ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Το τςιγάρο είναι εντελώσ βιομθχανικό
προϊόν, ςχεδιαςμζνο να παρζχει
ςτακερι δόςθ νικοτίνθσ
Ποια είναι θ εκιςτικι ουςία του
τςιγάρου?
• Η εκιςτικι ουςία που περιζχει το τςιγάρο
είναι θ νικοτίνθ
Τι περιέχει ο καπνόσ?
• Ο καπνόσ περιζχει
1. Πίςςα
2. Νικοτίνθ
3. Μονοξείδιο του άνκρακα
4. Άλλα ςυςτατικά όπωσ
(αρςενικό,...
Επιπτώςεισ του
καπνίςματοσ ςτην υγεία
των καπνιςτών
• Καρκίνοσ του πνεφμονα
• Καρκίνοσ τθσ ςτοματικισ
κοιλότθτασ
• Καρκίνο...
Κάπνιςμα ςτην εφηβικθ
ηλικία
Ένασ ςτουσ 5 μακθτζσ
καπνίηει ςυςτθματικά. Η
θλικία ζναρξθσ για τθ
χριςθ εξαρτθςιογόνων
ουςιώ...
Γιατί οι έφηβοι
καπνίζουν?
Οι παράγοντεσ που οδθγοφν
τουσ ζφθβουσ ςτο
κάπνιςμα μπορεί να είναι
ατομικοί όπωσ:
• Ψυχολογικζ...
Νομοκεςία ςχετικά με το κάπνιςμα
• Ο ςχετικόσ νόμοσ 3730/2008 απαγορεφει το
κάπνιςμα ςε όλουσ τουσ χώρουσ
εργαςίασ, ςτακμο...
Στοιχεία για τθν κατανάλωςθ
τςιγάρων ςε Ελλάδα και Ευρώπθ
Χώρεσ Ποςοςτό (1997) Ποςοςτό (2005)
Αυςτρία 24,9% 29,0%
Ελλάδα 4...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Κάπνισμα

226 views

Published on

εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Κάπνισμα

 1. 1. ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
 2. 2. Το τςιγάρο είναι εντελώσ βιομθχανικό προϊόν, ςχεδιαςμζνο να παρζχει ςτακερι δόςθ νικοτίνθσ
 3. 3. Ποια είναι θ εκιςτικι ουςία του τςιγάρου? • Η εκιςτικι ουςία που περιζχει το τςιγάρο είναι θ νικοτίνθ
 4. 4. Τι περιέχει ο καπνόσ? • Ο καπνόσ περιζχει 1. Πίςςα 2. Νικοτίνθ 3. Μονοξείδιο του άνκρακα 4. Άλλα ςυςτατικά όπωσ (αρςενικό, βενηόλιο, βαρζα μζταλλα, υδροκυάνιο κ.α)
 5. 5. Επιπτώςεισ του καπνίςματοσ ςτην υγεία των καπνιςτών • Καρκίνοσ του πνεφμονα • Καρκίνοσ τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ • Καρκίνοσ του λάρυγγα • Καρκίνοσ του οιςοφάγου • Καρκίνοσ ουροδόχου κφςτθσ • Καρδιακζσ πακιςεισ • Εμφφςθμα • Μείωςθ τθσ καλισ χολθςτερίνθσ Γιατί είναι ςημαντικό να μη καπνίζουμε!
 6. 6. Κάπνιςμα ςτην εφηβικθ ηλικία Ένασ ςτουσ 5 μακθτζσ καπνίηει ςυςτθματικά. Η θλικία ζναρξθσ για τθ χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιών είναι ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ θ μζςθ θλικία (14-15 ετών). Στοιχεία για τθ κατανάλωςθ τςιγάρων ςτουσ εφιβουσ
 7. 7. Γιατί οι έφηβοι καπνίζουν? Οι παράγοντεσ που οδθγοφν τουσ ζφθβουσ ςτο κάπνιςμα μπορεί να είναι ατομικοί όπωσ: • Ψυχολογικζσ διαταραχζσ • Ανεπαρκισ παρακολοφκθςθ από το οικογενειακό περιβάλλον • Επιδράςεισ από το φιλικό περιβάλλον
 8. 8. Νομοκεςία ςχετικά με το κάπνιςμα • Ο ςχετικόσ νόμοσ 3730/2008 απαγορεφει το κάπνιςμα ςε όλουσ τουσ χώρουσ εργαςίασ, ςτακμοφσ μεταφοράσ, ταξί και επιβατικά πλοία όπωσ και ςε όλουσ τουσ κλειςτοφσ χώρουσ.
 9. 9. Στοιχεία για τθν κατανάλωςθ τςιγάρων ςε Ελλάδα και Ευρώπθ Χώρεσ Ποςοςτό (1997) Ποςοςτό (2005) Αυςτρία 24,9% 29,0% Ελλάδα 46,0% 37,6% Ολλανδία 43,0% 32,0% Σουθδία 32,4% 17,5% Ιςπανία 32,1% 28,1%

×