Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Angol.szokincsminimum

5,583 views

Published on

Published in: Education
 • http://www.sendspace.com/file/8kn03w
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Angol.szokincsminimum

 1. 1. Bajczi Tünde-Orzói ZsuzsannaANGOL-MAGYAR Alap- és középfokú szókincs-minimum A 2. javított kiadás utánnyomása PAGINARUM KIADÓ-LIBROTRADE KFT. Budapest, 1999
 2. 2. © Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna Kedves Olvasó! Paginarum Kiadó-Líbrotrade Kft. E könyvünkkel segítséget szeretnénk nyújtani Önnek az an­ gol nyelv tanulása során. A könyv két fő részből és egy függelékből áll. Az alap- és középfokú szószedet kapcsolódik egymáshoz, hiszen az első - A 2. javított kiadást lektorálta: alapfokú - részben megtalálható szókészletre épül a középfokú, Szollás Krisztina s ezen szavak nagytöbbsége (legalábbis ilyen formában) nem szerepel a középfokú részben. A két szógyűjtemény összesen kb. 4500 - általunk legfonto­ A KIADVÁNY OKTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁL sabbnak tartott - szót és kifejezést tartalmaz. Könyvünket haszonnal forgathatja bárki, aki az angollal ba­ rátkozik, tanulgatja, ismerkedik, kacérkodik vagy éppen érett­ A könyv kizárólagos terjesztője a Librotrade Kft. ségizni, nyelvvizsgázni készül. Igyekeztünk a mindennapokban használatos alap ill. középszinten „tudniillik" szavakat felölel­ ni, s mindezt ABC- rendben „tálalni", mintegy megkönnyítve táskájuk súlyát.A könyv egészének vagy részletének bármilyen módon történő Természetesen nem helyettesíti ez a könyv a kis, közepesmásolása, sokszorosítása a kiadók és a szerzők együttes írásbeli vagy nagy angol-magyar szótárt, inkább arra jó, hogy Ön ellen­hozzájárulása nélkül szerzői jogokat sért, törvénybe ütköző őrizhesse, ill. bővíthesse már meglévő angol szókészletét.cselekedet, ezért tilos! Könyvünk előkészítésénél tekintetbe vettük a középiskolák­ ban ill. nyelviskolákban leggyakrabban használatos tankönyvek szóanyagát és persze sokéves tapasztalatunkat a nyelvoktatás különböző területein. Reméljük szívesen és eredményesen forgatja majd könyvün­ ket és hasznát veszi nem csak a nyelvvizsgára való felkészülés során, hanem a mindennapi életben is. ISBN 963 9133 54 X ISSN 1417-1449 Jó tanulást és sok sikert kívánnak:A kiadásért felel a Paginarum K i a d ó e l n ö k e é s a Librotrade Kft. ü g y v e z e t ő j e A szerzők A sorozat fedéltervét készítette: Bélák B é l a 3
 3. 3. Alapfok
 4. 4. Alapfok A abroad [abroid] külföld, külföldön, külföldre accident(s) [aeksident, -s] baleset accommodation(s) elszállásolás [akomadeijan, -z] account(s) [akaunt, -s] számla (pl. bankban) act [aakt] szerepel active fasktiv] tevékeny, aktív actor(s) [aikta, -z] színész actress(es) [asktris, -iz] színésznő add (ed) [aed, -id] hozzáad address(es) [adres, -iz] lakcímin advance [in advams] »előre, előnybenadvertisment(s) hirdetés[adva:tismant, -s]afraid of sg [afreid] fél vmitőlafternoon(s) [a:ftanu:n, -z] délutánafterwards farftawadz] utána/azutánagain [agen] újra, ismétage [eid ] 3 kor (kora vkinek)agency (ies) [eid3ensi, -z] ügynökségago [agau] ezelőtt, azelőttagree(d) [agri:, -d] egyetértair [ea] levegőair force(s) feafb:s,-iz] légierőair-hostess(es) légikisasszonyfeahaustes, -iz]airport(s) [eapo:t, -s] repülőtérall [o:l] mind(annyian), összes, egészalmost [o:lmaust] majdnemalone [alaun] egyedül 7
 5. 5. Alapfok Alapfokalready [o:lredi] már approximately • körülbelülalso foilsau] is, szintén [aproksimatli]altogether [o:ltegeőe] összesen area(s) f earia, -z] területalways f o:lweiz] mindig arm(s) [a:m, -z] kara.m. [ei em] éjjel 12-től déli 12-ig armchair(s) [a:mtjea, -z] karosszékand [asnd] és army(ies) [a:mi, -z] hadseregangry Orjgri] mérges arrange(d) [areind3, -d] »rendez, szervezanniversary (ies) évforduló arrival(s) [araival, -z] érkezés[asniva:sari, -z] arrive (d) [araiv, -d] megérkezikannounce (d) [anauns, -t] kihirdet, bejelent arrow(s) f asrau, -z] *nyílanother [anAÖa] másik article(s) f a:tikl, -z] cikkannual f asnjual] évenkénti, éves as... as [asz...asz] olyan... mintanswer(s) [a:nsa, -z] válasz as [asz] mint, mivel, amintanswer(ed) [a:nsa, -d] válaszol as well [asz wel] is, szinténanswering machine(s) üzenetrögzítő ashtray(s) [asjtrei, -z] hamutartóf a:nsarirj ma ji:n, -z] ask(ed) [a:sk, -t] kérdezany feni] bármelyik ask for kéranybody f enibodi] bárki ask(ed) for information tájékoztatást kér valamirőlanything f eniGirj] bármi about sg.anyway [eniwei] bárhogy fa:sk far infameijan abaut]anywhere feniwee] bárhol, bárhová ask sy for sg. kér vkitől vmitappearance(s) megjelenés at least [ast li:st] legkevesebb[apiarans, -iz] at the same time [ast ugyanakkorapple(s) [aspl, -z] alma öaseimtaim]application(s) jelentkezés atmosphere f astmasfia] légkör, hangulat[asplikeijan, -z] attack(ed) [atask, -t] megtámadapplication form(s) igénylőlap attend(ed) [atend, -id] részt vesz[aeplikeijan fo:m, -z] attend sg [atend] jár vhova, látogat vmitappointment(s) (előzetes) bejelentés, audio casette(s) fo:diau audiokazetta[apointmant, -s] (megbeszélt) találkozó kaset, -s]appropiate [apraupriat] « megfelelő aunt(s) [a:nt, -s] nagynéni autumn(s) fo:tam, -z] ősz 8 9
