Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estatuts Dorcas ONGD

541 views

Published on

Estatutos fundacionales de la asociación Dorcas ONGD

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Estatuts Dorcas ONGD

 1. 1. Estatuts de l’Associació Dorcas ONGD
 2. 2. INDEX Capítol I.- La denominació, els fins i el domicili ....................3 Capítol II.- Els membres de l’associació, els seus drets .........5 i les seves obligacions ..........................................................5 Capítol III.- Estructura orgànica de l’associació .....................8 Capítol IV.- Organització i relacions de l’associació .............13 Capítol V.- Règim econòmic ...............................................14 Capítol VI.- Règim disciplinari ............................................15 Capítol VII.- Dissolució i liquidació .....................................16 Estatuts Associació Dorcas ONGD 2
 3. 3. Capítol I.- La denominació, els fins i el domicili Article 1.-Denominació. 1.1. L’associació Dorcas ONGD es una associació no governamental, laica i sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, les altres normes legals i reglamentàries que siguin aplicables; a l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, i, d’una manera especial, per allò previst en aquests estatuts. 3 Article 2.- Fins. Els principals objectius de l’associació Dorcas ONGD són: 2.1. Agrupar als socis de la demarcació de l'àmbit territorial de Catalunya, i assumir la representació dels seus interessos, així com adoptar aquelles resolucions que afectin aquests interessos, actuant per impulsar polítiques encaminades al desenvolupament a l’Àfrica mitjançant activitats de cooperació al desenvolupament, d’educació, i d’ajuda humanitària enfocades especialment a la salut i el benestar de les persones. 2.2. Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar directament l'associació per sí o a través de tercers, en aquest darrer cas, sota la seva vigilància, els estudis, actes, espectacles i, en general aquelles iniciatives que es considerin d'interès i conforme a la seva actuació per a la millora i desenvolupament dels fins de l’associació. 2.3. Promoure especialment la educació i formació complementària de tots els ciutadans, especialment els joves, mitjançant activitats culturals-recreatives, col·laborant amb aquesta finalitat amb d'altres organitzacions. 2.4. Fomentar i promoure la participació de la ciutadania en la vida pública, en tant que subjectes de drets, amb la finalitat de potenciar el benestar social i millorar la salut i la qualitat de la vida a l’Àfrica, de impulsar polítiques de desenvolupament i cooperació sanitària, de defensa dels drets humans i de la igualtat entre sexes, denunciant els abusos en aquestes matèries, així com proveir material clínic, farmacèutic garantint en tot cas la redistribució equitativa dels recursos sanitaris. 2.5. Col·laborar en programes de desenvolupament als països d’origen dels immigrants, en programes de retorn voluntari i en el suport als seus propis projectes dirigits a tal finalitat. 2.6. Promoure i fomentar la cooperació sanitària internacional entre ciutadans, professionals i usuaris, la participació associativa en els assumptes d’interès general i I‘exercici de la participació ciutadana. 2.7. L'associació es constitueix per ser el solc específic de canalització de les reivindicacions humanitàries dels seus associats i gestionar davant tercers els interessos comuns, defensant-los amb tots els estris que permeti la normativa legal vigent. Estatuts Associació Dorcas ONGD
 4. 4. Per al millor compliment dels objectius enumerats, l'associació constituirà les vocalies, les seccions i els departaments d'assessoria, de formació i de serveis -tant interns com externsque siguin necessaris. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació impulsarà, desenvoluparà i gestionarà aquelles xarxes socials que, suportades informàticament, constitueixen el conjunt d’eines principals de comunicació i integració de l’associació i de cooperació entre els seus membres, i alhora constituiran canals alternatius d’entrada i registre dels associats. Article 3.- Domicili social El domicili social de l'associació s’estableix a Barcelona(08035) i radica al carrer Clarà Ayats, núm. 7 5è 1a . La Junta Directiva podrà modificar el domicili dintre del territori català. Article 4.- Àmbit espacial i temporal de les seves activitats. L’associació desenvoluparà les seves activitats principalment a Catalunya sense perjudici que algunes activitats es puguin dur a terme a la resta de l’estat espanyol i a l’àmbit internacional. Estatuts Associació Dorcas ONGD 4
