SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΜΗΣ΢ΟΤ ΔΤΑΝΘΙΑ  ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΛΙΣΟΥΩΡΟΤ
Οριζμός


   Κακόβοσλο λογιζμικό
    (malware software)
  Δίλαη έλα πξόγξακκα ην
  νπνίν   δηαζέηεη   ηηο
  απαηηνύκελεο    εληνιέο
  πξνθεηκέλνπ λα βιάςεη ηνλ
  ππνινγηζηή καο.
Είδη κακόβοσλοσ λογιζμικού


         virus
  spyware            trojan
     adware      worm
Virus – Ιός

   Δίλαη έλα
    ελνριεηηθό,
    αλεπηζύκεην θαη
    κηθξό πξόγξακκα
   ην νπνίν εηζβάιεη ζηνλ
   ππνινγηζηή καο κε ζθνπό
   λα δεκηνπξγήζεη κηθξά ή
   κεγάια πξνβιήκαηα
    ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ή
    ζηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη
   εγθαηεζηεκέλεο ζ’ απηόλ.
Virus – Ιός

 Δίλαη δύζθνιν λα ηνπο μεθνξησζνύκε αθνύ
 αλαπαξάγνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη πξνζθνιινύληαη ζε
 άιια πξνγξάκκαηα ή αξρεία. Όηαλ ν ρξήζηεο εθηειέζεη
 ην κνιπζκέλν πξόγξακκα ή αξρείν, ηόηε εθηειείηαη θαη ν
 ηόο.
Ανεπιθύμηηες ενέργειες

 Καηαζηξέθνπλ  ή  αιινηώλνπλ  αξρεία  θαη
 πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ζθιεξό δίζθν.
 Μαο ελνρινύλ κε δηαθεκηζηηθά κελύκαηα.

 Αδπλακία εθθίλεζεο ηνπ ππνινγηζηή.

 Ο ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί πην αξγά απ’ όηη ζπλήζσο
 θαη ε εθθίλεζή ηνπ δηαξθεί πνιιή ώξα.
 Γίλεηαη απξνζδόθεηε επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή.

 Βιέπνπκε αζπλήζηζηα κελύκαηα ζθάικαηνο.
Trojan Horse – Γούρειος Ίππος

         Δίλαη  έλα  επηβιαβέο
        πξόγξακκα   κρσμμένο
        μέζα ζε ένα άλλο
        πρόγραμμα πνπ εθηειεί
        κηα επηζπκεηή ιεηηνπξγία.
         Όηαλ εγθαηαζηήζνπκε ην
        ρξήζηκν πξόγξακκα ρσξίο
        λα   ην   γλσξίδνπκε
        εγθαζηζηνύκε θαη ηνλ
        Γνύξεην Ίππν.
         Γελ  πνιιαπιαζηάδεηαη
        όπσο ν ηόο.
Παράδειγμα
Ανεπιθύμηηες ενέργειες

 Αλνίγεη κία «πόξηα» ζηνλ ππνινγηζηή καο, δίλνληαο
 έηζη ηελ δπλαηόηεηα ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο
 ρξήζηεο λα ζπλδένληαη ζε απηόλ θαη λα ηνλ
 ρξεζηκνπνηνύλ γηα δηθνύο ηνπο ζθνπνύο.
 Έλαο δνύξεηνο ίππνο κπνξεί λα δξάζεη θαη σο
 θαηάζθνπνο, δειαδή λα μεθηλήζεη λα θαηαγξάθεη
 νηηδήπνηε πιεθηξνινγνύκε ζην πιεθηξνιόγηό καο.
 Έηζη  ζα  ζπιιέμεη  πιεξνθνξίεο  θσδηθώλ
 πξόζβαζεο, ινγαξηαζκώλ, πηζαλώλ ηξαπεδηθώλ
 ζπλαιιαγώλ θαη άιια πξνζσπηθά καο δεδνκέλα.
Worm-Σκοσλήκι

     Δίλαη έλα πξόγξακκα
     πνπ ειζβάλει κρσθά
     και από μόνο ηοσ ζηνλ
     ππνινγηζηή καο .
     Μεηαδίδεηαη αλεμάξηεηα
     θαη απηόλνκα.
     ΢πρλά ρξεζηκνπνηεί ηελ
     ζύλδεζή   καο  ζην
     δηαδίθηπν   γηα  λα
     κεηαδνζεί ζε άιινπο
     ππνινγηζηέο.
Ανεπιθύμηηες ενέργειες


 Σα ζθνπιήθηα αλαπαξάγνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη
 δεζκεύνπλ πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα
 λα κεηώλεηαη ε απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα κελ
 κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά.

 Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζύλδεζε καο ζην
 δηαδίθηπν γηα λα κεηαδνζνύλ ζε άιινπο ππνινγηζηέο,
 έηζη ώζηε ε ζύλδεζε λα καο θαίλεηαη πνιύ αξγή.
Spyware
    Δίλαη έλα πξόγξακκα πνπ κπνξεί λα
    πξνζθνιιεζεί θξπθά ζε αξρεία πνπ
    θαηεβάδνπκε από ην Γηαδίθηπν. Μόιηο
    θαηέβεη,    απηνεγθαζίζηαηαη   ζηνλ
    ππνινγηζηή   ζαο  θαη  μεθηλά  ηελ
    παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθηπαθήο καο
    δξαζηεξηόηεηαο. ΢πγθεθξηκέλα κπνξεί:
    λα ππνθιέςεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
    πνπ δηαθηλεί ν ρξήζηεο κέζσ ηνπ
    Γηαδηθηύνπ όπσο θσδηθνύο πξόζβαζεο
    λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
    ζηαηηζηηθή ρξήζε (πνηεο ηζηνζειίδεο
    επηζθεπηόκαζηε, θάζε πόηε, πνηεο ώξεο
    θηι)
    λα ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Η/Τ.
    Οη  πιεξνθνξίεο   πνπ  θαηαγξάθεη
    απνζηέιινληαη ζε ηξίηνπο (ζπλήζσο
    εηαηξίεο) νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ ην πξνθίι
    καο θαη μεθηλνύλ λα καο ζηέιλνπλ
    δηαθεκηζηηθό ή άιιν πιηθό αλάινγα κε ηα
    ελδηαθέξνληά καο.
Ανεπιθύμηηες ενέργειες

 Ξεθηλάλε καδί κε ηνλ ππνινγηζηή θαηά ηελ εθθίλεζε
 ηνπ θαη πηάλνπλ κλήκε θαη ππνινγηζηηθή ηζρύ.
 Δκθαλίδνπλ ζπλερώο παξάζπξα κε αλεπηζύκεηεο
 δηαθεκίζεηο.
 Αιιάδνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ πεξηεγεηή (ηνπ
 Firefox ή ηνπ Google Chrome).
 Μεξηθά spyware είλαη αξθεηά έμππλα ώζηε λα
 θαηαιαβαίλνπλ   αλ  πξνζπαζνύκε   λα  ηα
 απεγθαηαζηήζνπκε    θαη  γίλνληαη  απηόκαηα
 εγθαηάζηαζε μαλά.
Adware

    Δίλαη ινγηζκηθό ην νπνίν θαηεβάδεη
    δηαθεκίζεηο ζηνλ ππνινγηζηή καο
    πξνβάιινληάο ηηο ζε παξαζπξάθηα πνπ
    «μεπεδνύλ» μαθληθά (pop up windows)
    απνζπώληαο ηελ πξνζνρή καο θαη
    εθλεπξίδνληάο καο ώζηε λα κελ
    κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ
    ππνινγηζηή κέρξη λα ηα μεθνξησζνύκε.
    Αθόκε θαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή ε
    νπνία παξνπζηάδεη σο αληάιιαγκα
    δηαθεκίζεηο κέζα ζην πεξηβάιινλ
    εξγαζίαο ηεο ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ
    θαηεγνξία adware.
    Καη ηα adware κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ
    σο spyware, όηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπο
    βαζίδεηαη  ζε  πιεξνθνξίεο  πνπ
    ζπιιέγνπλ θαηαζθνπεύνληαο ηνλ Η/Τ
    ζηνλ νπνίν έρνπλ εγθαηαζηαζεί,
    θέξλνληαο έηζη κε ύπνπιν ηξόπν
    δηαθεκίζεηο ζηνλ ππνινγηζηή καο,
    ρσξίο   ηελ  έγθξηζή   καο.
Τρόποι μεηάδοζης κακόβοσλοσ λογιζμικού

 Μέζσ αξρείσλ ή πξνγξακκάησλ πνπ θαηεβάζακε από
 ην δηαδίθηπν θαη εγθαηαζηήζακε.
 Μέζσ usb sticks, CD-DVD ή θνξεηώλ ζθιεξώλ δίζθσλ
 πνπ κεηαθέξεηε αξρεία κεηαμύ ππνινγηζηώλ.
 Μέζσ δηθηύσλ αληαιιαγήο αξρείσλ όπσο Limewire
 θαη Torrents.
 Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (email).

 Μέζσ αξρείσλ πνπ κπνξεί λα καο ζηείινπλ ζην skype,
 facebook, messenger, θιπ.
 Με ηελ επίζθεςε ζε κνιπζκέλεο ηζηνζειίδεο.
Τρόποι προζηαζίας Η/Υ από κακόβοσλο
       λογιζμικό
1. Ανηιϊκά προγράμμαηα-Antivirus

Σα αληητθά πξνγξάκκαηα είλαη ζε ζέζε
 λα εληνπίζνπλ κηα κόιπλζε ηε ζηηγκή πνπ
 απνπεηξάηαη,
 λα "θαζαξίζνπλ" ηπρόλ κνιπζκέλα αξρεία πνπ
 εληνπίδνπλ.
Δθθηλνύλ ηαπηόρξνλα κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ
ππνινγηζηή, ρσξίο εληνιέο από ην ρξήζηε, ώζηε λα είλαη
ζε ζέζε λα αληρλεύνπλ ηπρόλ κνιύλζεηο ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν.
Πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ελεκεξσκέλα, ώζηε λα είλαη ζε
ζέζε  λα  αληηκεησπίδνπλ  κε  επηηπρία  ηνπο
λενδεκηνπξγνύκελνπο ηνύο.
Antivirus προγράμμαηα
2. Antispyware προγράμμαηα


 Σα πξνγξάκκαηα απηά εηδηθεύνληαη ζηελ αλίρλεπζε
 θαη πξνζηαζία   ηνπ  ππνινγηζηή  από  spyware
 ινγηζκηθό.

