Facebook, Youtube, Wikipedia és társaik - betekintés a könyvbe

2,576 views

Published on

A könyv megvásárolható:
- http://www.facebook.com/fbkonyv űrlapján,
- bookline.hu oldalon,
- Veszprémben a Kossuth utca alján a Puedlo Könyvesházban valamint a Gizella udvarban az új könyveket is árusító Kiss Antikváriumban

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Facebook, Youtube, Wikipedia és társaik - betekintés a könyvbe

 1. 1. Klausz MelindaFacebook, Youtube, Wikipedia és társaik… Social media vállalati környezetben 2. kibővített kiadás Veszprém, 2011.
 2. 2. Copyright ©Klausz Melinda, 2011. Minden jog fenntartva! ISBN 978-963-08-0779-1 Magánkiadás A könyvet készítette: A könyv megrendelhető:a bookline.hu és a konyvmuhely.hu oldalakról
 3. 3. TartalomBevezetés ............................................................................. 9Az Internet korszakai ......................................................... 11 Web 1.0 .................................................................................. 11 Web 2.0 .................................................................................. 13 Web 3.0 .................................................................................. 14Alapfogalmak .................................................................... 17 Social media ........................................................................... 17 „The Long tail” ..................................................................... 20 Consumer Generated Media (CGM) ................................... 22 Word of mouth / Szóbeszéd ............................................... 23 Kommunikáció a social media területén ............................. 27 A social media működési modellje....................................... 31 Social media jellemzői ........................................................... 34 Az interaktivitás szerepe a SM felületeken .......................... 37 Az SM használat emberi tényezői ........................................ 44 Közösségi média menedzser ................................................ 45 A social media veszélyei........................................................ 48Social media és a kapcsolódó vállalati tevékenységek ... 51 Public Relations, ePR ............................................................ 52 Válságkommunikáció ............................................................ 56 Ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolat menedzsment (SCRM) ... 56 Piackutatás és termékfejlesztés ............................................. 58 Brand marketing .................................................................... 59 Promóciók ............................................................................. 59 A fogyasztók oktatása ........................................................... 59 Értékesítés.............................................................................. 59 5
 4. 4. Konfliktuskezelés - Panaszkezelés .................................. 65 A panasz ................................................................................. 65 A panaszkezelés folyamata ................................................... 66 Közösségi konfliktuskezelés ................................................. 71A social media típusai ....................................................... 89 Csoportosítási elvek .............................................................. 89 Blog ........................................................................................ 91 Wiki ........................................................................................ 96 Videómegosztás - Youtube .................................................. 98 Social networking ................................................................ 100 Kiterjesztett valóság alkalmazások ..................................... 111Közösségépítés social media platformokon ................... 115 Célcsoport-definiálás ........................................................... 115 Legjellemzőbb üzenettípus definiálása .............................. 116 Oldaltípus meghatározása ................................................... 116 Személyreszabás .................................................................. 117 Egyszerre több üzenet küldése, összecsatornázás ............ 117 Hubokban gondolkodás ..................................................... 118Social media marketing ...................................................125 Hagyományos és új vásárlási modell.................................. 125 Hagyományos vs. social media marketing ......................... 