Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katalog

1,417 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katalog

 1. 1. Godina 2010/11Katalog knjiga - Naklada E. Čić Biblioteka “Elita” Naklada E. Čić Siget 16 b 10020 Zagreb www.emilcic.exactpages.com ecic@inet.hr Tel.: 01 6524661
 2. 2. O Cijene se nalaze na zadnjoj straniciNOV “Hrvatski glazbeni trenuci” - glazbene interpretacije br. 1: Knjiga je zbirka kritika, intervjua s glazbenicima i polemika oko glazbe. Kritičar mr. sc. Emil Čić daje pregled stanja u hrvatskom i zagrebačkom koncertnom životu na prijelazu stoljeća! Ovom knjigom čitatelj dobiva pregled nad cijelim komple- ksom glazbenih parametara i umjetničkih vrijednosti. Tu se nalaze inervjui, ali i po- lemike: Niti u jednom povijesnom razdoblju glazba nije bila politički neutralna: glazba je uvijek bila uvučena u neki politički ili vjerski angažman, te je tako npr. francus- ka revolucija rodila revolucionaru i domoljubnu pjesmu....” “Spis “O glazbi” (“De Musica”) Sv. Aurelije Augustin (354.-430.) počeo je pisati u Milanu godine 387., u vrijeme kada se budući svetac pripremao za krštenje, a dovršio ga je u Africi godine 389., dakle, u svoj mladosti. Augustino- va namjera bila je da se djelo koristi kao uvod u raspravu o melodiji. Ovo drugo djelo nije napisao, ili je pak izgubljeno. Filozofija umjetnosti kasne antike i ra- nog srednjeg vijeka nije bila samo pusto teoretiziranje namijenjeno užem krugu stručnjaka, već i misaoni uzor prema kojem se glazba razvijala, jer se riječ uvijek dovodila u odnos sa zvukom i muzikalnošću, kako nam ova rasp- rava lijepo pokazuje. Dakle, predmet rasprave jest metar i ritam latinskog jezika, koji je u antičkih pisaca bio jedna grana glazbe, a kada dođemo do kraja rasprave uviđamo da su antički pisci bili u pravu ....” Uvod u knjigu
 3. 3. “...Hrabro je danas pisati o hrvat- skim neprijateljima, pače i spomin- jati sintagmu «neprijatelj», koja je u svijetu globalizacije vješto prikrivena ne samo pod krinkom «interesa» već i pod sintagmama «ljudska prava», «tržište», pa čak i «demokracija». Naime, danas se ne smije spomenuti kako pojedini narodi i kulture pod tim pojmovima podrazumijevaju često posve suprotne kontekste. «Ljudska prava» u Hrvatskoj nisu isto što i u SAD ili Norveškoj ili u Afganistanu.(...)Ukratko, Čićev je zaključak porazan – po ideolozima «Novog svjetskog poretka» hrvatski narod i kultura moraju biti zbrisani s ovih prostora jer se ni po čemu ne uklapaju u «novu sliku svijeta». ..” Antun Abramović, povjesnik“...Anglo-američki Establishment”čitatelju pruža uvid u neoborivedokaze da je suvremena slika svjetskeglobalizacije, što se u 21. st. odigravapod anglo-američkim vodstvom,planirana barem jedno stoljećeunazad. (...)Quigley u knjizi «Anglo-američki Establishment» dokazuje daje Milnerova grupa isplanirala drugisvjetski rat davno prije Hitlera.(...)Štose nas Hrvata tiče, između redakamožemo pročitati da su se u redovimaMilnerove grupe nalazili i ljudikoji su planirali sudbinu Hrvatske,(...)prepoznajemo imena i znamoda su nastanak Jugoslavije planiralisuradnici Milnerove grupe kao što suto bili Arthur John Evans (...) i RobertWilliam Seton-Watson ....” Uvod u knjigu
 4. 4. “...Među srednjovjekovnim tekstovima koji nisu prevedeni na hrvatski, a kojih popularnost kroz stoljeća nimalo ne opada u književnostima zapadnoeuropskog kruga, sigurno se nalazi i Plovidba Svetoga Brendana o kojoj je ovdje riječ. (...) O njegovoj popularnosti najbolje svjedoči stotinu dvadeset i pet pronađenih latinskih rukopisa, od kojih najstariji tekst pripada 10. stoljeću. Taj najstariji rukopis nije pisan na irskom tlu nego “u kontinentalnoj Europi”, što nam govori kako se rano i naglo to djelo širilo europskim zemljama.(...) Rijetki su tekstovi kojima se bavilo toliko povjesničara, kartografa, kritičara, teologa, proučavatelja legenda i hagiografija, kraljeva i pustolova kao ovom kratkom Plovidbom ...” Prevoditelj dr. Vinko Grubišić“...Monaldi je jedan od našihrijetkih autora, koji je iza sebeostavio cjelovit sustav filozofijeumjetnosti. Radi se o nedovoljnoproučenom djelu “Irene, ovverodella bellezza”, koje je uredioi posthumno izdao 1599. uVeneciji njegov nećak MaroBattitore.(...) Osmi dijalog ovogneoplatonistički orijentiranogspisa nije samo sinteza svihdotadašnjih znanja o glazbi, negomnogo više. U njemu Monaldi naovaj fenomen primjenjuje velikefilozofske spoznaje starih Grka,srednjovjekovnih skolastika i svojihsuvremenika....” Emil Čić NJE Z DA I 2.
