Αυτοκίνητο

283 views

Published on

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Αυτοκίνητο

 1. 1. ΔΡΓΑ΢ΙΑ ΢ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΓΗΜΗΣΡΗ΢ ΢ΠΑΝΟ΢ 1Ο ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΝΔΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ
 2. 2. 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ……………………………………………………….ζει.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ………………………………..ζει.2 Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ……………………………………………ζει.3 ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ-ΔΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ...ζει.9 ΔΠΙΠΣΧ΢ΔΙ΢ ΢ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ…………………………….ζει.9 ΥΡΗ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΢ΣΗΝ ΚΟΙΝΧΝΙΑ………………………...…ζει.10 ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΧΝ……………………ζει.10 ΔΚΣΙΜΗ΢Η ΚΟ΢ΣΟΤ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ΢………………………ζει.10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………ζει.11
 3. 3. 2 ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ Μεταυοπέρ, ζηνλ νηθνλνκηθό θαη εκπνξηθό ρώξν, νλνκάδνληαη γεληθά νπνηεζδήπνηε κεηαθηλήζεηο επηβαηώλ θαη θνξηίσλ από έλαλ ηόπν ζε έλαλ άιινλ. ΢πλήζσο ε κεηαθίλεζε επηβαηώλ θαη θνξηίσλ γίλεηαη έλαληη θάπνηαο ακνηβήο πνπ νλνκάδεηαη εηζηηήξην ή θόκηζηξν ή λαύινο. ΢πλεπώο νη κεηαθνξέο απνηεινύλ εκπνξηθέο πξάμεηο, παξάγνπζεο νηθνλνκηθή ρξεζηκόηεηα. Η ηζηνξία ησλ κεηαθνξώλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ύπαξμε ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Ο πξσηόγνλνο άλζξσπνο κεηαθηλνύληαλ βαδίδνληαο ζε αλαδήηεζε ηξνθήο ή από πεξηέξγεηα λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ή αθόκα θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ από ηνπο δηάθνξνπο θπζηθνύο θηλδύλνπο (όπσο ζε αλαδήηεζε θάπνηνπ θαηαθπγίνπ - ζπειηάο). Γξήγνξα όκσο θαηάιαβε όηη νη θπζηθέο ηνπ αληνρέο γηα λα δηαλύεη κεγάιεο απνζηάζεηο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν πεξηνξηζκέλε ε ηθαλόηεηά ηνπ λα κεηαθέξεη βάξε ζε ζεκαληηθέο απνζηάζεηο. Οη αδπλακίεο απηέο νδήγεζαλ ηνλ άλζξσπν ζε αλαδήηεζε δηαθόξσλ κέζσλ κεηαθνξάο ηόζν γηα ηνλ ίδην όζν θαη γηα ηα αγαζά ηνπ, μεθηλώληαο αξρηθά ηε ρξεζηκνπνίεζε δώσλ ζηε μεξά θαη από ην πξσηόγνλν κνλόμπιν ζηηο ιίκλεο θαη ηνπο πνηακνύο βγήθε ζηε ζάιαζζα. Έηζη θαηάθεξε κε ηηο θαηαπιεθηηθέο ηνπ εθεπξέζεηο ηνλ ηξνρό, ην θνππί, ην παλί θαη ηνλ αηκό λα θηάζεη ζηα ζύγρξνλα θη εμειηγκέλα κέζα κεηαθνξάο. Μόιηο πξηλ από 120 ρξόληα ,ην γξεγνξόηεξν κεηαθνξηθό κέζν ζηελ μεξά ήηαλ ην άινγν. Ύζηεξα ήξζαλ ηα απηνθίλεηα θαη ηα ηξέλα , πνπ ζηαδηαθά έγηλαλ πην γξήγνξα, αζθαιή θαη άλεηα. Παξάιιεια, νη αηκνκεραλέο αληηθαηέζηεζαλ ηα παληά σο θηλεηήξηα δύλακε ησλ πινίσλ. ΢ίγνπξα έρεηο κπεη ζε απηνθίλεην. Ση ζεκαίλεη αιήζεηα ε ιέμε; Δίλαη ην όρεκα πνπ θηλείηαη κόλν ηνπ «απηό + θηλεηόο», ρσξίο δειαδή θάπνηα εμσηεξηθή δύλακε- ν νδεγόο ηνπιάρηζηνλ είλαη αθόκε θαη ζήκεξα απαξαίηεηνο. Σν απηνθηλνύκελν ινηπόλ όρεκα είρε απαζρνιήζεη πνιινύο αλζξώπνπο από ηελ αξραηόηεηα. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ είδε άκαμαο ή θάξσλ πνπ ηα ηξαβνύζαλ δώα. Οη αξραίνη κάιηζηα Έιιελεο θαη Ρσκαίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηηο πνιεκηθέο κεραλέο ηνπο κεραληζκνύο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ κε ηελ αλζξώπηλε δύλακε. Σν πξόβιεκα ήηαλ λα αληηθαηαζηαζεί ε κπτθή ελέξγεηα κε κηα άιιε πεγή ελέξγεηαο ηθαλή λα θηλήζεη όρεκα. Με ηελ εθεύξεζε ησλ αηκνκεραλώλ ην πξόβιεκα ηεο κεηαθίλεζεο κε κεραλή πξνζαλαηνιίζηεθε πξνο πξαθηηθέο ιύζεηο. Σα απηνθίλεηα έρνπλ αιιάμεη πνιύ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. ΢ήκεξα, θηλνύληαη νκαιά θαη δηαζέηνπλ άλεην κεραληζκό θαη εμνπιηζκό όπσο ζηεξενθσληθό , ζπζθεπέο πινήγεζεο θαη θάπνηα αθόκε θαη ηειέθσλν. Σα κνληέξλα ακάμηα είλαη πην άλεηα θαη πην αζθαιή. Δπίζεο πξόζθαηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ειηαθά θαη ειεθηξηθά απηνθίλεηα. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΢ε απηό ην θεθάιαην ζα γίλεη ε πεξηγξαθή ηνπ απηνθηλήηνπ εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά: Σν απηνθίλεην απνηειείηαη από έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό θπξίσλ νξγάλσλ: ην πιαίζην (ζαζί), κηα πάξα πνιύ γεξή θαη αλζεθηηθή θαηαζθεπή, απνηειεί ηνλ ζθειεηό ηνπ όινπ ζπγθξνηήκαηνο θαη είλαη ην ζηνηρείν ζύλδεζεο ησλ άιισλ εμαξηεκάησλ κεηαμύ ηνπο όπσο ηνλ θηλεηήξα κε ην ειεθηξηθό ζύζηεκα θαη ηνπο παξειθόκελνπο κεραληζκνύο ηνπ, πνπ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηζρύ γηα ηελ απηόλνκε θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, ην ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο-ζύλνιν αμόλσλ, νδνλησηώλ ηξνρώλ (γξαλαδηώλ) θαη ζπλδέζκσλ, γηα ηε κεηάδνζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ θηλεηήξα ζηνπο ηξνρνύο, ηνπο ηξνρνύο, γηα ηελ θύιηζε ηνπ νρήκαηνο, ηελ πξόσζε θαη ηελ νδήγεζή ηνπ, ην ακάμσκα, πνπ ζπκπιεξώλεη ην απηνθίλεην, επηηξέπνληαο ζε απηό κηα ινγηθή εθκεηάιιεπζε ρώξνπ, αλάινγα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, ην ζύζηεκα αλάξηεζεο, πνπ ηνπνζεηείηαη κεηαμύ ησλ ηξνρώλ θαη ηνπ θέξνληνο κέξνπο ηνπ απηνθηλήηνπ.
