ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ຊີ້ນສັດປ່າເປັນຢາກຳລັງ ຜິດພາດແລ້ວນໍເພຟັງ ຢາກຳລັງນັ້ນມີຢູ່ໃສ ອາດມີຟອກໂມນ ຫຼືພະຍາດແປກປ້ອມຂ້າງໃ...
 ÈÇ: ЊàÇ âÏêÇãÏŠ , ¦É¾¤¥ò©¦¿­ô¡ Áì½ ການມີສ່ວນຮ່ວມ  í¡¾­º½­ î ìñ ÀÆèÍ ² ßÇàÀ º ÌËáÓßÆàÈ (££¾) ¯È¾¦½¹¤¸­ ãØŠÃÆàÈ.
ເຂດ Á¹ìȤ­Õ ­ÕÀêó­ 2 LaoPDR
ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ 2 <ul><li>ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ - ນ້ຳເທີນ 2 </li></ul><ul><...
<ul><li>À­œºê† µøÈí¡¾­ ຄຸ້ມ £º¤ êñ¤Ïö© 430,370 »ª: </li></ul><ul><li>¯È¾¦½¹¤¸­Á¹È¤ ຊ ¾© ­¾¡¾ ຍ ­ÕÀêó­ 353,200 »ª </li></u...
ຈຸດປະສົງ ຂອງອົງການ ອຄປ . ທ 2 <ul><li>ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູ ບູລະນະ ເນື້ອທີ່ ປ່າໄມ້ ໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ 2 </li></ul...
2. ເພື່ອການອະນຸລັກ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ລະບົບຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ 2, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນຸລັກ ຫຼື ຂະ...
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຊີວະ ນາໆ ພັນ .
ວຽກງານ ກວດກາລາດຕາເວນ
3. ປະກອບສ່ວນ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ 2 ແນໃສ່ຫຼ...
ກິດຈະກຳ ເຂດເມຶອງ ຄຳເກີດ .
 
ວຽກງານ ສຶກສາ ແລະ ສາທາ
ວຽກງານໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ
4. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເພີ້ມທະວີຄວາມເຂ ˜ ມແຂງດ້ານຂີດ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການ ແລະ ບັນດາພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈ...
 
5. ຄຸ້ມຄອງ ກອງທຶນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ຈຸດປະສົງ ຂອງອົງການ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນ ...
 
ເກມ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້
£¸¾ Ó Í¾¡ ÛàÇË ¾¤© òàÌÆê ວ ßÌà ໆ  ÑèÌ . Æ ½­ éÈæӋ˯ ¦¿£ñ­Ã­¯È¾¦½¹¤¸­ . æÓ‹ÈïŠ æÓ‹ É®¾¡ æÓ ÉÁªÉ Ä Ó‹Ç ¾¤ æÓ‹â ¡©¦½Î¾ æÓ É...
ຜົນກະທົບຈາກ ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ
 
ÁÍȤµ¾¦½ ໜູນໄພ .
ÁÍȤÀ£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤
 
ÁÍȤêȺ¤êȼ¸ ທຳມະຊາດ Áì½ ¡¾­¦ô¡¦¾£í­£ ວ້າຊີວະນາໆ ພັນ .
 
 
 
 
 
 
¦ñ©ìɼ¤ìø¡©É¸ ຍ ­Õ­ö ມ Ø ວງ ØàòÓ ÍèÌÆê 1 ຊ ɾ¤ âÅìÜäŠà Úê ຄ àÇ âÚìÜÇ À¦ö¾¹ì¾ ຂາແດງ
ÀßÉŠàÇÖàÇâÅìÜ ÙàæÌ Ö¯ÌÃí ว À ว àà âØÃèÌØàÃÀàÌ ÒàÌÈíà ¦ñ©ìɼ¤ìø ÀÈ‹ ວ ÇÌŸÌíÓ Ø ວງ ØàòÓ ÍèÌÆê 1
¦ñ©ìɼ¤ìø¡ ດ້ວຍນ້ຳນົມຫ ວງຫ້າມ ບັນຊີ 1 ເສຶອໄຟ ເສຶອແມວ ເຫັງນລາຍຟາກອນ ເຫງັນຫາງກ່ານ ເຍີ ອງ ຂະຍຸ ເສືອແມວ ຄ່າງ ນາກນ້ຳ ລີງລົມ ໂຄງ
¦ñ©ìɼ¤ ÖïÀÈ‹ ວ ÇÌŸÌíÓ Âî‹ÓÂÜà ÍèÌÆê 2 ໝູລຶ່ງ ເໝັ້ນ ຂາດາງ ເຫງັນໝີ ຟານເລົ່າ
ສັດເລຶອຄານ ຫວງຫ້າມ ບັນຊີ 1 ງູຈົງອາງ ງູຫລາມ ງູເຫລືອມ ເຕົ່າເຜິ້ງ ເຕົ່າກຸຍ ເຕົ່າຄຳ
ສັດປີກ ຫວງຫ້າມ ບັນຊີ  1
ສັດ ປະເພດທົ່ວໄປບັນຊີ 3
 