 6. 6. Alapfok Alapfokavailable [aveilabl] * rendelkezésre álló, kapható Baverage [a2vrid3] átlagosavoid(ed) [evoid, -id] elkerül back [bask] 1. vissza, 2. hát (testrész) bad [baed] rossz bag(s) [basg, -z] táska baggage p>sgid3] poggyász baker(s) [beika, -z] pék(üzlet) balcony(ies) [baslkani, -z] erkély banana(s) [banama, -z] banán bank(s) [basrjk, -s] bank bank account(s) bankszámla [basrjk akaunt, -s] basic [beisik] alap (mn) basin(s) [beisan, -z] mosdó bath(s) [ba:0, -dz] kád bathroom(s) [ba:8rum, -z] fürdőszoba beach(es) [bi:tj, -iz] tengerpart, strand beard(s) [biad, -z] szakáll beautiful [bju:tifal] gyönyörű, szép because of sg [bikoz av] vmi miatt because [bikoz] (azért) mert become, became, become válik vmivé [bikAm, bikeim, bikAm] bed(s) [bed, -z] ágy bed and breakfast panzió, magánszállás fbed-an-brekfast] bedroom(s) [bedru:m, -z] hálószoba beef [bi:f] marhahús beer [bia] sör begin, began, begun kezd, elkezd [bigin, bigasn, bigAn] beginher(s) [bigina, -z] kezdő 10 11
 7. 7. Alapfok Alapfokbelong(ed) to [bilorj, -d] tartozik vkihez, vmihez boring [bo:rirj] unalmasbelt(s) [beit, -s] öv borrow(ed) [borau, -d] kölcsönöz, kölcsönveszbend(s) [bend, -z] kanyar boss(es) [bos, -iz] főnökbenefit(s) [benifit, -s] »támogatás/segély both ... and [bauG ... aínd] mind ... mindbest [best] legjobb both [bau9] mindkettőbestseller(s) [bestsela, -z] sikerkönyv bottle(s) [boti -z] üvegbetter [beta] jobb bottom [botam] alja vminekbicycle(s) [baisikal, -z] kerékpár box(es) [boks, -iz] dobozbig [big] nagy boyfriend(s) [boifrend, -z] barát, udvarlóbill(s) [bil, -z] számla brake(s) [breik, -s] fékbirth [ba:6] születés brand(s) [braend, -z] márka(a) bit [bit] egy kicsit bread [bred] kenyérblack [blask] fekete break(s) [breik, -s] (rövid) szünet nyomtatott nagybetű break, broke, broken törblock letter(s) [blok leta, -z] bérház [breik, brauk, braukn]block(s) of flats breakfast(s) [brekfast, -s] reggeli[blok, -s av flaets] szőke bride(s) [braid, -z] menyasszony (esküvőn)blonde [blond] bridge(s) [brid3, -iz] hídblouse(s) [blauz, -iz] blúz briefcase(s) [bri:fkeis, -iz] aktatáskablue [blu:] kék bright [brait] 1. okos, 2. csillogóboat(s) [baut, -s] csónak, hajó bring, brought, ~ hozboard(s) fbo:d] fedélzet hajón, repülőgépen [brirj, bro:t, ~]boarding pass(es) beszállókártya brochure(s) [brauja, -z] tájékoztató[bo:ditj pa:s, -iz] brother(s) [brAŐe, -z] fiútestvérboil(ed) [boil, -d] főz, forral brother(s)-in-law sógorbone(s) [baun, -z] csont [brAŐa, -z inlo:]book sg [buk] lefoglal vmit brown [braun] barnabook(s) [buk, -s] könyv brush(es) [brAÍ, -iz] kefebook-keeper(s) * könyvelő build, built, ~ [bild, bilt, ~] épít[buk ki:pa, -z] built-in [bilt in] beépítettbookshelf(ves) [bukjelf, -vz] könyvespolc bullet(s) [bulit, -s] • (puska)golyóbookshop(s) [bukjop, -s] könyvesbolt burglar(s) [ba:gla, -z] betörőboot(s) [bu:t, -s] »csomagtartó (autóé) 12 13
 8. 8. Alapfok Alapfokburn, burnt, ~ ég, éget[ba:n, ba:nt, ~J cbus(es) [bAS, -iz] busz cable television kábeltelevízióbus stop(s) [bAS stop, -s] buszmegálló [keibltelh^n]business fbiznis] üzlet (átv. ért.) cake(s) [keik, -s] torta, süteményon business üzleti ügyben calendar(s) [kaelinda, -z] naptárbusy [bizi] elfoglalt call(ed) [ko:l, -d] hívbut [ b A t ] de, hanem calm fka:m] nyugodtbutcher(s) [but/a, -z] hentes(üzlet) camera(s) [kaemra, -z] fényképezőgépbutter [bAta] vaj cancel(led) [kajnsel, -d] * eltörölbutton(s) [bAtan, -z] gomb car(s) [ka:, -z] autóbuy, bought, ~ [bai, bo:t, ~ ]| vásárol vmit car insurance [ka:r • személygépkocsi biztosításbye [bai] viszlát, szia (búcsúzáskor) inJuarans, -iz] car licence(s) [ka.laisans, •iz] autóvezetői engedély card(s) [ka:d, -z] kártya, igazolvány career(s) [karia, -z] pályafutás, karrier careful [keafal] óvatos, gondos carpet(s) [ka:pit, -s] szőnyeg carrot(s) [kaerat, -s] sárgarépa carry(ied) [kaeri, -d] visz, cipel case (s) [keis, -iz] ügy, eset in case of sg. vmi esetén cash desk(s) [ka?Jdesk, -s] pénztár cashier(s) [kasjia, -z] pénztáros casserole(s) [kaesaraul, -z] 1. tűzálló edény, 2. ragu casette-recorder(s) magnetofon, magnó [kaset riko:da, -z] casual [ka23ual] hétköznapi, sportos castle(s) [ka:sl, -z] vár, kastély cat(s) [kait, -s] macska catch, caught, ~ elkap, elér [kaetj, ko:t, ~] 14 15
 9. 9. Alapfok Alapfokcentre(s) [senta, -z] közép, középpont church(es) [tja:tj, -iz] templomcentury(ies) [sentjari, -z] (év)század cigar(s) [siga:, -z] szivarcertainly [sa:tanli] természetesen cigarette(s) [sigaret, -s] cigarettachain(s) [tjein, -z] • lánc cinema(s) [sineme, -z] mozichair(s) [tjea, -z] szék class(es) [kla:s, -iz] osztálychampion(s) [tjaempian, -z] bajnok classical [klsesikal] klasszikuschance(s) [tja:ns, -iz] »lehetőség clean [kli:n] tiszta clerk(s) [kla:k, -s] tisztviselőchange(s) [tjeind3, -iz] 1. visszajáró pénz, apró climb(ed) [klaim, -d] mászik 2. változás clock(s) [klok, -s] óra (fali)change(d) [tjeind3, -d] 1. cserél, close(d) [klauz, -d] bezár 2. változik, változtat, closing date [klauzirj deit] beküldési határidő 3. vált (pénzt) cloud(s) [klaud, -z] felhőchange(d) to átszáll vmire club(s) [klAb, -z] klubchanging room(s) [tíeind3Írj próbafülke coach(es) [kautj, -iz] 1. távolsági busz, 2. edzőru:m, -z] coat(s) [kaut, -s] nagykabátchannel(s) [tjaenal, -z] csatorna cocoa fkaukau] kakaócheap [tji:p] olcsó coffee [kofi] kávécheck(ed) [fjek, -t] ellenőriz