 Η εγθαηάζηαζε antispyware ινγηζκηθνύ έρεη γίλεη
 έλα επξέσο αλαγλσξηζκέλν ζηνηρείν ησλ θαιύηεξσλ
 πξαθηηθώλ αζθάιεηαο ππνινγηζηώλ.

 Γηα λα παξέρεη ηελ κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα πξέπεη
 λα δηαηεξείηαη ελεκεξσκέλν.
Antispyware προγράμμαηα
3. Τείτος Προζηαζίας - Firewall

      Ενεργοποιούμε ηο ηείτος προζηαζίας

      Δίλαη έλα ινγηζκηθό ή έλα πιηθό πνπ
      ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη
      από ην Internet ή από έλα δίθηπν θαη, ζηε
      ζπλέρεηα, είηε ηηο απνθιείεη είηε ηνπο
      επηηξέπεη λα πεξάζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή
      ζαο εκπνδίδνληαο έηζη εηζβνιείο ή θάπνην
      θαθόβνπιν ινγηζκηθό λα απνθηήζνπλ
      πξόζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ δηθηύνπ ή
      ηνπ Internet.
      Σν ηείρνο πξνζηαζίαο εκπνδίδεη επίζεο ηνλ
      ππνινγηζηή   λα   ζηείιεη  ινγηζκηθό
      θαθόβνπιεο   ιεηηνπξγίαο  ζε  άιινπο
      ππνινγηζηέο.
Ρπζκίζεηο Σείρνπο Πξνζηαζίαο ησλ Windows
Firewall προγράμμαηα
Δωρεάν εκπαιδεσηικά προγράμμαηα και
 εκπαιδεσηικό λογιζμικό τωριζμένα ζε
       καηηγορίες
 http://sxoleio.eu

More Related Content

What's hot

Tο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστήTο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστήimarakis
 
υλικο του υπολογιστη
υλικο του υπολογιστηυλικο του υπολογιστη
υλικο του υπολογιστηmnikol
 
Διδάσκοντας με Comics
Διδάσκοντας με ComicsΔιδάσκοντας με Comics
Διδάσκοντας με ComicsEduComics Project
 
Πολυμέσα
ΠολυμέσαΠολυμέσα
Πολυμέσαkalodikis
 
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τηπώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τηgeorgefyttas
 
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόεισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόvfilip
 
Κεφάλαιο 16.2: Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στο Διαδίκτυο
Κεφάλαιο 16.2: Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στο Διαδίκτυο Κεφάλαιο 16.2: Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στο Διαδίκτυο
Κεφάλαιο 16.2: Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στο Διαδίκτυο Evangelia Anastasaki
 
Μηχανές αναζήτησης - ΠΑΔ
Μηχανές αναζήτησης - ΠΑΔΜηχανές αναζήτησης - ΠΑΔ
Μηχανές αναζήτησης - ΠΑΔSofia Savvaki
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4kimanou
 
Ο Υπολογιστής στήν καθημερινή μας ζωή
Ο Υπολογιστής στήν καθημερινή μας ζωήΟ Υπολογιστής στήν καθημερινή μας ζωή
Ο Υπολογιστής στήν καθημερινή μας ζωήKonstantinos Kalaras Lafkiotis
 
Διδακτικό_Σενάριο_Ιστορίας
Διδακτικό_Σενάριο_ΙστορίαςΔιδακτικό_Σενάριο_Ιστορίας
Διδακτικό_Σενάριο_ΙστορίαςGeorgia Palapela
 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (εισαγωγική παρουσίαση)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (εισαγωγική παρουσίαση)Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (εισαγωγική παρουσίαση)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (εισαγωγική παρουσίαση)Θεοδώρα Μαγουλιώτη
 
Ο Υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή - Νικόλλα Δήμητρα
Ο Υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή - Νικόλλα ΔήμητραΟ Υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή - Νικόλλα Δήμητρα
Ο Υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή - Νικόλλα ΔήμητραEleni Psara
 
Κεντρική Μονάδα
Κεντρική ΜονάδαΚεντρική Μονάδα
Κεντρική ΜονάδαEleni Plexousaki
 
τεχνητη νοημοσυνη
τεχνητη νοημοσυνητεχνητη νοημοσυνη
τεχνητη νοημοσυνηEleni Papadopoulou
 
Λογισμικο κλειστου τυπου
Λογισμικο κλειστου τυπουΛογισμικο κλειστου τυπου
Λογισμικο κλειστου τυπουjimkol
 

What's hot (20)

Tο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστήTο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστή
 
ΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο
ΤΠΕ και Δημοτικό ΣχολείοΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο
ΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο
 
υλικο του υπολογιστη
υλικο του υπολογιστηυλικο του υπολογιστη
υλικο του υπολογιστη
 
Εργασια
ΕργασιαΕργασια
Εργασια
 
Αναλογικό - Ψηφιακό
Αναλογικό - ΨηφιακόΑναλογικό - Ψηφιακό
Αναλογικό - Ψηφιακό
 
Διδάσκοντας με Comics
Διδάσκοντας με ComicsΔιδάσκοντας με Comics
Διδάσκοντας με Comics
 
