BALANGKAS NG PAGSUSURI

Emilyn Ragasa
Emilyn RagasaTeacher at Home
Lyceum-Northwestern University
Urdaneta City Campus
NancayasanUrdaneta City, Pangasinan
Sinurini:MailaVillablancaOrenia
BEED III
Ipinasurikay: Bb. Janette Geronimo-Junio
Guro
BALANGKAS NG
PAGSUSURI
BALANGKAS NG PAGSUSURI
(Pelikula)
I. PamagatngAkda: Maynila, Sa kukongLiwanag
II. May Akda:Edgardo M. Reyes
IsangPilipinongnobelista.
Angkanyangunangakda ay lumabassamagasinngLiwayway.
Ilansamganagawangakda:
1. LarosaBaga
2. Sa KagubatanngLungsod
3. Hoy Mister AkoangMisis Mo
4. Uod at Rosa
III. MgaTauhan:
1. BembolRoco as Julio Madiaga
2. Hilda Koronel as LigayaParaiso
3. Lou Salvador, Jr. as Atong
4. Tommy Abuel as Pol
5. Pio de Castro as Imo
6. JulingBagabaldo as Gng. Cruz
7. Tommy Yap as Ah-Tek
IV. Buod/Lagomng Katha
Sapaghahanapni Julio, naranasanniyaangkahirapanngbuhay. Ilang
construction site narinangkanyangpinagtrabahuan. Isa samgapinasukanniya ay
ang 'The Future La Madrid Building'. DitonakilalaniyaangmgakaibigangsinaAtong,
Imo, Benny, Omeng at Gido. Siya ay nagtatrabahobilangkantero at may
suweldona dos singkwentabawataraw. Pero, halos
kakarampotnakitanalangangkanyangnatatanggapsapagkatdinudugassiyani Mr.
Balajadiaangtagapangasiwang construction.
Maramingnangyarisimulasaarawnapumasoksiyasanasabing construction
site. Nakakilalasiyangiba'tibangpersonalidad.
Mayroongidinadaannalangsatawaangkanyangproblema, may
nagsisikapnamagaaralupangmakaahonsahirap at
mayroonnamangtinatanggapnalamangangtinaggapnabuhay.
Nakakitasiyangmgamaasahangkaibiganna handing
tumulongtuwingkailanganniya. Isa naroonsiAtong. Si Atong ay kapwaniya
construction worker. May pamilyasiyanginuuwiansaesteroSunogApog.
KasmaniyaditoangkapatidnasiPerla at angamanitongbaldado.
Mahirapangpamumuhaynila. Halos
siAtonglangangbumubuhaysapamilyadahilkontilamangangkinikitaniPerlasapagag
antsilyo.
SaloobngilangarawditotumuloysiJulio.Dumatingnaangarawnamalapitnangmatapo
sanggusali kaya nagbawasnangtauhansi Mister Balajadia. Si Julio ay isadito.
Dahilsanagyari, walanangnatuluyansi Julio.
Ipanagbawalnakasiangpagtiraniyasagusalidahilhindinasiyaisangmanggagawadoo
n. Naisipniyaangkanyangkaibigannasi Pol, nakatrabahoniyasa dating
pinapasukan. Pinuntahanniyaito at pintauloysiyangbuongpusosatirahannito.
Pinasoksiyani Pol sakanyangmgatrabaho at nagkaroonngmaayos-
ayosnasuweldo. Isanggabi ay napadaansiyasadaangMiseridordia.
PatuloyniyangtinititiganangbahaynainiisipniyangtinutuluyanniLigaya.
DitonaaninagniyaangisangbabaenatilakahugisngmukhaniLigaya. Hindi
nawalangngpag-asasi Julio namakikitaniyaulitsiLigaya.
Isangtangahali, nagbabakasakalisi Julio
namahuhuliniyaangnagnakawngkanyang wallet.
NatanawniyaangisangbabaengkahugisniLigayamulaulohanggangpaa.
Sinundanniyaito at nabanggaangisangbabae. Nilingonniyaito at
nagulatsapagkatangbabaingiyon ay siLigaya.
Lumagisilasaisangretawranthabangpinagusapanangnangyarisaisa'tisa.Nat
uklasanni Julio nanagingbiktimangprostitusyonsiLigaya.
NagustuhannamandawsiyangisangIntsik, si Ah Tek, nakukuninsiyanito.
Mataposangkanilangpaguusap, napagpasyahannilangtumakas at
bumaliksakanilangprobinsya. Magkikitasagabing alas-dose hanggang alas-3
ngmadalingaraw. KapaghindidumatingsiLigaya, ibigsabihinlangnito ay
hindisiyamakararating.
Lumipasangmgaaraw at wala pa ring
nagpapakitangLigayahanggangsamakaabotkay Julio sapamamagitanni Pol
angpagkamataynito. NahulogsiLigayasataasngkanyangtinutuluyan.
Nagingbalisasi Julio bagohanggangmataposanglibing. Sahuli, napatayniyasi Ah
Tek. Napataynamansiyangkalapittaosabahayni Ah Tek.
V. Pagsusuri
1. PanahongKinabibilangan
Angpelikulangito ay nabibilangsamodernongpanahondahil may
mgaganitongpangyayaringayonsaatinglipunan.
2. SarilingPuna.
Si Julio, isangmahirapnamangingisda, ay
nagpuntasa Maynila upanghanapinangkaniyangmapapangasawangbabaengs
iLigaya. Isangarawbagoangpagpuntangitoni Julio saMaynila,
umalissiLigayanakasamaangisangbabaeng may pangalangGinang Cruz
upangmakapag-aral at makapaghanapbuhaysalungsod.
NoongnasaMaynilana, nagingbiktimasi Julio
ngmgamapanlamangnamgataosalungsod. Nakaranassi Julio ngmga pang-
aabusohabangnagtatrabahosaisanglugarngkonstruksyon. Sapaglaon,
nawalansiyangtrabaho at naghanapngisangdisentengpooknamatutulugan.
Unti-untingnawawalannangpag-asasi Julio namatagpuan pa siLigaya.
3. Values/Aral naNakapaloobsa Katha
Angkahirapan ay hindihadlangsaatingmgapangarap,
pangarapnaminimithingbawatisa.Anglahat ay nagtataglayngbiyayang talent
naipinagkaloobngMaykapalupanggamitinsa tama naikauunladngbawatisa at
hindilamangsasarilingkapakanan.
Dapatgamitinnatinangatingmgamuntingtinignasumisigawngisangmailinisna
pagbabago. Ang k aalaman at paniniwalangmgakabataan ay
hindimaaaringikumparasamgamatatanda. Dapat ay
magingbukasangatingkaisipansalahatngaspeto n gating buhay.
4. Mungkahi
Anglahatngito ay naantala, nangmulisilangmagkitaniLigaya, at
malamanmulasakasintahannanagingbiktimaitong prostitusyon.
Nagbalaknatumakasangdalawa.

