ΑΛΚΟΟΛ
ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ ΠΑΡΡΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΢ΟΤΛΙΟΤ
ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΚΟΟΛ;
 "Αλκοολοϑχα ποτϊ"
ονομϊζονται ϐλα τα ποτϊ
που περιϋχουν αιθυλικό
αλκοϐλη (οινϐπνευμα)
γεωργικόσ προϋλευ...
ΜΕ ΠΟΙΟΝΣΡΟΠΟ ΔΡΑΣΟ
ΑΛΚΟΟΛ ΢ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ;
 Εύναι γεγονϐσ ϐτι η λογικό κατανϊλωςη αλκοϐλ μασ χαλαρώνει, βελτιώνει την
ψυχ...
΢ΤΝΕΠΕΙΕ΢ΣΗ΢ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η΢
ΑΛΚΟΟΛ ΢ΣΗΝΤΓΕΙΑ
 ΒΡΑΦΤΠΡΟΘΕ΢ΜΕ΢:
 Σο αλκοϐλ μετατρϋπεται ςτο ςώμα ςε ακεταλδεϏδη.
Αυτό η ουςύα...
ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΑΛΚΟΟΛ ΢ΣΗΝΤΓΕΙΑ
 Σο αλκοϐλ εμφανύζει ϋνα ςϑμπτωμα
που ονομϊζεται ''αλκοολιςμϐσ'‘.Ο
''αλκοολιςμϐσ'‘ προκαλεύ κ...
ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΑΛΚΟΟΛ ΢ΣΗΝ
΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ
 Οι αλκοολικού ςυχνϊ εμφανύζουν
καταθλιπτικϋσ και αυτοκαταςτροφικϋσ
τϊςεισ. ΢υχνϊ παρα...
΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η
ΑΛΚΟΟΛ
΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΢ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ
 ΢ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του Π.Ο.Τ. η
κατανϊλωςη αλκοολοϑχων ποτ...
ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ
ΕΥΗΒΟΤ΢
΢τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ Αμερικόσ περιςςϐτερο απϐ 4 εκατομμϑρια ϋφηβοι κϊθε
χρϐνο αντιμετωπύζ...
ΛΟΓΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η΢
ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΕΥΗΒΟΤ΢
Ο λϐγοσ ο οπούοσ οδηγεύ τουσ εφόβουσ ςτην κατανϊλωςη αλκοϐλ εύναι γιατύ πιϋζονται απϐ...
Γιατύ κϊποιοι ϊνθρωποι
καταναλώνουν αλκοόλ;
 Κξιμωμικόηηηα (71%)
 Τξρπ αοέζει η γεύζη (51%)
 Δημιξρογεί αίζθημα ςαλάοωζ...
ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗ΢Η
Φρόνοσ αντύδραςησ Σα χαμηλϊ αντανακλαςτικϊ μποροϑν να μειώςουν το χρϐνο αντύδραςησ ςε μια ϋκτακτη περύς...
ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ
Η Ελληνικό νοµοθεςύα ςόµερα
προβλϋπει επιβολό χρηµατικοϑ
προςτύµου, ακινητοπούηςη του
οχόματοσ και πο...
Μϋτρα προςταςύασ
* Μην πύνετε με ϊδειο ςτομϊχι, ειδϊλλωσ το αλκοϐλ θα απορροφηθεύ
πιο γρόγορα απϐ τον οργανιςμϐ. Καταναλώς...
ΠΗΓΕ΢:
http://www.efrainein.gr/gr/legislation-
gr.htm,
http://www.bestrong.org.gr/el/hea
lth/alcoholrestriction/questionsa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Αλκοόλ

532 views

Published on

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Αλκοόλ

 1. 1. ΑΛΚΟΟΛ ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ ΠΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΢ΟΤΛΙΟΤ
 2. 2. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΚΟΟΛ;  "Αλκοολοϑχα ποτϊ" ονομϊζονται ϐλα τα ποτϊ που περιϋχουν αιθυλικό αλκοϐλη (οινϐπνευμα) γεωργικόσ προϋλευςησ, ςε οποιοδόποτε ποςοςτϐ το οπούο ϋχει προϋλθει εύτε απϐ φυςικό ζϑμωςη, εύτε απϐ προςθόκη κατϊ την επεξεργαςύα. Σα αλκοολοϑχα ποτϊ, ϐπωσ ορύζονται ςτην ελληνικό νομοθεςύα διακρύνονται ςε τρεισ κατηγορύεσ:Σο κραςύ, τη μπϑρα, και τα οινοπνευματώδη ποτϊ γενικϊ.