 5. 5. Capítol II.- Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions Article 5.- Els socis. Poden formar part de l’associació Dorcas ONGD tant les persones físiques com jurídiques. Les persones físiques hauran de tenir més de 16 anys i si són menors de 18 anys i no estan emancipats necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals i no poden ser escollits membres de la Junta Directiva. Han de presentar una sol·licitud per escrit o via telemàtica a la Junta Directiva, la qual ha de prendre una decisió en la primera reunió que tingui lloc, la qual l'ha de comunicar a l’Assemblea General més immediata. Article 6.- L’adquisició de la condició de soci. Per tal de passar a formar part de l’associació com a socis de ple dret, les persones que hi estiguin interessades hauran de acceptar els presents estatuts i el reglament de règim intern, mitjançant la complementació d’un formulari que inclourà els següents tipus de dades:       Identificació. Demogràfiques. Formació acadèmica. Experiència laboral. Interessos socials. Dades bancàries, si escau. La Junta Directiva valorarà periòdicament els registres dels usuaris als efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits i validar el registre, notificant la seva decisió als interessats. Article 7.- Tipologia dels socis. 7.1 Socis de ple dret: aquelles persones físiques i/o jurídiques que hagin adquirit aquesta condició pel procediment previst a l’article 6 dels presents estatuts, que contribuiran amb els pagaments de les quotes que s’estableixin per l’Assemblea General i/p extraordinària, a proposta de la Junta Directiva i prèvia ratificació per l’Assemblea corresponent, amb l’aportació voluntària de la prestació personal i amb la pràctica de les funcions compatibles amb les seves possibilitats. Dintre dels socis de ple dret podran existir socis de contribució especial, que mitjançant aportacions pecuniàries, patrimonials, en espècies o serveis, contribueixin de forma especial a les activitats i manteniment de l’associació Dorcas ONGD i a la realització de les finalitats que es considerin. 7.2. Socis beneficiaris: fills i/o convivents del soci de ple dret. Estatuts Associació Dorcas ONGD 5
 6. 6. 7.3. Socis d’honor: aquelles persones que, a proposta de la Junta Directiva aprovada per l’Assemblea General, siguin així considerades, en atenció a la seva vinculació al continent d’Àfrica i destacades en l’àmbit veïnal, social, o cultural. Article 8.- Drets dels socis. 8.1 Són drets dels socis de ple dret tots els reconeguts per la legislació vigent i, entre d’altres: a. Els associats tenen el dret de participar en l’activitat de l’associació, i en particular, de: b. Formar part de la base de dades de l’associació Dorcas ONGD i tenir lliure accés a les xarxes socials de l’associació i als espais privats amb totes les seves funcionalitats socials activades. c. Participar en totes les activitats que es duguin a terme per l’associació Dorcas ONGD i gaudir dels serveis que presti l’associació, en la forma que es determini. d. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. e. Ésser electors o elegibles per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius de l’associació. f. Assistir a tots els actes i activitats públiques que celebri l’associació Dorcas ONGD ja sigui de forma presencial o mitjançant l’ús de les telecomunicacions. g. Intervenir en el desenvolupament del l’associació Dorcas ONGD exposant a l’Assemblea i a la Junta Directiva quantes iniciatives i projectes considerin beneficiosos per a l’associació i per als seus associats o que puguin contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels seus objectius socials bàsics. 8.2 Són drets dels socis d’honor i dels socis beneficiaris: a. Participar en totes les activitats que es duguin a terme per l’associació Dorcas ONGD i gaudir dels serveis que presti l’associació, en la forma que es determini. b. Tenir lliure accés a les xarxes socials de l’associació Dorcas ONGD i participar en les activitats obertes que es duguin a terme, en la forma que es determini. Estatuts Associació Dorcas ONGD 6
 7. 7. Article 9.- Deures dels socis. 9.1. Observar els Estatuts i el reglament de règim interior i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 9.2. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament en el seu assoliment. Col·laborar en les activitats sanitàries de cooperació i, en general, en totes les activitats desenvolupades per l’associació. 9.3. Actualitzar les dades requerides per a ser considerar soci de ple dret, amb la periodicitat que s’estableixi. 9.4. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació mitjançant el pagament de les aportacions econòmiques que, en el seu cas, aprovi l’Assemblea general. Els socis beneficiaris i els socis d’honor restaran exempts d’aquestes despeses. 9.5 Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions legals estatutàries. Article 10.- Pèrdua de la condició de soci. La condició de soci es perdrà per algunes de les causes següents: a. Defunció. b. Petició escrita de la baixa voluntària pel soci. c. Inclusió de dades incorrectes o falta d’actualització de les dades requerides per a ser considerat soci de ple dret. d. Falta de pagament de les aportacions que, en el seu cas, s’hagin fixat. e. Incompliment de les obligacions estatutàries, declarat per la Junta Directiva prèvia la tramitació d’un expedient previ, i posteriorment confirmada per acord de la Assemblea General, d’acord amb el que disposa l’article 20 d’aquests estatuts. Estatuts Associació Dorcas ONGD 7