Πολυμέσα
ΠολυμέσαΠολυμέσα
Πολυμέσα
 
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τηπώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
 
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόεισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
 
Κεφάλαιο 16.2: Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στο Διαδίκτυο
Κεφάλαιο 16.2: Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στο Διαδίκτυο Κεφάλαιο 16.2: Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στο Διαδίκτυο
Κεφάλαιο 16.2: Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στο Διαδίκτυο
 
Μηχανές αναζήτησης - ΠΑΔ
Μηχανές αναζήτησης - ΠΑΔΜηχανές αναζήτησης - ΠΑΔ
Μηχανές αναζήτησης - ΠΑΔ
 
Εφαρμογές νέφους (cloud computing)
Εφαρμογές νέφους (cloud computing)Εφαρμογές νέφους (cloud computing)
Εφαρμογές νέφους (cloud computing)
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
 
Ο Υπολογιστής στήν καθημερινή μας ζωή
Ο Υπολογιστής στήν καθημερινή μας ζωήΟ Υπολογιστής στήν καθημερινή μας ζωή
Ο Υπολογιστής στήν καθημερινή μας ζωή
 
Διδακτικό_Σενάριο_Ιστορίας
Διδακτικό_Σενάριο_ΙστορίαςΔιδακτικό_Σενάριο_Ιστορίας
Διδακτικό_Σενάριο_Ιστορίας
 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (εισαγωγική παρουσίαση)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (εισαγωγική παρουσίαση)Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (εισαγωγική παρουσίαση)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (εισαγωγική παρουσίαση)
 
Ο Υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή - Νικόλλα Δήμητρα
Ο Υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή - Νικόλλα ΔήμητραΟ Υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή - Νικόλλα Δήμητρα
Ο Υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή - Νικόλλα Δήμητρα
 
Κεντρική Μονάδα
Κεντρική ΜονάδαΚεντρική Μονάδα
Κεντρική Μονάδα
 
τεχνητη νοημοσυνη
τεχνητη νοημοσυνητεχνητη νοημοσυνη
τεχνητη νοημοσυνη
 
Λογισμικο κλειστου τυπου
Λογισμικο κλειστου τυπουΛογισμικο κλειστου τυπου
Λογισμικο κλειστου τυπου
 

Viewers also liked

Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2emitsou
 
κακοβουλα λογισμικα
κακοβουλα λογισμικακακοβουλα λογισμικα
κακοβουλα λογισμικαlakta
 
A kef2 xartes_ennoiwn
A kef2 xartes_ennoiwnA kef2 xartes_ennoiwn
A kef2 xartes_ennoiwnemitsou
 
κακόβουλο λογισμικό
κακόβουλο λογισμικόκακόβουλο λογισμικό
κακόβουλο λογισμικόvictoriakp
 
Προστασια λογισμικου κακοβουλο λογισμικο
Προστασια λογισμικου κακοβουλο λογισμικοΠροστασια λογισμικου κακοβουλο λογισμικο
Προστασια λογισμικου κακοβουλο λογισμικοmnikol
 
προστασία λογισμικού-κακόβουλο λογισμικό
προστασία λογισμικού-κακόβουλο λογισμικόπροστασία λογισμικού-κακόβουλο λογισμικό
προστασία λογισμικού-κακόβουλο λογισμικόJim Magic
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟ ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟ ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟ ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟ ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟAthina MINAIDI
 
η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής
η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικήςη ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής
η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικήςIliopoulou Anthi
 
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία ΛογισμικούΠροστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία ΛογισμικούNikos Michailidis
 
Α΄Λυκείου - Εφαρμοφές Πληροφορικής- Υπηρεσιες διαδικτυου
Α΄Λυκείου - Εφαρμοφές Πληροφορικής- Υπηρεσιες διαδικτυουΑ΄Λυκείου - Εφαρμοφές Πληροφορικής- Υπηρεσιες διαδικτυου
Α΄Λυκείου - Εφαρμοφές Πληροφορικής- Υπηρεσιες διαδικτυουΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
 
Kef10 b diadikasies
Kef10 b diadikasiesKef10 b diadikasies
Kef10 b diadikasiesmnikol
 
SOFTWARE PIRACY
SOFTWARE PIRACYSOFTWARE PIRACY
SOFTWARE PIRACYemitsou
 
α ταξη φυλλο εργασιασ ιοι υπολογιστων
α ταξη φυλλο εργασιασ ιοι υπολογιστωνα ταξη φυλλο εργασιασ ιοι υπολογιστων
α ταξη φυλλο εργασιασ ιοι υπολογιστωνguesta5c07d
 
Φύλλο Εργασίας για Υλικό Υπολογιστή
Φύλλο Εργασίας για Υλικό ΥπολογιστήΦύλλο Εργασίας για Υλικό Υπολογιστή
Φύλλο Εργασίας για Υλικό ΥπολογιστήChristos Chantzaras
 
Κβαντικοί Υπολογιστές
Κβαντικοί ΥπολογιστέςΚβαντικοί Υπολογιστές
Κβαντικοί ΥπολογιστέςKonstantinos Giannakis
 
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 6
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 6ΑΕΠΠ ΚΕΦ 6
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 6educast
 

Viewers also liked (20)

Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
 
κακοβουλα λογισμικα
κακοβουλα λογισμικακακοβουλα λογισμικα
κακοβουλα λογισμικα
 
A kef2 xartes_ennoiwn
A kef2 xartes_ennoiwnA kef2 xartes_ennoiwn
A kef2 xartes_ennoiwn
 
κακόβουλο λογισμικό
κακόβουλο λογισμικόκακόβουλο λογισμικό
κακόβουλο λογισμικό
 
Προστασια λογισμικου κακοβουλο λογισμικο
Προστασια λογισμικου κακοβουλο λογισμικοΠροστασια λογισμικου κακοβουλο λογισμικο
Προστασια λογισμικου κακοβουλο λογισμικο
 
προστασία λογισμικού-κακόβουλο λογισμικό
προστασία λογισμικού-κακόβουλο λογισμικόπροστασία λογισμικού-κακόβουλο λογισμικό
προστασία λογισμικού-κακόβουλο λογισμικό
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟ ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟ ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟ ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟ ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 
η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής
η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικήςη ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής
η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής
 
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία ΛογισμικούΠροστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
 
Α΄Λυκείου - Εφαρμοφές Πληροφορικής- Υπηρεσιες διαδικτυου
Α΄Λυκείου - Εφαρμοφές Πληροφορικής- Υπηρεσιες διαδικτυουΑ΄Λυκείου - Εφαρμοφές Πληροφορικής- Υπηρεσιες διαδικτυου
Α΄Λυκείου - Εφαρμοφές Πληροφορικής- Υπηρεσιες διαδικτυου
 
Kef10 b diadikasies
Kef10 b diadikasiesKef10 b diadikasies
Kef10 b diadikasies
 
SOFTWARE PIRACY
SOFTWARE PIRACYSOFTWARE PIRACY
SOFTWARE PIRACY
 
α ταξη φυλλο εργασιασ ιοι υπολογιστων
α ταξη φυλλο εργασιασ ιοι υπολογιστωνα ταξη φυλλο εργασιασ ιοι υπολογιστων
α ταξη φυλλο εργασιασ ιοι υπολογιστων
 
Φύλλο Εργασίας για Υλικό Υπολογιστή
Φύλλο Εργασίας για Υλικό ΥπολογιστήΦύλλο Εργασίας για Υλικό Υπολογιστή
Φύλλο Εργασίας για Υλικό Υπολογιστή
 
ΑΕΠΠ - Μάθημα 2
ΑΕΠΠ - Μάθημα 2ΑΕΠΠ - Μάθημα 2
ΑΕΠΠ - Μάθημα 2
 
Κβαντικοί Υπολογιστές
Κβαντικοί ΥπολογιστέςΚβαντικοί Υπολογιστές
Κβαντικοί Υπολογιστές
 
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 6
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 6ΑΕΠΠ ΚΕΦ 6
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 6
 
ΑΕΠΠ - Μάθημα 4
ΑΕΠΠ - Μάθημα 4ΑΕΠΠ - Μάθημα 4
ΑΕΠΠ - Μάθημα 4
 
ΑΕΠΠ - Μάθημα 3
ΑΕΠΠ - Μάθημα 3ΑΕΠΠ - Μάθημα 3
ΑΕΠΠ - Μάθημα 3
 
κεφ2
κεφ2κεφ2
κεφ2
 

Similar to κακοβουλο λογισμικο

εθισμος υπερβολικη χρηση
εθισμος υπερβολικη χρησηεθισμος υπερβολικη χρηση
εθισμος υπερβολικη χρησηNikosAraou
 
παρουσίαση1
παρουσίαση1παρουσίαση1
παρουσίαση172dimath
 
διαδικτυο και γονεις(αυτο)
διαδικτυο και γονεις(αυτο)διαδικτυο και γονεις(αυτο)
διαδικτυο και γονεις(αυτο)10odskaterinis1
 
προστασία λογισμικού ιοί
προστασία λογισμικού ιοίπροστασία λογισμικού ιοί
προστασία λογισμικού ιοίPanagiota Mitsopoulou
 
ψυχαγωγία και υπερβολική χρήση
ψυχαγωγία και υπερβολική χρήσηψυχαγωγία και υπερβολική χρήση
ψυχαγωγία και υπερβολική χρήσηXarisNikos
 
προστασίαλογισμικούιοί
προστασίαλογισμικούιοίπροστασίαλογισμικούιοί
προστασίαλογισμικούιοίmgiota
 
Lab1 tep
Lab1 tepLab1 tep
Lab1 tepgogosf
 
συλλεγω και παρουσιαζω γραμματοσημα
συλλεγω και παρουσιαζω γραμματοσημασυλλεγω και παρουσιαζω γραμματοσημα
συλλεγω και παρουσιαζω γραμματοσημαΙωαννα Χαλκιά
 
Web 2.0 Εργαλεία
Web 2.0 ΕργαλείαWeb 2.0 Εργαλεία
Web 2.0 Εργαλείαagathoula
 
εθισμός στο διαδίκτυο2
εθισμός στο διαδίκτυο2εθισμός στο διαδίκτυο2
εθισμός στο διαδίκτυο2bananesmebitzames
 
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίουπεριγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίουmarkoadre
 