 3. 3. ΜΕ ΠΟΙΟΝΣΡΟΠΟ ΔΡΑΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ΢ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ;  Εύναι γεγονϐσ ϐτι η λογικό κατανϊλωςη αλκοϐλ μασ χαλαρώνει, βελτιώνει την ψυχικό διϊθεςη, βοηθϊει τισ κοινωνικϋσ μασ επαφϋσ και ςε τελικό ανϊλυςη προςτατεϑει την καρδιϊ μασ.  Όταν το πρώτο ποτϐ φτϊςει ςτο ςτομϊχι, το αλκοϐλ απορροφϊται γρόγορα και μπαύνει ςτην κυκλοφορύα του αύματοσ, απ’ ϐπου κατευθϑνεται αμϋςωσ ςτα κϋντρα ευχαρύςτηςησ του εγκεφϊλου.  Έτςι, ϋπειτα απϐ ϋνα και μϐνο ποτϐ, διεγεύρεται η παραγωγό ςημαντικών χημικών ουςιών του εγκεφϊλου: τησ ντοπαμύνησ, τησ ςεροτονύνησ, των φυςικών οπιοειδών του εγκεφϊλου και του γ- αμινοβουτυρικοϑ οξϋοσ. Οι ουςύεσ αυτϋσ ςυνδυϊζονται μεταξϑ τουσ για να προκαλϋςουν το αύςθημα ευφορύασ, χαλϊρωςησ και απώλειασ των αναςτολών που ςυνοδεϑει το αλκοϐλ.  Αν ςυνεχύςουμε να πύνουμε, ϐχι μϐνο θα μασ ϋρθει ςϑντομα η διϊθεςη για χορϐ, αλλϊ μπορεύ να αρχύςουμε να λϋμε και πρϊγματα για τα οπούα εύναι πολϑ πιθανϐ να μετανιώςουμε την επϐμενη μϋρα.  Αν εξϊλλου την επϐμενη μϋρα ϋχουμε «κενϐ» μνόμησ οι δομϋσ του εγκεφϊλου που ευθϑνονται για τισ ςυναιςθηματικϋσ αντιδρϊςεισ και την καταγραφό και αποθόκευςη των αναμνόςεων, και οι οπούεσ επηρεϊζονται απϐ το αλκοϐλ. Η επύδραςό του ςε αυτϋσ τισ περιοχϋσ εξηγεύ γιατύ ϊλλοι κλαύνε και ϊλλοι γύνονται επιθετικού ϐταν μεθϊνε.
 4. 4. ΢ΤΝΕΠΕΙΕ΢ΣΗ΢ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η΢ ΑΛΚΟΟΛ ΢ΣΗΝΤΓΕΙΑ  ΒΡΑΦΤΠΡΟΘΕ΢ΜΕ΢:  Σο αλκοϐλ μετατρϋπεται ςτο ςώμα ςε ακεταλδεϏδη. Αυτό η ουςύα εύναι υπεϑθυνη, μεταξϑ ϊλλων, για τισ ςυνϋπειεσ τησ μϋθησ. Αυτϋσ οι διεργαςύεσ γύνονται ςτο όπαρ. Επύςησ, ϐταν γύνεται χρόςη αλκοϐλ παρατηροϑνται οι ακϐλουθεσ αλλαγϋσ:  Με ϋνα επύπεδο αλκοϐλ 0-0,5: τα αιμοφϐρα αγγεύα κϊτω απϐ το δϋρμα διαςτϋλλονται, γεγονϐσ το οπούο προκαλεύ ϋνα δυςϊρεςτο αύςθημα. Η γεϑςη, η ϐςφρηςη και η ϐραςη περιορύζονται λύγο ϐπωσ περιοριςμϋνο επύςησ εύναι το αύςθημα του πϐνου.  Με ϋνα επύπεδο αλκοϐλ 0,5-1,5: υπϊρχει μια αλλαγό ςτη διϊθεςη και τη ςυμπεριφορϊ. Η μνόμη εξαςθενύζει, η κριτικό ικανϐτητα γύνεται πιο δϑςκολη, η ταχϑτητα αντύδραςησ εύναι περιοριςμϋνη. Επηρεϊζεται ο ςυντονιςμϐσ των μυών και η ϐραςη αλλϊζει.  