coin(s) [koin, -z] érmecheese [iji:z] sajt cold [kauld] hidegchef(s) [Jef, -vz] főszakács college(s) [kolid3, " ] i z főiskolachemists fkemists] gyógyszertár colleague(s) [koli:g, -z] kollégacheque(s) [tjek, -s] csekk collect(ed) [kalekt, -id] gyűjtehess [tjes] sakk collection(s) [kalekjn, -z] gyűjteménychest(s) [tjest, -s] mellkas colour(s) [ k A l a , -z] színchewing gum [tju:irj gAm] rágógumi colour TV(s) [ k A l a t i : v i : , -z] színes TVchicken(s) [tjikin, -z] csirke column(s) [kolam, -z] 1. oszlop, 2. rovat (újságban)child, children gyerek combine(d) [kambain, -d] kombinál [tjaild, tjildran] come, came, come jönchocolate ftjoklat] csokoládé [ k A m , keim, k A m ] choose, chose, chosen választ comfortable [ k A m f a t a b l ] kényelmes [tju:z, tjauz, tjauzn] common [komán] közös 16 17
 10. 10. Alapfok Alapfokcomplaint(s) [kampleint, -s] panasz cough(ed) [kof, -t] • köhögcomplete [kampli:t] teljes cough [kof] köhögéscomposer(s) [kampauza, -z] •zeneszerző country(ies) [kAntri, -z] országcomposition(s) * fogalmazás couple(s) [kApl, -z] házaspár[kompazijn, -z] coupon(s) fku:pon, -z] szelvény, kuponcomprehensive » átfogó, teljeskörű course(s) [ko:s, -iz] 1. tanfolyam,[komprihensiv] 2. fogás (étkezésnél)concert(s) [konsa:t, -s] koncert cousin(s) [kAzn, -z] unokatestvércondition(s) [kandijan] 1. állapot, 2. feltétel cover(ed) [kAva, -d] befed, betakarconductor(s) [kandAkta, -z] kalauz crash(es) [krasj, -iz] * (össze)ütközésconference(s) konferencia crash(ed) [krasj", -t] (össze)ütközik[konfarans, -iz] cream [kri:m] 1. krém 2. tejszínconnect(ed) [kanekt, -id] összeköt credit fkredit] hitelconsist(ed) of sg. áll vmiből crime story(ies) krimi[kansist, -id] [kraim sto:ri, -z]consultant(s) [kansAltant, -s] kezelő orvos, konzultáló cross(ed) [kros, - t ] . keresztez, átmegy orvos crossword(s) [kroswa:d, -z] keresztrejtvénycontact lens(es) kontaktlencse crowd [kraud] tömeg [kontaekt lenz, -iz] crowded fkraudid] zsúfoltcontain(ed) [kantein, -d] tartalmaz cry(ied) [krai, -d] sír conversation(s) beszélgetés, társalgás cup(s) [kAp, -s] csésze [konvaseijan, -z] cupboard(s) [kAbad, -z] szekrény cook(ed) [kuk, -t] főz curtain(s) [ka:tn, -z] függöny cook(s) [kuk, -s] szakács customer(s) [kAstama, -z] vevő co-operative(s) szövetkezet [kauoparativ, -z] corner(s) [ko:na, -z] sarok correct [karekt] helyes correspondence levelezés [korispondans] cost(s) [kost, -s] költség cost, ~, ~ [kost, ~, ~] kerül vmibe 18 19
 11. 11. Alapfok Alapfok department store(s) áruház D [dipaitmant sto:, -z] departure [dipa:tje] indulás daily paper(s) napilap depend(ed) on sg függ vmitől [deilipeipa, -z] [dipend, -id] dance(d) [da:ns, -t] táncol deposit [dipozit] * előlegdancer(s) [da:nsa, -z] táncos design(s) [dizain, -z] tervdangerous [deind3eras] veszélyes design(ed) [dizain, -d] tervezdark [da:k] sötét desk(s) [desk, -s] íróasztaldarling [da:lirj] drágám destination(s) rendeltetési hely, célállomásdate(s) [deit, -s] 1.időpont 2. randevú [destineijan, -z]daughter(s) [do:ta, -z] lánya vkinek detach(ed) [ditastj, -t] leválasztdaughter(s)-in-law meny detail(s) [di:teil, -s] részlet[do:ta, -z ink>:] detailed [dkteild] részletesday(s) [dei] nap develop(ed) [divelap, -t] 1. kifejlesztdead [ded] halottdeal(t) with sg [di:l, delt, ~] foglalkozik vmivel 2. előhív (filmet) development(s) fejlesztés, fejlődésdealer(s) [di:la, -z] kereskedő [divelapment, -s]deaf [def] » süket dial(led) [daial, -d] tárcsázdear [dia] kedves, drága diary(ies) [daieri, -z] naplódeath [deO] halál dictionary(ies) [dikjanri, -z] szótárdecide(d) [disaid, -id] dönt, határoz die(d) [dai, -d] meghaldeduct(ed) [didAkt, -id] • levon, kivon diet [daiat] étrend, diétadeep [di:p] mély difference(s) [difarans, -iz] különbségdelete [dilkt] töröl difficult [difikalt] nehézdelicious [dili:|as] ízletes, finom difficulty(ies) [difikalti, -z] nehézségdelivery [dilivari] szállítás, kézbesítés dinner(s) [dina, -z] ebéd vagy vacsora (a napdemand(s) [dimamd, -z] • kér, követeldentist(s) [dentist, -s] fogorvos főétkezése) director(s) [direkta, -z] rendező,igazgatódepart(ed) [dipa:t, -id] • indul discover(ed) [diskova, -d] felfedezdepartment(s) osztály, részleg dish(es) [dij, -iz] 1. edény 2. (egytál) étel[dipa:tmant, -s] display(ed) [displei, -d] kirak, kitesz 20 21
 12. 12. Alapfok Alapfokdistance(s) [distans, -iz] távolság zavar vkit Edisturb(ed) sy [dista:b, -d]divide(d) [divaid, -id] kettéoszt each [i:tj] minden egyesdivorce(d) [divo:s, -t] elválik (házastárstól) each other [i:tj Vőa] egymás, egymástdo, did, done [du:, did, dAn] csinál, tesz ear(s) [ia, -z] füldo some exercise(s) gyakorol, tornázik early [a:li] korándo the shopping bevásárol earn(ed) [a:n, -d] (pénzt) keresdo-it-yourself (DIY) csináld magad ear ring(s) [iarirj, -z] fülbevalódoctor(s) [dokta, -z] orvos easily fi:zili] könnyendog(s) [dog, -z] kutya easy [i:zi] könnyűdoor(s) [do:, -z] ajtó eat, ate, eaten eszikdouble room(s) kétágyas szoba [i:t, et(eit), i:tn][dAbl ru:m, -z] economics [i:kanomiks] közgazdaságtandownstairs [daunsteez] lent, a földszinten economist(s) [ikonamist, -s] közgazdászdozen(s) [dAzn, -z] tucat edge(s) [ed , -iz] 3 » szél, peremdraw, drew, drawn rajzol edition(s) [idijn, -z] kiadás ( í d X M ^[dro:, dru:, dro:n] education [edjukeijn] oktatásdrawing(s) [dro:irj, -z] rajz egg(s) [eg, -z] tojásdress(es) [dres, -iz] ruha (női) elbow(s) [elbau, -z] * könyökdressing [dresirj] • salátaöntet, köret elderly [eldali] időssédrink, drank, drunk iszik election(s) [ilekjan, -z] választás (pl. elnök)[drink, drasnk, drAnk] electricity [ilektrisiti] elektromosságdriver(s) [draiva, -z] vezető, sofőr elephant(s) [elifant, -s] elefántdriving licence(s) jogosítvány else [els] más egyéb[draivirj laisans, -iz] emergency [ima:d3ansi] vészhelyzetdue [dju:] to sg vminek köszönhető, employee(s) [emploii:, -z] alkalmazott tulajdonítható empty [empti] üres f dust [dASt] por enclose(d) [inklauz, -d] * mellékel dusty fdASti] * poros end(s) [end, -z] vége in the end a végén, végül end(ed) [end, -id] véget ér 22 23
