Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imatge digital

211 views

Published on

Conceptes bàsics sobre Imatge digital. Aclariment del concepte de resolució

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Imatge digital

  1. 1. C o n c e p t e s b à s i c s Imatge digital 2Formació de la imatge digitalLa llum captada per lobjectiu duna càmera digital, es projecta sobre un detector osensor sòlid dimatge, anomenat CCD (Charge Coupled Device), constituït percentenars de milers de receptors fotosensibles (fotodíodes). La llum incident produeixen cada receptor una feble senyal elèctric que és amplificat i convertida en informaciódigital (ADC) com cadenes de dígits binaris que representen finalment com quadradetsde color individualitzats anomenats píxels. Font imatgeEl píxelAbreviatura de "picture cell" o "picture element" (cel.la de imatge o element dimatge),és el punt més petit que pot ser representat, i com a tal, la unitat dinformació dunaimatge conformat per components dels tres colors bàsics .Resolució de la imatge a la càmeraEl terme resolució dimatge, que simplement significa quantitat de punts, susaigualment per classificar gairebé tots els dispositius relacionats amb les imatge digital:pantalles dordinador, impressores, escàner i càmeres.La resolució expressa el nombre de píxels que composen una imatge de mapa de bits.Defineix la qualitat de la imatge que es pot capturar, així com la del dispositiu que lautilitza.Com més gran sigui el nombre de fotodíodes que integren el sensor duna càmeradigital, major serà la seva resolució.Un CCD amb poques cèl lules fotosensibles, donarà una baixa resolució. Amb unaresolució extremadament baixa, els píxels es poden veure a simple vista i es denominapixelització.Un CCD amb més cèl lules fotosensibles, proporciona major resolució i els píxels nosobserven individualitzats.Àngel Paíno i García Febrer 2013elteuprofedinfo.blogspot.com gimpatia.blogspot.com escola2punt0.blogspot.com
  2. 2. C o n c e p t e s b à s i c s Imatge digitalLa resolució duna imatge digital sexpressa pel resultat de multiplicar la seva amplada 3per lalçada en pantalla. Així, una imatge de 1600 x 1200 píxels, o bé, en milions depíxels o megapíxel, en aquest cas de 2 Mp.Les càmeres professionals més cares arriben avui als 15 megapíxels de resolució. Lesmés assequibles i suficients són les que oscil len entre els 2 i 5 megapíxels.Mida i qualitat de les imatgesUna de les finalitats més remarcables de l’edició de les imatges és adaptar-la per tal quesadapti el millor possible al medi al qual la portarem: pantalla, impressió normal, impremta .. .Resolució d’imatgesLa resolució duna imatge és la quantitat de píxels que la formen. Aquesta resolució ésidependent de la que tingui la pantalla o la impressora.La resolució total expressa el nombre de píxels que formen una imatge de mapa de bits.La resolució duna imatge digital es calcula multiplicant la seva amplada per lalçada enpantalla. Per exemple la imatge de 4288 x 2848 píxels = 12.212.224 píxels, expressat en Mpmegapixel és igual a 12,2 Mp. 4288 píxels d’amplada 2848 píxels d’alçada Resolució total: 4288 x 2848 = 12.212.224 píxels = 12,2 Mp Font de la imatge: arxiu propiConvé tenir en compte que 1 Megapíxel = 1 milió de píxels.En el cas de les càmeres, el nombre de píxels que contingui una fotografia depèn de laconfiguració i, com a màxim, de quants píxels utilitzeu dels que té capacitat per a captar elsensor CCD de la càmera.Aquesta resolució no té res a veure amb la mida que tindrà en paper si volem imprimir laimatge, ja que el factor determinant será saber la mida dels píxels. Així, doncs, sembla mésadient donar la resolució en funció una unitat de longitud i en aquest sentit es parla depíxels per polzada o de forma abreujada ppp.Àngel Paíno i García Febrer 2013elteuprofedinfo.blogspot.com gimpatia.blogspot.com escola2punt0.blogspot.com
  3. 3. C o n c e p t e s b à s i c s Imatge digitalPer exemple, una fotografia que tingui una mida de 800x600 píxels ocuparà tota la pantalla enun monitor amb resolució 800x600, però el dispositiu dimpressió no podrà processar fins que 4no es conegui la mida daquests píxels, és a dir, els píxels per polzada ( ppp).Resolució dimpressióA més hem de considerar la resolució dimpressió. Quants píxels volem que simprimeixin perpolzada. A menor quantitat de píxels per polzada menor qualitat normalment.Per a calcular la correspondència entre la mida en píxels de la imatge i la mida en centímetresa la que s’imprimirà podem aplicar la fórmula:Mida dimpressió = Nombre de píxels / Resolució (PPI píxels per polzada)Podem posar com a exemple la imatge següent: Font de la imatge: arxiu propiSi el dispositiu dimpressió imprimeix 300 punts per polzada (dpi) i la foto té una resolució de240 píxels per polzada i una mida de 4288x2848, la foto tindrà en paper unes dimensions de:Amplada = 4288 p / 240 ppi = 17,87 p = 17,87p · 2,54 cm/p = 45,381 cm = 453,81mmAlçada = 2848 p / 240 ppi = 11,87 p = 11,87p · 2,54 cm/p = 30,141 cm= 301,41mmAixò no vol dir que no puguem imprimir a altres grandàries. Els programes com Photoshop iGIMP permeten canviar la resolució de les imatges mitjançant algoritmes de remostreig –interpolació de píxels-, és a dir, invenció de píxels deduïts dels existents, però això, com éslògic, comporta una pèrdua notable de qualitat.Àngel Paíno i García Febrer 2013elteuprofedinfo.blogspot.com gimpatia.blogspot.com escola2punt0.blogspot.com
