Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hidraulikë_Detyra_4

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hidraulikë_Detyra_4

  1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS - HIDROTEKNIKË Hidraulika Detyra 4 Mergim Emini 74/10
  2. 2. Të llogariten dhe të vizatohen: 1. Thellësia normale në kushtet e lëvizjes së njëtrajtshme “h0” ( √ ⁄ ) √ √ √ √ 2. Llogaritja e thellësisë kritike “hk”: ( ) 3. Llogaritja e pjerrtësisë kritike “ikr”: 4. Llogaritja e energjisë specifike të seksionit “e”: MERGIM EMINI (74/10) -1-
  3. 3. h (m) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 B (m) m n 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 i 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 A (m2) P R C 0 9 0 0 1.92 10.26491 0.187045 34.37439 4.08 11.52982 0.353865 38.22818 6.48 12.79473 0.506458 40.58211 9.12 14.05964 0.648665 42.29095 12 15.32456 0.783057 43.63914 15.12 16.58947 0.911422 44.7573 18.48 17.85438 1.03504 45.71621 22.08 19.11929 1.154855 46.55845 v (m/s) K 0 0 0.997273 28.54363 1.525487 92.78174 1.937371 187.1464 2.284883 310.6365 2.590473 463.398 2.866354 646.0637 3.120003 859.5097 3.356359 1104.743 Q (m3/s) 0 1.914765 6.223988 12.55416 20.83813 31.08568 43.33927 57.65766 74.10842 Thellësia normale h0=1.24 m 1.8 1.6 1.4 h (m) 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 20 30 40 Q (m3/s) MERGIM EMINI (74/10) Q=46 0 50 60 70 80 -2-
  4. 4. h (m) b (m) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 m A (m2) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B A3/B 0 1.92 4.08 6.48 9.12 12 15.12 18.48 22.08 9 10.2 11.4 12.6 13.8 15 16.2 17.4 18.6 Q2/g 0 0.693911 5.957659 21.59506 54.96743 115.2 213.3734 362.7076 578.741 215.6983 215.6983 215.6983 215.6983 215.6983 215.6983 215.6983 215.6983 215.6983 Thellësia kritike hk=1.2 m 1.8 1.6 1.4 h (m) 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 50 100 150 200 250 Q2/2g 215.69 MERGIM EMINI (74/10) 300 350 400 450 500 550 600 650 A3/B -3-
  5. 5. 3. Llogaritja e pjerrtësisë kritike: 4. Llogaritja e energjisë specifike të seksionit: h (m) b (m) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 MERGIM EMINI (74/10) A (m2) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1.92 4.08 6.48 9.12 12 15.12 18.48 22.08 25.92 30 1/A2 0.271267 0.060073 0.023815 0.012023 0.006944 0.004374 0.002928 0.002051 0.001488 0.001111 1/2g 0.050968 0.050968 0.050968 0.050968 0.050968 0.050968 0.050968 0.050968 0.050968 0.050968 Q2 e" 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 e' 29.25595 6.478826 2.568424 1.296663 0.748952 0.471751 0.3158 0.221217 0.160526 0.119832 e 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 29.45595 6.878826 3.168424 2.096663 1.748952 1.671751 1.7158 1.821217 1.960526 2.119832 -4-
  6. 6. Energjia specifike e seksionit "e" 10 5 4 7 3.5 6 3 5 2.5 4 e' ; e (m) 4.5 8 e" (m) 9 2 e" e' e emin=1.653 3 1.5 2 1 1 0.5 0 0 0 1 2 3 h (m) MERGIM EMINI (74/10) -5-

×