 13. 13. Alapfok Alapfokengaged [ingeid^d] 1. foglalt (pl. telefonvonal) exchange(d) [ikstjeind^, -d] kicserél, átvált (pénzt) 2. eljegyzett (személy) excitement [iksaitmant] izgalomengine(s) [eiKbjin, -z] motor exciting [iksaitin] izgalmasenjoy(ed) [ i n ^ o i , -d] élvez excursion(s) [ikska:Jn, -z] kirándulásenough [inAf] elég (vmiből) Excuse me! [ikskjurz mi:] elnézést!enquiry [inkwaiari] * felvilágosítás exhibition(s) [eksibijan, -z] kiállításenroll(ed) [inraul, -d] * beiratkozni expensive [ikspensi:v] drágaenter(ed) [enta, -d] belép expiry date [ikspaiari deit] érvényesség lejártaentrance(s) [entrans, -iz] bejárat explain(ed) [iksplein, -d] magyarázenvelope(s) [envilaup, -s] boríték explanation(d) magyarázatequipment [ikwipmant] felszerelés, berendezés [eksplaneijan, -z]error(s) [era, -z] hiba exposure(s) [ikspairja, -s] 1. expozíció, felvételescalator(s) feskaleita, -z] mozgólépcső 2. filmkockaescape(d) [iskeip, -t] (el)menekül expression(s) [iksprejan, -z] kifejezés 1especially [ispejali] különösen, főleg eye(s) [ai, -z] szemestimate(d) [estiméit, -d] felbecsülevening(s) [kvnirj, -z] estein the evening este (időhatározó)ever feva] valahaevery [evri] mindeneverybody [evribodi] mindenkieveryday [evridei] mindennapi/napieverything [evriöirj] mindeneverywhere [evriwea] mindenholexact [igzaakt] pontosexam(s) [igzsem, -z] vizsga (rövid alak)examination(s) vizsga, vizsgálat[igzasmineifan, -z]example(s) [igza:mpl, -z] példaexcellent feksalant] kifogástalan, kitűnőexcept [iksept] kivéveexcercise(s) [eksesaiz, -iz] gyakorlat 24 25
 14. 14. Alapfok Alapfok fill(ed) in [fii, -d] kitölt film(s) [film, -z] film film-director(s) [film filmrendezőface(s) [feis, -iz] arc direkta, -z]factory(ies) [faekteri, -z] gyár finally ffainali] végülfaculty(ies) [fekaltí, -z] kar, fakultás find, found, ~ találfail(ed) [feil, -d] megbukik (pl, vizsgán) [faind, found, ~]fair [fee] 1. világos (pl, haj) find out megtud, rájön 2. tisztességes fine(s) [fain, -z] pénzbírság, bírságfall, fell, fallen esik flnish(ed) [finij -t] befejez[fo:l, fel, fo:lan] fire(s) [faia, -z] tűzfall asleep ffo:l asli:p] elalszik flrm(s) [fa:m, -z] cégfall in love [fo:l in *bv] beleszeret vkibe first [fa:st] elsőfamily(ies) [fasmili, -z] család first name(s) [fa:st neim, -z] utónévfamous [feimas] híres fish [fij] halfar [fa:] messze, távolfare(s) [fea, -z] flag(s) [flajg, -z] zászló viteldíjfashion [fejn] flat(s) [flaet, -s] lakás divatfast [fa:st] flight(s) [fiait, -s] repülőjárat gyorsfat [fart] floor(s) [flo:, -z] emelet 1. kövér 2. zsiradék florists [florists] virágüzletfather(s) [fa:őe, -z] apa flour [flaua] lisztfather(s)-in-law após flower(s) [flaua, -z] virág[fa:őa,-z inlo:] fluently [flu:antli] folyékonyanfault(s) [fo:lt, -s] meghibásodás, hiba fly, flew, flown száll, repülfavourite [feivrit] kedvenc [fiai, flu:, flaun]fee(s) [fi:, -z] díjfeel, felt, ~ [fí:l, felt, ~] fog [fog] köd érezfemale [fí:meil] follow(ed) [folau, -d] követ nőneműferry(ies) [féri, -z] food [fu:d] étel komp(a) few ffju:] foot (feet) [fu:t, fi:t] láb kevés, néhány(at)field(s) [fí:ld, -z] on foot gyalog mező, föld, terület football(s) [futbo:l, -z] futball, futball labdafight [fait] harc, küzdelemfile(s) [fail, -z] for example [forigza:mpl] például irattartó, akta, irat 26 27
 15. 15. Alapfok Alapfokforecast(s) [fo:ka:st, -s] előrejelzésforeign [foran] külföldi, idegenforeigner(s) [forina, -z] külföldi gallery(ies) [gaelari, -z] galéria, képtárforget, forgot, forgotten elfelejt gamble(d) [gsembl, -d] s szerencsejátékot játszik[faget, fagot, fagotn] game(s) [geim, -z] játékforgive, forgave, forgiven megbocsájt garden(s) [ga:dn, -z] kert[fagiv, fageiv, fagivn] gas heating [gaes hi:tirj] gázfűtésfork(s) [fo:k, -s] villa gate(s) [geit, -s] kapuform(s) [fo:m, -z] kérdőív, formanyomtatvány general check up általános kivizsgálásfortunately [fo;tJanafli] szerencsére [ ^ e n a r a l t j e k Ap]fourth [fo:6] negyedik genius(es) [d3Í:nias, -iz] zseni, lángészfree [fri:] szabad, ingyenes genius [d3Í:nias] tehetségesfree time [fri:taim] szabadidő get, got, ~ [get, got, ~] kap, szerezfreezer(s) [fri:za, -z] mélyhűtő, fagyasztó get dressed felöltözikfresh [frej] friss get into sg * beszállfridge(s) [frid3, -iz] hűtőszekrény get married megházasodikfriend(s) [frend, -z] barát, barátnő get off leszállfriendly [frendli] barátságos get on with sy jól kijön vkivelfrightened [fraitand] ijedt, rémült get ready elkészülfruit [fru:t] gyümölcs get somewhere eljut valahovafry(ied) [frai, -d] zsírban süt get t o . . . somewhere odaér vhováfull board [ ful bo:d] * teljes ellátás get up felkelfull of sg tele (vmivel) gift-wrap(ped) [gift-rasp, -t] szépen becsomagolfunction(s) [fAnkjan, -z] * tisztség, szerep, funkció girlfriend(s) [garlfrend, -z] barátnőfunny ffAni] mulatságos, vicces give, gave, given adfurniture [famitja] bútor [giv, geiv, givn]future [fju:tja] jövő give up felad, abbahagy (pl. dohányzást) glass(es) [gla:s, -iz] pohár glasses [gla:siz] szemüveg glove(s) [glov, -z] kesztyű glue [glu:] ragasztó 28 29
