Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRÀCTICA 2 : Exposició d’una estratègia    educativa per a afavorir el  desenvolupament afectiu de l’infant      ...
CONTEXTUALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓA la classe dels ANIMALS SALVATGES (P-3) tenim un infant que té terrors nocturns iens arri...
comunicar-los als altres.5.Identificar i respectarles característiques,diferències, sentiments,emocions, necessitats opref...
MARC TEÒRICEl nostre marc teòric parteix de la SIMBOLOGIA. Els símbols, com diu S. Palou (2008)ens serveixen per comunicar...
se…). Això fa que no es vulgui reconèixer la por com a tal i el que la provoca.    Per això que els agents de la por só...
Hem decidit crear el conte amb paper, per a què també sigui accessible a laula iqualsevol fillet sel pugui mirar. A més, l...
-  Aprendre que hi ha diferents animals que viuen de nit, i tot i que nosaltres som    animals de dia, no hem de tenir...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El Petit Koala es queda sol... com treballar-lo!

2,364 views

Published on

 • Be the first to comment

El Petit Koala es queda sol... com treballar-lo!

 1. 1. PRÀCTICA 2 : Exposició d’una estratègia educativa per a afavorir el desenvolupament afectiu de l’infant El petit koala es queda solMercè Rodríguez UrisEsther Mercadal CantallopsSegon de GEDI curs 10-11Educació SocioemocionalCristina Moll
 2. 2. CONTEXTUALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓA la classe dels ANIMALS SALVATGES (P-3) tenim un infant que té terrors nocturns iens arriba molt i molt cansat a classe. Fa un mes que la seva família sha canviat decasa, han anat a viure a una casa de camp a 5 km. del poble. La mare ens ha explicatque es senten tot tipus de renous danimals de nit: grills, granotes, mussols, sibil·lins,vaques remugones... i que en Jordi es posa a cridar i a plorar sense aturar, fins el puntque ha de dormir amb ells. Tot i així no els deixa dormir perquè no es consola i estantots molt cansats.També tenim una filleta que té por a la fosca i just a lhora danar a dormir sangoixamolt i no descansa bé.En principi, la resta dels infants de laula no han manifestat cap tipus de por semblanta aquestes.Veiem com els aspectes emocionals i la resolució positiva daquests està al currículumdinfantil. Així doncs, pensem que el que volem treballar a partir d’aquest conte, est{reflectit al currículum: 2on CICLE DINFANTIL ÀREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ1. Incrementar Bloc 1. El cos i la pròpia imatge 5.Adquirir progressivaprogressivament la seguretat afectiva i - Acceptació i valoració ajustada i positiva deconsciència de si mateix i emocional, mostrar si mateix i de les pròpies possibilitats iformar-se una imatge iniciativa, confiança limitacions, esforçant-se per vèncer lesajustada i positiva a través en si mateix i desig de dificultats superables.del moviment, del joc i de superació de lesla interacció amb els - Identificació, manifestació, regulació i dificultats.altres. control progressiu de les necessitats bàsiques del cos, mostrant confiança en les pròpies3.Identificar gradualment capacitats per a satisfer-les.les pròpiescaracterístiques, - Identificació i comprensió progressiva de lapossibilitats i limitacions, pròpia historia personal en relació amb la vidadesenvolupant sentiments familiar i social i amb les experiències mésd’autoestima i autonomia significativespersonal i gaudint de les - Identificació, comprensió i expressió depròpies descobertes i vivències, sentiments, emocions, preferènciesconquestes. i interessos propis i dels altres, mostrant4.Identificar i acceptar els respecte pels seus sentiments i emocions.propis sentiments, - Control progressiu dels sentiments iemocions, necessitats, emocions i superació de temors davantvivències o preferències i situacions desconegudes o inesperades.ser cada cop més capaçosde denominar-los,expressar-los, regular-los i
