Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calea transfrontaliera

792 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Calea transfrontaliera

 1. 1. Construc ţ ie infrastructur ă rutier ă pentru dezvoltarea afacerilor transfrontaliere Medgidia – Silistra “Calea Transfrontalier ă ” Beneficiar:Consiliul Local Medgidia RO 2006/018-445.01.01.06 GUVERNUL ROMÂNIEI Proiect finan ţ at prin Programul PHARE CBC Rom â nia- Bulgaria 2006 R O 2006/018-445.01. 01.06 "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 2. 2. Obiectiv general GUVERNUL ROMÂNIEI Î mbun ă t ăţ irea infrastructurii de transport î n regiunea de grani ţă , î ntre comunit ăţi le Medgidia ş i Silistra conduc â nd la o rat ă crescut ă a mobilit ăţ ii ş i accesibilit ăţ ii persoanelor ş i a bunurilor î n zona respectiv ă , precum ş i reducerea timpului de transport RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 3. 3. Obiectiv e specific e GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>Cre ş terea dinamicii economice a zonelor de frontier ă Medgidia ş i Silistra </li></ul><ul><li>Degrevarea ora ş ului de transportul greu ş i sc ă derea pericolului de accidente, poluare chimic ă ş i fonic ă </li></ul><ul><li>Coeren ţ a conexiunilor c ă ii de transport rutiere ce leag ă Rom â nia de Bulgaria </li></ul><ul><li>Legătura directă cu Coridorul 4 Pan European </li></ul><ul><li>Consolidarea cooper ă rii interinstitu ţ ionale dintre administra ţ iile din Medgidia ş i Silistra </li></ul>RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 4. 4. Parteneri GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>Asocia ţ ia de Dezvoltare Zonal ă Medgidia </li></ul><ul><li>Asociaţia pentru Colaborare şi Dezvoltare Transfrontalieră « Dunărea Dobrogeană » Silistra </li></ul>RO 2006/018-445.01.01.06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 5. 5. Grupuri ţintă GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>Populaţia municipiului Medgidia, instituţiile publice şi agenţii economici </li></ul><ul><li>Beneficiarii: locuitorii de pe str. Panselutelor </li></ul>RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 6. 6. Principalele activităţi ale proiectului GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>management al proiectului </li></ul><ul><li>informare, interrelaţionare şi public - relation între parteneri </li></ul><ul><li>organizarea licitatiei si atribuirea contractului pentru executarea lucrǎrilor </li></ul><ul><li>monitorizarea executantului pe toatǎ perioada derulǎrii lucrǎrilor </li></ul><ul><li>e xecuţia şi recepţionarea lucrǎrilor de construcţie a infrastructurii rutiere </li></ul><ul><li>auditul proiectului </li></ul>RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 7. 7. 1. Intalnire de lucru a partenerilor proiectului GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>numirea responsabililor de activitǎţi şi implicarea partenerilor în etapele proiectului </li></ul><ul><li>informarea managerului proiectului despre anumite probleme, modific ă ri ş i riscuri </li></ul><ul><li>implicarea partenerilor î n stadiile proiectului </li></ul><ul><li>schi ţ area unor ş abloane pentru documentele proiectului, rapoarte, evaluare ş i documente scrise. </li></ul>RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 8. 8. 2. Campanie de informare GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>organizarea a 2 evenimente locale la Medgidia şi Silistra pentru a marca începerea proiectului </li></ul><ul><li>Minim 4 conferinte de presa </li></ul><ul><li>Minim 4 aparitii in presa locala din RO si BG </li></ul><ul><li>Minim 2 aparitii TV in fiecare tara </li></ul><ul><li>Minim 2 reportaje radio in fiecare tara </li></ul>RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 9. 9. 3 . Organizarea licitatiei si atribuirea contractului pentru executarea lucrǎrilor GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>elaborarea caietului de sarcini pentru executia lucrarii, avizarea de catre BRCT </li></ul><ul><li>evaluarea ofertelor </li></ul><ul><li>semnarea contractului </li></ul>RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 10. 10. 4 . Monitorizarea executantului pe toatǎ perioada derulǎrii lucrǎrilor GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>Echipa va avea obligatia sa informeze autoritatile locale despre </li></ul><ul><li>eventualele evenimente neprevazute care pot sa apara, </li></ul><ul><li>vicii ale proiectului tehnic aparute si solutiile de remediere </li></ul><ul><li>verificarea zilnica a calitatatii lucrarilor, materialelor, si a serviciilor conexe activitatii de constructie a infrastructurii rutiere </li></ul>RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 11. 11. 5 . E xecuţia şi recepţionarea lucrǎrilor de construcţie a infrastructurii rutiere GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>predarea catre constructor a amplasamentului liber de sarcini, a proiectului tehnic si detaliilor de executie, autorizatia de constructie si a avizelor obtinute </li></ul><ul><li>executia lucrarii de infrastructura rutiera a str. Panselutelor </li></ul><ul><li>procese verbale de lucrari care devin ascunse privind realizarea terasamentelor, fundatiei, imbracamintii asfaltice, trotuarelor, bordurilor </li></ul><ul><li>receptia de va realiza prin organizarea unui eveniment in Medgidia cu participare bilaterala pentru a inaugura “Calea Transfrontaliera” </li></ul>RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 12. 12. Rezultate estimate GUVERNUL ROMÂNIEI Realizarea drumului în lungime de 1.087 km Reţea de rigole, în paralel cu drumul, care vor asigura colectarea şi deversarea apelor pluviale în canale de desecare Realizarea reţelei de transport a gazelor natural, retelelor de apǎ potabilǎ şi rezidualǎ pe sub şosea (din bugetul local) Realizarea spaţiilor verzi pe zona de rambleu a drumului Cooperarea transfrontaliera in domeniul transporturilor rutiere, prin imbogatirea retelei de de drumuri intre Medgidia si Silistra RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 13. 13. Bugetul proiectului GUVERNUL ROMÂNIEI <ul><li>Valoarea total ă a proiectului 576.245 Euro din care : </li></ul><ul><li>Comisia European ă /Phare CBC - 513.085 E uro - 89,04% </li></ul><ul><li>Cofinan ţ are Cosiliul Local Medgidia- 63.160 E uro –10,96% </li></ul><ul><li>Durata proiectului – 14 luni </li></ul>RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;
 14. 14. Detalii contact GUVERNUL ROMÂNIEI Manager proiect – Valeria Nichitu ş Tel. 0241/820.800 int. 115 Fax. 0241810.619 E-mail: medgidiaproiecte @yahoo. com RO 2006/018-445.01.0 1 . 06 &quot;Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene&quot;

×