  4. 4. C o n c e p t e s b à s i c s Imatge digital 5En el nostre exemple el que fem és augmentar el nombre de píxels per polzada –la sevaresolució-, però observem que el nombre final de píxels de la imatge no canvia. Quan anem aveure quin efecte ha tingut aquest canvi a sobre de la mida d’impressió veiem que hi ha ahagutcanvis en la seva amplada i la seva alçada:Amplada = 4288 p / 300 ppi = 14,29 p = 14,29p · 2,54 cm/p = 36,305 cm = 363,05 mmAlçada = 2848 p / 300 ppi = 9,49 p = 9,49p · 2,54 cm/p = 24,113 cm = 241,13 mm.Existeixen diferents resolucions depèn per al treball o destinació que vulguem fer de la imatgeutilitzarem una resolució o una altra. Es recomanen les següents:Imatges per visualitzar en pantalla ordinador o penjar a Internet 72 pppImatges per impressió de 150 ppp com a mínim, però saconsella als 300 ppp, donen òptimsresultatsFormats dimatgesDepenent de l’ús al qual destinarem una imatge , cal saber quin és el format més adient i òptima utilitzar.Formats vectorials i mapa de bitsEn aquest apartat explicarem alguns dels formats darxius dimatges que utilitzen les càmeresdigitals, així com els arxius que utilitzen diferents classes de programari.Les imatges digitals poden ser de dos tipus: mapa de bits o vectorial.Àngel Paíno i García Febrer 2013elteuprofedinfo.blogspot.com gimpatia.blogspot.com escola2punt0.blogspot.com
  5. 5. C o n c e p t e s b à s i c s Imatge digital 6Mapa de bit Imatge vectorial Font de les imatges: arxius propisImatges de Mapa de bits o bitmaps Les imatges de mapa de bits en basen en una retícula, matriu o mosaic de “quadradets” sobre la qual es disposen una sèrie de bits dinformació. Cada quadradet d’aquest reticle s’anomena píxel. Els bits dinformació píxels determinaran el color i la posició de cadascun dels píxels i el conjunt de tots ells formaran les imatges de mapa de bits. La matriu de quadradets en files i columnes de gran resolució que configura tota imatge de mapa de bits facilita la sensació dimatge real, i, per tant, la sensaciódimatge fotogràfica. De fet, tota imatge fotogràfica digital consisteix en un arxiu codificat ambun determinat format gràfic de mapa de bits.Aquest tipus dimatges són les que creen els escàners i les càmeres digitals.Imatges vectorialsLes imatges vectorials es componen dobjectes gràfics independents, creats a partirdoperacions matemàtiques que realitza lordinador. Els objectes que componen una imatgevectorial són línies definides per vectors, i cadascun daquests vectors es compon dun puntinicial i dun punt final, també coneguts com a punts de control. Els objectes que componen unaimatge vectorial també són anomenats objectes Bézier. Els objectes Bézier són segments delínia connectats per nodes. Els segments de línia poden ser rectes o corbs, i qui determinaaquest factor són els manegadors. Els manegadors parteixen dels nodes i són dos, i sutilitzenper a indicar el grau de curvatura i la direcció dun segment. Aquests objectes no es podendividir en entitats mínimes com els píxels.Mapa de bit vs Imatge vectorial Unitat Ampliació Color Grandària Ús Programari d’edició del fitxerÀngel Paíno i García Febrer 2013 elteuprofedinfo.blogspot.com gimpatia.blogspot.com escola2punt0.blogspot.com
  6. 6. C o n c e p t e s b à s i c s Imatge digital d’edició del fitxer Propietari Lliure 7Mapa de Píxel Pèrdua Degradació Molt gran Fotografia, Adobe GIMPbits (pixelat) edició Photoshop fotogràficaVectorial Objecte Sense Sense Més petita Logotips, Adobe Inkscape, canvis canvis imatge QCad Proporcional corporativa, In Design, a la carteleria, CorelDraw, quantitat dissenys AutoCAD d’objectes amb colors i formesMapa de bits original Imatge vectorialoriginalMapa de bits ampliat: Imatge vectorialpèrdua de definició. ampliada: no hi haLa imatge mostra canvis en la definició nil’aspecte típic de en el color“dents de serra”, aixícom una degradacióen la qualitat del colorCompressió dels arxius digitalsEls formats de fitxers digitals emmagatzemen la informació codificant tota la imatge i ho fanpíxel a píxel, de manera individual. Això origina un volum d’informació molt gran que es tradueixen la grandària –“pes”, a partir d’ara- del fitxer, en el moment de desar-lo en el nostreordinador. Donada aquesta situació, hi ha formats que rebutgen informació innecessària,baixant, de manera considerable, el pes final del fitxer.Àngel Paíno i García Febrer 2013 elteuprofedinfo.blogspot.com gimpatia.blogspot.com escola2punt0.blogspot.com

×