Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla de convivència i millora

385 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla de convivència i millora

 1. 1. PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />INSTITUT DE TONA<br />CURS 2011-12<br />
 2. 2. CREAR “UN BON LLOC”<br />A l’instituthipassemmolteshores del dia. És un espai de treball, de convivència, de joc, d’intercanvi…, peròsobretot, és un espaid’aprenentatge. Ésimportant crear un bon lloc, facilitador d’aquestsaprenentatges i d’aquestaconvivència que totspretenem.<br />És en aquestalínia i amb una intencióclarament “positivitzadora”, que neix el “Pla de convivència i millora” del centre.<br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 3. 3. El Pla de convivència i milloras’estructura en dos granseixos:<br />EL RESPECTE<br />EL VALOR DE L’ESFORÇ<br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 4. 4. EL RESPECTE<br />Entenent-lo com el valor fonamental per a la convivència, ensplantegemde treballar-lo en un sentitampli:<br />EL RESPECTE ENVERS LES PERSONES<br />EL RESPECTE PELS ESPAIS<br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 5. 5. EL RESPECTE ENVERS LES PERSONES<br />AMB ELS ALUMNES<br />Es potportar a termeuna campanya en positiupel que fa a la convivència al centre mitjançantcartellsfetspelsalumnes que es puguinpenjar al centre. Cal triar moltbéelsmissatges.<br />S’haobservat la necessitatd’ampliarelscanals de comunicaciópositiusperquèelsalumnespuguin "dir la seva" respecte al centre. En aquestsentit, es recupera l’espaid’alumnes per a reunions de delegats i subdelegats, a les quals, amb una periodicitattrimestreal, hiassistiranmembres de l’equipdirectiu del centre.<br /> Es mantindrà al centre una optativa d' educacióemocional<br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 6. 6. EL RESPECTE ENVERS LES PERSONES<br />AMB ELS PROFESSORS<br />SOM UN EQUIP. Hem de tenir una actitud col·laboradora per fer-nos la vida mésfàcil entre nosaltresmateixos.<br />Elsprofessorshemd’exigirrespecte enversla nostrafigura i, alhora, hem de mostrar respecte enversl'alumnecom a persona (siguicomsigui). Converses assertives i empàtiquesdesprésd'uncàstig o d'unaclasse conflictiva, ens acosten a l'alumnecom al persona que és. Cal buscar aquestsespais i momentsd'acostament a l'alumne, mésenllà del conflicte.<br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 7. 7. EL RESPECTE ENVERS LES PERSONES<br />AMB LES FAMÍLIES<br />Les famíliessón el mitjà natural onaprenen i conviuenelsnostresalumnes. Ferpartícipselsfamiliars del procésd’aprenentatgedelsalumnes no ésnomés enviar-los un butlletí de notes.<br />Una comunicació fluida afavoreix que la família també pugui incidir en la formació integral de l’lumne.<br />Per aixòésimportant:<br /><ul><li>Fer una entrevista amb cada famíliaabans de les vacances de Nadal.
 8. 8. Ferúsdelscanalsordinaris de comunicacióamb la família: agenda, telèfon…
 9. 9. Transmetre a les famíliesaquellsprojectes i valorspelsqualss’estàapostant des del centre. </li></ul>PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 10. 10. EL RESPECTE PELS ESPAIS<br />Creiem que les aules i la resta d’instal·lacions del centre han de ser llocscòmodes per treballar. Aixícomparlem de crear un bon clima de convivència, hem de parlar de crear bonsespais de treball. L’ordre, la neteja, i la cura delsespais i elsmaterialsafavoreixen el bon funcionament de la vida al centre i el benestar de totsels que hitreballem.