126 Online médiamix ................................................................. 134 Közösségbefolyásoló marketing ........................................ 136 Közösségi hirdetések .......................................................... 138 Hirdetés- és megjelenéstípusok .......................................... 142Mérés.................................................................................153 Mérési lehetőségek fejlődése .............................................. 153 A mérés metódusa ............................................................... 154 Párbeszédben résztvevők megoszlásának mérése............. 155 Érzelemmérés ...................................................................... 1606
 5. 5. Hazai mérőeszközök ........................................................... 160 Az első generációs mutatók ............................................... 161 Második generációs mutatószámok ................................... 163 Facebook Talking About mutató ....................................... 167 Webanalitikán nyugvó mérési és követő rendszerek ........ 168 Érzelemmérést lehetővé tevő mérési rendszerek.............. 170 Felhasználók értéke ............................................................. 173 Oldalak értéke...................................................................... 173 Hírdetések mérése ............................................................... 174Social media stratégia kialakítása ...................................179 SM program megalkotásának lépései ................................. 179 Márkajelenlét megteremtése ............................................... 184 Közösségi média és a szervezeti struktúra ........................ 185 Közösségi média és vállalati kultúra .................................. 187 Közösségi hálózatok hatása a tőkeelemekre ..................... 190Jogi szabályozás ...............................................................201 Adatvédelem ........................................................................ 201 Magánszemélyek védelme................................................... 211 Szerzői jogok ....................................................................... 212 Egyéb kapcsolódó jogszabályok......................................... 217 Social media szabályzatok ................................................... 218Tippek és trükkök a Facebookon .................................. 223 Oldal testreszabása .............................................................. 223 iFrame-ek ............................................................................. 224 Oldalbeállítások ................................................................... 225 Hirdetések komponálása..................................................... 226 Facebook elemek beillesztése honlapunkba ...................... 231 Tippek rajongói oldalak működtetéséhez .......................... 233 Alkalmazások működtetése ................................................ 235 7
 6. 6. Átfogó esettanulmányok................................................. 243 TOP100 vállalat social media használata ........................... 243 Az SAP közösségi média tevékenysége ............................. 246 Social media a felsőoktatásban ........................................... 250 Vera, akit megcsal a férje .................................................... 254 AdHouse - Könyvpiaci szereplő egész éves kampánya.... 251 AdHouse – Telekocsi kampány ......................................... 252 Hazai könnyűzenei fesztiválok tudatos social media és tudatos Facebook kezelési sajátosságai.............................. 2558
 7. 7. Bevezetés Két évvel ezelőtt még a „lájkolni” szót is alig használtuk,ma meg már „diszlájkolunk”, ha egy számunkra nem tetsző do-loggal, információval találkozunk. Az iwiw, a myVIP és a You-tube után a Facebook is áttörő sikert ért el hazánkban, azonbanaz ezen felületekkel való foglalkozás még csak kezdetleges. An-nak ellenére is, hogy 2011-től már nem a közösségi média jelen-tette web2-es korszakban vagyunk, hanem a szemantikus web(web3) időszakát írjuk. Az idő tehát halad, mi pedig lassan, debiztosan követjük (vagy elszenvedjük) a technika okozta változá-sokat. A változásokról szól könyvünk is, pontosabban változóvilágunk egy időszakos lenyomatáról. A Kedves Olvasó ugyanis –pár hónap leforgása alatt - már a Facebook, Youtube, Wikipediaés társaik című könyv frissített, bővített kiadását tartja a kezében.Az első könyv – mint ez is -, abból a célból született, hogy átte-kintse a közösségi média területeit, alapelveit, segítséget nyújtsonminden social media-val