Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aptitudinile power point

  • Be the first to comment

Aptitudinile power point

  1. 1. Psihologie Clasa a X- a
  2. 2.  să definim aptitudinile ca latură instrumental- opera ională aț personalită ii;ț  să enumerăm caracteristicile aptitudinilor;  să explicăm rolul eredităţii şi rolul mediului în dezvoltarea aptitudinilor;  sǎ clasificăm aptitudinile ;  să înţelegem importanţa aptitudinilor în alegerea traseului profesional;
  3. 3.  Aptitudinile reprezintăAptitudinile reprezintă ansamblul de însuşiri de ordinansamblul de însuşiri de ordin instrumental-operaţional careinstrumental-operaţional care diferenţiază oamenii între ei îndiferenţiază oamenii între ei în ceea ce priveşte maniera deceea ce priveşte maniera de desfăşurare a diferitelor activităţidesfăşurare a diferitelor activităţi şi, mai ales, în ceea ce priveşteşi, mai ales, în ceea ce priveşte randamentul cantitativ şirandamentul cantitativ şi calitativ al acestora.calitativ al acestora.
  4. 4.  nu orice însuşire psihica este aptitudine ci numai cea care favorizează desfăşurarea unei activităţi cu rezultate supramedii  aptitudinea diferenţiază indivizii între ei, elementul principal fiind randamentul cantitativ şi calitativ  nivelul de dezvoltare şi funcţionalitate a aptitudinilor poate fi evaluat după : rapiditate, volum, precizie, originalitate, eficienţă  aptitudinile se deosebesc de alte componente ale personalităţii (cunoştinţe, priceperi, deprinderi)  aptitudinile se realizează prin procese psihice - unele mai variate şi mai numeroase, altele mai reduse. Un anumit proces psihic privit din perspectiva randamentului cantitativ si calitativ poate fi privit ca aptitudine. Astfel avem:  Aptitudini mnezice  Senzorial perceptive – ex.diferentiaza foarte multe culori  Aptitudini intelectuale –rezolva usor si original problemele
  5. 5. Capacitate – aptitudinea implinita ce s-a consolidat prin exercitiu si s-a imbogatit cu cunostiinte adecvate. Forma superioara de dezvoltare a aptitudinilor, combinarea originala ce asigura creatia de valori noi si originale – TALENT Nivelul cel mai inalt de dezvoltare a aptitudinilor manifestate intr-o activitate creatoare de importanta istorica - GENIUL
  6. 6.  Aptitudinile sunt înnăscute  Aptitudinile sunt dobândite – un rol deosebit îl are activitatea de învăţare  Aptitudinile, deşi depind şi de ereditate, sunt influenţate în mare măsură de factorii de mediu şi de educaţie  Conform psihologiei moderne : interacţiunea factorilor ereditari şi a factorilor de mediu este foarte importantă. Factorii ereditari au rol de condiţionare a aptitudinilor şi nu de determinare, dotarea ereditară poate îngreuna sau uşura formarea aptitudinilor: subdotare-invatarea este impiedicata; supradotare- invatarea este ajutata
  7. 7.  Aptitudini simpleAptitudini simple –– o serie de însuşirio serie de însuşiri dezvoltate pestedezvoltate peste medie care permitmedie care permit desfăşurarea cudesfăşurarea cu randament sporit arandament sporit a unor activităţiunor activităţi (acuitate vizuală,(acuitate vizuală, distribuţia atenţiei,distribuţia atenţiei, forţa imaginaţiei,forţa imaginaţiei, discriminarea culorilor)discriminarea culorilor)  Aptitudini complexeAptitudini complexe -- rezultă din îmbinarearezultă din îmbinarea şi organizareaşi organizarea specifică a unorspecifică a unor aptitudini simple şi nuaptitudini simple şi nu doar din însumareadoar din însumarea acestora.acestora.
  8. 8.  Aptitudini speciale :Aptitudini speciale : aptitudini tehnice, aptitudiniaptitudini tehnice, aptitudini tiin ifice, aptitudini artistice,ş ţtiin ifice, aptitudini artistice,ş ţ aptitudini sportive, organizatorice,aptitudini sportive, organizatorice, matematice, literare etc.matematice, literare etc. o Aptitudinea pedagogicăAptitudinea pedagogică – tipul– tipul de aptitudine ce se manifestăde aptitudine ce se manifestă în activitatea cadrelorîn activitatea cadrelor didactice.didactice. o Aptitudini sportive :Aptitudini sportive : - aptitudini sportive- aptitudini sportive generalegenerale - aptitudini sportive specifice- aptitudini sportive specifice o Aptitudini tehniceAptitudini tehnice o Aptitudini şcolareAptitudini şcolare –– determinate de inteligenţadeterminate de inteligenţa generală, factorul verbalgenerală, factorul verbal educaţional, motivaţie,educaţional, motivaţie, atitudine , interes.atitudine , interes.  Aptitudini generaleAptitudini generale –– inteligenţa, spiritul deinteligenţa, spiritul de observaţieobservaţie - ajuta la desfasurarea cu- ajuta la desfasurarea cu succes a mai multor forme desucces a mai multor forme de activitateactivitate
  9. 9.  aptitudinile favorizeaz ob inereaă ţaptitudinile favorizeaz ob inereaă ţ succesului profesional (nu în exclusivitate)succesului profesional (nu în exclusivitate)  aptitudinile se constituie în cerin eţaptitudinile se constituie în cerin eţ obligatorii pentru exercitarea unorobligatorii pentru exercitarea unor profesii.profesii.  Inaptitudini – absolute si relativeInaptitudini – absolute si relative Psihograma - studiu psihologic al unui loc de munca, aptitudinile pe care trebuie sa le detina cel ce vrea sa imbratiseze o anumita profesie Profesiograma - document utilizat in : orientare si consiliere scolara, orientare si consiliere vocationala, selectia profesionala, formare profesionala

×