 4. 4. 3 Πλαίσιο. Αξρηθά, ην πιαίζην ήηαλ έλα ζύλνιν δνθώλ από ράιπβα πνπ είραλ παηεζεί ζηελ πξέζα(πξεζαξηζκέλνη ράιπβεο) ή ραιύβδηλσλ ζσιήλσλ, θαηάιιεινπ ζρήκαηνο, πνπ ζρεκάηηδαλ κηα άθακπηε θαηαζθεπή γηα ηε ζηήξημε ησλ δηαθόξσλ νξγάλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη ην νπνίν πθίζηαηαη ηηο θαηαπνλήζεηο πνπ δερόηαλ ην όρεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ. Σν πιαίζην ήηαλ εθνδηαζκέλν κε όια ηα απαξαίηεηα θαηαζθεπαζηηθά πξνζαξηήκαηα (πέικαηα, δεπηεξεύνπζεο δνθνύο), αλαγθαία γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ ακαμώκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο. Κινητήπαρ. Ο θηλεηήξαο, πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε όινλ ηνλ θόζκν γηα ηελ πξόσζε ησλ απηνθηλήησλ, είλαη ν εκβνινθόξνο βελδηλνθηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο, ν πεηξειαηνθίλεηνο, ν πεξηζηξνθηθόο θαη ν θηλεηήξαο αεξίνπ. Χζηόζν, ε πην πξόζθαηε εμέιημε, πνπ θαζηεξώζεθε ζηα πεξηζζόηεξα κνληέια απηνθηλήησλ θαηά ηε δεθαεηία 1980-90, ήηαλ ν θαηαιπηηθόο θηλεηήξαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ακόιπβδε βελδίλε ιηγόηεξσλ νθηαλίσλ, θαη ζεσξείηαη πην θηιηθόο γηα ηελ αηκόζθαηξα, ηδίσο ησλ κεγαινππόιεσλ. Ηλεκτπικό σύστημα. Ο ζπλεζηζκέλνο βελδηλνθηλεηήξαο έρεη αλάγθε ζπηλζεξνδόηεζεο ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ ζπκπίεζεο γηα ηελ αλάθιεμε ηεο βελδίλεο. Δπνκέλσο νη αλαθιεθηήξεο έρνπλ αλάγθε από ξεύκα πςειήο ηάζεο. Φύξη. Ο θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα θξπώλεη θαηάιιεια, ώζηε ε ζεξκνθξαζία ησλ νξγάλσλ ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη νξηζκέλεο ηηκέο, πέξα από ηηο νπνίεο είλαη επηθίλδπλε ε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη θηλεηήξεο ησλ πεξηζζόηεξσλ νρεκάησλ είλαη πδξόςπθηνη. Σα όπγανα τος σςστήματορ, αξρίδνληαο από ηνλ θηλεηήξα, είλαη ν ζπκπιέθηεο, ην θηβώηην ηαρπηήησλ, ν ζηαπξνεηδήο ζύλδεζκνο Καξληάλ, ν άμνλαο κεηάδνζεο, ην θσληθό δεύγνο oδνλησηώλ ηξνρώλ (πελίν θαη ζηεθάλε), ην δηαθνξηθό θαη ηα εκηαμόληα. Απηά πνπ πξναλαθέξακε πεξηγξάθνπλ ην απηνθίλεην από ηα εμσηεξηθά κέξε κέρξη θαη ηα εζσηεξηθά κέξε. Όια απηά ηα κέξε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θίλεζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ρσξίο λα ππάξρεη εμαίξεζε γηα θαπνην απηνθίλεην. Τπάξρνπλ θαη όξγαλα (ηα ιεγόκελα νξγαλάθηα) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζύγρξνλα θαη αγσληζηηθά απηνθίλεηα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θηλεηήξα έηζη ώζηε ην απηνθίλεην λα ηξέρεη πην πνιύ θαη λα απμάλεηαη ε ηππνδύλακή ηνπ. ΚΙΝΗΣΗΡΑ΢ – ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟ΢Η΢ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ
 5. 5. 4 Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ Σα πξώηα απηνθίλεηα θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ 100 θαη πιένλ ρξόληα. ΢ηελ αξρή, θηλνύληαλ πνιύ αξγά, ζε δξόκνπο πνπ πξννξίδνληαλ γηα άκαμεο .Κάπνηνη αληηπαζνύζαλ απηέο ηηο άκαμεο ρσξίο άινγα', όπσο ηηο έιεγαλ, επεηδή έπαηξλαλ δύζθνια κπξνο, έβγαδαλ καύξν θαπλό, έθαλαλ ζόξπβν θαη ζπρλά ραινύζαλ. Όκσο, θαζώο ηα απηνθίλεηα γίλνληαλ πνην θζελά, αμηόπηζηα θαη γξήγνξα, ε δεκνηηθόηεηά ηνπο απμάλνληαλ ζπλερώο. Σα πξώηα ρξόληα ησλ απηνθηλήησλ, ηα ακάμηα κνηξάδνληαλ ηνπο δξόκνπο κε ηηο ηππήιαηεο άκαμεο. Οη νδηθέο πηλαθίδεο ήηαλ ειάρηζηεο θαη νη πεδνί δηέζρηδαλ ην δξόκν όπνηε ήζειαλ. Οη νδεγνί δελ πεξλνύζαλ από εμεηάζεηο, ελώ ζηνπο δξόκνπο ησλ πόιεσλ ζπρλά επηθξαηνύζε ράνο.. Σελ αξρή έθαλε ζηελ Γαιιία, ην 1769, ν Nicolas Jνseph Cougnot, δεκηνπξγώληαο ην πξώην αηκνθίλεην όρεκα, έλα αηκνθηλνύκελν όρεκα κε έλα ηεξάζηην θαδάλη κπξνζηά πνπ ζύκηδε ηεξάζηηα ρύηξα, ην fardier. Υξεζηκνπνηήζεθε από ην γαιιηθό ζηξαηό γηα λα κεηαθέξεη ην ππξνβνιηθό κε κηα επηβιεηηθή ηαρύηεηα 2 1/2 mph (3.22 km/h) ζε κόλν ηξεηο ξόδεο. Σν όρεκα έπξεπε λα ζηακαηήζεη θάζε δέθα έσο δεθαπέληε ιεπηά γηα λα εληζρύεη ηε δύλακε αηκνύ. Η κεραλή θαη ν ιέβεηαο αηκνύ ήηαλ ρσξηζηνί από ην ππόινηπν ηνπ νρήκαηνο. Μεηά από ηνλ Cugnot δηάθνξνη άιινη εθεπξέηεο ζρεδίαζαλ ηα αηκό-ηξνθνδνηεκέλα νδηθά νρήκαηα. Σν όρεκα Cugnot βειηηώζεθε από ηνλ Γάιιν Onesiphore Pecqueur, ν νπνίνο εθεύξε επίζεο ην πξώην δηαθνξηθό εξγαιείν. Σν 1789 ην πξώην Ακεξηθάληθν δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα έλα αηκό-ηξνθνδνηεκέλν όρεκα εδάθνπο ρνξεγήζεθε ζηνλ Oliver Evans. Σα αηκό-νδεγεκέλα νδηθά ηξαθηέξ ( Charles Deitz) ηξάβεμαλ ηηο κεηαθνξέο επηβαηώλ γύξσ από ην Παξίζη θαη ην Μπνξληώ κέρξη 1850. ΢ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηα πνιπάξηζκα απηνθίλεηα αηκνύ θηηάρλνληαη από 1860 έσο 1880. Οη εθεπξέηεο πεξηιάκβαλαλ ηνπο: Harrison Dyer, Joseph Dixon, Rufus, θαη William T. James. SR Amedee Bollee. ρηηζκέλα πξνεγκέλα απηνθίλεηα αηκνύ από 1873 έσο 1883.
 6. 6. 5 Σν 1859, ν Βέιγνο Δηηέλ Λελνπάξ, ηειεηνπνίεζε κηα λέα ειαθξνύ ηύπνπ κεραλή κε θύιηλδξν πγξαέξην, ιεηηνπξγνύζε κε εζσηεξηθή θαύζε αληί ηεο θαύζεο θάξβνπλνπ γηα παξαγσγή αηκνύ θαη έλα ρξόλν αξγόηεξα πξαγκαηνπνίεζε ην 1ν ηαμίδη κε απηνθίλεην θαιύπηνληαο δηαδξνκή 19,3 ρικ. κε κέζε ηαρύηεηα 6,4 ρικ/ώξα θαη ηζρύ κόιηο 0,5 ίππνπο. Ο «Lα Mancelle» ελζσκάησζε ην 1878, ζε κηα front-mounted κεραλή, ηελ θίλεζε αμόλσλ ζην δηαθνξηθό, ηελ θίλεζε αιπζίδσλ ζηηο νπίζζηεο ξόδεο, ην ηηκόλη ζε έλαλ θάζεην άμνλα θαη ηε ζέζε ηνπ νδεγνύ πίζσ από ηε κεραλή. Ο ιέβεηαο θέξζεθε πίζσ από ην ρώξν ησλ επηβαηώλ. Σν 1885, ν Γεξκαλόο Καξι Μπελδ θαηαζθεύαζε έλα ηξίηξνρν ακάμη κε βελδηλνθηλεηήξα. Δίλαη ην πξώην απηνθίλεην πνπ πνπιήζεθε ζην θνηλό ,αιιά δελ γλώξηζε ηελ επηηπρία. Καηαζθεύαζε βειηησκέλεο εθδόζεηο ην 1886 θαη ην 1887. Άξρηζε ηελ παξαγσγή ην 1888, ηελ πξώηε παξαγσγή απηνθηλήηνπ ζηελ ηζηνξία, ζηεξηδόκελνο ζηελ εηαηξεία "Benz & Sie". Καηαζθεπάζηεθαλ πεξίπνπ 25 νρήκαηα κέρξη ην 1893, νπόηε θαη παξνπζίαζε ην πξώην ηεηξάηξνρν απηνθίλεην, ην νπνίν θηλνύληαλ από έλαλ ηεηξάρξνλν θηλεηήξα.