Με ϋνα επύπεδο αλκοϐλ 1,5-3 :οι προαναφερθεύςεσ ςυνϋπειεσ αυξϊνονται. Η ςυμπεριφορϊ γύνεται εξαιρετικϊ ςυναιςθηματικό. Οι αυτοκριτικϋσ εξαφανύζονται. Σο πρϐςωπο γύνεται κϐκκινο και πρηςμϋνο, και οι κϐρεσ των οφθαλμών διαςτϋλλονται. Η πιθανϐτητα τησ ναυτύα και του εμετοϑ εύναι υψηλό.  Με ϋνα επύπεδο αλκοϐλ 3-4 :οι αιςθόςεισ υπολειτουργοϑν. Αυτϐσ που ϋχει πιει βρύςκεται ςε πλόρη ςϑγχυςη. Με δυςκολύα παρατηρεύ αυτϊ που ακοϑει ό βλϋπει.  Με επύπεδο αλκοϐλ 4 ο κύνδυνοσ τησ αναιςθηςύασ εύναι πολϑ υψηλϐσ. Τπϊρχει κύνδυνοσ για τη ζωό. Μπορεύ να πϋςει ςε κώμα και τελικϊ πεθαύνει απϐ μια καρδιακό κρύςη ό διακοπό τησ αναπνοόσ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕ΢ΜΕ΢:  Εκεύνοι που ςυνόθωσ πύνουν πϊρα πολϑ διατρϋχουν υψηλϐ κύνδυνο να παρουςιϊςουν κϊποια οργανικό βλϊβη. Ο βαθμϐσ τησ ζημιϊσ εξαρτϊται απϐ τη δϐςη.Σα ϐργανα που ςυμβϊλουν ςτην απορρϐφηςη και την αφομούωςη του αλκοϐλ, ϐπωσ το ςτομϊχι, το όπαρ και το πϊγκρεασ εύναι ευπαθό. Επύςησ ο εγκϋφαλοσ υποφϋρει απϐ την ςυνεχό κατϊχρηςη.Σο όπαρ εύναι ϋνα ςημαντικϐ ϐργανο για τον μεταβολιςμϐ του αλκοϐλ. Η υπερβολικό χρόςη αλκοϐλ μπορεύ να προκαλϋςει εκφυλιςμϐ του όπατοσ.  Η πιο γνωςτό ανύατη διαταραχό του όπατοσ που προκαλεύται απϐ κατϊχρηςη αλκοϐλ εύναι η κύρρωςη του όπατοσ. Άλλεσ ςυχνϋσ οργανικϋσ παθόςεισ εύναι γαςτρύτιδα (μϐλυνςη τησ βλεννώδουσ μεμβρϊνησ του ςτομϊχου) και παγκρεατύτιδα (φλεγμονό ςτο πϊγκρεασ). Η γαςτρύτιδα μπορεύ να προκαλϋςει ςτομαχικό αιμορραγύα. Η παγκρεατύτιδα επιτρϋπει ςε λιγϐτερεσ θρεπτικϋσ ουςύεσ να αφομοιωθοϑν, προκαλώντασ μεταξϑ ϊλλων μεύωςη βϊρουσ
 5. 5. ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΑΛΚΟΟΛ ΢ΣΗΝΤΓΕΙΑ  Σο αλκοϐλ εμφανύζει ϋνα ςϑμπτωμα που ονομϊζεται ''αλκοολιςμϐσ'‘.Ο ''αλκοολιςμϐσ'‘ προκαλεύ και ςωματικϋσ και ψυχικϋσ επιπτώςεισ ςτην ανθρώπινη υγεύα. Η υπερβολικό κατανϊλωςη αλκοϐλησ προκαλεύ κατϊ ϋνα μεγϊλο ποςοςτϐ πολλϊ καρδιαγγειακϊ νοςόματα ϐπωσ τη νϐςο του μυοκαρδύου καθώσ και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ τον αιφνύδιο θϊνατο. Μεταξϑ ϊλλων το αλκοϐλ προκαλεύ και κύρρωςη του όπατοσ. Επύςησ ϋχει παρατηρηθεύ ςημαντικό μεύωςη του αριθμοϑ των λευκών αιμοςφαιρύων , γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι καταςτρϋφει το ανοςοποιητικϐ ςϑςτημα του ανθρώπου. Επύςησ, ο αλκοολιςμϐσ προκαλεύ ςυχνϊ οικιακϊ και εργατικϊ ατυχόματα, ενώ εύναι ιδιαύτερα επικύνδυνοσ ςτην περύπτωςη που ο αλκοολικϐσ οδηγεύ.