 5. 5. “...Jedno od na izgled, u korist hrvatske glazbene kulture i tradicije davno riješenih pitanja, spletom nesretnih povijesnih okolnosti, kao i uslijed poslovične sluganske hrvatske popustljivosti i podložnosti sugestijama stranih autoriteta (bili oni dobronamjerni ili zlonamjerni) dovelo je do toga da je klasični skladatelj Joseph Haydn (1732.- 1809.) definitivno ubrojen u galeriju njemačkih skladatelja. (...)O tome je, na poticaj prvog hrvatskog muzikologa i etnomuzikologa Franje Ksavera Kuhača (1834.- 1911.) problem osobno na licu mjesta istražio i u svojoj knjizi opisao Sir William Hanry Hadow...” Pokazalo se da je Kuhač bio u pravu: Haiden je Hrvat! “...Emil Čić, muzikolog,skladatelj, publicist, prevoditelj,glazbeni kritičar i istraživač, neo-bično je zanimljiva osoba u našemjavnom životu. U svojem je istraži-vanju radikalan, beskompromisani neumoljiv. Bira izazove i ne zado-voljava se polovičnošću. Sve poja-ve i probleme proučava i razlažeuzročno-posljedično i s lakoćomdonosi pretpostavke, rješenja i za-ključke.(...) Knjiga Hrvatska glazbai glazbenici Emila Čića nadasveje zanimljiv i sveobuhvatan kom-pendij hrvatske glazbe i njezinesadašnjosti u kojoj su objedinjenipogledi na daleku i bližu prošlost,kao i na pojedine (...) glazbenečinovnike koje autor (...) nemilo-srdno raskrinkava britkim i jetkimprimjedbama....” Josip Magdić, skladatelj
 6. 6. “...Provodeći strogu anatomiju tog neoliberalističkog bezumlja, autor iznosi niz upozoravajućih argumenata započete deregulacije, uništenja država, vjera planetarizacijom merkantilizma, bezvjerstva i raskalašenosti bigbrotherovskoga tipa, što svakodnevno ništi teško uspostavljenu povijesno- kulturnu vertikalu svih naroda, posebice onih manje razvijenih naroda....” Prof. dr. Nedjeljko Kujundžić “...S nepogrešivom točnošću autor analizira i pozitivne strane hrvatskog nacionalnog bića - upornost Hrvata, njihovu hrabrost, osjećaj solidarnosti, vjeru. Možda je baš Emil Čić jedini autor u našem vremenu koji nastoji pronaći realne temelje za jedan novi hrvatski optimizam i polet...” Antun Abramović, Povjesnik“...Emil Čić u svojoj knjizi podnaslovom Religijsko-filozofski aspektiu književnosti A. G. Matoša analiziraMatošev kritičarski i književno-novelistički opus da utvrdi stupanjMatoševe religioznosti i filozofičnostii njihova odnosa prema estetskimkriterijima i kršćanskim vrednovanjima.(...) Matoševa procjena hrvatskih pisacanjegova vremena ujedno i preporukabudućim generacijama da određeneautore reafirmiraju ili isključe iz krugavrijednih umjetničkih rezultata, kao štoje to i sam Matoš već učinio.(...) Čićukazuje na to da je Matoš svojim pisan-jem nastojao rekristijanizirati opogan-jenu hrvatsku društvenost ...” Prof. dr. Vladimir Horvat
 7. 7. E NJ NO! DA A “Eseji o glazbi” knjiga je koja u IZ OD tri poglavlja govori o nepoznatim PR činjenicama hrvatske glazbe: kakoR AS je nastala hrvatska domoljubna pjesma, tko je svemu tome bio Ljudevit Gaj, što je o njemu i glazbi rekao A. G. Matoš? U kakvom je odnosu prema europskoj glazbi teološka misao Sv. Augustina? Jesu li teologija i glazba spojive ili je te- ologija čak majka europske glazbe? Poglavlje o povijesti hrvatske glazbe otkriva slabo poznate činjenice, a poglavlje o hrvatskoj crkvenoj glazbi uvodi nas u svijet sakralnog i profanog: mnogo toga što se događa u europskoj i hrvat- skoj crkvenoj glazbi nije u skladu s estetikom i doktrinom Crkve. Zašto? Saznati ćete u ovoj knjizi. Knjiga “Liturgijska glazba u Hrvatskoj nakon II. vatikanskog koncila” precizno objašnjava što se sve događalo s