 
 
4 3 5 2
1 ເສົາຫລາ ÂáÉÜÍ
2 ເໝັ້ນ ຄຳຕອບ
3 ໜູປ່າ ຄຳຕອບ
4 ຂາແດງ ຄຳຕອບ
5 ຄຳຕອບ ງົວແມ່ ຄຳຕອບ
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ເລກທີ 07 / ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 24 / 12 / 2007. ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ ວ່າດ້ວຍສັດນ...
ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ມີ 44 ຊະນິ ດ ສັດຫວງຫ້າມ ປະເພດ ບັນຊີ I
ສັດເລຶອຄານ ມີ 8 ຊະນິດ . ສັດປີກ ມີ 36 ຊະນິດ .
ສັດນ້ຳ ມີ 7 ຊະນິດ . ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ 1 ຊະນິດ .
ສັດປະເພດ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ II . ມີ : ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ມີ 15 ຊະນິດ .
ສັດເລຶອຄານ 13 ຊະນິດ . ສັດປີກ 21 ຊະນິດ .
ສັດນ້ຳ 9 ຊະນິດ . ແມງໄມ້ 7 ຊະນິດ .
ສັດປະເພດທົ່ວໄປ ບັນຊີ III . ສັດລ໊ຽງລູກນ້ຳນົມ 6 ຊະນິດ . ສັດເລຶອຄານ 8 ຊະນິດ .
ສັດປີກ 5 ຊະນິດ . ສັດນ້ຳ 18 ຊະນິດ .
ສັດເຄີ່ງບົກ - ເຄີ່ງນ້ຳ 3 ຊະນິດ . ແມງໄມ້ 5 ຊະນິດ .
ມາດຕາ 24 ການລ່າສັດນ ້ຳ - ສັດປ່າ ມາດຕາ 29 ປະເພດການນ ຳ ໃຊ້ສັດນ້ຳ - ສັດປ່າ . ມາດຕາ 68 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ . ມາດຕາ 70 ...
<ul><li>ມາດຕາ 70  ມາດຕະການ ການປັບໃໝ </li></ul><ul><li>ໃສ່ໂທດຕາມກໍລະນີໜັກເບົາຖ້າເປັນສັດນ້ຳ ສັດປ່າ ທີ່ມີມູນຄ່າ 200,000 ກ...
ໂຄກກະຕຽວ ອຸດົມສຸກ ທ່າລັງ ໂພນສະອາດ
1. ອິງຕາມໃບແຈ້ງການ <ul><li>ເລກທີ 054 / ຈມ . ນກ ລົງວັນທີ 05 / 03 / 09 ຫ້າມຫາປາ ແລະ ສັດນ້ຳໃນເຂດວັງສະຫງວນ . </li></ul><ul...
 
<ul><li>ກົດລະບຽບການຫາປາໃນອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ສະບັບເລກທີ 309 / ຄອທ 2  ວັນທີ 28 / 04 / 2009. </li></ul>
2. ຢາເບືອທຸກຊະນິດ <ul><li>ລະເບີດທຸກປະເພດ ແລະ ປືນທຸກຊະນິດ . </li></ul>3. ເຄື່ອງມືຈັບປາດ້ວຍການໃຊ້ໄຟຟ້າຊ໊ອດ . 5. ເຄື່ອງມືຈັບປ...
<ul><li>ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 330. ຈມນກ ວັນທີ 20 / 11 / 2008 </li></ul><ul><li>ເຮຶອທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນແລ້ວຈິ່ງສາມາດແລ່ນໃນອ່າງ <...
<ul><li>4. ໃບແຈ້ງການຂອງ ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ໆ ຄຳເກີດ ເລກທີ 249 / ມຄກ / 09 ວັນທີ 20 / 05 / 2009 </li></ul><ul><li>ບໍ່ໃຫ້ເຂ...
 
