Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wine Amic

734 views

Published on

Agilmic i Linkat 3

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wine Amic

  1. 1. Document creat per: Lluís Ferreres Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió Professor de cicles formatius IES Rafael Campalans, Anglès
  2. 2. AGILMIC + Wine IES Rafael Campalans Índex de continguts Executar AMIC amb Linkat+Wine ...................................................................................................... 3 Introducció. ........................................................................................................................................... 3 Procediment.......................................................................................................................................... 3 1) Preparació de l'entorn .................................................................................................................. 3 2) Ruta de xarxa............................................................................................................................... 3 3) Enllaç simbòlic ............................................................................................................................ 4 4) DLL's necessàries ........................................................................................................................ 4 5) Executar el programa................................................................................................................... 4 Resum:.................................................................................................................................................. 5 2
  3. 3. AGILMIC + Wine IES Rafael Campalans Executar AMIC amb Linkat+Wine Introducció. El procediment consisteix en realitzar la connexió de xarxa amb la màquina servidor i tot seguit connectar-nos al programa MCCIE.EXE. A més, necessitem que wine reconegui les dll que necessita per funcionar. Aquesta és d'una forma breu i resumida l'explicació més senzilla per comprendre el següent tutorial, on pas a pas s'explica l'ús d'aquest programa. Es recomana obrir una terminal i treballar tot el procés de creació i còpia de fitxers com a root. Procediment. 1) Preparació de l'entorn a) Crearem una carpeta a /media anomenada M on muntarem la unitat de xarxa necessària pel funcionament (escric la M perquè és la que hem seleccionat nosaltres, però li podem donar el nom que desitgem): cd /media mkdir M b) Crearem un fitxer per mantenir la privacitat de l'usuari i contrasenya que permeten l'accés als usuaris a la carpeta compartida de l'AMIC (desconec el nivell de coneixements de comandes linux i per tant passo a descriure tots els passos a executar en la terminal i entre parèntesi apareix la paraula tecla, en referència a que s'ha de prémer la tecla corresponent, cada final de línia prémer Enter): cd /root vi .micsecur (tecla) i username=usuamic password=usu_pwd (tecla)ESC :wq 2) Ruta de xarxa Afegirem la ruta de xarxa al fitxer /etc/fstab: Suposem que el servidor Windows de l'AMIC té l'adreça 192.168.1.140, la carpeta compartida on trobem l'AMIC instal·lat segurament serà c:mic, l'usuari per connectar a la carpeta compartida de l'AMIC és usuamic i la password usu_pwd, l'usuari de Linkat on configurem la unitat de xarxa és argo, a la carpeta /media/M (creada al pas anterior) hi muntarem la unitat de xarxa. Amb aquesta informació escriurem al final de /etc/fstab la següent línia: //192.168.1.140/mic /media/M cifs credentials=/root/.micsecur,_netdev, uid=argo, gid=users 0 0 De forma més genèrica l'ordre és aquesta: //ip_servidor_AMIC/carpeta_Mic /media/M cifs credentials=/root/.micsecur,_netdev,uid=usu,gid=users 0 0 Finalment ho muntarem amb l'ordre: mount -a No ens ha de sortir res a pantalla, si hi ha errors cal revisar la sintaxi del que hem afegit. Podem comprovar que s'ha muntat escrivint l'ordre: mount 3
  4. 4. AGILMIC + Wine IES Rafael Campalans O bé accedint a /media/M i comprovant el seu contingut amb: ls 3) Enllaç simbòlic Si no hem utilitzat mai wine necessitem que es creï el directori de treball. Podem executar l'ordre winefile que ho farà. El directori que crea és ocult, o sigui precedit per un punt (.wine). Si no el veiem utilitzarem l'ordre de llistat amb ocults: ls -a /home/usuari. Crearem un enllaç simbòlic cap aquesta ruta (els dos punts al final de la línia són per simular una unitat DOS): ln -s /media/M /home/argo/.wine/dosdevices/m: Realment si fem servir l'usuari argo la ruta no és /home/argo, si no que és /usr/share/argo. 4) DLL's necessàries Copiarem els fitxers que es troben a dintre de FITDLL a la ruta del nostre windows/system32 (wine): cp /media/M/FITDLL/* /home/argo/.wine/drive_c/windows/system32 Afegirem el fitxer DDEML.DLL al nostre system32 (es pot descarregar d'internet o agafar-lo del servidor windows a la ruta c:windowssystem32): cp ubicacio_fitxer_DDEML.DLL /home/argo/.wine/drive_c/windows/system32 5) Executar el programa Finalment executem el programa des de la unitat de xarxa: cd /media/M wine MCCIE.EXE Podem crear una llançadora per facilitar-ne l'ús. 4
  5. 5. AGILMIC + Wine IES Rafael Campalans Resum: 1) mkdir /media/M 2) Crear /root/.micsecur amb username i password 3) Afegir a /etc/fstab: //ip_servidor_AMIC/carpeta_Mic /media/M cifs credentials=/root/.micsecur,_netdev,uid=argo,gid=users 0 0 4) mount -a 5) Copiar contingut de FITDLL i DDEML.DLL: cp /media/M/FITDLL/* /home/argo/.wine/drive_c/windows/system32 6) Crear l'enllaç simbòlic a M: ln -s /media/M /home/argo/.wine/dosdevices/m: 7) Executarem amb el wine: cd /home/argo/.wine/dosdevices/m: wine MCCIE.EXE 8) Crear la llançadora per a evitar obrir la terminal. Per qualsevol dubte o suggeriment quedo a la vostra disposició a la següent adreça de correu: lluis_ferreres@yahoo.es 5

×