Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Titanic timeline timetoast tasks

2,473 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Titanic timeline timetoast tasks

 1. 1. Arranging a TimelineElaborem una Línia del Temps:TITANIC TIMELINEUse our understanding of events to create a timelineand add detail to the timeline to improve ourunderstanding.
 2. 2. Avui aprendrem a crear una línea del temps amb una einaWeb 2.0. anomenada TIMETOAST.La nostra línea del temps és sobre un fet històric important,El Titanic, des del moment en què va néixer la idea de la sevaconstrucció - fins al seu naufragi.Ens ajudarà a entendre el text en anglès, que inclourem en ladescripció de cada esdeveniment…-tot el vocabulari que hem après amb el nostre projecteinterdisciplinari “TITANIC”,-utilitzarem els diccionaris online del blog,-tindrem l’ajut de les “teachers”,-*però l’objectiu principal no és entendre “tot” el text:-*L’objectiu final és ordenar la història! Perentendre millor Quan? Com? i Què va passar?
 3. 3. A vegades costa imaginar què és exactament, això tanabstracte que anomenem “Línia del temps o temps històric”Les línies del temps, són representacions gràfiques que enspermeten entendre aquest concepte.Com?Ens permeten "veure" la durada duns fets, la simultaneïtatamb daltres, les connexions entre ells, la distància que elssepara, etc..Amb l’ajut d’imatges i explicacions ordenades“cronològicament”en el temps, podem “veure” i “entendre “ millor la història,moments de la vida. Fins i tot, podem crear una línea del tempsde la nostra vida, des del moment en que vam néixer, fins ara.
 4. 4. A timeline is a method of recording, usedto record specific events and detailsabout events in chronological order.
 5. 5. TASK 1:(Individual task)Ordenem una línea del temps:Read through the worksheet. Spot the dates,and underline them. Cut out and place theevents in correct chronological order. Stickthem in the correct place.
 6. 6. TASK 2:(Pair work)Per parelles, llegim la targeta que ens ha tocat i ensfixem en primer lloc amb la imatge. Creus que ésl’apropiada?Ara fixa’t en:Date and time: Data i horaEvent: Fet/Esdeveniment (què va passar)
 7. 7. TASK 2:(Pair work)Pensa un títol “TITLE” per aquell fet. Podria serpart del text o un que pensis tu. Per exemple, partdel text: “1912,Titanic leaves Southampton”.Ara, busca una imatge millor. Vés al Google Images,i cerca una imatge, que representi el fet d’aquellmoment històric en concret, per fer-ho al cercadord’imatges posa-hi el títol que has pensat.
 8. 8. TASK 2:(Pair work)Anomena i Desa “Save as...” la imatge en lateva carpeta d’imatges del projecte.
 9. 9. TASK 2: Use the title, the pictures you have foundand the information on the key events sheet to create atimeline of the life of the Titanic.Title: TítolPicture: ImatgeInformation /Event: Informació /Fet.Use the Web 2.0. tool “TIMETOAST” to createthe timelineUtilitzem l’eina Web 2.0. per crear la línia del temps.Go to the website: http://www.timetoast.com/
 10. 10. TASK 3: http://www.timetoast.com/En primer lloc, ens hem denregistrar , laprimera vegada, Sign up. Després, entraremamb Sign in.Si ens volem registrar SIGN UPSi ja estem registrats SIGN IN
 11. 11. TASK 3: http://www.timetoast.com/Creem la nostra línea. “Add a new timeline”
 12. 12. TASK 3: http://www.timetoast.com/En primer lloc, haurem de posar el títol de la nostra línea. We want to callthis timeline “TITANIC”.En segon lloc una imatge general “Select our project logo ”Choose ourProject LogoChoose ourProject Logo
 13. 13. ADD AN EVENT:Per crear els fets de lanostra línea deltemps.ADD AN EVENT:Per crear els fets de lanostra línea deltemps.Title. TítolTitle. TítolDate. DataDate. DataTextTextCreate Event.Crearl’aconteixementCreate Event.Crearl’aconteixementChoose an image. Escull una IMATGE
 14. 14. Valorem positivament la tasca!!!M’ha ajudat aentendre millorel què vapassar,m’agraden lesimatges.He recordat unavegada més comescriure dates enanglès, com s’escriuenels dies de la setmana iels mesos.Es estrany iinteressant veure lesimatges reals delspersonatges històrics.He après irecordat paraulesen anglès com“Hull”.
 15. 15. Valorem positivament l’eina Timetoast!!!És en anglès,ens ajuda aaprendrel’idioma!És gràtis! És fàcild’entendre iutilitzar!Pots posar-hiimatges, ienllaços enaltres pàginesweb.Potscompartirels treballsamb moltagent. No pots imprimir lalínea del temps!Peròsi copiar-la ienganxar-la en unword i queda molt béamb les imatges ,data i text. Això empot ajudar aestudiar!

×