Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас

  • Be the first to comment

какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас

  1. 1. Какво трябва да знаем по човекът и природата в III клас Тела и вещества ТЯЛО - всяко нещо, което се среща в природата илие направено от човека.ТЕЛА ОТ ПРИРОДАТА са скалите, планините, облаците ...ТЕЛА, НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА са моливът, книгата, телевизорът ... ВИДОВЕ ТЕЛА :НЕЖИВИ ТЕЛА са камъни, стол, тетрадка ...ЖИВИ ТЕЛА са растенията, човека и животните.ТЕЛАТА са съставени от МАТЕРИАЛИ.МАТЕРИАЛИТЕса ВЕЩЕСТВА, които хората използват в строителството,промишлеността и за други цели. МАТЕРИАЛИТЕ БИВАТ:ИЗКУСТВЕНИ – пластмаса, стъкло...ЕСТЕСТВЕНИ - дърво, памук... ТЕЛАТА имат :обем, маса и формаОБЕМ - мястото, което едно тяло заема.Тези, които заемат повече място имат по-голям обем.МАСА - показва колко е веществото в едно тяло.
  2. 2. ФОРМА :  ТВЪРДИТЕ ТЕЛА- имат форма.  ТЕЧНОСТИТЕ–нямат форма. Теприемат формата на съда,в който се намират.  ГАЗОВЕТЕ– нямат форма. Те приемат формата на съда,в който са затворени.ИЗВОД:ТВЪРДИТЕ ТЕЛАимат собственаФОРМА,МАСА И ОБЕМ-камък, стол, тиган...ТЕЧНОСТИТЕимат собственаМАСА И ОБЕМ, но нямат собствена форма – вода,бензин, олио.ГАЗОВЕТЕимат собственаМАСА, но нямат собствен обем и форма –водните пари,въздухът. СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ: ВКУС ЦВЯТ ПРОЗРАЧНОСТ ТВЪРДОСТ ЗДРАВИНА МЕКОСТ ЕЛАСТИЧНОСТ КОВКОСТ РАЗТВОРИМОСТ КРЕХКОСТ МАГНИТНИ ТОПЛОПРОВОДИМОСТВЕЩЕСТВАТА НЕ СЕ променят, ако тялото се разтроши или се стрие на прах.ВЕЩЕСТВАТА СЕ променят при горене – превръщат се в други вещества.
  3. 3. ВОДАТАе безцветна прозрачна течност, която няма вкус и мирис. Има собствен обем и маса,но няма собствена форма. Добър разтворител е, включително и на въздух, и енеобходима за организмите. АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ НА ВОДАТА :ТВЪРДО ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО.ЛЕД ВОДА ПАРИ ВОДАТА се ИЗПАРЯВА, ВТЕЧНЯВА, ЗАМРЪЗВА, ТОПИ.Водата замръзва при температура под 0°, а се топи при температура над 0°.Водата се изпарява при 100 ° . КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА:непрекъснатото движение на водата между земята и облаците и преминаването ѝ отедно в друго агрегатно състояние.
  4. 4. ВЪЗДУХЪТе прозрачен, няма цвят, мирис и вкус. По-лек е от водата. Намира се навсякъдеоколо нас.Има маса,но няма собствена форма и обем.Поддържа горенето,добър изолатор е и е необходим за дишането на организмите.- хората, растенията и животните.В зависимост от начина на хранене и обработката на храната разглеждаме двеосновни групи:САМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ – растенията;НЕСАМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ -животните и гъбите.В зависимост от движенията, които извършват също разглеждаме две основнигрупи :СВОБОДНО СЕ ПРИДВИЖВАТОТ ЕДНО НА ДРУГО МЯСТО – животните;НЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ- растенията и гъбите - те могат да движат само свои отделничасти, но са прикрепени към почвата или други места с корени, което не позволявасамостоятелното придвижване от едно на друго място.

×