Τεχνολογια Δικτυων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων - 2.
Τεχνολογια Δικτυων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων - 2.Τεχνολογια Δικτυων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων - 2.
Τεχνολογια Δικτυων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων - 2.Stathis Gourzis
 
Ergasia 2012
Ergasia 2012Ergasia 2012
Ergasia 2012fofokini
 
Project Λυκείου Ιτέας 2013 2014: Ουσίες που ναρκώνουν ...τη συνείδησή μας !!!!
Project Λυκείου Ιτέας 2013 2014: Ουσίες που ναρκώνουν ...τη συνείδησή μας !!!!Project Λυκείου Ιτέας 2013 2014: Ουσίες που ναρκώνουν ...τη συνείδησή μας !!!!
Project Λυκείου Ιτέας 2013 2014: Ουσίες που ναρκώνουν ...τη συνείδησή μας !!!!Σοφία Τσιρογιάννη
 
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου(μόνο το σενάριο)
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου(μόνο το σενάριο)περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου(μόνο το σενάριο)
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου(μόνο το σενάριο)Rizos Tzalakostas
 

Similar to κακοβουλο λογισμικο (20)

εθισμος υπερβολικη χρηση
εθισμος υπερβολικη χρησηεθισμος υπερβολικη χρηση
εθισμος υπερβολικη χρηση
 
E banking - μπισμπίκη διαβατοπούλου
E banking - μπισμπίκη διαβατοπούλουE banking - μπισμπίκη διαβατοπούλου
E banking - μπισμπίκη διαβατοπούλου
 
Company profile (Greek)
Company profile (Greek)Company profile (Greek)
Company profile (Greek)
 
παρουσίαση1
παρουσίαση1παρουσίαση1
παρουσίαση1
 
διαδικτυο και γονεις(αυτο)
διαδικτυο και γονεις(αυτο)διαδικτυο και γονεις(αυτο)
διαδικτυο και γονεις(αυτο)
 
προστασία λογισμικού ιοί
προστασία λογισμικού ιοίπροστασία λογισμικού ιοί
προστασία λογισμικού ιοί
 
Cyberbullying
CyberbullyingCyberbullying
Cyberbullying
 
ψυχαγωγία και υπερβολική χρήση
ψυχαγωγία και υπερβολική χρήσηψυχαγωγία και υπερβολική χρήση
ψυχαγωγία και υπερβολική χρήση
 
προστασίαλογισμικούιοί
προστασίαλογισμικούιοίπροστασίαλογισμικούιοί
προστασίαλογισμικούιοί
 
Lab1 tep
Lab1 tepLab1 tep
Lab1 tep
 
συλλεγω και παρουσιαζω γραμματοσημα
συλλεγω και παρουσιαζω γραμματοσημασυλλεγω και παρουσιαζω γραμματοσημα
συλλεγω και παρουσιαζω γραμματοσημα
 
Web 2.0 Εργαλεία
Web 2.0 ΕργαλείαWeb 2.0 Εργαλεία
Web 2.0 Εργαλεία
 
εθισμός στο διαδίκτυο2
εθισμός στο διαδίκτυο2εθισμός στο διαδίκτυο2
εθισμός στο διαδίκτυο2
 
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίουπεριγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου
 
Τεχνολογια Δικτυων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων - 2.
Τεχνολογια Δικτυων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων - 2.Τεχνολογια Δικτυων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων - 2.
Τεχνολογια Δικτυων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων - 2.
 
Ergasia 2012
Ergasia 2012Ergasia 2012
Ergasia 2012
 
IDEYE Newsletter 2 GR
IDEYE Newsletter 2 GRIDEYE Newsletter 2 GR
IDEYE Newsletter 2 GR
 
Project Λυκείου Ιτέας 2013 2014: Ουσίες που ναρκώνουν ...τη συνείδησή μας !!!!
Project Λυκείου Ιτέας 2013 2014: Ουσίες που ναρκώνουν ...τη συνείδησή μας !!!!Project Λυκείου Ιτέας 2013 2014: Ουσίες που ναρκώνουν ...τη συνείδησή μας !!!!
Project Λυκείου Ιτέας 2013 2014: Ουσίες που ναρκώνουν ...τη συνείδησή μας !!!!
 
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου(μόνο το σενάριο)
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου(μόνο το σενάριο)περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου(μόνο το σενάριο)
περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου(μόνο το σενάριο)
 
Χάρης
ΧάρηςΧάρης
Χάρης
 

More from emitsou

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptxΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptxemitsou
 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptxΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptxemitsou
 
ο παγκοσμιος ιστος
ο παγκοσμιος ιστοςο παγκοσμιος ιστος
ο παγκοσμιος ιστοςemitsou
 
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόεισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόemitsou
 
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυοemitsou
 
διαδίκτυο
διαδίκτυοδιαδίκτυο
διαδίκτυοemitsou
 
B kef1 askiseis
B kef1 askiseisB kef1 askiseis
B kef1 askiseisemitsou
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1emitsou
 

More from emitsou (9)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptxΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptxΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
 
ο παγκοσμιος ιστος
ο παγκοσμιος ιστοςο παγκοσμιος ιστος
ο παγκοσμιος ιστος
 
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόεισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
 
