Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HUBUNGAN
ETNIK
DI MALAYSIA
Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki
PENGENALAN
CTU555
SEJARAH
MALAYSIA
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Maklumat Kursus
SEJARAH MALAYSIA (CTU 555)
i. Nama Kursus ...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Pengenalan
 Kursus ini menjelaskan konsep kepelbagaian et...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Hasil Pembelajaran
 Menghuraikan konsep kepelbagaian etni...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Kepentingan Hubungan Etnik Yang Harmonis
 Akan membawa ke...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Usaha Kerajaan Untuk Memupuk Perpaduan Nasional
 Selain d...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Hubung Kait Antara Ekonomi Dan Etnisiti
 Pertumbuhan ekon...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Hubung Kait Antara Ekonomi Dan Etnisiti
Joseph Stiglitz, b...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Hubung Kait Antara Ekonomi Dan Etnisiti
 Hubungan harmoni...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Kepentingan Modul Hubungan Etnik
 Hubungan etnik merupaka...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Kepentingan Modul Hubungan Etnik
 “Apakah formula kejayaa...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Kandungan Modul Hubungan Etnik
 Bahagian 1 - Konsep dan t...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Penilaian Kursus
 Penilaian Berterusan 50 %
 Ujian / Kui...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Pelan Pengajian
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
1 •Taklimat Kursus
...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Pelan Pengajian
MINGGU TAJUK KANDUNGAN
9 BAB 5 •Konsep Mod...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Bahan Rujukan
 Shamsul Amri Baharuddin (ed.) 2007, Modul
...
PENGENALAN
OBJEKTIF
KANDUNGAN
RUJUKAN
PELAN
PENGAJIAN
PENILAIAN
Pusat Pengajian
•Akademi Pengajian Islam Kontemporari
•Uni...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan dan Hubungan Etnik
Next
Upcoming SlideShare
CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan dan Hubungan Etnik
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