<ul><li>ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 06 ສພຊ </li></ul><ul><li>ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 24 / 12 / 2007. </li></ul><ul><...
3,000,000 ກີບ ໄ Ó‹ÁßÇïà  ໄມ້ຮີ້ ງ ໄມ້ດູ່… ມາດຕາ 125 ມາດຕ ະ ການປັບໄໝ . ມາດຕາ 127 ມາດຕ ະ ການອາຍາ .
<ul><li>ກົດໝາຍອາຍາ ເລກທີ 04 / ສປສ ລົງວັນທີ 09 / 01 / 1990. </li></ul><ul><li>ມາດຕາ 143 ການໃຊ້ອ ຳ ນາດເກີນຂອບເຂດ </li></...
<ul><li>ມາດຕາ 139 ການປອມແປງຕາຊິງ ຫຼື ການວັດແທກ . </li></ul><ul><li>ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ລັກໂລບການຊັ່ງ , ການຜອງ , ການວັດແທກໃນເວ...
<ul><li>ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງບ້ານ ໂພນສະອາດ ລົງວັນທີ 22/05/2007, ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້  ແລະ ດິນກະສິກ ກຳ ແລະ ສັດນ້ຳ - ສັດ...
ທ່ານ ເນັ່ງເລົ່າ ຄະນະພັກເຂດ ນາຍບ້ານ ບ້ານ ນ້ຳທີ
²¸¡À»ö¾¥½ ÆŠ ວ Ç Àè ­»ñ¡¦¾ Æ ñ® ÑßÇàÀ º­ê áÓßÆàÈ Ä©É£õÁ­¸Ã©?
4 3 1
1 À¦ö¾¹ì າ ÂáÉÜÍ ¦ñ© ຊ ½­ò©Ã©ê†¹¾ ຍ ¾¡ Áì½ Ä¡É¥½¦ø­²ñ­ í¯È¾¦½¹¤¸­ ­¾¡¾ Ç ­ÕÀêó­?
2. À£ˆº¹¸¾ ຍ 1 .  À£ˆºÁ¹ ມ 4. À£ˆº ບຸນ 3. À£ˆºêø­ À£ˆºÁ¹ Ó 1 À ຄຶ ºÄ ມ û ຊ ½­ò©Ã©ê†À¯ñ­µ¾? ÂáÉÜÍ
4. Ä ມ້ ®¾¡ 2. Ä- ມ້ຍາງ  1. æÓ‹ÁßÇîà  3. æÓ‹ãÎÀ  ໄມ້ຂະຍຸງ 2 ¡¾­ìñ¡ìº®ªñ©Ä ມ É ຊ ½­ò©Ã©ê† ຜິ ©¡ö©Ï¾ ຍ Áì½ »É¾ ຍ Á»¤ê†...
ຊ້າງປ່າ 3 ¦ñ©¯È àÆßÌéÈ Ã©ê†º¾Ã¦µøÈíÀ¢©¯È¾¦½¹¤¸­ ¦ñ©ê†Ä¡É¥½¦ø­²ñ­Áìɸ¹ìö®ÎóįµøÈí¯½Àê©Ä¡É£¼¤ ÂáÉÜÍ
2. ¦¾ ຍ ­Õ ມ º­ 3. ¦¾ ຍ ­Õºº­ 1. ¦¾ ຍ ­Õ ຊ © 4. ¦¾ ຍ ­Õ­Éº ຍ 5 ຖືກທຸກຂໍ້ ¦¾ ຍ ­ÕéÁ©Èê†ÄÍìö¤ ມ ¾Ã¦ÈºÈ¾¤­ÕÀêó­? ÂáÉÜÍ
4 3 ÂîÌÌßÅíÓÍèÈ
1 . À¯ñ­¦ñ©ê†¹¾ ຍ ¾¡Ä¡É¥½¦ø­²ñ­ 2. À¯ñ­¦ñ©ê†¯ñ®À¢í¾¡ñ®¦½²¾®Á¸©ìɺ ມຍ ¾¡ 3. À¯ñ­¦ñ©ê†Á ຜ່ ²ñ­Ã­ê¿ ມ ½ ຊ ¾©Ä©ÉµÈ¾¤©¼¸ 4. ...
ເຄື່ອຫວາຍ ÂáÉÜÍ 5 ເຄື່ອທີ່ສາມາດເປັນອາຫານໄດ້ຍາມຍັງນ້ອຍ 4. ເຄື່ອທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍໝາມແຫຼມ 3. À£ˆºê†¦¾ ມ ¾©Ã ຊ້ À»ñ©À¯ñ­²¾À¢í¾Ä...
5 . ປ່າສະຫງວນທີ່ມີບ້ານຕັ້ງຢູ່ 31 ບ້ານ 4. ປ່າສະຫງວນທີ່ມີເຂດເຊືອມຕໍ່ ສາມເຂດ 3. ປ່າສະຫງວນ ທີ່ມີສາຍນ້ຳໃຫຍ່ຫຼາຍສາຍ ໄຫຼໂຮມເ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation Phonsaart