 6. 6. ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΑΛΚΟΟΛ ΢ΣΗΝ ΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ  Οι αλκοολικού ςυχνϊ εμφανύζουν καταθλιπτικϋσ και αυτοκαταςτροφικϋσ τϊςεισ. ΢υχνϊ παρατηρεύται μεύωςη τησ ςεξουαλικόσ απϐδοςησ και το ϊτομο ςυχνϊ παρουςιϊζει παραιςθόςεισ. Η διπολικό διαταραχό εύναι μια ψυχιατρικό αςθϋνεια που χαρακτηρύζεται απϐ δυο ςυναιςθηματικϋσ διαταραχϋσ, τη μανύα και την κατϊθλιψη και προκαλεύται απϐ την υπερβολικό κατανϊλωςη αλκοολοϑχων ποτών. Σϋλοσ, ϋχει ςοβαρϋσ κοινωνικϋσ επιπτώςεισ-βύα , χουλιγκανιςμϐσ, εγκληματικϐτητα, οι κογενειακϊ προβλόματα, κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ- και επηρεϊζει αρνητικϊ την παραγωγικϐτητα ςτην εργαςύα.
 7. 7. ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η ΑΛΚΟΟΛ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΢ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ  ΢ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του Π.Ο.Τ. η κατανϊλωςη αλκοολοϑχων ποτών ςτην Ελλϊδα μειώνεται , ωςτϐςο η κατανϊλωςη κραςιοϑ παραμϋνει περύπου ςε ςταθερϊ επύπεδα, ενώ να αυξϊνεται εντυπωςιακϊ η κατανϊλωςη τησ μπύρασ. ΢τη μελϋτη ATTICA που πραγματοποιόθηκε ςτην Αττικό το 2002, το ποςοςτϐ καθημερινόσ κατανϊλωςησ αλκοϐλ ςτουσ ενόλικεσ ϊνδρεσ ϋφτανε το 42,5% ενώ ςτισ γυναύκεσ το 13,6%.Σα υψηλϐτερα ποςοςτϊ κατανϊλωςησ και ςτα δϑο φϑλα, παρατηροϑνται ςτην ηλικύα 55 - 64 ετών.  Σα πιο «γερϊ ποτόρια» του κϐςμου αποδεικνϑονται οι Ευρωπαύοι ςϑμφωνα με ϋκθεςη του ΠαγκοςμύουΟργανιςμοϑ Τγεύασ,, ο οπούοσ «χρεώνει» κϊθε κϊτοικο τησ Γηραιϊσ Ηπεύρου, με ςχεδϐν τρύα ποτόρια κραςύ ημερηςύωσ.  Όπωσ προκϑπτει απϐ την ϋρευνα, οι κϊτοικοι τησ Ευρώπησ ςυγκριτικϊ με οποιοδόποτε ϊλλο μϋροσ του πλανότη, καταναλώνουν περιςςϐτερο αλκοϐλ απϐ ϐλουσ, με ςυγκεκριμϋνη ποςϐτητα τα 12,5 λύτρα καθαροϑ αλκοϐλ ημερηςύωσ.  Μϊλιςτα, ςτην ΕυρωπαώκόΈνωςη ςυνολικϊ η μϋςη κατανϊλωςη εύναι ςχεδϐν διπλϊςια του μϋςου παγκϐςμιου ϐρου. Ωςτϐςο, ςτο εςωτερικϐ τησ Γηραιϊσ Ηπεύρου υπϊρχουν μεγϊλεσ διαφορϋσ ςτα επύπεδα κατανϊλωςησ απϐ περιοχό ςε περιοχό καθώσ και διαφορϋσ ςτο πϐςο ςυχνϊ, ποϑ και πϐτε πύνουν οι Ευρωπαύοι.