 3. 3. comunicar-los als altres.5.Identificar i respectarles característiques,diferències, sentiments,emocions, necessitats opreferències dels altres,valorant-los i rebutjant lesactituds discriminatòries.6. Adquirir Bloc 3. L’activitat i la vida quotidianaprogressivament seguretat - Reconeixement i acceptació de l’error com aemocional i afectiva per part del procés d’aprenentatge i esforç perestablir vincles personals vèncer les dificultats superables, planificantd’afecte dins la vida del accions per a superar-les i comprovant elsgrup. propis aprenentatges. ÀREA DE LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ2. Expressar emocions, Bloc 1. Llenguatge verbal 7. Utilitzar la llenguanecessitats, sentiments, oral de la forma més Escoltar, parlar i conversardesitjos, idees i fantasies convenient per una - Ús progressiu, segons l’edat, de lèxic variat i comunicació positivamitjançant la llengua oral ia través d’altres cada cop més precís, estructurant les frases amb els seus iguals illenguatges, triant el quede forma apropiada, amb entonació amb els adults, adequada i pronúncia clara.millor s’ajusti a la intenció segons les intencionsi a la situació i servint-se Bloc 4. Llenguatge corporal comunicatives, ide forma progressiva del comprendre missatgesgest, el moviment, - Descobriment i experimentació de gestos i orals diversos, ambparaules, imatges, sons… moviments com a recursos corporals per a una actitud d’escolta l’expressió i la comunicació de sentiments, atenta i respectuosa.8. Emprar el llenguatge emocions, estats d’ànim i necessitats,artístic com a instrument mostrant confiança en les pròpies possibilitats 9. Emprar diferentsd’expressió personal i de expressives. tipus de mitjans,representació materials i tècniquesd’experiències i de Bloc 3. Llenguatge artístic dels diferentssituacions reals o - Expressió i comunicació de fets, sentiments, llenguatges per aimaginàries, mostrant una emocions, vivències i fantasies a través del comunicar idees,actitud de curiositat dibuix i de produccions plàstiques realitzades sentiments,envers la manipulació amb distints materials i tècniques, amb una necessitats,sensorial d’objectes i actitud de curiositat, iniciativa i interès i experiències,l’experimentació amb mostrant gust, interès i respecte per les desitjos... i com adiverses tècniques. produccions pròpies i les dels altres. mitjà d’informació i plaer. Interès per - Audició atenta de fragments o d’obres explorar les seves musicals. possibilitats i per - Participació activa i plaer per la interpretació compartir amb els i per la participació en cançons, danses i jocs altres les experiències musicals (cantarelles, jocs de triar...). estètiques i comunicatives.
 4. 4. MARC TEÒRICEl nostre marc teòric parteix de la SIMBOLOGIA. Els símbols, com diu S. Palou (2008)ens serveixen per comunicar amb els demés i amb nosaltres mateixos, per regular lanostra conducta, per representar-nos la realitat. Modifiquen la nostra experiència del’aquí i l’ara i això permet omplir-los de significats culturals. D’aquesta maneraaprenem a fer-nos conscients de les nostres emocions. Quan els infants comencen aelaborar els seus primers símbols (bàsicament a través del joc) adquireixen una einabàsica cap a la cultura. Alhora, els seus significats són molt personals, i el seutractament en les propostes didàctiques haurà de partir des del respecte i laflexibilitat, ja que és un instrument que ens permetrà esbrinar creences (culturals ivivencials de cada infant) que es manifesten en les emocions. Llavors, els nostresobjectius per treballar la simbologia seran: conscienciar sobre les pròpies idees quetenim sobre cada emoció; demanar el que es sent, com, per què…; ajudar a canalitzaraquestes emocions intentant expressar-ho; recuperar l’imaginari col·lectiu i elssímbols culturals; compartir els símbols individuals com a elements amb els quals enssentim identificats i ens ajuden a conèixer-nos a nivell intern.