 16. 16. Alapfok Alapfokgo abroad [gauabro:d] külföldre utazikgo bankrupt [gaubasnkrApf] csődbe megy guess(ed) [ges, -t] találgat, kitalálgo home [gau haum] hazamegy guest(s) [gest, -s] vendéggo shopping bevásárolni megy guide(s) [gaid, -z] 1. tájékoztatógo to bed lefekszik 2. idegenvezető eljár dolgozni guitar(s) [gita:, -z] gitárgo to workgold [gauld] arany guitarist(s) [gita:rist, -s] gitárosgolf [golf] gun(s) [gAn, -z] fegyver golf (játék) gymnasium(s) tornateremgood [gud] jógood-bye [gudbai] [d3Ímneiziam, -z] viszontlátásra!good-looking [gudlukirj] jóképűgram(s) [graem, -z] grammgrandchild (-children) unoka[grasndtjaild, -tjildran]grandfather(s) nagypapa[grasndfaiőa, -z]grandmother(s) nagymama[graendmAŐa, -z]grandparent(s) nagyszülő[grasndpearant, -s]grape(s) [greip, -s] szőlőgravy f greivi] szaft, szószgreat [greit] nagygreen [gri:n] zöldgreengrocers [gri:ngrausaz] zöldségüzletgreet(ed) sy [gri.t, -id] üdvözöl vkitgrey/gray [grei] szürkegrill(ed) [gril, -d] grillsütőben sütnigrocers [grausaz] fűszerbolt(bride)groom(s) vőlegény (esküvőn)[(braid)gru:m, -z]group(s)[gru:p, -s] csoport 30 31
 17. 17. Alapfok Alapfok hide, hid, hidden elbújik, elrejt fi [haid, hid, hidn] high [hai] magashair[hea] haj high season(s) [hai si:zan, -z] főszezonhaírdresser(s) [headrese, -z] fodrász hiking(s) [haikirj, -z] gyalogtúra, hegymászáshalffvcs) [ha:f, -vz] fél hill(s) [hil, -z] dombhali(s) [ho:L -z] előszoba history [histari] történelemham [hsern] sonka hit, h i t , - [ h i t , ~ , ~ ] üttaandbag(s) fhaendbasg, -z] retikül, kézitáska hitchhike(d) [hitjhaik, -t] stoppol (járművet)h an dkerchief(ves) zsebkendő hold, held, ~ [hauld, held, --] tart (kézben)[heerjketjúf, -vz] holiday(s) [holidei, -z] ünnepnap, szabadsághandsome [haensam] csinos holidays [holideiz] szünet, vakációhappen (ed) [haepan, -d] történik home(s) [haum, -z] otthonhappy fhsepi] boldog homework [haumwa:k] házi feladath a r d [ha:d] kemény, nehéz honey [hAni] mézhardly [*ha:dli] alig honeymoon(s) [hAnimu:n, -z] mézeshetek, nászúthat(s) [ha?t, -s] kalap hoover(s) [hu:va, -z] porszívóhatc(d) [heit, -id] gyűlöl, utál hope(d) [haup, -t] remélhave, had, ~ [hasv, haed, ~] valakinek/valaminek van horrible [horabl] szörnyű, borzasztó valamije hospital(s) [hospital, -z] kórházhave breakfast reggelizik hot [hot] forró[hcev brekfest]head(s) [hed, -z] fej hotel(s) [hautel, -z] szállodahear, heard, ~ [hie, ha:d, ~] hall vmit hour(s) [aua, -z] óra (időtartam)heart(s) [ha:t, -s] szív house(s) [haus, -ziz] házheavy [lieví] nehéz (súly) housewife(ves) háziasszonyheavy smoker(s) erős dohányos [hauswaif, -vz][hevi smauka, -z] how [hau] hogy, hogyanhello [helau] szervusz how many hány, hányathelp, helped, ~ [help, lielpt, ~] segít how much mennyi, mennyithelp sy with sg segít vkinek vmiben how often milyen gyakranhere [hía] itt hungry [hArjri] éhes 32 33
 18. 18. Alapfok Alapfokhurry(ied) [hAri, -d] siet Ihurt, hurt, ~ [ha:t, ~, ~] megsért, megsérül ice [ais] jéghusband(s) [hAzband, -z] férj ice-cream(s) [ais-kxirm, -z] fagylalt ice-skating [ais skeitin] korcsolyázás idea(s) [ a i d i a , -z] ötlet identify(ied) [aidentifai, -d] azonosít identity card(s) [aidentiti ka:d, -z] személyazonossági igazolvány if [if] ill[il] ha image(s) [imid3, -iz] beteg immediately [imi:djatli] kép(más), arcmás impolite [impalait] azonnal important [impo:tant] udvariatlan improve(d) [impru:v, -d] fontos inch(es) [intj, -iz] javul, javít, fejleszt hüvelyk incident(s) [insidant, -s] (hosszmérték: 2,54 cm) include(d) sg [inklu:d, -id] kellemetlen eset including [inklu:dirj] benne van, magába foglal income(s) [ i n k A m , -z] beleértve indeed [indi:d] jövedelem independence [indipendans] valóban, tényleg independent [indipendant] függetlenség indicate(d) [indikeit, -id] független information [infameijn] jelez, mutat inherit(ed) [inherit, -id] tájékoztatás initial(s) [inijal, -z] örököl ink [ink] (név) kezdőbetű insist [insist] on sg tinta inspector(s) [inspekta, -z] ragaszkodik vmihez ellenőr 35 34
 19. 19. Alapfok Alapfok instead [insted] helyette Jinstitute(s) [institju:t, -s] intézetinstruction(s) utasítás jacket(s) [d33ekit, -s] dzseki, zakó [instrAkfan, -z] jeans [d3Í:nz] farmernadráginsurance company(ies) biztosító társaság jelly f d e l i ] 3 zselé (cukor), lekvár [inJuerans kAmpani, -z] jewel(s) [d3u:el, -z] ékszerintelligent [intelid3ant] intelligens, értelmes jewellers [d3u:alaz] ékszerész (üzlet)intend(ed) to do sg szándékozik tenni vmit job(s) [d3ob, -z] munka, állás[intend, -id] joke(s) [d3euk, -s] vicc, tréfaintensive [intensiv] intenzív journalist(s) [d amalist, -s] 3 újságíróinterested in sg. [intrestid] érdeklődik vmi iránt journey(ies) [d3a:ni, -z] utazásinteresting [intristirj] érdekes juice(s) [d3u:s, -iz] lé, dzsúz junction(s) [d AnkJan, -z] csomópontinternational [intanaejnal] nemzetközi 3 just [d3ASt] éppen,csakinterpreter(s) [inta:prita, -z] tolmácsinterview(s) [intavju: -z] interjúinterview(ed) sy interjút készít vkivel[intavju: -d]investigation(s) nyomozás[investigeijn, -z]invite(d) [invait, -id] meghívinvolve(d) [involv, -d] magába foglaliron [aian] vasiron(s) [aian, -z] vasalóiron(ed) [aian, -d] vasal 37 36