Recommended

Pagsusuri sa maikling kwentong Bansot (Buod) ni Aurora Cruz by
Pagsusuri sa maikling kwentong Bansot (Buod) ni Aurora CruzPagsusuri sa maikling kwentong Bansot (Buod) ni Aurora Cruz
Pagsusuri sa maikling kwentong Bansot (Buod) ni Aurora CruzShaina Mavreen Villaroza
31.5K views16 slides
Kaligirang kasaysayan-ng-nobela-sa-asya-at-pilipinas by
Kaligirang kasaysayan-ng-nobela-sa-asya-at-pilipinasKaligirang kasaysayan-ng-nobela-sa-asya-at-pilipinas
Kaligirang kasaysayan-ng-nobela-sa-asya-at-pilipinasRajna Coleen Carrasco
58.9K views34 slides
Pagsulat ng tanging lathalain by
Pagsulat ng tanging lathalainPagsulat ng tanging lathalain
Pagsulat ng tanging lathalainGhie Maritana Samaniego
117.8K views37 slides
Ang Sampung Natatanging Nobelang Filipino by
Ang Sampung Natatanging Nobelang FilipinoAng Sampung Natatanging Nobelang Filipino
Ang Sampung Natatanging Nobelang FilipinoMckoi M
298.5K views19 slides
Ang panitikan sa panahon ng liberasyon by
Ang panitikan sa panahon ng liberasyonAng panitikan sa panahon ng liberasyon
Ang panitikan sa panahon ng liberasyonMarlene Forteza
62.5K views29 slides
Iba't ibang uri ng mga Tayutay by
Iba't ibang uri ng  mga TayutayIba't ibang uri ng  mga Tayutay
Iba't ibang uri ng mga TayutayMELECIO JR FAMPULME
226.4K views61 slides