1,918 views

Published on

This is our middle version of the PowerPoint I created with the team for our village presentations...the most updated version got lost when our computer got attacked by virus

Published in: Art & Photos
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • ດີຫຼາຍ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation Phonsaart

 1. 1. ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ຊີ້ນສັດປ່າເປັນຢາກຳລັງ ຜິດພາດແລ້ວນໍເພຟັງ ຢາກຳລັງນັ້ນມີຢູ່ໃສ ອາດມີຟອກໂມນ ຫຼືພະຍາດແປກປ້ອມຂ້າງໃນ ບໍ່ມີໃຜຢັ້ງຢືນໃຫ້ ຖ້າທ່ານກິນໄປເສຍໃຈທີຫຼັງ ຄົນຊື້ສັດປ່າ ສົ່ງເສີມການຄ້າເຮັດໃຫ້ສູນພັນ ວັນນີ້ອາດຍັງມີມັນ ລ່າໄປຫຼາຍວັນທ່ານຊິເຫຼຶອຫຍັງ ເຫຼືອພຽງແຕ່ຮອຍ ຊາກເຫົງາຫງອຍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ປ່າດົງພົງໄພເວຫວ່າງ ເໜືອນບ້ານຮ້າງຂາດຄົນດູແລ ມາເຖີດໜາ ເຮົາມາຊ່ວຍກັນ ເຫັນຂາຍຮີບແຈ້ງລາຍງານ ບອກທາງການເພີ່ນມາແກ້ໄຂ ບອກລູກຫຼານນ້ອຍ ປະຊາຂ້ອຍຮ່ວມໃຈດູແລ ຮ່ວມໃຈໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ສັດສຳຄັນແທ້ຕໍ່ຊາດຄົນເຮົາ ອາຊີບໄລ່ລ່າ ຂາຍສັດປ່ານັ້ນບໍ່ຖາວອນ ມີແຕ່ສ້າງຄວາມເດຶອດຮ້ອນ ຜົນສະທ້ອນແກ່ຍາວໄປໄກ ຊ່ວຍຫາທາງໃໝ່ ລ້ຽງເປັດໄກ່ເພື່ອຂອງຕົນ ປູກໜາກຈະໄດ້ກິນຜົນ ເກີດມາເປັນຄົນຕ້ອງສ້າງຄ ອາຊີບໄລ່ລ່າ ຂາຍສັດປ່ານັ້ນບໍ່ຖາວອນ ມີແຕ່ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຜົນສະທ້ອນແກ່ຍາວໄປໄກ ຊ່ວຍຫາທາງໃໝ່ ລ້ຽງເປັດໄກ່ເພື່ອຊິບຂອງຕົນ ປູກໜາກຈະໄດ້ກິນຜົນ ເກີດມາເປັນຄົນຕ້ອງສ້າງຄວາມດີ .
 2. 2.  ÈÇ: ЊàÇ âÏêÇãÏŠ , ¦É¾¤¥ò©¦¿­ô¡ Áì½ ການມີສ່ວນຮ່ວມ í¡¾­º½­ î ìñ ÀÆèÍ ² ßÇàÀ º ÌËáÓßÆàÈ (££¾) ¯È¾¦½¹¤¸­ ãØŠÃÆàÈ.
 3. 3. ເຂດ Á¹ìȤ­Õ ­ÕÀêó­ 2 LaoPDR
 4. 4. ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ 2 <ul><li>ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ - ນ້ຳເທີນ 2 </li></ul><ul><li>ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໂດຍດຳລັດ ເລກທີ 39/ ນຍ ລົງວັນທີ 21/02/2005 </li></ul>
 5. 5. <ul><li>À­œºê† µøÈí¡¾­ ຄຸ້ມ £º¤ êñ¤Ïö© 430,370 »ª: </li></ul><ul><li>¯È¾¦½¹¤¸­Á¹È¤ ຊ ¾© ­¾¡¾ ຍ ­ÕÀêó­ 353,200 »ª </li></ul><ul><li>À¢©À-- ຊື º ມ ªÒ¡ñ®²ø¹ó­¯ø­ 73,860 »ª </li></ul><ul><li>À¢©À ຊື º ມ ªÒ¡ñ®²ø¹ó­Î¾ ມ ÎÒ 3,310 »ª </li></ul>
 6. 6. ຈຸດປະສົງ ຂອງອົງການ ອຄປ . ທ 2 <ul><li>ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູ ບູລະນະ ເນື້ອທີ່ ປ່າໄມ້ ໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ 2 </li></ul><ul><li>ວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ </li></ul>