 8. 8. Capítol III.- Estructura orgànica de l’associació Article 11.- L’Assemblea General. 11.1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i tindrà les més àmplies facultats en ordre al seu desenvolupament; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. 11.2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que conformen el seu àmbit de competències. 11.3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’han abstingut de votar. Article 12.- Competències de l’Assemblea General. L’Assemblea General té les facultats següents: a. Modificar els estatuts. b. Elegir i separar els membres de la Junta Directiva, d’acord amb les normes contingudes en els estatuts. c. Examinar, debatre i aprovar, si procedeix, els pressupost, els comptes anuals i la gestió de l’òrgan de govern de l’associació, així com adoptar acords relatius a la fixació d’aportacions econòmiques. d. Aprovar i modificar el reglament de règim interior. e. Conèixer i debatre els plans generals anuals de celebració de congressos i reunions científiques i l’establiment d’espais virtuals de treball. f. Aprovar les decisions sobre incorporació o separació a unions d’associacions. g. Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci, les baixes i altes d’associats, i les adhesions o adscripcions amb altres associacions acordades per la Junta Directiva. h. Nomenar els socis d’honor a proposta de la Junta Directiva. i. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats. j. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. k. Acordar la dissolució de l’associació. l. Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. Estatuts Associació Dorcas ONGD 8
 9. 9. Article 13.- Funcionament de l’Assemblea General. 13.1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any. No obstant això, la Junta Directiva convocarà l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi convenient o necessàriament quan ho sol·liciti el 10% dels associats, supòsit en el qual l’Assemblea s’haurà de celebrar dins el termini de trenta dies des de la sol·licitud. 13.2. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, quinze dies abans de la data de la reunió, individualment, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça que consti en la relació actualitzada de socis de ple dret de l’associació. 13.3. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més un dels socis de ple dret, en segona convocatòria (que s’haurà de celebrar, com a mínim, mitja hora més tard), sigui quin sigui el nombre de socis de ple dret presents. 13.4. El President i el Secretari de la Junta Directiva exerciran aquests mateixos càrrecs en les reunions de l’Assemblea General. Si no hi fossin presents seran substituïts, per aquest ordre, pel Vicepresident 1r, pel Vicepresident 2n o pels vocals de la Junta Directiva per ordre d’edat. Si aquestes previsions no fossin suficients per proveir a la substitució, el President i/o el Secretari seran elegits per votació entre els assistents a la Junta General. El Secretari haurà de redactar i signar l’acta de cada reunió, la qual haurà de ser signada també pel President. L’acta haurà de contenir un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior per tal de procedir-ne a l’aprovació o esmena. En qualsevol cas, l’acta i tota la resta de documentació haurà d’estar a disposició dels socis cinc dies abans de la reunió de l’Assemblea General. 13.5. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels socis de ple dret presents. No obstant això, per a l’aprovació d’una moció de censura de la Junta Directiva o per a l’elecció dels membres de l’òrgan de govern o de qualsevol altre òrgan de l’associació caldrà el vot favorable de la majoria dels socis presents, tot i que si n’hi hagués més d’una candidatura sortiria elegida la que obtingués un major nombre de vots. Així mateix, serà necessària una majoria qualificada de vots de les dues terceres parts dels socis assistents a la reunió per acordar la separació de membres, la modificació d’estatuts, la dissolució de l’associació i la constitució en una unió o federació d’associacions o la integració de l’associació en una unió o federació preexistent. Estatuts Associació Dorcas ONGD 9