foglalkozni kívánó magánszemélynek,civil szervezetnek és/vagy vállalkozónak. A változás azonbanállandó és biztos – ahogyan az adó és a halál is, hogy egy idézetetcitáljunk ide -, így könyvünkben az előző kötethez képest újdon-ságként szerepelnek többek között a kiterjesztett valóság és ageolokációs alkalmazások, a megújult adatvédelmi törvény, de apozitív változások mellett többek között elköszöntünk aFacebook programozási nyelvétől, az FBML-től. Könyvünkben röviden és lényegretörően foglalkozunk aközösségi platformokat érintő minden egyes területtel és mindentémakörhöz számos esettanulmányt mutatunk be, azzal a nemtitkolt céllal, hogy könyvünk felsőoktatásban social media marke-tinget tanulók számára is hasznos segédeszköz lehessen. 9
 8. 8. A könyvben alkalmazott jelölések az alábbiak: Feladat Egyéni gondolkodásra és közösségi feladatmegol- dásra is ajánlott kérdések. Megoldás Feladatokhoz tartozó, részletes megoldás bemuta- tása Esettanulmány Adott témakörhöz kapcsolódó, konkrétan megva- lósult eset bemutatása További olvasmányok Kiegészítő információk, kutatási eredmények bemutatásaJó olvasást!10
 9. 9. Az Internet korszakai Web 1.0 Az internet (Castells, 2005.) egymással kapcsolatbanálló, az egész világra kiterjedő számítógépek hálózata,egy olyan globális információs rendszer, amely időben és tér-ben egyaránt korlátok nélküli lehetőséget teremt felhasználókközötti kommunikációra. Kialakulása (Bártfai, 2008.) a hatvanas évek hideghábo-rújához köthető, amely olyan katonai hálózat kiépítésénekigényét vetítette elő, amely bármi-lyen – akár nukleáris – csapásesetén is képes biztonságosan Internet: egymással kapcso-működni. A cél megvalósítása latban álló, az egész világraérdekében jött létre az Amerikai kiterjedő számítógépek hálózata.Védelmi Minisztérium ARPA (Castells)(Advanced Research ProjectsAgency) részlege. 1967-ben mu-tatták be, majd 1969-ben kezdte meg működését egy előbbnégy, majd 15 gépből álló hálózat, amelyet ARPANET-nekneveztek el, s működése során a mai internet alapműködését isjelentő csomagkapcsolás elvét alkalmazza. A fejlesztésnekköszönhetően egyre több hálózat jött létre - köztük többekközött az első angol egyetemi hálózat, a JANET, vagy éppenaz amerikai CompuServe -, a hálózatok összekapcsolása azon-ban nehézségekbe ütközött, ezért Robert Kahn (az ARPAegyik munkatársa), és Vinton Cerf (Standford Egyetem)együttműködésével olyan szabályokat határoztak meg, amelylehetővé tett egy jóval nyíltabb hálózati felépítést, s az összeshálózat egyszerű összekapcsolását. Ez az 1974-ben létrejött 11
 10. 10. szabályrendszer Internet Transmission Control Program né-ven vált ismertté. 1982-ben az Amerikán kívül kialakított kap-csolatokat is átalakítottak az új protokoll használatára, s ígykialakult a napjainkban is ismert internet. A world wide web megjelenése (Lipson-Day, 2005.)Tim Berners-Lee, a svájci CERN (European Council forNuclear Research) munkatársának nevéhez fűződik, melyet azárt forráskódú Gopher alternatívájaként fejlesztettek ki, stettek 1993-ban mindenki számára szabadon hozzáférhetővé.Ezzel a lépéssel kezdődött meg a webböngészők kifejlesztése,amely az Internet ugrásszerű elterjedéséhez vezetett. Hazánkban az Internethez (Barabási, 2008.) – a kül-földi előzményekhez hasonlóan – egyetemek és kutatóintéz-mények kapcsolódtak először, magyar kutatási hálózatot hozvalétre. Ehhez kapcsolódik az első domain-név bejegyzés is:1991-ben sztaki.hu néven, amely a Magyar Tudományos Aka-démia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetélett. Az Internet fejlődése (Harris, 2008.) a hagyományos,ún. web 1.0 korszakát követően két részre osztható: web 2.0 (social media, vagy közösségi web), illetve web 3.0 (szemanti- Internet korszakai: kus web) korszakára. Ezen kor- web 1.0 (-2000), szakok határvonalai nehezen web 2.0 (2001-2010), definiálhatók, azonban a különb- web 3.0 (2011-) ségek – ahogyan az 1. ábrán is látható - egyértelműen meghatá- rozhatók: elsősorban, de nemkizárólagosan az információmegosztás és -visszakeresés terüle-tén.12
 11. 11. Amíg a web 1.0 esetében egyirányú (Lipson-Day, 2005.)– gyártó által létrehozott - tartalomról és kulcsszavas keresés-ről beszélhetünk, addig a web 2.0 korszakában a kommuni-káció kétirányú, „korlátok” nélküli és a címkézésnek (ún.tagelésnek) köszönhetően új keresési módszereket igényel. Ajelenleg kialakulóban lévő web 3.0 korszakában a szemantikuskeresés és tudásmegosztás kerül a középpontba. Keresés eredményessége Web 3.0 szemantikus keresés Web 2.0 címkézés Web 1.0 kulcsszavas keresés Adatok mennyisége 1. ábra: Web 1.0, 2.0 és 3.0 korszaka (Barabási, 2008.)Web 2.0 A Web 2.0 (O’Reilly, 2004.) átfogó jelenség és szem-léletmód, amely a világhálót összekapcsolt és böngészhe-tő weboldalgyűjteményként fogja fel, amelyben részvételenalapul a tervezés, komponensalapú a fejlesztés és laza szerve-zeti struktúra jellemző. Web 2.0 esetében az internetes szolgáltatások közösség-re épülnek (Mayfield, 2010.), a felhasználók közösen állítjákelő és osztják meg a tartalmakat, míg a gyártó csupán akeretrendszert biztosítja. A második generációs internetes 13
