Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statika e konstruksioneve 1 - Detyra 1

  • Login to see the comments

Statika e konstruksioneve 1 - Detyra 1

  1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS - HIDROTEKNIKË Statika e konstruksioneve I Detyra 1Kandidati: Mergim Emini (74/10) Detyrën e dha: Mr.Sc. Ragip Hadri2/3/2012
  2. 2. Statika e konstruksioneve I Për sistemet e dhëna të caktohen reaksionet e mbështetjeve, madhësitë statike dhe të ndërtohen diagramet e forcave prerëse: SISTEMI SKEMA E L P q NUMËR NGARK. NUMËR 2 m ______ kN kN/m 10 25 10 7 24 14 2 B L/3 A L/4 L/2 L/4 a 10 A L/4 P B L/4 L/2 L/4 a 25 L/8 L/8 A B L/2 L/2 aSkema e ngarkesave: P P q 7 2
  3. 3. Statika e konstruksioneve IZgjidhje: P P q 2 1 2 3 B 4 By 3,33 A Ay 2,50 5,00 2,50 aKushtet e ekuilibrit: 2,50 3,33 4,16 α α α 3
  4. 4. Statika e konstruksioneve I 177,50 1 2 3 B 4 10,93 10,93 73,75 177,50 “M” A 71,00 47,00 + 12,00 + 3 4 1 2 - B 12,00 47,00 - “T” 42,60 A 1 2 3 B 4 - “N” 56,75 A 4
  5. 5. Statika e konstruksioneve I P P q 10 Ax 4 A 1 2 3 Ay Sy 2,50 MB 6 5 P Bx B By 2,50 5,00 2,50 aKushtet e ekuilibrit: 5
  6. 6. Statika e konstruksioneve I 60,00 60,00 A 1 2 3 4 60,00 98,33 92,91 393,33 “M” 5 B 6 39,33 + 15,33 A 1 2 3 4 24,00 19,66 - 43,66 + 78,66 78,66 “T” 5 24,00 + B 6 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 - A 1 2 3 4 Sy=78,66 5 “N” B 6 6

×