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
 
διαδίκτυο
διαδίκτυοδιαδίκτυο
διαδίκτυο
 
B kef1 askiseis
B kef1 askiseisB kef1 askiseis
B kef1 askiseis
 
B kef1
B kef1B kef1
B kef1
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
 

κακοβουλο λογισμικο

 • 2. Οριζμός Κακόβοσλο λογιζμικό (malware software) Δίλαη έλα πξόγξακκα ην νπνίν δηαζέηεη ηηο απαηηνύκελεο εληνιέο πξνθεηκέλνπ λα βιάςεη ηνλ ππνινγηζηή καο.
 • 3. Είδη κακόβοσλοσ λογιζμικού virus spyware trojan adware worm
 • 4. Virus – Ιός Δίλαη έλα  ελνριεηηθό,  αλεπηζύκεην θαη  κηθξό πξόγξακκα ην νπνίν εηζβάιεη ζηνλ ππνινγηζηή καο κε ζθνπό λα δεκηνπξγήζεη κηθξά ή κεγάια πξνβιήκαηα  ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ή  ζηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζ’ απηόλ.
 • 5. Virus – Ιός  Δίλαη δύζθνιν λα ηνπο μεθνξησζνύκε αθνύ αλαπαξάγνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη πξνζθνιινύληαη ζε άιια πξνγξάκκαηα ή αξρεία. Όηαλ ν ρξήζηεο εθηειέζεη ην κνιπζκέλν πξόγξακκα ή αξρείν, ηόηε εθηειείηαη θαη ν ηόο.
 • 6. Ανεπιθύμηηες ενέργειες  Καηαζηξέθνπλ ή αιινηώλνπλ αξρεία θαη πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ζθιεξό δίζθν.  Μαο ελνρινύλ κε δηαθεκηζηηθά κελύκαηα.  Αδπλακία εθθίλεζεο ηνπ ππνινγηζηή.  Ο ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί πην αξγά απ’ όηη ζπλήζσο θαη ε εθθίλεζή ηνπ δηαξθεί πνιιή ώξα.  Γίλεηαη απξνζδόθεηε επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή.  Βιέπνπκε αζπλήζηζηα κελύκαηα ζθάικαηνο.
 • 7. Trojan Horse – Γούρειος Ίππος  Δίλαη έλα επηβιαβέο πξόγξακκα κρσμμένο μέζα ζε ένα άλλο πρόγραμμα πνπ εθηειεί κηα επηζπκεηή ιεηηνπξγία.  Όηαλ εγθαηαζηήζνπκε ην ρξήζηκν πξόγξακκα ρσξίο λα ην γλσξίδνπκε εγθαζηζηνύκε θαη ηνλ Γνύξεην Ίππν.  Γελ πνιιαπιαζηάδεηαη όπσο ν ηόο.
 • 9. Ανεπιθύμηηες ενέργειες  Αλνίγεη κία «πόξηα» ζηνλ ππνινγηζηή καο, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηόηεηα ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα ζπλδένληαη ζε απηόλ θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα δηθνύο ηνπο ζθνπνύο.  Έλαο δνύξεηνο ίππνο κπνξεί λα δξάζεη θαη σο θαηάζθνπνο, δειαδή λα μεθηλήζεη λα θαηαγξάθεη νηηδήπνηε πιεθηξνινγνύκε ζην πιεθηξνιόγηό καο. Έηζη ζα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο θσδηθώλ πξόζβαζεο, ινγαξηαζκώλ, πηζαλώλ ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη άιια πξνζσπηθά καο δεδνκέλα.
 • 10. Worm-Σκοσλήκι  Δίλαη έλα πξόγξακκα πνπ ειζβάλει κρσθά και από μόνο ηοσ ζηνλ ππνινγηζηή καο .  Μεηαδίδεηαη αλεμάξηεηα θαη απηόλνκα.  ΢πρλά ρξεζηκνπνηεί ηελ ζύλδεζή καο ζην δηαδίθηπν γηα λα κεηαδνζεί ζε άιινπο ππνινγηζηέο.
 • 11. Ανεπιθύμηηες ενέργειες  Σα ζθνπιήθηα αλαπαξάγνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη δεζκεύνπλ πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά.  Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζύλδεζε καο ζην δηαδίθηπν γηα λα κεηαδνζνύλ ζε άιινπο ππνινγηζηέο, έηζη ώζηε ε ζύλδεζε λα καο θαίλεηαη πνιύ αξγή.
 • 12. Spyware  Δίλαη έλα πξόγξακκα πνπ κπνξεί λα πξνζθνιιεζεί θξπθά ζε αξρεία πνπ θαηεβάδνπκε από ην Γηαδίθηπν. Μόιηο θαηέβεη, απηνεγθαζίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη μεθηλά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθηπαθήο καο δξαζηεξηόηεηαο. ΢πγθεθξηκέλα κπνξεί:  λα ππνθιέςεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλεί ν ρξήζηεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ όπσο θσδηθνύο πξόζβαζεο  λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζηαηηζηηθή ρξήζε (πνηεο ηζηνζειίδεο επηζθεπηόκαζηε, θάζε πόηε, πνηεο ώξεο θηι)  λα ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Η/Τ.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθεη απνζηέιινληαη ζε ηξίηνπο (ζπλήζσο εηαηξίεο) νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ ην πξνθίι καο θαη μεθηλνύλ λα καο ζηέιλνπλ δηαθεκηζηηθό ή άιιν πιηθό αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά καο.