 12. 12. szolgáltatások esetében a kommunikáció és az interaktivitás aműködtetője a platformoknak, azinformáció nem csupán egy (vagykevés) oldalon jelenik meg, hanem Web 2.0 alapeleme:mindenki számára hozzáférhető, a fogyasztó és az általabővíthető, mindenki kommentál- megosztott tartalomhatja, véleményezheti, sőt önma-gától írhat újabb információt, ké-szíthet felületeket. Ezáltal a web-ről, mint platformról szokás beszélni: a felhasználó egy közösoldalról kezelheti az általa gyakran látogatott oldalakat, ugya-nakkor lehetőség van több felhasználó által közösen létreho-zott tartalmak előállítására és folyamatos fejlesztésére is, me-lyeket wikinek, vagy közösségi tartalomnak nevezzük, míg azinformációt tartalmazó felületet közösségi médiának (socialmedia).Web 3.0 Web 3.0, a szemantikus web korszakát jelenti (Harris,2008.), amely az információk rendszerezését és értelmezésétsegíti elő. Az adatok kereshetősége a felhasználó által definiált,személyiségjegyeihez leginkább illeszkedő minőségi jegyek (pl.aktualitás, érdeklődés) szerint történik. Ezen korszakban a „nagy testvér” figyeli az egyének in-terneten folytatott tevékenységét (Harris, 2008.) és az egyéniérdeklődésnek megfelelő hírekkel, információkkal látja el. Aweb 3.0 technológiák jelenleg is használatosak pl. a levelező-programokhoz, vagy közösségi oldalakhoz kapcsolt keresőhir-detések esetében, ahol a levelezőben megadott szavak, a kö-zösségi oldalon nyomonkövetett rajongói oldalak alapján je-lennek meg a hirdetések.14
 13. 13. A Google által megjelenő hirdetések ellenőrzéséhez aleggyakrabban használt böngészőben érdemes megadnihttp://www.google.com/ads/preferences honlapcímet. Ittmegtalálhatók a böngészőben tárolt ún. cookie-khoz kapcsoló- dó információk, elsődlegesen azon oldalak és témakörök, amelyre a Web 3.0: böngészőben a leggyakrabban Minden oldalon jelet hagyunk rákerestek. A kényes (szexuális magunk után… orientációval, rasszal, vallással, vagy egészségi állapottal, illetve bizalmas pénzügyi kategóriákkal foglalkozó) oldalakat nem mutatjameg a rendszer úgy, ahogyan a többi tárolt adatot sem, hiszenpéldául a Google+, Gmail accountokkal még számos adathoz(kapcsolati hálóhoz, e-mailcímen keresztül beszélgetési tartal-makhoz). A hirdetések megjelenítése egyszerű: Google hálózatok-ban és a társoldalakat összefogó Google Dispaly Hálózatbantörténő böngészés esetén a Google egy ún. cookie-t tárol el ameglátogatott oldalakról. Az oldalinformációk alapján érdek-lődési és demográfiai kategóriákat társít a Google, mely alapjánközli az érdeklődési körbe tartozó hirdetéseket. Az így gyűjtött felhasználói információk használata aGoogle adatvédelmi irányelveinek betartásával történik, ésezeket a Google az online felhasználói élmény javítására hasz-nálja. Az adatokat nem használják fel személyazonosításra. Az, aki nem kívánja igénybe venni az érdeklődésen ala-puló hirdetéseket, bármikor letilthatja azokat, ha a Hirdetésibeállítások kezelőjének kezdőlapján a "Letiltás" gombra kat-tint. A letiltást követően a Google a továbbiakban nem követ-keztet az érdeklődési és demográfiai kategóriákra. Ennek kö- 15
 14. 14. vetkeztében ugyan ugyanannyi hirdetés lesz látható, mint ko-rábban, azonban ezek valószínűleg kevésbé lesznek relevánsakaz egyén érdeklődési körével. A Facebook a fent leírtaknál azonban jóval többet tudaz egyénről, hiszen nem csupán a meglátogatott oldalakat,hanem az azokkal kapcsolatos személyes érzelemeket is ismeri,azon felületeket, melyekért a fogyasztó „rajong”, legyen azakár egy könyv, egy zenekar, vagy éppen egy márka. Ezenkívül az egyes személyek által megosztott tartalmakat, a kap-csolati hálózatból releváns személyeket, a velük folytatottkommunikáció gyakoriságát és tartalmát is. Feladat: Töltse ki az alábbi táblázatot a web2.0 kor- szakra vonatkozóan! Web1.0 Web3.0 Web2.0 • olvasott web • személyes írott- olvasott web • globális felhasználók • egyéni felhasználók • fókuszban a • fókuszban az egyén vállalatok • honlapok • dinamikus tartalmak • saját tartalom • szemantikus web • Értelmező kéziszótár • widget, mashup • HTML, • felhasználói szokások portálrendszerek által definiált • Nestscape eszközök • advertainment16

×