CTU555 Sejarah Malaysia - Pengenalan

Download to read offline

Pengenalan kepada kursus CTU555

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

CTU555 Sejarah Malaysia - Pengenalan

 1. 1. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki PENGENALAN CTU555 SEJARAH MALAYSIA
 2. 2. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Maklumat Kursus SEJARAH MALAYSIA (CTU 555) i. Nama Kursus Sejarah Malaysia ii. Kod Kursus CTU 555 iii. Taraf Kursus Universiti/ Ijazah Sarjana Muda iv. Jam Kredit 2 Jam v. Kaedah Penyampaian/ Pengendalian Kuliah dan Diskusi 2
 3. 3. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Pengenalan  Kursus ini menjelaskan konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam.  Kursus ini turut membincangkan sejarah kemerdekaan, penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan penyatuan ummah melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara perbandingan dengan Piagam Madinah.  Selain daripada itu, kursus ini juga membincangkan pembangunan politik dan ekonomi, pelan tindakan dan strategi ke arah mengujudkan masyarakat berintegrasi, dan strategi survival Melayu dan bumiputera serta aplikasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. 3
 4. 4. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Hasil Pembelajaran  Menghuraikan konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam.  Menghuraikan sejarah kemerdekaan, penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan penyatuan ummah melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara perbandingan dengan Piagam Madinah.  Membincangkan pembangunan politik dan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.  Mengaplikasikan nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia  Menganalisis pelan tindakan dan strategi ke arah mengujudkan masyarakat berintegrasi serta survival Melayu dan bumiputera di Malaysia. 4
 5. 5. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Kepentingan Hubungan Etnik Yang Harmonis  Akan membawa kestabilan politik & ekonomi.  Perlu usaha berterusan untuk memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yang harmonis.  Pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969:  Rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa.  Langkah konkrit perlu diambil bagi mengeratkan perpaduan nasional & keharmonian antara kaum.  Perpaduan nasional tidak akan tercapai sekiranya sebilangan besar rakyat miskin.  Rakyat harus bertoleransi & saling hormat menghormati. 5
 6. 6. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Usaha Kerajaan Untuk Memupuk Perpaduan Nasional  Selain daripada itu, kerjasama dan sumbangan daripada sektor swasta, sektor komuniti dan semua parti politik sama penting bagi melengkapkan usaha kerajaan.  Hubungan etnik di Malaysia bukan setakat hubungan antara kumpulan etnik, malahan meliputi kumpulan kelas sosial yang berbeza (antara para pekerja, pelbagai tingkat sosial). 6
 7. 7. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Hubung Kait Antara Ekonomi Dan Etnisiti  Pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik - teras keharmonian hubungan etnik.  Wujudnya identifikasi kegiatan dalam sesuatu sektor ekonomi dengan sesuatu kaum.  Membawa kepada persepsi yang menjadi streotaip berikut;  Melayu - petani dan nelayan  Cina - perniagaan dan perlombongan  India - buruh di estet  Peribumi di Sabah dan Sarawak - di kawasan pedalaman yang mundur, etnik Cina kuasai ekonomi 7
 8. 8. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Hubung Kait Antara Ekonomi Dan Etnisiti Joseph Stiglitz, bekas Ketua Ahli Ekonomi Bank Dunia menyatakan bahawa ketika Malaysia dilanda kegawatan ekonomi (1997- 98), penyelesaian ekonomi sahaja tidak mencukupi kerana wujudnya perkaitan yang rapat dengan etnisiti. JOSEPH STIGLITZ 8
 9. 9. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Hubung Kait Antara Ekonomi Dan Etnisiti  Hubungan harmonis yang tergugat akan menyebabkan survival Malaysia turut tergugat meskipun ekonomi dan politik dalam keadaan baik.  Oleh itu, penyelesaian harus mengambil kira kesan ke atas hubungan etnik.  Hubungan timbal balik etnisiti-ekonomi - suatu ciri penting sistem sosial Malaysia. 9
 10. 10. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Kepentingan Modul Hubungan Etnik  Hubungan etnik merupakan satu ciri penting yang mencorakkan sistem sosial di Malaysia.  Meskipun tahap perpaduan nasional sesuatu yang sukar untuk diukur, namun dunia melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya mewujudkan hubungan etnik yang harmonis.  Prestasi baik Malaysia ini telah membolehkan negara dipilih sebagai pengerusi Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM). 10
 11. 11. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Kepentingan Modul Hubungan Etnik  “Apakah formula kejayaan Malaysia dalam mewujudkan hubungan etnik yang harmonis?” - jawapannya ada di dalam modul ini.  Modul ini juga diharapkan dapat secara berterusan menghidupkan semangat setia kawan sesama rakyat Malaysia.  Pelajar IPT menjadi tumpuan - bakal anggota masyarakat berilmu yang akan meneruskan usaha serta menentukan arah perpaduan negara di masa hadapan. 11
 12. 12. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Kandungan Modul Hubungan Etnik  Bahagian 1 - Konsep dan teori.  Bahagian 2 - Latar belakang politik dan ekonomi.  Bahagian 3 - Beberapa aspek penting yang berkait secara langsung dengan hubungan etnik.  Kandungan modul ini diharapkan dapat memberikan kefahaman yang lebih mantap mengenai hubungan etnik di Malaysia. 12
 13. 13. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Penilaian Kursus  Penilaian Berterusan 50 %  Ujian / Kuiz 15 %  Kertas Kerja 15 %  Pembentangan / Setara 20 %  Penilaian Akhir 50 %  Objektif 20 %  Esei 30 %  Jumlah 100 % 13
 14. 14. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Pelan Pengajian MINGGU TAJUK KANDUNGAN 1 •Taklimat Kursus 2 BAB 1 •Malaysia: Kesepaduan dan Kepelbagaian •Konsep Masyarakat dan Bidaya 3 BAB 1 •Konsep Kesepaduan dan Kepelbagaian Etnik di Malaysia •Konsep Masyarakat Majmuk Menurut Islam 4 BAB 2 •Pluraliti Masyarakat Alam Melayu Dalam Sejarah 5 BAB 3 •Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Hubungan Etnik •Perlembagaan Malaysia Sebagai Kontrak Sosial 6 BAB 3 •Kerjasama antara Etnik dalam Menuju Kemerdekaan •Piagam Madinah dan Hubungan Etnik 7 BAB 4 •Konsep Pembangunan Politik dan Negara Bangsa •Latar Belakang Politik Malaysia •Persepakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik 8 •Cuti Semester 14
 15. 15. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Pelan Pengajian MINGGU TAJUK KANDUNGAN 9 BAB 5 •Konsep Modenisasi Dalam Pembangunan Ekonomi •Pembangunan Ekonomi Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka 10 BAB 5 •Dasar dan Isu Berkaitan Ekonomi •Pendekatan Islam Dalam Pembangunan Ekonomi 11 BAB 6 •Pelan Tindakan dan Strategi Ke Arah Integrasi 12 BAB 7 •Strategi Survival Melayu Dan Bumiputera 13 BAB 8 •Islam dan Keharmonian Etnik •Asas Hubungan Etnik 14 BAB 8 •Prinsip Islam Berkaitan Nilai Kemanusiaan •Aplikasi Hubungan Sosial 15 •Minggu Ulangkaji 15
 16. 16. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Bahan Rujukan  Shamsul Amri Baharuddin (ed.) 2007, Modul Hubungan Etnik, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.  Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di Malaysia. Kuala Lumpur. ISTAC  Abdul Aziz Bari. 2000. Perlembagaan Malaysia: Asas- Asas Dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.  Syed Mohamad Naquib Al-Alttas.1971. Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu. Bangi: UKM 16
 17. 17. PENGENALAN OBJEKTIF KANDUNGAN RUJUKAN PELAN PENGAJIAN PENILAIAN Pusat Pengajian •Akademi Pengajian Islam Kontemporari •Universiti Teknologi MARA •40450 Shah Alam •Selangor Darul Ehsan •http://acis.uitm.edu.my •http://www.facebook.com/acis.uitm •acis@salam.uitm.edu.my •Tel : 03 - 5544 2664 / 2650 / 2673 / 2644 •Faks: 03 - 544 2668 / 2367 / 5635 17
 • ssuser344d80

  Oct. 21, 2019
 • MuhammadHafizi19

  Sep. 11, 2019
 • belliapinkcess

  May. 10, 2019
 • NajwaaYazid

  Oct. 9, 2018
 • IzanHamizah

  Oct. 7, 2018
 • NurRaihanah3

  May. 3, 2018
 • shuxinyong

  Mar. 27, 2018
 • pinkoceanzz

  Nov. 28, 2017
 • syira1993

  Nov. 3, 2017
 • MahiraJafri

  Sep. 30, 2017
 • LiyanaMustaffa

  Jul. 24, 2017
 • ienahasim1

  Jun. 30, 2017
 • akmaaini

  Jun. 22, 2017
 • nadiahniffira

  Jun. 6, 2017
 • ZulfikriZainon

  May. 18, 2017
 • nrmysrh

  Mar. 30, 2017
 • 100000305392273

  Mar. 27, 2017
 • Asherap

  Mar. 8, 2017
 • JihaJaz

  Mar. 8, 2017
 • NurRshd

  Feb. 18, 2017

Pengenalan kepada kursus CTU555

Views

Total views

9,110

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20

Actions

Downloads

283

Shares

0

Comments

0

Likes

24

×