 20. 20. Alapfok Alapfok K Lkeep, kept, ~ [ki:p, kept, tart, megtart ladder(s) [lasda, -z] létrakey(s) [ki:, -z] kulcs lady(s) [leidi, -z] hölgykill(ed) [kii, -d] öl, megöl lake(s) [leik, -z] tókilo(s) [ki:lau, -z] kiló lamb(s) [laem, -z] báránykilometre(s) [kilami;ta, kilométer land(s) [lasnd, -z] föld, földterületkind [kaind] kedves language(s) [laengwid3 -iz] nyelvking(s) [kitj, -z] király language school(s) nyelviskolakiss(es) [kis, -iz] csók, puszi large [la:d ] nagy 3kitchen(s) [kitjin, -z] konyha last [la:st] utolsókit (s) [kit, -s] egységcsomag last night [la:st nait] tegnap esteknife(ves) [naif, -vz] kés late [leit] késő, késői, későnknow, knew, known tud, ismer laugh(ed) at sy/sg. [la:f, -t] nevet vkin/vmin[nau, nju:, naun] law(s) [k>:, -z] törvény lead, led, ~ [li:d, led, ~] elvezet vhová leaflet(s) [li:flet] tájékoztató learn, learnt, ~ [la:n, la:nt, ~] tanul least [li:st] legkevesebb leave, left, ~ [li:v, left, ~] elmegy, elhagy vmit leave for sg. [li:v] elindul vhova lecture(s) [lektja, -z] előadás left [left] bal leg(s) [leg, -z] láb lemon(s) [leman, -z] citrom lend, lent, ~ [lend, lent, ~] kölcsönad less [les] kevesebb lesson(s) [lesn, -z] lecke, tanóra let, ~, ~ [let, ~, ~] hagy, enged let me see [let mi: si:] lássuk csak! letter(s) [leta, -z] levél, betű level(s) [levl, -z] szint 38 39
 21. 21. Alapfok Alapfoklibrary(ies) [laibrari, -iz] könyvtár fekszik lose ones way eltévedlie, lay, lain [lai, lei, lein] lose weight [lu:z weit] fogynilie(s) [lai, -z] hazugság hazudik (a) lot (of) [tot] soklie(d) [lai, -d] élet love [IAV] szeretetlife(ves) [laif, -vz]lift(s) [lift, -s] lift love(d) sy [IAV, -d] szeretlift(ed) [lift, -id] emel lovely [Uvli] szép, aranyos, bájoslight [lait] világos, könnyű low [lau] alacsonylight(s) [lait, -s] fény low season(s) [lau si.zn, -z] utó, ill. előszezonlighter(s) [laita, -z] öngyújtó luck [Ük] szerencselike(d) [laik, -t] kedvel lucky pAki] szerencsésline(s) [lain, -z] vonal luggage flAgid3] csomaglion(s) [laian, -z] oroszlán lunch(es) [UntJ, -iz] ebédlist(s) [list, -s] lista lunchtime [Unt/taim] ebédidőlisten(ed) to sg. [lisn, -d] hallgat vmit luxury [ l A k J a r i ] luxusliterature [litratja] irodalomlitre(s) [li:ta, -z] liter(a) little flitl] (egy) kicsi(t)living room(s) [livirj ru:m, -z] nappali szobalocal [laukal] helyilock(s) [tok, -s] zár (fn.)lock(ed) [tok, -t] bezárlonely flaunli] magányoslong [Ion] hosszúlook(ed) [luk, -t] nézlook after gondoskodik vkiről, vigyáz rálook at néz vmitlook for keres vmitlook into belenézlook up kikeres (szótárból)lorry(ies) [tori, -z] teherautólose, lost, ~ [lu:z, tost, ~] elveszít 40 41
 22. 22. Alapfok Alapfok M meat [mi:t] hús mechanic(s) [mikaenik, -s] autószerelőmadam [maedam] asszonyom (megszólítás) mechanical engineer(s) gépészmérnökmagazine [maegazi.n] képes folyóirat [mikaenikal end3Ínia, -z]mail [meil] (napi) posta medium [mi.diam] közepesmain course(s) főfogás medicine [medsan] gyógyszer[mein ko:s, -iz] meet, met, ~ sy [mi:t, met, ~] találkozik vkivelmain entrance(s) főbejárat meet sy at the airport kimegy vki elé a repülőtérre[mein entrans, -iz] member(s) [memba, -z] tagmain road(s) [mein raud, -z] főút mend(ed) [mend, -id] javít, szerelmake, made, ~ készít, csinál menu(s) [menju:, -z] étlap[meik, meid, ~] mess [mes] rendetlenségmake-up [meik Ap] smink message) s) [mesid3, -iz] üzenetmale [meil] hímnemű metre(s) [mi:ta, -z] 1. méter 2. mérőóraman (men) [msen, men] férfi microphone(s) mikrofonmanager(s) [maenid^a, -z] igazgató [maikrafaun, -z]manufacturer(s) gyártó cég middle [midi] közép[maenjufaektfara, -z] middle-aged [midleid3d] középkorúmany [meni] sok (megszámlálható midnight fmidnait] éjfél főnevekkel) mile(s) [mail, -z] mérföldmap(s) [maep, -s] térkép milk [milk] tejmarital status családi állapot millimetre(s) [milami:ta, -s] milliméter[maerital steites] million(s) [miljan, -z] milliómark(ed) [ma:k, -t] jelöl millionaire(s) [miljanea, -z] milliomosmarried [maerid] miner(s) [maina, -z] bányászmarry(ied) [mseri, -d] házas (férjes, nős) mineral water ásványvíz hozzámegy vkihez, elvesz [minaral wo.ta]marvellous [ma.valas] vkit miserable [mizarabl] szörnyű, szerencsétlenmatch(es) [maetj, -iz] csodálatos miss(ed) sg [mis, -t] hiányol vmitmeal(s) [mi:l, -z] 1. meccs 2. gyufa mirror(s) [mira, -z] tükörmean, meant, ~ étkezés modern fmodan] modern[mi:n, ment, ~] jelent moment(s) [maumant, -s] pillanat 42 43
