RIDA •Maktab MARA •Maktab Rendah Sains MARA •Institut Teknologi MARA •Universiti Teknologi MARA Institusi 16
 17. 17. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Agama & Budaya 17 Kerajaan berperanan menjamin nilai sosial dan budaya kekal diamalkan Menerapkan kefahaman Islam yang syumul Mempelbagaikan program silang budaya Menggubal dasar kebudayaan yang sentiasa relevan dengan keperluan masyarakat
 18. 18. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Faktor Kejayaan Pembinaan Masyarakat Malaysia 18 MASYARAKAT MALAYSIA Keazaman politik (Political Will) Golongan sasaran yang dikenalpasti (Critical Mass) Kekukuhan Ekonomi Peranan Islam Wawasan yang dikongsi (Shared Vision) Penggunaan Sains dan Teknologi (S&T)
 19. 19. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Political Will Kesungguhan Politik • Keazaman dan kemantapan politik • Pemimpin yang berwibawa • Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan hubungan etnik. • Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang pentingnya hubungan etnik. • Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan. 19
 20. 20. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Critical Mass Adanya badan induk yang menjadi faktor pemangkin kepada semua program hubungan etnik dan integrasi yang melibatkan critical mass seperti Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN). 20
 21. 21. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Kekukuhan Ekonomi 21
 22. 22. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Peranan Islam 22
 23. 23. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Shared Vision Wawasan yang jelas, konsisten dan dikongsi bersama Mestilah mempunyai visi yang sama tentang hala tuju dan hasil integrasi yang diingini. Gagasan 1Malaysia dan Wawasan 2020 harus dijadikan salah satu paksi terpenting pada keseluruhan gagasan hubungan etnik dan integrasi nasional negara ini. 23
 24. 24. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Penggunaan Sains Dan Teknologi Keupayaan memanfaatkan sains dan teknologi dapat menangani masalah hubungan etnik dan integrasi nasional. Penggunaan Mykad untuk mengatasi masalah imigresen Interaksi virtual dengan penggunaan teknologi 3G dan WIMAX Kemudahan penerbangan yang lebih murah Air Asia dan Firely Rangkaian sosial seperti Facebook dan Twitter 24
 25. 25. TAHAP HUB ETNIK STRATEGI SURVIVAL KEJAYAAN HUB ETNIK Pengukuhan  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia  Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah polarisasi kaum yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan  Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam menjalinkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia.  TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969.  TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia.  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik.  Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran hubungan etnik.  Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani masalah perpaduan di kalangan masyarakat. 25

×