Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hidrologji_Detyra_1

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hidrologji_Detyra_1

  1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS - HIDROTEKNIKË Hidrologji Detyra 1 Mergim Emini 74/10
  2. 2. 1.50 MERGIM EMINI (74/10) 2.00 3.00 5.00 4.00 2.00 -1-
  3. 3. Të dhënat: 𝑎 = 0.2 𝑉0 = 0.05 Pikat e matjes Nr i Kohëzgjatja rrotullimeve t n B v z H Q 1 440 35 1.5 0.4 0 1.0 7 2 640 45 2 0.7 1 2.1 15 3 576 55 3 1.4 1 2.8 20 4 555 60 5 1.8 3 3.2 ? 5 435 60 4 ? 3 6 110 40 2 1.5 3 a) Shpejtësia e rrjedhjes në vertikalen “5” 𝑉𝑖𝑗 = 𝑉0 + 𝑎 ∙ 𝑁𝑖𝑗 𝑇𝑖𝑗 𝑉51 = 0.05 + 0.2 ∙ 440 𝑚 = 2.564 35 𝑠 𝑉52 = 0.05 + 0.2 ∙ 640 𝑚 = 2.894 45 𝑠 𝑉53 = 0.05 + 0.2 ∙ 576 𝑚 = 2.145 55 𝑠 𝑉54 = 0.05 + 0.2 ∙ 555 𝑚 = 1.90 60 𝑠 𝑉55 = 0.05 + 0.2 ∙ 435 𝑚 = 1.50 60 𝑠 𝑉56 = 0.05 + 0.2 ∙ 110 𝑚 = 0.60 40 𝑠 b) Shpejtësia mesatare 𝑉 𝑚 5 𝑉 𝑚5 = 1 𝑚 ∙ 2.564 + 2 ∙ 2.894 + 2 ∙ 2.145 + 2 ∙ 1.90 + 2 ∙ 1.50 + 0.60 = 2.0 10 𝑠 MERGIMEMINI (74/10) 2
  4. 4. c) Llogaritja e prurjes Q 𝑄 𝑖 = 𝑉 𝑚𝑖 ∙ 𝐴 𝑖 = 𝑉 𝑚𝑖 ∙ 𝑏 𝑖 ∙ ℎ 𝑖 ℎ 𝑖 = 0.25 ∙ ℎ 𝑖 𝑚 + 2ℎ 𝑖 𝑚𝑒𝑠 + ℎ 𝑖𝑑 𝑄 = 0.4 𝑚 𝑚 ∙ 1.5𝑚 ∙ 0.25 ∙ 0 + 2 ∙ 0.5𝑚 + 1𝑚 + 0.7 ∙ 2𝑚 ∙ 0.25 ∙ 1𝑚 + 2 ∙ 1𝑚 + 1𝑚 + 𝑠 𝑠 +1.4 𝑚 𝑚 ∙ 3𝑚 ∙ 0.25 ∙ 1𝑚 + 2 ∙ 2𝑚 ∙ 3𝑚 + 1.8 ∙ 5𝑚 ∙ 0.25 ∙ 3𝑚 + 2 ∙ 3𝑚 + 3𝑚 + 𝑠 𝑠 +2.0 𝑚 𝑚 ∙ 4𝑚 ∙ 0.25 ∙ 3𝑚 + 2 ∙ 3𝑚 + 3𝑚 + 1.5 ∙ 2𝑚 ∙ 0.25 ∙ 3𝑚 + 2 ∙ 1.5𝑚 + 0 𝑠 𝑠 𝑄 = 0.3 + 1.4 + 8.4 + 27 + 24 + 4.5 𝑄 = 65.60 𝑚3 𝑠 𝑚3 𝑠 𝐴 = 38.75𝑚3 𝑄 65.60 𝑚 𝑠 𝑚 = = 1.693 2 𝐴 38.75𝑚 𝑠 H (m) 𝑉𝑚 = 4.5 4 65.6; 4 3.5 3 20; 3.2 15; 2.8 2.5 7; 2.1 2 1.5 1 0; 1 0.5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Q (m3/s) MERGIMEMINI (74/10) 3

×