És cert que a la vida quotidiana, a diferència de la resta d’animals, passem d’unaemoció a una altra amb facilitat, fins hi tot en podem tenir més d’una a la vegada.D’això en diem “alquímia de les emocions” i és important saber-la identificar perquèd’aquesta manera aconseguim ser més emp{tics amb els altres, ja que els aconseguimentendre millor. El que no hem de fer és amagar les nostres emocions, ja que aixínomés les emmascarem, però cada cultura mostra curiosament quines si es podenexpressar i quines no. Cal admetre l’ambivalència de les emocions, ja que així podemcomprendre millor que a vegades enquietar-se no implica deixar d’estimar.La porL’emoció primària que nosaltres treballem amb aquest conte és la por. Aquestaestà caracteritzada per un model sistemàtic de canvis corporals i certes conductes (lafuita i l’ocultació). La por ens posa en situació d’alerta davant un perill i ens serveix perautoprotegir-nos, tot garanint així el benestar físic i psíquic.La por ens serveix per enfrontar-nos a situacions difícils si no es viu com una cosanegativa. Llavors. Quins poden ser els aspectes positius de la por? És una emoció queprotegeix, motiva i socialitza, ja que promou la prudència i posa en alerta a l’individud’un perill potencial que implica, doncs, mobilitzar les capacitats de reacció.En la nostra cultura es sol reprimir la por i això fa que es pugui convertir en una fòbia oterror. Es considera com una cosa vergonyosa que fa ser dèbil i covard. Acosneguimaixí crear por de tenir por. L’estrès que això pot generar radica més en la interpretaciócultural que no pas en el perill real.Depenent del progrés evolutiu de l’infant es desenvoluparan diferents pors.Nosaltres destacam aquelles pròpies del segon cicle d’infantil: - Cap als dos anys apareix la por a la fosca que pot ser freqüent fins els nou anys. Anar a dormir s’assimila a un c{stig. Al principi les pors que sorgeixen són de separació, de solitud, d’éssers malignes, pel neixament d’un germanet, etc. Com ja hem dit, es reprimeix la manifestació de la por (plorar, cridar, amagar-
 5. 5. se…). Això fa que no es vulgui reconèixer la por com a tal i el que la provoca. Per això que els agents de la por són més imaginaris i simbòlics.Algunes de les estratègies que podem emprar per mostrar a identificar aquesta porsón: - Posar nom a les situacions de por. - Conviure amb la por i no negar-la, d’aquesta manera aprenem a identificar-la i conèixer els nostres límits. - Tothom té por a alguna cosa, per molt valent que un sigui. Això desmitifica la covardia. - Ens ajuda a ser prudents.I l’estratègia que més emprarem com a eina essencial d’aquest projecte és el conte.Hem de tenir en compte que els contes acompanyen als infants en l’aventura decréixer i fer-se autònoms. Són l’eina més rica per transmetre símbols i l’imaginaricol·lectiu. Els contes tenen diverses finalitats entre elles la integració, la cohesió laparticipació sense perdre de vista una escala de valors. L’infant es sent comprès iidentificat amb algun personatge o alguna situació semblant per la que ell estàpassant, sense haver de passar per la raó. D’aquesta manera aprèn a resoldresituacions i expressar-les que potser abans no sabia com fer-ho. Com diu Aucouturier(2001), “la representació d’una emoció permet a l’infant distanciar-se d’aquesta emoció ireduir la seva angoixa”.PROPOSTA D’ACTIVITATSAixí doncs, hem optat per treballar la por a través del conte “El petit Koala es quedasol”, que a més va acompanyat duna cançó de na D{maris Gelabert, i hem creat unasèrie dactivitats relacionades amb el conte. No tan sols per aquests dos fillets, sinóperquè també ajudarà a prevenir la por a altres fillets/es de laula, ja que qualsevolinfant de tres anys és vulnerable en qualsevol moment a tenir por, perquè ha nascutun germanet, perquè sha mort un familiar, etc. i es natural a nivell evolutiu. Tal i comdiu Sílvia Palou (2004:116) “Alrededor de los dos años: aparece el miedo a la oscuridad ypuede continuar siendo frecuente hasta los nueve años. La hora de ir a dormir se asimilaa un castigo, al fin de la diversión y al inicio de los miedos como la separación, la soledad,los seres imaginarios y malignos, etc”.Hem escollit aquest conte perquè no tan sols el podríem explicar, sinó que tambéexisteix la possibilitat descoltar-lo amb àudio i acompanyat duna cançó. El contepertany al CD “Emocions i sentiments”, producció de TotSona, que a més daquestconte en té daltres per treballar altres emocions diferents: la mort, la vergonya,compartir, saber perdre... Per tant és un recurs exel·lent a letapa dinfantil, ja quetotes aquestes emocions hi afloren. La música, ja que és un llenguatge universal, ensajuda també a connectar amb el nostre món emocional interior i obrir-nos a l’exterior.El ritme i el moviment ajuden a expressar físicament emocions i sentiments i a establirvincles afectius amb les persones d’un entorn proper.