 7. 7. 2. ເພື່ອການອະນຸລັກ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ລະບົບຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ 2, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນຸລັກ ຫຼື ຂະຫຍາຍຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນົກ ແລະ ສັດນ້ຳຊະນິດທີ່ຫາຍາກ ຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ . ວຽກງານໂຄສະນາ ປູກຈິດສຳນຶກ
 8. 8. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຊີວະ ນາໆ ພັນ .
 9. 9. ວຽກງານ ກວດກາລາດຕາເວນ
 10. 10. 3. ປະກອບສ່ວນ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ 2 ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຮູບພາບ ວຽກງານກະສິກຳ
 11. 11. ກິດຈະກຳ ເຂດເມຶອງ ຄຳເກີດ .
 12. 13. ວຽກງານ ສຶກສາ ແລະ ສາທາ
 13. 14. ວຽກງານໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ
 14. 15. 4. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເພີ້ມທະວີຄວາມເຂ ˜ ມແຂງດ້ານຂີດ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການ ແລະ ບັນດາພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງອົງການ
 15. 17. 5. ຄຸ້ມຄອງ ກອງທຶນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ຈຸດປະສົງ ຂອງອົງການ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
 16. 19. ເກມ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້
 17. 20. £¸¾ Ó Í¾¡ ÛàÇË ¾¤© òàÌÆê ວ ßÌà ໆ ÑèÌ . Æ ½­ éÈæӋ˯ ¦¿£ñ­Ã­¯È¾¦½¹¤¸­ . æÓ‹ÈïŠ æÓ‹ É®¾¡ æÓ ÉÁªÉ Ä Ó‹Ç ¾¤ æÓ‹â ¡©¦½Î¾ æÓ ÉÁ£­ ໄມ້ຮີ້ງ Ä Ó‹âÎìÜÇ æÓ‹äÖŠÃâÖà æÓ ÉÁ¯¡ Ä Ó‹ÁßÇïÃ Ä Ó‹ £¿²š
 18. 21. ຜົນກະທົບຈາກ ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ
 19. 23. ÁÍȤµ¾¦½ ໜູນໄພ .
 20. 24. ÁÍȤÀ£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤
 21. 26. ÁÍȤêȺ¤êȼ¸ ທຳມະຊາດ Áì½ ¡¾­¦ô¡¦¾£í­£ ວ້າຊີວະນາໆ ພັນ .
 22. 33. ¦ñ©ìɼ¤ìø¡©É¸ ຍ ­Õ­ö ມ Ø ວງ ØàòÓ ÍèÌÆê 1 ຊ ɾ¤ âÅìÜäŠà Úê ຄ àÇ âÚìÜÇ À¦ö¾¹ì¾ ຂາແດງ
 23. 34. ÀßÉŠàÇÖàÇâÅìÜ ÙàæÌ Ö¯ÌÃí ว À ว àà âØÃèÌØàÃÀàÌ ÒàÌÈíà ¦ñ©ìɼ¤ìø ÀÈ‹ ວ ÇÌŸÌíÓ Ø ວງ ØàòÓ ÍèÌÆê 1
 24. 35. ¦ñ©ìɼ¤ìø¡ ດ້ວຍນ້ຳນົມຫ ວງຫ້າມ ບັນຊີ 1 ເສຶອໄຟ ເສຶອແມວ ເຫັງນລາຍຟາກອນ ເຫງັນຫາງກ່ານ ເຍີ ອງ ຂະຍຸ ເສືອແມວ ຄ່າງ ນາກນ້ຳ ລີງລົມ ໂຄງ
 25. 36. ¦ñ©ìɼ¤ ÖïÀÈ‹ ວ ÇÌŸÌíÓ Âî‹ÓÂÜà ÍèÌÆê 2 ໝູລຶ່ງ ເໝັ້ນ ຂາດາງ ເຫງັນໝີ ຟານເລົ່າ
 26. 37. ສັດເລຶອຄານ ຫວງຫ້າມ ບັນຊີ 1 ງູຈົງອາງ ງູຫລາມ ງູເຫລືອມ ເຕົ່າເຜິ້ງ ເຕົ່າກຸຍ ເຕົ່າຄຳ
 27. 38. ສັດປີກ ຫວງຫ້າມ ບັນຊີ 1
 28. 39. ສັດ ປະເພດທົ່ວໄປບັນຊີ 3