 8. 8. ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΕΥΗΒΟΤ΢ ΢τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ Αμερικόσ περιςςϐτερο απϐ 4 εκατομμϑρια ϋφηβοι κϊθε χρϐνο αντιμετωπύζουν πρϐβλημα με το αλκοϐλ και οι επιπτώςεισ του εύναι εμφανεύσ ϐχι μϐνο ςτο ςχολικϐ και οικογενειακϐ περιβϊλλον αλλϊ οδηγεύ και ςε παραβατικϋσ ςυμπεριφορϋσ. ΢την Ελλϊδα το πρϐβλημα τησ κατανϊλωςησ του αλκοϐλ δεν περνϊει απαρατόρητο αφοϑ ςϑμφωνα με ϋρευνεσ το 15% των εφόβων ηλικύασ 11 ϋωσ 15 ετών καταναλώνει αλκοϐλ ςτο διϊςτημα μύασ εβδομϊδασ. Πρώτη ςτισ προτιμόςεισ των εφόβων εύναι η μπϑρα, δεϑτερα ϋρχονται τα ςκληρϊ ποτϊ και τρύτο το κραςύ.
 9. 9. ΛΟΓΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η΢ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΕΥΗΒΟΤ΢ Ο λϐγοσ ο οπούοσ οδηγεύ τουσ εφόβουσ ςτην κατανϊλωςη αλκοϐλ εύναι γιατύ πιϋζονται απϐ το κοινωνικϐ τουσ περιβϊλλον. Δεν πρϋπει να παραληφθεύ το γεγονϐσ ϐτι ςτη φϊςη τησ εφηβεύασ το ϊτομο προςπαθεύ να εύναι μϋροσ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου και παρϊλληλα να εξερευνόςει τα ϐριϊ του. Όταν οι ϋφηβοι δϋχονται πιϋςεισ για να καταναλώςουν αλκοϐλ μπορεύ να αιςθϊνονται θυμϐ, ϊγχοσ, ενοχϋσ, αύςθηςη δειλύασ και απογοότευςη ςχετικϊ με τον εαυτϐ τουσ. Έτςι καταλόγουν να κϊνουν πρϊξεισ που κανονικϊ δε θα τισ ϋπρατταν και οι λϐγοι εύναι αρκετού: ο φϐβοσ τησ απϐρριψησ ό ϐτι θα χϊςουν ϋνα φύλο, η επιθυμύα για να αρϋςουν ό και να φαύνονται μεγαλϑτεροι και η αποφυγό του χλευαςμοϑ. Επιπλϋον, αρκετού εύναι οι νϋοι οι οπούοι πϋφτουν ςτον πειραςμϐ να πιοϑν αλκοϐλ με την παρϋα τουσ επειδό δεν εύναι ςύγουροι τι θϋλουν ό επειδό δε γνωρύζουν πώσ να χειριςτοϑν την κατϊςταςη.
 10. 10. Γιατύ κϊποιοι ϊνθρωποι καταναλώνουν αλκοόλ;  Κξιμωμικόηηηα (71%)  Τξρπ αοέζει η γεύζη (51%)  Δημιξρογεί αίζθημα ςαλάοωζηπ (12%)  Ποξκαλεί μέθη (6%)  Επειδή ηξ κάμξρμ όλξι (6%)  Για μα νεςάζξρμ ποξβλήμαηα (0%)
 11. 11. ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗ΢Η Φρόνοσ αντύδραςησ Σα χαμηλϊ αντανακλαςτικϊ μποροϑν να μειώςουν το χρϐνο αντύδραςησ ςε μια ϋκτακτη περύςταςη. Όραςη Η λειτουργύα των μυών των ματιών επιβραδϑνεται, ςυμβϊλλοντασ ςε θολό εικϐνα και επηρεϊζοντασ την αντύληψη των χρωμϊτων (ακϐμη και απϐ 0,2‰). Παρακολούθηςη τησ διαδρομόσ Επηρεϊζεται ςημαντικϊ η δυνατϐτητα αντύληψησ τησ θϋςησ των ϊλλων οχημϊτων, τησ διαχωριςτικόσ γραμμόσ των δϑο ρευμϊτων, των λωρύδων και των ςημϊτων κυκλοφορύασ. ΢υγκϋντρωςη Μειώνεται η δυνατϐτητα προςόλωςησ ςτην οδόγηςη και αυξϊνεται η αύςθηςη υπνηλύασ. Κρύςη και αντύληψη Η καταςταλτικόεπύδραςη του αλκοϐλ επηρεϊζει τη δυνατϐτητα λόψησ αποφϊςεων και εκτύμηςησ των κινδϑνων. ΢υντονιςμόσ Η οδόγηςη επηρεϊζεται απϐ την αδυναμύα ςυντονιςμοϑ των ματιών, χεριών, ποδιών.