More Related Content

What's hot

Magnifico by
MagnificoMagnifico
MagnificoMariel de Leon
33.9K views4 slides
Lope K. Santos by
Lope K. SantosLope K. Santos
Lope K. Santosclairearce
41.7K views21 slides
Diskurso sa Filipino by
Diskurso sa FilipinoDiskurso sa Filipino
Diskurso sa FilipinoAvigail Gabaleo Maximo
129.9K views12 slides
MALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA EL FILIBUSTERISMO by
MALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA EL FILIBUSTERISMOMALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA EL FILIBUSTERISMO
MALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA EL FILIBUSTERISMOJovelynValera
7.1K views7 slides
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.) by
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)Julius Morite
17.4K views16 slides
Ako ang Daigdig by
Ako ang DaigdigAko ang Daigdig
Ako ang DaigdigWhite Horse
141.9K views15 slides

What's hot(20)

Lope K. Santos by clairearce
Lope K. SantosLope K. Santos
Lope K. Santos
clairearce41.7K views
MALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA EL FILIBUSTERISMO by JovelynValera
MALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA EL FILIBUSTERISMOMALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA EL FILIBUSTERISMO
MALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA EL FILIBUSTERISMO
JovelynValera7.1K views
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.) by Julius Morite
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)
Julius Morite17.4K views
Ako ang Daigdig by White Horse
Ako ang DaigdigAko ang Daigdig
Ako ang Daigdig
White Horse141.9K views
Ang Kasaysayan ng Maikling Kuwento by Sandy Suante
Ang Kasaysayan ng Maikling KuwentoAng Kasaysayan ng Maikling Kuwento
Ang Kasaysayan ng Maikling Kuwento
Sandy Suante207.3K views
Panulaang filipino: Panahon ng Amerikano by isabel guape
Panulaang filipino: Panahon ng AmerikanoPanulaang filipino: Panahon ng Amerikano
Panulaang filipino: Panahon ng Amerikano
isabel guape98.5K views
Pagsusuri sa panitikang pilipino sa panahon ng kontemporaryo by Denni Domingo
Pagsusuri sa panitikang pilipino sa panahon ng kontemporaryoPagsusuri sa panitikang pilipino sa panahon ng kontemporaryo
Pagsusuri sa panitikang pilipino sa panahon ng kontemporaryo
Denni Domingo658.2K views
Pananalig Pampanitikan by nujnujramski & MJ by JUN-JUN RAMOS
Pananalig Pampanitikan by nujnujramski & MJ Pananalig Pampanitikan by nujnujramski & MJ
Pananalig Pampanitikan by nujnujramski & MJ
JUN-JUN RAMOS40.8K views
Lesson Plan Sir Bambico by guest9f5e16cbd
Lesson Plan Sir BambicoLesson Plan Sir Bambico
Lesson Plan Sir Bambico
guest9f5e16cbd45.8K views
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale... by Alexis Trinidad
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Alexis Trinidad256.8K views
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan by lovelyjoy ariate
Banghay aralin sa filipino( 9  lessons)ikatlong markahanBanghay aralin sa filipino( 9  lessons)ikatlong markahan
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan
lovelyjoy ariate47.2K views
Mga Teorya at Dulog sa Pagsusuring Pampanitikan by Paula Jane Castillo
Mga Teorya at Dulog sa Pagsusuring PampanitikanMga Teorya at Dulog sa Pagsusuring Pampanitikan
Mga Teorya at Dulog sa Pagsusuring Pampanitikan
Paula Jane Castillo256K views
Panitikan sa-panahon-ng-batas-militar (1) by michael saudan
Panitikan sa-panahon-ng-batas-militar (1)Panitikan sa-panahon-ng-batas-militar (1)
Panitikan sa-panahon-ng-batas-militar (1)
michael saudan65.6K views
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria by Salvador Lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
Salvador Lumbria75K views

More from Emilyn Ragasa

English 1st Long Evaluation (Periodical Test) by
English 1st Long Evaluation (Periodical Test)English 1st Long Evaluation (Periodical Test)
English 1st Long Evaluation (Periodical Test)Emilyn Ragasa
211 views4 slides
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio by
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching PortfolioLesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching PortfolioEmilyn Ragasa
7.8K views20 slides
Banghay Aralin sa Filipino V by
Banghay Aralin sa Filipino VBanghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino VEmilyn Ragasa
22.1K views2 slides
Checklist of Student Teacher by
Checklist of Student TeacherChecklist of Student Teacher
Checklist of Student TeacherEmilyn Ragasa
1.6K views5 slides
A Practice Teaching Portfolio by
A Practice Teaching PortfolioA Practice Teaching Portfolio
A Practice Teaching PortfolioEmilyn Ragasa
117.9K views36 slides
100 Lesson Plans (Parts of Speech) by
100 Lesson Plans (Parts of Speech)100 Lesson Plans (Parts of Speech)
100 Lesson Plans (Parts of Speech)Emilyn Ragasa
17K views127 slides