 • 13. Ανεπιθύμηηες ενέργειες  Ξεθηλάλε καδί κε ηνλ ππνινγηζηή θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ θαη πηάλνπλ κλήκε θαη ππνινγηζηηθή ηζρύ.  Δκθαλίδνπλ ζπλερώο παξάζπξα κε αλεπηζύκεηεο δηαθεκίζεηο.  Αιιάδνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ πεξηεγεηή (ηνπ Firefox ή ηνπ Google Chrome).  Μεξηθά spyware είλαη αξθεηά έμππλα ώζηε λα θαηαιαβαίλνπλ αλ πξνζπαζνύκε λα ηα απεγθαηαζηήζνπκε θαη γίλνληαη απηόκαηα εγθαηάζηαζε μαλά.
 • 14. Adware  Δίλαη ινγηζκηθό ην νπνίν θαηεβάδεη δηαθεκίζεηο ζηνλ ππνινγηζηή καο πξνβάιινληάο ηηο ζε παξαζπξάθηα πνπ «μεπεδνύλ» μαθληθά (pop up windows) απνζπώληαο ηελ πξνζνρή καο θαη εθλεπξίδνληάο καο ώζηε λα κελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ππνινγηζηή κέρξη λα ηα μεθνξησζνύκε.  Αθόκε θαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή ε νπνία παξνπζηάδεη σο αληάιιαγκα δηαθεκίζεηο κέζα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία adware.  Καη ηα adware κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο spyware, όηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ θαηαζθνπεύνληαο ηνλ Η/Τ ζηνλ νπνίν έρνπλ εγθαηαζηαζεί, θέξλνληαο έηζη κε ύπνπιν ηξόπν δηαθεκίζεηο ζηνλ ππνινγηζηή καο, ρσξίο ηελ έγθξηζή καο.
 • 15. Τρόποι μεηάδοζης κακόβοσλοσ λογιζμικού  Μέζσ αξρείσλ ή πξνγξακκάησλ πνπ θαηεβάζακε από ην δηαδίθηπν θαη εγθαηαζηήζακε.  Μέζσ usb sticks, CD-DVD ή θνξεηώλ ζθιεξώλ δίζθσλ πνπ κεηαθέξεηε αξρεία κεηαμύ ππνινγηζηώλ.  Μέζσ δηθηύσλ αληαιιαγήο αξρείσλ όπσο Limewire θαη Torrents.  Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (email).  Μέζσ αξρείσλ πνπ κπνξεί λα καο ζηείινπλ ζην skype, facebook, messenger, θιπ.  Με ηελ επίζθεςε ζε κνιπζκέλεο ηζηνζειίδεο.
 • 16. Τρόποι προζηαζίας Η/Υ από κακόβοσλο λογιζμικό
 • 17. 1. Ανηιϊκά προγράμμαηα-Antivirus Σα αληητθά πξνγξάκκαηα είλαη ζε ζέζε  λα εληνπίζνπλ κηα κόιπλζε ηε ζηηγκή πνπ απνπεηξάηαη,  λα "θαζαξίζνπλ" ηπρόλ κνιπζκέλα αξρεία πνπ εληνπίδνπλ. Δθθηλνύλ ηαπηόρξνλα κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ ππνινγηζηή, ρσξίο εληνιέο από ην ρξήζηε, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληρλεύνπλ ηπρόλ κνιύλζεηο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ελεκεξσκέλα, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηνπο λενδεκηνπξγνύκελνπο ηνύο.
 • 19. 2. Antispyware προγράμμαηα  Σα πξνγξάκκαηα απηά εηδηθεύνληαη ζηελ αλίρλεπζε θαη πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή από spyware ινγηζκηθό.  Η εγθαηάζηαζε antispyware ινγηζκηθνύ έρεη γίλεη έλα επξέσο αλαγλσξηζκέλν ζηνηρείν ησλ θαιύηεξσλ πξαθηηθώλ αζθάιεηαο ππνινγηζηώλ.  Γηα λα παξέρεη ηελ κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ελεκεξσκέλν.
 • 21. 3. Τείτος Προζηαζίας - Firewall Ενεργοποιούμε ηο ηείτος προζηαζίας  Δίλαη έλα ινγηζκηθό ή έλα πιηθό πνπ ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ην Internet ή από έλα δίθηπν θαη, ζηε ζπλέρεηα, είηε ηηο απνθιείεη είηε ηνπο επηηξέπεη λα πεξάζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο εκπνδίδνληαο έηζη εηζβνιείο ή θάπνην θαθόβνπιν ινγηζκηθό λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ δηθηύνπ ή ηνπ Internet.  Σν ηείρνο πξνζηαζίαο εκπνδίδεη επίζεο ηνλ ππνινγηζηή λα ζηείιεη ινγηζκηθό θαθόβνπιεο ιεηηνπξγίαο ζε άιινπο ππνινγηζηέο.
 • 24. Δωρεάν εκπαιδεσηικά προγράμμαηα και εκπαιδεσηικό λογιζμικό τωριζμένα ζε καηηγορίες http://sxoleio.eu