 29. 43. 4 3 5 2
 30. 44. 1 ເສົາຫລາ ÂáÉÜÍ
 31. 45. 2 ເໝັ້ນ ຄຳຕອບ
 32. 46. 3 ໜູປ່າ ຄຳຕອບ
 33. 47. 4 ຂາແດງ ຄຳຕອບ
 34. 48. 5 ຄຳຕອບ ງົວແມ່ ຄຳຕອບ
 35. 49. ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ເລກທີ 07 / ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 24 / 12 / 2007. ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ ວ່າດ້ວຍສັດນ ້ຳ - ສັດປ່າ
 36. 50. ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ມີ 44 ຊະນິ ດ ສັດຫວງຫ້າມ ປະເພດ ບັນຊີ I
 37. 51. ສັດເລຶອຄານ ມີ 8 ຊະນິດ . ສັດປີກ ມີ 36 ຊະນິດ .
 38. 52. ສັດນ້ຳ ມີ 7 ຊະນິດ . ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ 1 ຊະນິດ .
 39. 53. ສັດປະເພດ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ II . ມີ : ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ມີ 15 ຊະນິດ .
 40. 54. ສັດເລຶອຄານ 13 ຊະນິດ . ສັດປີກ 21 ຊະນິດ .
 41. 55. ສັດນ້ຳ 9 ຊະນິດ . ແມງໄມ້ 7 ຊະນິດ .
 42. 56. ສັດປະເພດທົ່ວໄປ ບັນຊີ III . ສັດລ໊ຽງລູກນ້ຳນົມ 6 ຊະນິດ . ສັດເລຶອຄານ 8 ຊະນິດ .
 43. 57. ສັດປີກ 5 ຊະນິດ . ສັດນ້ຳ 18 ຊະນິດ .
 44. 58. ສັດເຄີ່ງບົກ - ເຄີ່ງນ້ຳ 3 ຊະນິດ . ແມງໄມ້ 5 ຊະນິດ .
 45. 59. ມາດຕາ 24 ການລ່າສັດນ ້ຳ - ສັດປ່າ ມາດຕາ 29 ປະເພດການນ ຳ ໃຊ້ສັດນ້ຳ - ສັດປ່າ . ມາດຕາ 68 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ . ມາດຕາ 70 ມາດຕະການປັບໄໝ . ມາດຕາ 71 ມາດຕາການທາງອາຍາ .
 46. 60. <ul><li>ມາດຕາ 70 ມາດຕະການ ການປັບໃໝ </li></ul><ul><li>ໃສ່ໂທດຕາມກໍລະນີໜັກເບົາຖ້າເປັນສັດນ້ຳ ສັດປ່າ ທີ່ມີມູນຄ່າ 200,000 ກີບ ຂື້ນໄປຈະຖ ຶກ ປັບ </li></ul><ul><li>ໄ ໝເທົ່າຕົວ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ . </li></ul>
 47. 61. ໂຄກກະຕຽວ ອຸດົມສຸກ ທ່າລັງ ໂພນສະອາດ
 48. 62. 1. ອິງຕາມໃບແຈ້ງການ <ul><li>ເລກທີ 054 / ຈມ . ນກ ລົງວັນທີ 05 / 03 / 09 ຫ້າມຫາປາ ແລະ ສັດນ້ຳໃນເຂດວັງສະຫງວນ . </li></ul><ul><li>ເລກທີ 051 / ຈມ . ນກ ລົງວັນທີ 04 / 03 / 09 ວ່າດ້ວຍການອອກໃບອະນຸຍາດຫາປາ ( ອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ ບ້ານທີ່ຖຶກຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 16 ບ້ານ ). </li></ul><ul><li>ໃບແຈ້ງການຂອງເຈົ້າເມືອງ ໆ ຄຳເກີດ ເລກທີ 1446 </li></ul><ul><li>ວັນທີ 26 / 10 / 2008 ເລື່ອງການເກ ຶ ອດຫ້າມເຂົ້າໄປຫາປາໃນເຂດອ່າງເກັບນ້ຳ - ນ້ຳເທີນ 2. </li></ul>
 49. 64. <ul><li>ກົດລະບຽບການຫາປາໃນອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ສະບັບເລກທີ 309 / ຄອທ 2 ວັນທີ 28 / 04 / 2009. </li></ul>
