Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Water design s.mocheva

Панел 2

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Water design s.mocheva

  1. 1. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013  Цел и обхват на прединвестиционното проучване по ОПОС 2007-2013  Варианти за съвместно пречистване, избор на площадка и технологична схема  Определяне на водоснабдителна норма и еквивалент жители /Анализ на данни от ВиК дружествата, Общини, пром. предприятия и др./ НСИ,
  2. 2. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013  Определяне на инфилтрацията канализационната мрежа в /Липсващи данни, измервателни местата на новата канализация/  в Изчисляване на водни натоварвания на вход ПСОВ кампании количества и /Тънките води в практиката и високите натоварвания в проектите/  Предложения схеми за варианти /Съгласуване с Оператора/ на технологични
  3. 3. ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013  Изходни данни от изготвения ПИП /Не винаги изготвеният ПИП е одобрен/  Технологични схеми – варианти и избор на вариант /Съгласуване с Оператора/  Други проектни части /Специалности/
  4. 4. ПРОЕКТИРАНЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ НА ПСОВ ПО ОПОС 2007 - 2013  Процедури за избор на Изпълнител, Проект на Възложителя /Идейният проект на задължителен, което Изпълнителя/  Фази Възложителя често става сваля отговорността от на проектиране разрешително за строеж и издаване на  Избор на технологично оборудване (процедури на одобрение и обвързаност с работния проект)
  5. 5. ПРЕПОРЪКИ ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ОПОС 2014 - 2020  Регионални генерални планове за развитие на ВиК сектора и тяхната роля при проектирането за периода 2014 – 2020  Определяне на водоснабдителна цялата страна по населени места норма за  Ясна методика за определяне на изходни данни и облекчаване на процеса на технически контрол от страна на управляващия орган  Подобряване и уеднаквяване на процедурите по ЗОП  Прилагане на добрите практики от други страни
  6. 6. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! Инж. Силва Мочева - Василева Water Design Ltd гр. София; кв. Манастирски ливади-запад; ул. Лъвски Рид №8; бл.3; ет.8; ап. 43; e-mail: waterdesign2008@gmail.com; Mobile: (+359)899 12 63 53

×