 10. 10. Article 14.- La Junta Directiva. 14.1 La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’associació, encarregat de regir-la, administrar-la i gestionar-la. Es compondrà d’un nombre de membres d’entre 5 i 13 persones que hauran de ser socis de ple dret. Tots els membres de la Junta Directiva han d’ostentar la condició de soci de ple dret de l’associació Dorcas ONGD. Serà requisit per accedir a la Junta Directiva tenir una antiguitat mínima d’un any com a soci de ple dret de l’associació Dorcas ONGD. Les vacants que es produeixin en la Junta es podran cobrir de forma provisional fins que es pugui dur a terme la renovació en la forma prevista estatutàriament, sens perjudici de què els càrrecs s’assignaran d’acord amb el que estableix el paràgraf següent. Els càrrecs de President, Vicepresidents, Secretari, i Tresorer de la Junta Directiva seran elegits, d’entre ells, pels propis membres de la Junta. El President, els Vicepresidents, el Secretari i el Tresorer actuaran com a Comissió Executiva permanent de la Junta Directiva per als assumptes de tràmit. 14.2 El President tindrà la representació legal de l’associació, podent actuar en el seu nom, i executarà els acords adoptats tant per l’Assemblea General com per la pròpia Junta Directiva. Així mateix ordenarà les convocatòries de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. El Vicepresident primer, i en el seu defecte el vicepresident segon, substituiran el President en les seves funcions en casos d’absència, malaltia o dimissió. El Secretari aixecarà, redactarà i signarà (juntament amb el President) les actes de les sessions dels òrgans de la societat, redactarà i autoritzarà els certificats que calgui lliurar, portarà i custodiarà el Llibre d’Actes, el Llibre de Socis i la resta de documentació de l’associació, convocarà (per ordre del President) les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i vetllarà per la seguretat i pel compliment del requeriments legals dels documents i fitxers tractats informàticament o tramesos per mitjans telemàtics. El Tresorer rebrà i custodiarà els recursos de la societat, signarà els rebuts de les aportacions dels socis i altres documents de tresoreria, donarà compliment a les ordres de pagament aprovades per la comissió executiva i cursades pel President, i dirigirà la comptabilitat portant-ne un control estricte. Així mateix, formalitzarà els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i l’estat de comptes de cada exercici davant la Junta Directiva, la qual posteriorment els sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General. Els Vocals col·laboraran en les tasques que els encarregui la Junta Directiva o el President. Estatuts Associació Dorcas ONGD 10
 11. 11. 14.3. La Junta Directiva es renovarà cada tres anys, sens perjudici que s’hi puguin produir reeleccions. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per les següents causes: a. Dimissió voluntària presentada per escrit exposant-ne els motius. b. Manca de concurrència dels requisits estatutaris per ocupar el càrrec. c. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. d. Baixa com a membre de l’associació. e. Aprovació per l’Assemblea d’una moció de censura instada, com a mínim, per una tercera part dels membres de la Junta Directiva. f. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, que haurà de ser decretada per la resta de membres de la Junta Directiva i posteriorment ratificada per acord de la Junta General, d’acord amb el que disposa l’article 20 d’aquests estatuts. Article 15.- Competències de la Junta Directiva. La Junta Directiva té les facultats següents: a. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. b. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació. c. Programar i dirigir les activitats de l’associació i sotmetre a l’Assemblea General, per a la seva aprovació, el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de cada exercici. d. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. e. Atorgar tota classe d’actes i contractes, inclosos els d’administració i disposició de béns, que siguin necessaris o convenients per a la satisfacció dels objectius de l’associació Dorcas ONGD. f. Atorgar els poders suficients perquè, en la forma en què es disposi, el President junt amb el Secretari i/o el Tresorer puguin operar amb entitats financeres, realitzar operacions mercantils, efectuar cobraments i pagaments amb entitats públiques, representar jurídicament l’associació i atorgar i signar els documents que siguin necessaris per al compliment dels objectius de l’associació. De l’atorgament d’aquests poders, la Junta Directiva n’informarà l’Assemblea General per a la seva ratificació o esmena. g. Dur a terme les gestions necessàries davant entitats públiques o privades, per aconseguir:   Subvencions, convenis, o altres ajuts i/o col·laboracions. Ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de sinergies, i comunicació social. h. Resoldre provisionalment les situacions no previstes als estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. Estatuts Associació Dorcas ONGD 11