 50. 65. 2. ຢາເບືອທຸກຊະນິດ <ul><li>ລະເບີດທຸກປະເພດ ແລະ ປືນທຸກຊະນິດ . </li></ul>3. ເຄື່ອງມືຈັບປາດ້ວຍການໃຊ້ໄຟຟ້າຊ໊ອດ . 5. ເຄື່ອງມືຈັບປາ ທີ່ໃຊ້ສຽງທຽມ . 4. ເຄື່ອງຈັບປາທີ່ໃຊ້ແສງລໍ້ . 6. ໂຕ່ງ , ອວນ . 7. ມອງທີ່ມີຕາທີ ກວ່າສາມເຊັນລົງມາ . ເຄື່ອງມືການຫາປ່າທີ່ຫ້າມນຳໃຊ້ຄື :
 51. 66. <ul><li>ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 330. ຈມນກ ວັນທີ 20 / 11 / 2008 </li></ul><ul><li>ເຮຶອທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນແລ້ວຈິ່ງສາມາດແລ່ນໃນອ່າງ </li></ul><ul><li>ເກັບນ້ຳ - - ນ້ຳເທີນ 2. </li></ul>
 52. 67. <ul><li>4. ໃບແຈ້ງການຂອງ ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ໆ ຄຳເກີດ ເລກທີ 249 / ມຄກ / 09 ວັນທີ 20 / 05 / 2009 </li></ul><ul><li>ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ 2 ແລະ ໃນເຂດອ່າງ ນ້ຳ - ນ້ຳເທີນ 2. </li></ul><ul><li>ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນເຂົ້າໄປໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ນອນຂ້າງຄືນໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ອ່າງນ້ຳ - ນ້ຳເທີນ 2 ຖ້າບຸກຄົນໃດຝ່າຝືນ ຈະດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດ </li></ul><ul><li>ໝາຍຂອງບ້ານເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ . </li></ul>
 53. 69. <ul><li>ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 06 ສພຊ </li></ul><ul><li>ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 24 / 12 / 2007. </li></ul><ul><li>ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ ກົດໝາຍວ ່າ ດ້ວຍປ່າໄມ້ </li></ul><ul><li>ມາດຕາ 121 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ . </li></ul><ul><li>ມາດຕາ 123 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ . </li></ul>
 54. 70. 3,000,000 ກີບ ໄ Ó‹ÁßÇïà ໄມ້ຮີ້ ງ ໄມ້ດູ່… ມາດຕາ 125 ມາດຕ ະ ການປັບໄໝ . ມາດຕາ 127 ມາດຕ ະ ການອາຍາ .
 55. 71. <ul><li>ກົດໝາຍອາຍາ ເລກທີ 04 / ສປສ ລົງວັນທີ 09 / 01 / 1990. </li></ul><ul><li>ມາດຕາ 143 ການໃຊ້ອ ຳ ນາດເກີນຂອບເຂດ </li></ul><ul><li>ໃນກໍລະນີທີໃຊ້ອຳນາດເກີນຂອບເຂດດ້ວຍການໃຊ້ </li></ul><ul><li>ຄວາມຮຸນແຮງ , ໃຊ້ອາວຸດ ດ້ວຍການທໍລະມານ , ດ້ວຍການໃຊ້ວາຈາຫຼືການກະທຳທີຫງາບຊ້າພາໃຫ້ເຊືອມເສຍກຽດ ແລະ ສັກສີ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຈະຖືລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3-5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝ 2 - 7 ລ້ານ ກີບ . </li></ul>
