Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prigovor dip 25012

1,339 views

Published on

Zakoniti razlozi za obustavu provedbe rezultata protuzakonitog referenduma o pristupu Hrvatske EU:

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prigovor dip 25012

  1. 1. Zagreb, 26.01.2012.REPUBLIKA HRVATSKADRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVOREPUBLIKE HRVATSKEPredmet: Prigovor na Odluku Državnog izbornog povjerenstva od 23.01.2012. kojim se referendum o ulasku Republike Hrvatske u EU proglašava pravovaljanim PRIGOVOR PODNOSITELJA protiv Odluke Naslova od dne 23.01.2012. godineNaslov je dne 23.01.2012. godine donio Odluku kojom se referendum od dne22.01.2012. godine, a kojim se odlučivalo o ulasku Republike Hrvatske u EU,proglašava pravovaljanim, te protiv tako donesene Odluke predlagatelji ulažuovaj prigovor.Prema mišljenju Podnositelja Odluka Naslova u cijelosti je neosnovana.Naime, dana 23.01.2012.g. Naslov je službeno utvrdio i javno objavio svojuOdluku, a kojom utvrñuje da je referendum o ulasku Republike Hrvatske u EUodržan 22.01.2012.g. Pravovaljan i uspješno sproveden, te da premarezulatitima glasovanja, a voljom grañana, Republika Hrvatska postaje članicaEU.
  2. 2. Naprijed navedena Odluka, a kojom je utvrñena pravovaljanost predmetnogreferenduma u suprotnosti je sa važećim zakonskim propisima i Ustavom RH ito: − Prema Ustavnom zakonu za provedbu Ustava RH (NN 121/10), a kojim je propisano da se novo ustavno odreñanje po pitanju referenduma ne može neposredno primijeniti, već da bi se omogućila primjena novih ustavnih odredaba o referendumu potrebno je prethodno donošenje, odnosno usklañivanje Zakona o referendumu sa Ustavom. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07 i 38/09 nije usklañen sa ustavnim promjenama po pitanju referneduma. − Člankom 6. važećeg Zakona o referendumu propisano je da na referendumu birači odlučuju neposrednim tajnim glasovanjem. Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, ako za pojedina pitanja Ustavom RH nije drugačije odreñeno.Prema naprijed citiranim važećim propisima, nedvojbeno proizlazi dapredmetni referendum od 22.01.2012. godine za ulazak Republike Hrvatske uEU nije uspio, a ovo iz razloga jer je istome pristupilo samo 43,58% birača odukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, a da bi referendum bio pravnovaljan istome je moralo pristupiti 50% + 1 birač od ukupnog broja birača uRepublici Hrvatskoj.Propustom Hrvatskog Sabora nije usklañen Zakon o referendumu spromjenom ustavnih odredaba o referendumu prije raspisivanja državnogreferenduma o pristupanju Republike Hrvatske EU, premda je isti bio dužanpostupiti i to u smislu odredbe čl. 7. st. 1. i st. 2. alineja 9. Ustavnog zakonaza provedbu Ustava Republike Hrvatske (NN 121/10), čime je, izvan svakesumnje, doveo u pitanje ustavnost i zakonitost provedbe i samih rezultatapredmetnog referenduma od dne 22.01.2012.g.Podnositelji predmetnog Prigovora podsjećaju Naslov da je Zakonom oreferendumu propisano da se na državnom referendumu odlučuje veććinombirača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina odukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, te da istaodredeba ostala neizmjenjena i na pravoj snazi i nakon promjene Ustava izlipnja 2010.g. Kojom je iz teksta Ustava brisana ranija odredba da je zadonošenje valjane odluke na referendumu uz većinsku odluku birača koji suglasovali potrebno i ispunjavanje dodatnog uvjeta da je referendumu pristupilavećina od ukupnog broja birača u Republici HrvatskojSlijedom iznesenoga proizlazi da je Odluka Naslova o utvrñenju valjanostireferenduma u cijelosti suprotna važećim zakonskim propisima i Ustavu RH,te se kao takova ukazuje kao nezakonita.
  3. 3. Predlaže se Naslovu odmah i žurno poništiti odluku o utvrñivanjupravovaljanosti referenduma o ulasku Republike Hrvatske u EU, te donijetinovu i na zakonu utemeljenu Odluku utvrñenja kako referendum od22.01.2012.g. o ulasku Republike Hrvatske u EU nije uspio i to zbog toga jernije ispunjen ključni uvjet, a to je da istome nije pristupio 50% + 1 evidnetiranibirač, već samo njih 43,58%.POKRET ZA HRVATSKU – NE U EU:_____________________________________________________________AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA, zast. po Dražen Keleminec______________________________________________________________UDRUGA PRAVEDNIK, zast po dr. med. vet. Natko Kovačević

×