 12. 12. i. Qualsevol altra atribució que no li hagi estat atorgada a altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament. Article 16.- Funcionament de la Junta Directiva. 16.1. La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada cada tres mesos. A aquests efectes, el mes d’agost es considerarà inhàbil. També es podrà reunir en sessió extraordinària quan la convoqui el President amb aquest caràcter o quan ho sol·liciti més del 25 % dels seus membres. Les reunions es podran celebrar a través de mitjans de comunicació telemàtica, sempre que hi hagi constància fefaent dels membres de la Junta que participen en les deliberacions i en la presa d’acords. 16.2. La Junta Directiva haurà de ser convocada amb una antelació mínima de 48 hores pel seu President o per la persona que el substitueixi. 16.3. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o degudament representats per altres membres de la Junta, la majoria dels seus membres. Els membres de la Junta estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, puguin excusar-se’n. L’assistència del President i del Secretari, o de les persones que els substitueixin, hi és necessària sempre. 16.4. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels assistents, representats o participants per mitjà telemàtic. El vot de qualitat del President decidirà en cas d’empats. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el Llibre d’Actes i han de ser signats pel Secretari i pel President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de cada sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui si és procedent. Estatuts Associació Dorcas ONGD 12
 13. 13. Capítol IV.- Organització i relacions de l’associació Article 17.- Organització d’activitats. 17.1. Per a les seves activitats, l’associació Dorcas ONGD es dotarà de les estructures organitzatives que els seus membres estimin oportunes sota els criteris de democràcia, transparència, simplicitat, eficiència i obtenció de sinèrgies. 17.2. L’associació Dorcas ONGD establirà els espais reals o virtuals, els grups de treball, reflexió o debat, i les comunitats virtuals que estimi oportunes per al desenvolupament dels seus objectius i activitats. 17.3. Organitzarà activitats pròpies i col·laborarà amb altres institucions i organitzacions del seu àmbit d’interès. 17.4. Per a les seves activitats i relacions entre els seus membres procurarà una òptima utilització de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions. 17.5. Per tal de fer efectiu el seu afany de compartir i col·laborar podrà establir acords amb d’altres organitzacions de l’àmbit de cooperació sanitària internacional que actuïn a Catalunya, tant per realitzar activitats conjuntes com per fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements personals i institucionals. Estatuts Associació Dorcas ONGD 13
 14. 14. Capítol V.- Règim econòmic Article 18.- Règim econòmic bàsic. 18.1 L’associació Dorcas ONGD és una associació sense ànim de lucre i sense patrimoni fundacional. 18.2 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. Article 19.- Recursos econòmics. 19.1 Els recursos econòmics de l’associació provindran de les següents fonts: Les aportacions econòmiques del socis segons els criteris aprovats per l’Assemblea. Subvencions oficials o particulars. Herències, donacions o llegats. Els ingressos derivats de les activitats que, conforme a dret i dins dels seus objectius estatutaris, acordi realitzar la Junta Directiva. e. Les rendes o productes dels seus béns o drets i qualsevol altre ingrés que pugui obtenir-se. a. b. c. d. 19.2 En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes a nom de l’associació en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del President, del Tresorer i del Secretari. Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer o la del President. Estatuts Associació Dorcas ONGD 14
 15. 15. Capítol VI.- Règim disciplinari Article 20.- Infraccions i sancions disciplinàries. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. Les infraccions, que es podran qualificar com a lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents, que podran anar des de l’amonestació al cessament en un càrrec o a l’expulsió de l’associació, hauran d’establir-se en el reglament de règim intern de l’associació. L’esmentat reglament també haurà de preveure el procediment que s’ha de seguir per a la tramitació dels expedients disciplinaris, garantint, en tot cas, l’audiència prèvia del presumpte infractor. Les sancions consistents en el cessament en un càrrec o en l’expulsió de l’associació hauran de ser en tot cas ratificades per l’Assemblea General. Estatuts Associació Dorcas ONGD 15
 16. 16. Capítol VII.- Dissolució i liquidació Article 21.- Dissolució. L’associació podrà ser dissolta per alguna de les causes següents: a. Per una resolució judicial ferma. b. Per acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament amb aquesta finalitat, i adoptat per majoria de dos terços. No obstant això, l’associació no es dissoldrà mentre hi hagi un mínim de la quarta part dels socis numeraris que s’hi oposi i estigui disposat a mantenir la seva existència. c. Per la impossibilitat d’assolir els fins per als quals es va constituir. Article 22.- Liquidació. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. El romanent net que resulti de la liquidació s’haurà de lliurar a una entitat pública o privada, sense ànim de lucre, determinada per acord de l’Assemblea General, preferentment d’entre aquelles que tinguin objectius similars. Les funcions de liquidació i execució seran competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a l’efecte. Barcelona, a 4 de juliol de 2013 President Secretari Estatuts Associació Dorcas ONGD 16

×