 56. 72. <ul><li>ມາດຕາ 139 ການປອມແປງຕາຊິງ ຫຼື ການວັດແທກ . </li></ul><ul><li>ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ລັກໂລບການຊັ່ງ , ການຜອງ , ການວັດແທກໃນເວລາ ຊື້ - ຂາຍ , ແລກປ່ຽນຫຼືໃຊ້ຊິງ , ເຄື່ອງ </li></ul><ul><li>ຜອງ , ເຄື່ອງວັດແທກທີດັດແປງຫຼືທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອລັກໂລບເອົາສິນບົນຫຼືເງິນຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 6 ເດືອນຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະຖືກ </li></ul><ul><li>ປັບໄໝແຕ່ 1 ແສນ ກີບ ຫາ 3 ລ້ານກີບ . </li></ul>
 57. 73. <ul><li>ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງບ້ານ ໂພນສະອາດ ລົງວັນທີ 22/05/2007, ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ດິນກະສິກ ກຳ ແລະ ສັດນ້ຳ - ສັດ ປ່າ . </li></ul>
 58. 74. ທ່ານ ເນັ່ງເລົ່າ ຄະນະພັກເຂດ ນາຍບ້ານ ບ້ານ ນ້ຳທີ
 59. 75. ²¸¡À»ö¾¥½ ÆŠ ວ Ç Àè ­»ñ¡¦¾ Æ ñ® ÑßÇàÀ º­ê áÓßÆàÈ Ä©É£õÁ­¸Ã©?
 60. 76. 4 3 1
 61. 77. 1 À¦ö¾¹ì າ ÂáÉÜÍ ¦ñ© ຊ ½­ò©Ã©ê†¹¾ ຍ ¾¡ Áì½ Ä¡É¥½¦ø­²ñ­ í¯È¾¦½¹¤¸­ ­¾¡¾ Ç ­ÕÀêó­?
 62. 78. 2. À£ˆº¹¸¾ ຍ 1 . À£ˆºÁ¹ ມ 4. À£ˆº ບຸນ 3. À£ˆºêø­ À£ˆºÁ¹ Ó 1 À ຄຶ ºÄ ມ û ຊ ½­ò©Ã©ê†À¯ñ­µ¾? ÂáÉÜÍ
 63. 79. 4. Ä ມ້ ®¾¡ 2. Ä- ມ້ຍາງ 1. æÓ‹ÁßÇîà 3. æÓ‹ãÎÀ ໄມ້ຂະຍຸງ 2 ¡¾­ìñ¡ìº®ªñ©Ä ມ É ຊ ½­ò©Ã©ê† ຜິ ©¡ö©Ï¾ ຍ Áì½ »É¾ ຍ Á»¤ê† ສຸ ©? ÂáÉÜÍ
 64. 80. ຊ້າງປ່າ 3 ¦ñ©¯È àÆßÌéÈ Ã©ê†º¾Ã¦µøÈíÀ¢©¯È¾¦½¹¤¸­ ¦ñ©ê†Ä¡É¥½¦ø­²ñ­Áìɸ¹ìö®ÎóįµøÈí¯½Àê©Ä¡É£¼¤ ÂáÉÜÍ
 65. 81. 2. ¦¾ ຍ ­Õ ມ º­ 3. ¦¾ ຍ ­Õºº­ 1. ¦¾ ຍ ­Õ ຊ © 4. ¦¾ ຍ ­Õ­Éº ຍ 5 ຖືກທຸກຂໍ້ ¦¾ ຍ ­ÕéÁ©Èê†ÄÍìö¤ ມ ¾Ã¦ÈºÈ¾¤­ÕÀêó­? ÂáÉÜÍ
 66. 82. 4 3 ÂîÌÌßÅíÓÍèÈ
 67. 83. 1 . À¯ñ­¦ñ©ê†¹¾ ຍ ¾¡Ä¡É¥½¦ø­²ñ­ 2. À¯ñ­¦ñ©ê†¯ñ®À¢í¾¡ñ®¦½²¾®Á¸©ìɺ ມຍ ¾¡ 3. À¯ñ­¦ñ©ê†Á ຜ່ ²ñ­Ã­ê¿ ມ ½ ຊ ¾©Ä©ÉµÈ¾¤©¼¸ 4. À¯ñ­¦ñ©ê†£É¾ ຍ £õ¡ñ®ªö¸À ຍື º¤ À¦ö¾¹ì¾ 1 2 3 4 ÂáÉÜÍ 1 5. ເປັນສັດທີ່ມີສີແດງທອງ 5
 68. 84. ເຄື່ອຫວາຍ ÂáÉÜÍ 5 ເຄື່ອທີ່ສາມາດເປັນອາຫານໄດ້ຍາມຍັງນ້ອຍ 4. ເຄື່ອທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍໝາມແຫຼມ 3. À£ˆºê†¦¾ ມ ¾©Ã ຊ້ À»ñ©À¯ñ­²¾À¢í¾Ä©É 1. À£ˆºê†¦¾ ມ ¾©À»ñ©À¯ñ­ª„¤Ä©É 1 4 5 2 2. À£ˆº¦¾ ມ ¾©À¯ñ­ ອຸ ¯½¡º­Ã­¡¾­¦É¾¤À»õº­ 3 2
 69. 85. 5 . ປ່າສະຫງວນທີ່ມີບ້ານຕັ້ງຢູ່ 31 ບ້ານ 4. ປ່າສະຫງວນທີ່ມີເຂດເຊືອມຕໍ່ ສາມເຂດ 3. ປ່າສະຫງວນ ທີ່ມີສາຍນ້ຳໃຫຍ່ຫຼາຍສາຍ ໄຫຼໂຮມເຂົ້າກັນ 1. ປ່າສະຫງວນທີ່ມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າໝູ່ 2. ປ່າສະຫງວນ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານຊີວະນາໆ ພັນ 1 3 4 5 2 ປ່າສະຫງວນ ນາກາຍ ນ້ຳເທີນ ÂáÉÜÍ 3

×