More from Emilyn Ragasa(20)

English 1st Long Evaluation (Periodical Test) by Emilyn Ragasa
English 1st Long Evaluation (Periodical Test)English 1st Long Evaluation (Periodical Test)
English 1st Long Evaluation (Periodical Test)
Emilyn Ragasa211 views
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio by Emilyn Ragasa
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching PortfolioLesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio
Emilyn Ragasa7.8K views
Banghay Aralin sa Filipino V by Emilyn Ragasa
Banghay Aralin sa Filipino VBanghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino V
Emilyn Ragasa22.1K views
Checklist of Student Teacher by Emilyn Ragasa
Checklist of Student TeacherChecklist of Student Teacher
Checklist of Student Teacher
Emilyn Ragasa1.6K views
A Practice Teaching Portfolio by Emilyn Ragasa
A Practice Teaching PortfolioA Practice Teaching Portfolio
A Practice Teaching Portfolio
Emilyn Ragasa117.9K views
100 Lesson Plans (Parts of Speech) by Emilyn Ragasa
100 Lesson Plans (Parts of Speech)100 Lesson Plans (Parts of Speech)
100 Lesson Plans (Parts of Speech)
Emilyn Ragasa17K views
RESUME SAMPLES EMILYN RAGASA by Emilyn Ragasa
RESUME SAMPLES EMILYN RAGASARESUME SAMPLES EMILYN RAGASA
RESUME SAMPLES EMILYN RAGASA
Emilyn Ragasa41.2K views
Lesson plan in mathematics by Emilyn Ragasa
Lesson plan in mathematicsLesson plan in mathematics
Lesson plan in mathematics
Emilyn Ragasa66K views
Lesson plan in english.1 by Emilyn Ragasa
Lesson plan in english.1Lesson plan in english.1
Lesson plan in english.1
Emilyn Ragasa680 views
Lesson plan in english 2 by Emilyn Ragasa
Lesson plan in english 2Lesson plan in english 2
Lesson plan in english 2
Emilyn Ragasa940 views
Lesson plan in english by Emilyn Ragasa
Lesson plan in englishLesson plan in english
Lesson plan in english
Emilyn Ragasa1.1K views
College of Teacher Education by Emilyn Ragasa
College of Teacher EducationCollege of Teacher Education
College of Teacher Education
Emilyn Ragasa253 views

