Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hidrologji_Detyra_4

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hidrologji_Detyra_4

  1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS - HIDROTEKNIKË Hidrologji Detyra 4 Mergim Emini 74/10
  2. 2. Prurja Q (m3/s) Lakoret teorike e praktike 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6.5 6 5 4 3 2 1 0.5 0 6 21.5 19 16 15 12.5 12 11 11.5 11 9.5 8 6.5 6.5 6 5 5.5 5 8 3 0.5 7 8 4.5 2.5 0.5 7.5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Koha t (orë) MERGIM EMINI (74/10) -1-
  3. 3. 1. Llogarisim vlerat mesatare: 2. Llogarisim variancat: ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) [( ( ) ( ( ) ( ( ) ) ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ] ) [( ( ) ( ) ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ] MERGIM EMINI (74/10) ( ( ) ( ) -2-
  4. 4. 3. Llogaritja e kovariancës ( [( ( ) ) ( ( MERGIM EMINI (74/10) ) ( ) ( ) ) [( ) ( ( ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( )] ) ( ) ) )] -3-
  5. 5. MERGIM EMINI (74/10) -4-
  6. 6. 21.5 22 21 20 19 19 18 17 16 16 15 14.32 15 Prurja Q (m3/s) 14 12.5 13 12 12.10 12 11 11.5 11 11 9.5 10 9 9.43 8 8 7 6.5 6.5 6.5 6 6.32 5.88 4.99 5 4 5.43 4.99 6 5 5.5 5 3.66 4.5 3 2 0.99 0.99 0.99 0.5 7 0.5 8 7.5 8.55 8 2.32 2.5 1.88 3 2.32 1 0 0.5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Koha t (orë) MERGIM EMINI (74/10) -5-
  7. 7. 4. Llogaritja e koeficientit të korelacionit: √ √ Pra rxy=0.965, korelacioni në mes dy stacioneve hidrometrike është shumë i mire. 5. Koeficienti i korelacionit shtrihet në kufinjtë MERGIM EMINI (74/10) -6-

×