crkvenom glazbom nakon II. svjetskog rata i koje su vrline i zablude krasile crkvene glazbenike i liturgičare u Hrvatskoj i na II. vatikanskom koncilu. Knjiga izlaže crkvenu doktrinu, prika- zuje ideologe crkvene glazbe poput Albe Vidakovića i Dragutina Kniewalda (koji su bili u sukobu) i spominje glazbe- nike poput Stanislava Prepreka, Mate Lešćana, Anđelka Klobučara itd. Knjiga nastoji objasniti i zbog čega je glazba “teologija koja zvuči” i kako je profan- izacija poremetila ukus i vrijednosne kriterije. To je prvi kritički pokušaj cjelo- vitog vrednovanja glazbenih i teorijskih događanja i rasprava s naglaskom na razdoblje 1945. - 1990. Mr. sc. Emil Čić
 8. 8. Čitajući ovu knjigu vidjet ćemo kako Mrkoci razotkriva cijeli niz tzv. svjedoka o logoru u Jasenovcu. Počinje s “glavnim i osnovnim dokumentom na kojem se osniva cijeli mit o Jasenovcu” to jest s ‘Izvještajem Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača’: Zločini u logoru Jasenovac, Zagreb, 1946. Izvještaj je načinjen na temelju izjava svjedoka i zapisnika triju komisija koje su obišle logor Jasenovac 11. i 18. svibnja te 18. lipnja 1945. godine. (...) Mrkoci dokazuje – upravo raščlanjujući ove dokumente - da je logor Jasenovac bio radni logor, a za to su mu izvrsno poslužili i navodi iz knjige Milka Riffera Grad mrtvih napisana 1945., a tiskana 1946. Ne čudi što je takva knjiga kritizirana i povučena iz prodaje. Akademik Josip Pečarić (.....) Prije svega, Čić ne gledana povijest Hrvatske i svijeta očimapovjesničara pozitivista i materijalista.Kao vjerniku blizak mu je idealizam,no dobro se čuva idealističkih zabludadržeći se, kako on to veli, „pragma-tizma“. Poetik povijesti on je i tvrdi ičvrsti realist – zna da je politika umijećemogućega. (...) Danas Europskom Uni-jom, pa i Hrvatskom vlada oligarhija kojaradi na zatoru duhovne pa i materijalnesnage Hrvata. Njemu je kao i Berdjajevuočito da je „Weltgeschichte“ ujedno i„Weltgericht“ – ali ne onaj u Den Haagu!Na optuženičkoj je klupi oligarhija– ali posebice ona Velike Britanije. Čićuočava paradoks – tek kada se odreklasvog kolonijalnog imperija – Britanijaje postala duhovni imperij! Najveće jeto i briljantno djelo britanske kraljevskekuće i United Grand Lodge of England.Demon Britanskog Carstva uselio se unajmoćniju silu svijeta – SAD. (...) Antun Abramović, povjesnk
 9. 9. “Knjiga “Stoljeće ljevičarskih laži hrvatskom narodu” Geze Zakea dolazi u vrijeme kada je drskost neokomunizma u Hrvatskoj dostigla svoju kulminaciju. To je bio jedan od dobrih razloga da se ova knjiga pojavi upravo sada. U knjizi autor razotkriva agresivnu propagandu neokomunista, koji su se zakrabuljili pod krinkom “antifašizma” da bi opravdali svoje postojanje i hrvatski staljinizam poznat nam kao titoizam....U povijesnoj analizi gosp. Zake iznosi dubine apsurda službene promičbe u Rep. Hrvatskoj, kojom uglavnom vladaju članovi bivšeg Saveza Komunista Jugoslavije, te je lustracija u Hrvatskoj upravo zato nemoguća, jer komunisti s vlasti ne mogu uklanjati sami sebe.... Neokomuniste je uvijek iznova uzbuđivala bilo koja pojava hrvatskog domoljublja i svi simboli vezani uz to domoljublje. Zašto?.....” Više u knjizi! Desmond Egan ... je jedan od Emil Čićnajcjenjenijih i ponajboljih suvremenihirskih pjesnika, kojega mnogi kritičariuspoređuju s nobelovcem Seamu-som Heaneyjem. Neki, štoviše, poputHugha Kennera, drže kako Eganovodjelo pomiče granice irskog pjesništvajoš i dalje. Ono ga, kako veli Kenner,potiče na pomisao “da je načinjeniskorak za cijeli jedan naraštaj čak iod Heaneyjevih postignuća”.Izabranepjesme pod naslovom Krist u ulici Con-naught, odražavaju širok tematski dija-pazon Desmonda Egana, od njegovihnajnovijih pjesama u kojima propitujesuodnos povijesti i sjećanja...” Nikola Đuretić, prevoditelj