<br />AULES NETES. Hihaurà un registre al plafó de davant de consergeriaon el personal de netejadiàriamenthianotarà les aules que hagintrobat en mésbonescondicions. Trimestralment ,es farà el recompte de puntsacumulats i cada gruppodrà pactar amb el seu tutor com es recompensa el fetd’haverestat entre elsmillors (una tutoria de jocs, sortir al pati a fer alguna activitat...). <br />LA CURA DELS ESPAIS és cosa de tots. Professor: estigues al cas de quan et toca tancar o obriralgunesaules, pensa a deixarl’aulaendreçada si etsl’últim que hipassaràaquelldia, comprova que llibres i ordinadorsestan ben desatsabans de marxar…<br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 11. 11. EL VALOR DE L’ESFORÇ<br />Es tracta de recuperar el gust per aconseguirels propis objectius i de lluitar per allò que un mateix valora. Volem promocionar aquesta actitud dins la comunitateducativa i, moltespecialment, en elsalumnes. <br />Objectius:<br />- Reduïrl'abandonament escolar primerenc.<br />- Rebaixarl'índex de repetició.<br />- Millorarelsresultatsacadèmicsdelsalumnes en general.<br />  <br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 12. 12. EL VALOR DE L’ESFORÇ<br />TUTORITZACIÓ ENTRE IGUALS:<br />Alumnesamb bon rendiment en una matèria, es poden presentar voluntaris per ajudaraltresalumnes que, també voluntàriament, volenrebreajuda per superar recuperacionsd’àreessuspeses en el trimestre anterior.<br />El professord’àrea, juntamentambelsalumnes, forma les parelles i concreta un pla de treball per tal de recuperar el trimestre suspès (lliuramentd’un dossier, fer un examen…). Si l’alumneaprova, el seucompany tutor rebrà una bonificaciód’unpunt a la seva nota final del següent trimestre sempre que aquestasigui, com a mínim, de 5.<br />  <br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 13. 13. EL VALOR DE L’ESFORÇ<br />TUTORITZAR I PAUTAR L'ÚS DE L'AGENDA I L'ORGANITZACIÓ PERSONAL<br /><ul><li>Aquestaha de ser una prioritat des de la tutoria a 1r i 2n d'ESO.</li></ul>ALUMNES AMB UN BON RENDIMENT<br /><ul><li> Els alumnes que compleixinamb els criterisdelprograma, es podenacollir al programa d’excel·lència, que els permet de ferunstreballsd'aprofundiment de les àrees que ellstrïin (i que prèviament han dissenyatelsdepartaments) per tal d'obtenir un punt extra en la nota trimestral de les àrees en les que es presenti.</li></ul> <br />OPTATIVA DE SUPORT A L’ESTUDI<br /><ul><li> Es duu a terme a 1r d’ESO</li></ul>TALLER DE SUPORT A L’ESTUDI <br /><ul><li>En duu a treme en horari extraescolar i s’ofereix a alumnesambdificultatssocioeconòmiques i poquespossibilitats de rebreaquestsuport a casa.</li></ul>  <br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 14. 14. ELS LEMES<br />Elslemesd’aulasón unes premisses a treballaramb cada grup-classe en el marc del Pla de convivència i millora.<br />Es traca d’unaproposta que s’aniràrevisant i actualitzanttrimestralmentamb cada grup a l’hora de tutoria.<br />Per aquest primer trimestre elslemessóncomuns a totselsgrups i sónelssegüents:<br /><ul><li>Un aula neta, és un bon espai de treball.
 15. 15. Per parlar, alça la mà.
 16. 16. Tractaelsaltres tal comt’agrada que et tractin a tu.</li></ul>A final del 1r trimestre es valoraràamb cada grupcom han funcionatelslemes i si cal insistir-hi o bése’npotcanviaralgunper un de nou.<br />  <br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 17. 17. ELS LEMES<br />LEMES PER ALS PROFESSORS<br />- L’esforçd’avui facilita la feina de demà.<br />- Un equipunit fa bona feina.<br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />
 18. 18. Treballaren equipdivideix el treball i multiplica elsresultats. <br />PLA DE CONVIVÈNCIA I MILLORA<br />

×