BALANGKAS NG PAGSUSURI

  • 1. Lyceum-Northwestern University Urdaneta City Campus NancayasanUrdaneta City, Pangasinan Sinurini:MailaVillablancaOrenia BEED III Ipinasurikay: Bb. Janette Geronimo-Junio Guro BALANGKAS NG PAGSUSURI
  • 2. BALANGKAS NG PAGSUSURI (Pelikula) I. PamagatngAkda: Maynila, Sa kukongLiwanag II. May Akda:Edgardo M. Reyes IsangPilipinongnobelista. Angkanyangunangakda ay lumabassamagasinngLiwayway. Ilansamganagawangakda: 1. LarosaBaga 2. Sa KagubatanngLungsod 3. Hoy Mister AkoangMisis Mo 4. Uod at Rosa III. MgaTauhan: 1. BembolRoco as Julio Madiaga 2. Hilda Koronel as LigayaParaiso 3. Lou Salvador, Jr. as Atong 4. Tommy Abuel as Pol 5. Pio de Castro as Imo 6. JulingBagabaldo as Gng. Cruz 7. Tommy Yap as Ah-Tek IV. Buod/Lagomng Katha Sapaghahanapni Julio, naranasanniyaangkahirapanngbuhay. Ilang construction site narinangkanyangpinagtrabahuan. Isa samgapinasukanniya ay ang 'The Future La Madrid Building'. DitonakilalaniyaangmgakaibigangsinaAtong, Imo, Benny, Omeng at Gido. Siya ay nagtatrabahobilangkantero at may suweldona dos singkwentabawataraw. Pero, halos kakarampotnakitanalangangkanyangnatatanggapsapagkatdinudugassiyani Mr. Balajadiaangtagapangasiwang construction.
  • 3. Maramingnangyarisimulasaarawnapumasoksiyasanasabing construction site. Nakakilalasiyangiba'tibangpersonalidad. Mayroongidinadaannalangsatawaangkanyangproblema, may nagsisikapnamagaaralupangmakaahonsahirap at mayroonnamangtinatanggapnalamangangtinaggapnabuhay. Nakakitasiyangmgamaasahangkaibiganna handing tumulongtuwingkailanganniya. Isa naroonsiAtong. Si Atong ay kapwaniya construction worker. May pamilyasiyanginuuwiansaesteroSunogApog. KasmaniyaditoangkapatidnasiPerla at angamanitongbaldado. Mahirapangpamumuhaynila. Halos siAtonglangangbumubuhaysapamilyadahilkontilamangangkinikitaniPerlasapagag antsilyo. SaloobngilangarawditotumuloysiJulio.Dumatingnaangarawnamalapitnangmatapo sanggusali kaya nagbawasnangtauhansi Mister Balajadia. Si Julio ay isadito. Dahilsanagyari, walanangnatuluyansi Julio. Ipanagbawalnakasiangpagtiraniyasagusalidahilhindinasiyaisangmanggagawadoo n. Naisipniyaangkanyangkaibigannasi Pol, nakatrabahoniyasa dating pinapasukan. Pinuntahanniyaito at pintauloysiyangbuongpusosatirahannito. Pinasoksiyani Pol sakanyangmgatrabaho at nagkaroonngmaayos- ayosnasuweldo. Isanggabi ay napadaansiyasadaangMiseridordia. PatuloyniyangtinititiganangbahaynainiisipniyangtinutuluyanniLigaya. DitonaaninagniyaangisangbabaenatilakahugisngmukhaniLigaya. Hindi nawalangngpag-asasi Julio namakikitaniyaulitsiLigaya. Isangtangahali, nagbabakasakalisi Julio namahuhuliniyaangnagnakawngkanyang wallet. NatanawniyaangisangbabaengkahugisniLigayamulaulohanggangpaa. Sinundanniyaito at nabanggaangisangbabae. Nilingonniyaito at nagulatsapagkatangbabaingiyon ay siLigaya. Lumagisilasaisangretawranthabangpinagusapanangnangyarisaisa'tisa.Nat uklasanni Julio nanagingbiktimangprostitusyonsiLigaya. NagustuhannamandawsiyangisangIntsik, si Ah Tek, nakukuninsiyanito.
  • 4. Mataposangkanilangpaguusap, napagpasyahannilangtumakas at bumaliksakanilangprobinsya. Magkikitasagabing alas-dose hanggang alas-3 ngmadalingaraw. KapaghindidumatingsiLigaya, ibigsabihinlangnito ay hindisiyamakararating. Lumipasangmgaaraw at wala pa ring nagpapakitangLigayahanggangsamakaabotkay Julio sapamamagitanni Pol angpagkamataynito. NahulogsiLigayasataasngkanyangtinutuluyan. Nagingbalisasi Julio bagohanggangmataposanglibing. Sahuli, napatayniyasi Ah Tek. Napataynamansiyangkalapittaosabahayni Ah Tek. V. Pagsusuri 1. PanahongKinabibilangan Angpelikulangito ay nabibilangsamodernongpanahondahil may mgaganitongpangyayaringayonsaatinglipunan. 2. SarilingPuna. Si Julio, isangmahirapnamangingisda, ay nagpuntasa Maynila upanghanapinangkaniyangmapapangasawangbabaengs iLigaya. Isangarawbagoangpagpuntangitoni Julio saMaynila, umalissiLigayanakasamaangisangbabaeng may pangalangGinang Cruz upangmakapag-aral at makapaghanapbuhaysalungsod. NoongnasaMaynilana, nagingbiktimasi Julio ngmgamapanlamangnamgataosalungsod. Nakaranassi Julio ngmga pang- aabusohabangnagtatrabahosaisanglugarngkonstruksyon. Sapaglaon, nawalansiyangtrabaho at naghanapngisangdisentengpooknamatutulugan. Unti-untingnawawalannangpag-asasi Julio namatagpuan pa siLigaya. 3. Values/Aral naNakapaloobsa Katha Angkahirapan ay hindihadlangsaatingmgapangarap, pangarapnaminimithingbawatisa.Anglahat ay nagtataglayngbiyayang talent naipinagkaloobngMaykapalupanggamitinsa tama naikauunladngbawatisa at hindilamangsasarilingkapakanan.
  • 5. Dapatgamitinnatinangatingmgamuntingtinignasumisigawngisangmailinisna pagbabago. Ang k aalaman at paniniwalangmgakabataan ay hindimaaaringikumparasamgamatatanda. Dapat ay magingbukasangatingkaisipansalahatngaspeto n gating buhay. 4. Mungkahi Anglahatngito ay naantala, nangmulisilangmagkitaniLigaya, at malamanmulasakasintahannanagingbiktimaitong prostitusyon. Nagbalaknatumakasangdalawa.