 23. 23. Alapfok Alapfokmoney [mAni] pénzmonkey(s) [mArjki, -z] majom Nmonth(s) [rriAnö, -s] hónapmoon(s) [mu:n, -z] hold name(s) [neim, -z] névmore [mo:] több national fnaejanal] nemzeti (mn)morning(s) [mo:nin, -z] reggel nationality(ies) nemzetiségin the morning reggel (időhatározó) [naejaneliti:, -z]most [maust] legtöbb near [nia] közelmostly [maustli] főleg nearby [niabai] közelben, közelimother(s) [mAÖa, -z] anya nearly fniali] majdnemmother(s)-in-law anyós neck(s) [nek, -s] nyak[mAÖa, -z ink):] necklace(s) [neklas, -iz] nyakláncmountain(s) [mauntin, -z] hegy need(ed) sg [ni.d, -id] szüksége van vmiremoustache(s) [masta:j, -iz] bajusz neighbour(s) [neiba, -z] szomszédmouth(s) [mauö, mauöz] száj neglected [niglektid] ápolatlan, elhanyagoltmove(d) [mu:v, -d] 1. mozog 2. költözik nephew(s) [nefju: -z] unokaöcsmuch [mAtJ] sok (nem megszámlálható nervous [na:vas] ideges főnevekkel) never fneva] sohamultiply(ied) [mAltiplai, -d] sokszorosít, beszoroz new [nju:] újmuseum [mju:ziam ] múzeum news [nju:z] hírekmusic [mju:zik] zene newsagents fnju:zeid3ants] újságárusmushroom(s) [mA,fru:m, -z] gomba newspaper(s) újság, napilap [nju:zpeipa, -z] next [nekst] következő nice [nais] kedves, szép niece(s) [ni:s, -iz] unokahúg night(s) [nait, -s] éjszaka nil [nil] nulla (futballban) no, not [nau, not] nem nobody [naubadi] senki, senkit noise(s) [noiz, -iz] zaj noisy [noizi] zajos normally [no:mali] normális esetben 44 45
 24. 24. Alapfok Alapfoknose(s) [nauz, -iz] orrnot as/so... as nem olyan... mint 0[not aez/sau aez]note(s) [naut, -s] megjegyzés, feljegyzés occasion(s) [akeÍ3an, -z] alkalomnothing fnAÖirj] semmi occasionally [akeÍ3anli] alkalomadtánnotice(d) [nautis, -d] ofy észrevesz occupation(s) [okjupeijan, -z] foglalkozásnovel(s) [noval, -z] regény ocean(s) [aujan, -z] óceánnovelist(s) [novelist, -s] regényíró offer(ed) [ofa, -d] felajánlnow [nau] most office(s) [ofis, -iz] irodanowadays [nauadeiz] mostanában official [afijl] hivatalosnowhere fnauwea] sehol, sehová often [ofn] gyakrannumber(s) [nAmba, -z] szám oil [oil] olajnurse(s) [na:s, -iz] ápolónő old [auld] öreg, idősnylon fnailan] nejlon, műszálas old-age-pension(s) nyugdíj [auld eid3penjan, -z] once [wAns] egyszer onion(s) [Anjan, -s] hagyma only [aunli] csak open(ed) [aupen, -d] kinyit opera(s) [opara, -z] opera opinion(s) [apinjan, -z] vélemény optician(s) [optijan, -z] látszerész or [o:] vagy (kötőszó) orange(s) [orind3, -iz] narancs orchestra(s) [o:kastra, -z] zenekar order(ed) [o:da, -d] rendel, parancsol ordinary [o.dinari] közönséges, mindennapos other [Vőa] más, egyéb, többi outside fautsaid] kinn, kívül outstanding [autstasndirj] kiemelkedő oval [auval] hosszúkás, ovális overleaf [auvali:f] a túloldalon, hátlapon overtime fauvataim] túlóra 46 47
 25. 25. Alapfok Alapfok P pay, paid, ~ for sg. fizet vmiértpacket(s) [paskit, -s] csomag [pei, peid, ~]pair work [pea wa:k] pármunka pea(s) [pi:, z] borsópainting(s) [peintirj, -z] festmény peace [pi:s] békepalace(s) [paslis, -iz] kastély, palota pear(s) [pea, -z] körtepale [peil] sápadt pen(s) [pen, -z] tollpan(s) [pasn, -z] lábas, serpenyő pencil(s) [pensl, -z] ceruzapantry(ies) [paantri, -z] kamra pension(s) [penjan, -z] nyugdíjpaper(s) [peipa, -z] újság pensioner(s) [penjana, -z] nyugdíjas (fn)paper [peipa] papír people [pi:pl] emberekparcel(s) [pa:sl, -z] csomag pepper[pepa] borspardon [pa:dn] tessék? per cent [pasent] százalékparent(s) [ paerant, -s] szülő perfect [pa:fikfj tökéletespark(s) [pa:k, -s] park perfume [pa:fju:m] parfümparticipant(s) résztvevő per month [pa mAn8] havonta[pa:tisipant, -s] permanent [pa:manant] állandóparticulars [patikjulaz] személyi adatok permit(ed) [pamit, -id] megengedpartner(s) [pa:tna, -z] pár, partner person(s) [pa:sn, -z] személyparty(ies) [pa:ti, -z] parti, buli petrol [petral] benzinpass(ed) [pa:s, -t] 1. elmegy valami mellett phone(d) [faun, -d] telefonál 2. átad, odanyújt phone(s) [faun, -z] telefonpass an exam letesz egy vizsgát photo-copy(ied) fénymásol[pa:s an igzasm] [feutaukopi, -d]passenger(s) [ p a s s h ^ a , -z] utas photograph(s) fényképpasser(s)-by [pa:sa, -z bai] járókelő [fautagra:f, -vz]passport(s) [pa:spo:t, -s] útlevél piano(s) [pja:nau, -z] zongorapassport control útlevél-ellenőrzés pick(ed) up [pik, -t] felvesz, felemel[pa:spo:t kantraul] picnic(s) [piknik, -s] piknik, étkezés a természetbenpast [pa:st] múlt picture(s) [piktja, -z] képpatient(s) [peijant, -s] beteg piece(s) [pi:s, -iz] darabpatient [peijant] türelmes pilot(s) [pailat, -s] pilóta pineapple(s) [painaepal, -z] ananász 48 49
 26. 26. Alapfok Alapfok population [popjuleijn] népesség, lakosságpink [pink] rózsaszín pork [po:k] disznóhúspipe(s) [paip, -s] 1. pipa 2. cső 3. duda portable [po.tabl] hordozhatópity [piti] kár porter(s) [po.te, -z] hordárplace(d) [pleis, -t] (el)helyez possible [posabl] lehetségesplace(s) [pleis, -iz] hely post [paust] postaplain [plein] egyszerű, sima postcard(s) [paustka.d, -z] képeslapplan(s) [plaan, -z] terv post office(s) [paust ofis, -iz] posta (épület)plan(ned) [plaen, -d] tervez post-code(s) [paust kaud, -z] postai irányítószámplane(s) [plein, -z] repülőgép potato(es) [pateitau, -z] burgonyaplant(s) [pla.nt, -s] 1. cserepes növény pound(s) [paund, -z] 1. súlymérték: font 2. erőmű, üzem 2. pénznem: fontplate(s) [pleit, -s] tányér practice(s) [prsektis, -iz] gyakorlatplatform(s) [plastfb.m, -z] peron, vágány practise(d) [praektis, -t] gyakorolplay(ed) [plei, -d] játszik prefer(ed) [prifa:, -d] jobban szeretpleasant [pleznt] kellemes prepare(d) [pripea, -d] (elő)készítplease [pli.z] kérem, legyen szíves prescription(s) orvosi receptplug(s) [pUg, -z] konnektor [priskripjan, -z]p.m. [pi:em] délután (déli 12-től éjfélig) present [preznfj 1. jelenlegi 2. ajándékpoint(ed) [point, -id] mutat