 10. 10. “...U ovoj knjizi Irskoj javnosti predstavljamo neka od najis- taknutijih hrvatskih imena, a u Hrvat- skoj ovim također predstavljamo izabrana imena irske književnosti (G. M. Hopkins, Desmond Egan). Želja bi nam bila da ova knjiga bude prva u ciklusu knjiga u kojima se istaknuti intelektualci Hrvatske i Irske pred- stavljaju drugome narodu. Naravno da nismo mogli obuhvatiti sve što su predstavljeni pisci pisali i učinili, ali ovim potičemo želju kulturne javnosti obiju zemalja da nakon ovog pothvata na prevođenju vrhunskih djela predstavljenih pisaca angažiraju stručne krugove, te se na taj način temeljito upozna hrvatska i irska kul- turna i politička povijest, bez suvišnih posrednika koji o nama daju svoje, često i neistinite, interpretacije....” Emil Čić“Hrvatsko irske - kulturne veze” br. 2jest knjiga koja donosi osam referatasa prvog hrvatsko-irskog simpozija naOtoku Mljetu u rujnu, godine 2007.U tim spisima umjetnici, teoretičarii povjesničari izlažu izabrane teme iistraživanja o životu i vremenu G. M.Hopkinsa, Matoša, Egana i drugihu njihovoj epohi. Povijest se pretapas umjetnošću i okolnostima kojesu uvjetovale inspiraciju obrađenihumjetnika. Knjiga je, naravno, skupni rad. Uredništvo
 11. 11. O!NOV Treća knjiga “Hrvatsko irskih kulturnih” veza donosi nove znanstvene uvide o keltskom naslijeđu Iraca i Hrvata. Vitez na naslovnici obučen je u ono što nam je poznato kao hrvatski grb, ili “šahovnica”. No, to nije prikaz ih hrvatskog srednjeg vijeka, već je to the Book of Durow iz oko 660. godine, nastala u - Irskoj. O takvim zajedničkim elemetima raspravljamo: od kuda smo? Što smo? Kako to da su nam pleteri i ornamenti manje-više zajednički? O tome i drugim stvarima ćete naći odgovore u ovoj knjizi....
 12. 12. Odrezati i poslati stranicu------------------------------------------------------------------------------------------------------- Narudžba Naručujem knjigu pouzećem (+ poštarina) 1. Povijest hrvatskih neprijatelja, 250,oo kn ___ kom. 2. Anglo-američki establishment, 250,oo kn ___ kom. 3. Plovidba Sv. Brendana opata, 120,oo kn ___ kom. 4. Glazbeni aspekti u filozofiji umjetnosti Miha Monaldija, 100,oo kn ___ kom. 5. Hrvatska glazba i glazbenici, 300,oo kn ___ kom 6. Hrvatski skladatelj, 150,oo kn ___ kom 7. Globalizacija i hrvatski nacionalizam 150,oo kn ___ kom 8. Religijsko filozofski aspekti u književnosti A. G. Matoša, 120,oo kn ___ kom 9. Eseji o glazbi, tvrdi uvez, 165,oo kn ___ kom 10. Liturgijska glazba u Hrvatskoj nakon II. vatikanskog koncila, 180,oo kn ___ kom 11. Hrvatsko-irske kulturne veze br. 1, 180,oo kn ___kom 12. Hrvatsko-irske kulturne veze br. 2, 180,oo kn ___kom 13. Hrvatsko-irske kulturne veze br. 3, 220,oo kn ___kom 14. Tiranija i oligarhija, 160,oo kn, __ kom 15. Stoljeće ljevičarskih laži hrvatskom narodu, 200,oo kn, __ kom 16. Krist u ulici Connaught, 100,oo kn __ kom.
 13. 13. 17. Ogoljela laž logora Jasenovac, 100,oo kn, ___ kom18. Hrvatski zvjezdani trenutci - glazbene interpretacije br. 1,250,oo kn,____ kom19. Hrvatski zvjezdani trenutci - glazbene interpretacije br. 2(izlazi 2011.), 250,oo kn,____ kom20. O glazbi, Sv. Augustin, 150,oo kn, ____ komAdresa i tel. naručitelja ___________________________________________________________________________________________MB_______________Potpis i pečatnaručitelja____________________________

×