Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hidrologji_Detyra_2

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hidrologji_Detyra_2

  1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS - HIDROTEKNIKË Hidrologji Detyra 2 Mergim Emini 74/10
  2. 2. Diagrami i shiut Shishja I Shishja II Shishja III Shishja IV Shishja V 10 9 8 Lartësia e shiut (mm) 7 6 5 4 3 2 1 0 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 Koha (orë) MERGIM EMINI (74/10) -1-
  3. 3. 1. Të vizatohet histografi i shiut P (mm) për (dt=1h) P (mm) Histografi i shiut 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 13 9 5 4.67 3 4.67 4.66 2 t (orë) 2. Të vizatohet histografi i intensitetit të shiut “ip” për (dt=0.5h) MERGIM EMINI (74/10) -2-
  4. 4. Histografi i intensitetit te shiut 22 20 20 18 16 P (mm/h) 14 12 10 10 8 8 6 6 6 4 4.68 4.66 4.66 4.68 4.66 4.66 4 4 2 2 2 2 0 t (orë) 3. Të llogaritet tërë lartësia e shiut 4. Të caktohet kohëzgjatja e tërë shiut Shiu fillon në ora 9:00 dhe ndalet në ora 17:00 5. Të llogaritet intensiteti mesatar i shiut MERGIM EMINI (74/10) ( ) -2-
  5. 5. Intensiteti mesatar i shiut 7 ip (mm/h) 6 5 5.75 4 3 2 1 0 t (orë) 6. Të llogaritet rrjedhja e formuar nga ky shi: ⁄ ( ) ⁄ 7. Të llogaritet vëllimi i reshjeve 8. Të llogaritet intensiteti maksimal i reshjeve MERGIM EMINI (74/10) -3-

×