president(s) [prezidant, -s] elnökpolice [pali.s] rendőrség press(ed) [pres, -t] nyompolice station(s) rendőrség (épület) pretty [priti] csinos[pali.s steijan, -z] previous [priivjas] előzőpoliceman, ~men rendőr previously [pri:vjasli] azelőtt, korábban[palisman, -men] price(s) [prais, -iz] ár, ára vminekpolite [palait] udvarias primary school(s) általános iskolapolitician(s) [politijn, -z] politikus [praimari sku:l, -z]politics [politiks] politika prison(s) [prizn, -z] börtönpollute(d) [palu:t, -id] szennyez (környezetet) private [praivat] magán...pollution [palujn] légszennyeződés probably fprobabli] valószínűlegpoor [pua] szegényes problem(s) [problem, -z] gond, problémapop music [pop mju.zik] popzene process(es) [prausas, -iz] folyamatpopular [ popjule] népszerű 51 50
 27. 27. Alapfok Alapfokproduce(d) [prodju:s, -t] termel, előállítprofession(s) [prafejn, -z] (diplomás) foglalkozás Qproficiency [prafi/ansi] tudás (magas szintű) quality(ies) [kwoliti, -iz] minőségprogramme(s) program quarter(s) [kwo:ta, -z] negyed[praugrasm, -z] queen(s) [kwi:n, -z] királynőpromise(s) [promis, -iz] ígéret question(s) [kwestjan, -z] kérdéspromise(d) [promis, -t] ígér queue(s) [kju, -z] sorpronounciation(s) kiejtés quick(Iy) fkwik-li] gyors(an)[pranAnsieijan, -z] quite [kwait] egészenproof(ves) [pru:f, -vz] bizonyíték quiet(ly) [kwaiat-li] csöndes(en)public [pAblik] 1. nyilvános 2. közönség quote(d) [kwaut] idézpull(ed) [pul, -d] húzpullover(s) [pulauva, -z] pulóverpunch(ed) [pAntJ, -t] jegyet kezel, lyukasztpunctual fpAnktjual] pontos (óra)pupil(s) [pju:pl, -z] tanuló (ált. iskolai)purchase(d) [pa:t{as, -t] vesz, vásárol, beszerezpurpose(s) [pa:pas, -iz] célpurse(s) [pa.s, -iz] pénztárcaput, ~, ~ [put, ~ ~] tesz, helyez, rakput sy up elszállásol vkit 52 53
 28. 28. Alapfok Alapfok R refund(ed) [rifAnd, -id] visszatérít register(ed) [red3Ísta, -d] bejegyezrace(s) [reis, -iz] verseny registration number(s) rendszámradiator(s) [reidieite, -z] fűtőtest [red3istreilen nAmba, -z]radio(s) [reidiau, -z] rádió regular fregjule] rendszeresrailway station(s) pályaudvar relative(s) [relatív, -z] rokon[reilwei steijan, -z] relax(ed) [rilaeks, -t] kikapcsolódik, pihenrailway(s) [reilwei, -z] vasút remember(ed) emlékszikrain [rein] eső [rimemba, -d]raise(d) [reiz, -d] emel remove(d) [rimu:v, -d] eltávolítrapid [raspid] gyors renew(ed) [rinju:, -d] megújítrarely [reali] ritkán rent(s) [rent, -s] bér, lakbér, bérleti díjread, read, ~ [ri:d, red, ~] olvas rent(ed) [rent, -id] bérel, kibérelready [redi] kész rental(s) [rental, -z] bérleti díjreal [rial] valóságos, igazi repair(ed) [ripea, -d] javítreally [Viali] tényleg, valójában reporter(s) [ripo.ta, -z] riporterreason(s) [ri.zan, -z] ok reply [riplai] válaszreasonable [ri:zanabl] ésszerű, elfogadható representative(s) képviselőreceipt(s) [risi:t, -s] nyugta, blokk [reprizentativ, -z]receive(d) [risi:v, -d] kap, megkap request(ed) [rikwest, -id] kér, kívánreceiver(s) [risi:va, -z] telefonhallgató request(s) [rikwest, -s] kérés, kívánságreceptionist(s) szállodaportás rescue(d) [reskju:, -d] megment[risepjanist, -s] research(ed) [risa.fi, -t] kutatrecognise(d) [rekagnaiz, -d] elismer, felismer research(es) [risa.tj, -iz] kutatásrecommend(ed) ajánl, javasol reserve(d) [riza:v, -d] lefoglal (szobát stb.)[rekamend, -id] rest(ed) [rest, -id] pihenrecord shop(s) hanglemezbolt restaurant(s) [restara:nt, -s] vendéglő, étterem[reko.d jop, -s] result(s) [rizAlt, -s] eredményrecord(s) [reko.d, -z] lemez retire(d) [ritaia, -d] nyugdíjba megy, visszavonulrecord-player(s) lemezjátszó return(ed) [rita:n, -d] visszatér[reko.d pleia, -z] rice [rais] rizsred [red] piros rich [ritj] gazdag 54 55
 29. 29. Alapfok Alapfokride, rode, ridden lovagol[raid, reud, ridn] sright [rait] 1. jobb 2. helyes(en) 3. jogright away [rait awei] most, azonnal sad [sa?d] szomorúring(s) [rig, -z] 1. gyűrű 2. csengetés safe [seif] biztonságosriver(s) [Viva, -z] folyó safety belt(s) [seifti beit, -s] biztonsági övroad(s) [raud, -z] út sail(ed) [seil, -d] vitorlázikroast(ed) [raust, -id] roston süt salad(s) [saalad, -z] salátarob(bed) [rob, -d] kirabol salary(ies) [sasiari, -z] fizetésrole [raul] szerep salesman, -men eladó (férfi)roll(s) [raul, -z] 1. tekercs, 2. zsemle [seilzman, -men]romantic [raumaantik] romantikus saleswoman, -women eladónőroom(s) [ru:m, -z] szoba [seilzwuman, -wimin]room [ru:m] hely salt [so:lt] sórose(s) [rauz, -iz] rózsa same [seim] ugyanazround [raund] kerek sandwich(es) szendvicsroute(s) [ru:t, -s] útvonal [sasn(d)wit{, -iz]routine [ru:ti:n] mindennapi megszokott satellite(s) [saetalait, -s] műhold tevékenység, rutin satisfied [sastisfaid] elégedettroyal [Voial] királyi sauce(s) [so:s, -iz] szósz, öntetrugby [rAgbi] rögbi sausage(s) [sosid3, -iz] kolbászruin(ed) [ruin, -d] rombol, romba dönt save(d) [seiv, -d] megtakarít, megmentrule(s) [ru:l, -z] szabály say, said, ~ [sei, sed, ~] mondrun, ran, run [rAn, raen, rAn] fut school(s) [sku:l, -z] iskolarush(ed) [rAJ, -t] rohan science(s) [saians, -iz] természettudomány scientist(s) [saiantist, -s] tudós screen(s) [skri:n, -z] képernyő sea(s) [si:, -z] tenger seaside fsi:said] tengerpart season(s) [si:zn, -z] évszak, szezon seat(s) [si:t, -s] ülés, ülőhely second [sekand] második 56 57

×