 6. 6. Hem decidit crear el conte amb paper, per a què també sigui accessible a laula iqualsevol fillet sel pugui mirar. A més, la història tracta dun animal salvatge i ens vaideal, ja que som la classe “ELS ANIMALS SALVATGES”.Per fer-lo, hem creat una maqueta amb elements naturals (branquetes, canyes, fulles,pedres, escorça...) que recreen un bosc de bambú i els personatges el hem fet deplastil·lina, ja que crida molt latenció. Lhem maquetat tipus conte a tamany A4 decartolina, perquè sigui manejable. Una volta imprès a color, hi adjuntarem un CD ambel conte i la cançó, perquè cada setmana un fillet sel pugui endur a casa i escoltar-lo imirar-lo amb la seva família. El que sí poden tenir tots és una còpia de la partitura i lalletra de la cançó per quedar-se-la.Llavors, hem pensat una sèrie dactivitats relacionades amb la por per tal que la cosano sigui superficial i aprofundim en el tema. Aquestes són: La caixa viatgera de la nit: és una caixa que tindrà unes instruccions de com semprai el que ha de tenir. Anirà passant per cada família de cada infant i cada un hacontribuir amb un objecte relacionat amb el tema. Així, aconseguim limplicació i laparticipació de les famílies en el projecte. La caixa sortirà de laula amb un primerobjecte i anirà rodant setmanalment. Quan torni a laula, hem de revisar que tot siguiadequat i estigui en condicions pel proper infant.Sessió densurts: Pensem que seria divertit aprendre a fer ensurts. Per això hemplanificat unes sessions per fer-ne a laula, al pati o a psicomotricitat. La finalitat ésque aprenguin a canviar la mirada cap a la por duna manera lúdica i divertida.Ambient “de la nit”: la idea és crear a laula un espai sense llum i tancat per oferir lapossibilitat destar a les fosques, estar en la intimitat, de contenció per posar-se aprova. A dins lambient podem tenir focus de diferents colors que fan sorgir a linfantnous coneixements sobre el seu cos que potser desconeixia o des duna altreperspectiva. També hi ha coixins i teles per relaxar-se, llenternes per jugar amb la llumi fer ombres, contes relacionats amb la por i el que hem treballat a classe, i estrellesfluorescents que sil·luminen en la foscor.Mitjançant aquest conte i les activitats posteriors, pensem que els infants podendesenvolupar capacitats com: - Enfrontar-se a la por i reconèixer-la com a font de coneixement d’un mateix. - Conèixer les diferents situacions en què pot aflorar la por i per què. - Canviar la mirada i veure la por com una emoció normal, freqüent i habitual i emprar-la com a recurs expressiu i d’identificació d’allò que els posa en alerta i conseqüentment ser prudents. - Aprendre que la por es supera i que no dura per sempre encara que pot tornar a aparèixer. Això no implica, però, una cosa negativa. Tot el contrari, vol dir que són humans i saben reconèixer les emocions i ens podem enfrontar a elles. - Conèixer el món de la nit i de la foscor i no pensar que és un càstig, sinó que pot ser una cosa meravellosa i màgica que ens ajuda a desenvolupar la creativitat i la simbologia cultural.
 7. 7. - Aprendre que hi ha diferents animals que viuen de nit, i tot i que nosaltres som animals de dia, no hem de tenir-lis por i els hem de respectar i conèixer.Tant el conte del Petit Koala com les activitats que hem dissenyat estan adaptades ala diversitat de l’alumnat i les seves capacitats. Des d’un primer moment hemconsiderat essencial elaborar una activitat en que tots puguin participar i les sevesfamílies també i a través de la qual puguin extreure una experiència positiva ienriquidora i donar-los peu a xerrar de les emocions i a estar una estona junts. Tot iaixí, si hi hagués algun infant amb una altra necessitat puntual, es podrien fer lesadaptacions necessàries i convenients, ja que el nostre projecte és obert i flexible i notenim cap més pretenció que ajudar-los a superar els entrebancs amb els que estroben en l’aprenentatge del coneixement d’un mateix.El recurs que hem escollit de la companyia TotSona ens ofereix la possibilitat detreballar les emocions més freqüents que trobem a l’aula; la por, la mort, la vergonya,l’enveja, el competivisme i el saber perdre i el saber compartir. Per tant, cadascunad’aquestes emocions es pot treballar de manera semblant a la que nosaltres hemproposat o simplement agafant allò que més ens interessa del conte i la cançó iadaptar-ho a les diverses necessitats.També es tracta d’un recurs que podem utilitzar per a treballar altres situacionspròpies de l’aula. Les emocions formen part del dia a dia de l’aula i del dia a dia del’infant i molts cops aquestes s’han de treballar per tal d’ajudar a expressar-les i aresoldre-les i tenir recursos suficients també per entendre i ajudar als altres.BIBLIOGRAFIAPALOU, S. (2008): Sentir y crecer: el sentimiento emocional en la infancia. Ed. Graó.TOT SONA RECORDS: Emocions i sentiments. Contes i cançons.PRAT, N.; DEL RIO, M. (2009): Desarrollo socioafectivo. Ed. Altamar.

×