 12. 12. ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ Η Ελληνικό νοµοθεςύα ςόµερα προβλϋπει επιβολό χρηµατικοϑ προςτύµου, ακινητοπούηςη του οχόματοσ και ποινό ςτο ΡΟΙΝΣ SΤSΣΕΜ για ϐςουσ ςυλλαμβϊνονται να οδηγοϑν υπϐ την επόρεια αλκοολοϑχων ποτών μετρώντασ χιλιοςτϊ γραµµαρύου οινοπνεϑματοσ ανϊ λύτρο εκπνεϐµενου αϋροσ. Η κατανϊλωςη αλκοϐλ απϐ ανηλύκουσ κϊτω των 18 ετών απαγορεϑεται. Απαγορεϑεται η εύςοδοσ ανηλύκων ςε μπαρ και νυχτερινϊ μαγαζιϊ χωρύσ τη ςυνοδεύα ενόλικα.
 13. 13. Μϋτρα προςταςύασ * Μην πύνετε με ϊδειο ςτομϊχι, ειδϊλλωσ το αλκοϐλ θα απορροφηθεύ πιο γρόγορα απϐ τον οργανιςμϐ. Καταναλώςτε, λοιπϐν, πρώτα κϊτι πλοϑςιο ςε λύποσ (π.χ. μια μπριζϐλα, ξηροϑσ καρποϑσ ό ακϐμα και λϊδι). * Μην πύνετε βιαςτικϊ. Ο οργανιςμϐσ μπορεύ να μεταβολύζει ϋνα ποτϐ ανϊ ώρα – ϐπου ϋνα ποτϐ εύναι ϋνα ποτόρι κραςύ (120 ml), 45 ml ποτϐ με 40% περιεκτικϐτητα ςε οινϐπνευμα(π.χ. βϐτκα, ουύςκι) ό ϋνα μικρϐ μπουκϊλι μπϑρα (360 ml). * Μην βϊζετε ςτο ποτϐ ςασ αναψυκτικϊ με ανθρακικϐ, διϐτι ςυμβϊλλουν ςτη γρηγορϐτερη απορρϐφηςη του αλκοϐλ. * Μην «παραβγαύνετε» με την παρϋα ςασ. Κϊθε οργανιςμϐσ αντϋχει διαφορετικϊ το αλκοϐλ. * Να προτιμϊτε ποτϊ με μικρό περιεκτικϐτητα ςε αλκοϐλ (ϐπωσ το κραςύ και η μπϑρα) * Να πύνετε αρκετϐ νερϐ μεταξϑ των ποτών, αλλϊ και μετϊ το τϋλοσ τησ εξϐδου. * Να βϊζετε ςτο ποτϐ ςασ νερϐ ό παγϊκια, για να αυξϊνεται ο ϐγκοσ του, αλλϊ ϐχι και η περιεκτικϐτητϊ του ςε αλκοϐλη.
 14. 14. ΠΗΓΕ΢: http://www.efrainein.gr/gr/legislation- gr.htm, http://www.bestrong.org.gr/el/hea lth/alcoholrestriction/questionsa boutalcohol/, http://ygeia.tanea.g r, www.iefimerida.gr, ΕΙΚΟΝΕ΢ΑΠΟΣΗ GOOGLE

×