Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mekanika e dherave ushtrimi nr. 8.

Mekanika e dherave
Ushtrimi nr.8.
Sforcimet totale dhe uljet ne dy shtresat

  • Be the first to comment

Mekanika e dherave ushtrimi nr. 8.

  1. 1. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 1 1. Për brinjët e themelit në formë dhe përmasa të dhëna si në skicë, të caktohet madhësia e sforcimeve nga ngarkesa e objektit në thellësinë z nën pikën A sipas metodës së Steinbrenner-it. Ngarkesa kontaktuese nga objekti është p=220 kN/m2 K.T. 0 y Lf =1,30 m I A Bh1=4,40 m K.TH. 1 D C F 3,0 2 x N.u.N. γn 3 II 1,0 E h2=5,00 m 4 4,0 1,0 5 γ’ Formacion shkëmbor Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  2. 2. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 2a) Caktimi i peshave vëllimore: ( ) ( )b) Sforcimet neto kontaktuese:c) Sforcimet nga pesha vetijake e dheut (sforcimet gjeologjike) – “pg” Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  3. 3. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 3d) Sforcimet vertikale në dhe në thellësitë z1 dhe z2 nga ngarkesa e objektit sipas metodës së Steinbrenner-it. y A B D C F3,0 x1,0 E 4,0 1,0 [ ] √ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) √ ( ) ( ) } { Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  4. 4. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 41. Shtresa I: [ ] √ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) √ ( ) ( ) } { { [ ] } * +2. Shtresa II: [ ] √ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) √ ( ) ( ) } { { [ ] } * + Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  5. 5. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 5 0 Lf =1,30 m I pg1=26,702 1 p0=198,298 kN/m2h1=4,40 m ∆𝜎 𝑧 𝐴 pg2=58,539 2 57,50 z1 = 1,55 m γn N.u.N. pg3=90,367 3 II pg4=116,717h2=5,00 m 4 18,00 z2 = 5,60 m γ’ pg5=143,067 5 Formacion shkëmbor Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  6. 6. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 6e) Sforcimet totale nën pikën “A” sipas Steinbrenner-it: 1. Shtresa I: ∆ ∆ ∆ 2. Shtresa II: ∆ ∆ ∆ Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  7. 7. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 72. Të njehsohet ulja e themelit të dhënë nën pikën A në bazë të sforcimeve të njehsuara në detyrën nr. 1. a) Ujla e shtresës së pare të njehsohet nga të dhëna për këtë shtresë Zgjidhje: Të dhënat: Gs = 2,70 n = 38% w = 23% wL = 50% γn = 20,54 kN / m3 γs = 27,0 kN / m3 h = 3,1 m σ1 = 58,539 kN/m2 σ2 = 116,039 kN/m2 ( ) ( ) Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  8. 8. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 8 b) Ulja e shtresës së dytë të njehsohet në bazë të diagramit (e,logσ) të fituar nga prova me edometër për këto vlera: σ 0,00 50,0 100 150 200 300 350 400 e 0,80 0,774 0,755 0,735 0,715 0,582 0,670 0,650 Të dhënat: h2 = 5,0 m σ1 = 116,717 kN/m2 σ2 = 134,717 kN/m2 150 100 300 350 400 200 50 σ1 σ2 logσ0,90,8 e1 e20,70,6 e e1 = 0,749 e2 = 0,740 Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  9. 9. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 9 ∆ ∆Ulja totale:Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012

×