 7. 7. 6 Σν ίδην δηάζηεκα ν Δκίι Ρνδέ (Emile Roger) ζηε Γαιιία θαηαζθεύαδε θηλεηήξεο ηνπ Μπεληο αξρίδνληαο θαη ηελ θαηαζθεπή νιόθιεξσλ απηνθηλήησλ. Καζώο ε Γαιιία ηεο επνρήο ήηαλ πην πξννδεπηηθή, δέρηεθε πην εύθνια ηε λέα απηή δεκηνπξγία, πεξηζζόηεξα νρήκαηα θαηαζθεπάζζεθαλ θαη πνπιήζεθαλ ζηελ Γαιιία παξά ζηελ Γεξκαλία. Έλαο αθόκε ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο απηνθίλεζεο ζεκεηώλεηαη ην 1892. Δίλαη ην έηνο πνπ ν Ρνύληνιθ Νηίδει θαηαζθεπάδεη ηνλ πξώην θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο κε θαύζηκν ην πεηξέιαην. Αξρηθά ν θηλεηήξαο ηνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα απηνθίλεηα, αιιά ην 1898 θηλεηήξεο ληίδει ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε εξγνζηάζηα. Με ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ, ν θηλεηήξαο ληίδει άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θνξηεγά απηνθίλεηα θαη, αξγόηεξα, ζε ιεσθνξεία. Σν 1891 ηα πξώηα απηνθίλεηα ηεο Ακεξηθήο θαηαζθεπάζζεθαλ από ηνλ Σδνλ Λάκπεξη . Ήηαλ ηξίηξνρα κε νξνθή από άκαμα , ελώ ην 1895 ν ίδηνο παξνπζίαζε θαη ηεηξάηξνρε έθδνζε. Οη κεραλέο αηκνύ δελ ήηαλ νη κόλεο κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πξόσξα απηνθίλεηα. Σα νρήκαηα κε ηηο ειεθηξηθέο κεραλέο εθεπξέζεθαλ επίζεο. Μεηαμύ 1832 θαη 1839 ν Robert Άληεξζνλ ηεο ΢θσηίαο εθεύξε ηελ πξώηε ειεθηξηθή κεηαθνξά. Σα ειεθηξηθά απηνθίλεηα ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο πνπ ηξνθνδόηεζαλ κηα κηθξή ειεθηξηθή κεραλή. Σα νρήκαηα ήηαλ βαξηά, αξγά, αθξηβά, θαη έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ γηα λα επαλαθνξηίζνπλ ζπρλά. Σα πξαθηηθά θαη επηηπρέζηεξα ειεθηξηθά νδηθά νρήκαηα εθεπξέζεθαλ θαη από ηνλ ακεξηθαληθό Thomas Davenport θαη Scotsmen Robert Davidson πεξίπνπ ην 1842.
 8. 8. 7 Καη ν αηκόο θαη ηα ειεθηξηθά νδηθά νρήκαηα εγθαηαιείθζεθαλ ππέξ ησλ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ. Η ειεθηξηθή ελέξγεηα βξήθε ηε κεγαιύηεξε επηηπρία ζηηο ηξνρηνδξνκηθέο γξακκέο θαη ηα ηξακ, όπνπ έλαο ζηαζεξόο αλεθνδηαζκόο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ δπλαηόο. Πνιιέο θαηλνηνκίεο αθνινπζνύκελεο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα απμήζεθαλ πνιύ πξνο ην ηέινο ησλ 1890 θαη ησλ πξόσξσλ δεθαεηηώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Ο Phaeton είρε κηα ζεηξά 18 κηιίσλ, κηα θνξπθαία ηαρύηεηα 14 mph (22.53 km h) θαη θόζηηζε $2.000. ΢ηα ηέιε ηνπ 1916, κε ηα μύια εθεύξαλ έλα πβξηδηθό απηνθίλεην πνπ είρε θαη κηα εζσηεξηθή κεραλή θαη κηα ειεθηξηθή κεραλή. Από ηε ζηξνθή ηνπ αηώλα, ε Ακεξηθή ήηαλ αθκάδνπζα ζηα απηνθίλεηα, ηώξα πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζηνλ αηκό, ειεθηξηθό, ή νη εθδόζεηο βελδίλεο, γίλνληαλ δεκνθηιέζηεξεο . Σν 1899, έλαο Βέιγνο έθηηαμε ην ειεθηξηθό αγσληζηηθό απηνθίλεην απνθαινύκελν «Lα Jamais Contente». Σα έηε 1899 θαη 1900 ήηαλ ην πςειό ζεκείν ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζηελ Ακεξηθή. Σα ειεθηξηθά νρήκαηα είραλ πνιιά πιενλεθηήκαηα πέξα από ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζηηο αξρέο ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Γελ ζπλέδεζαλ ηε δόλεζε, ηε κπξσδηά, θαη ην ζόξπβν κε ηα απηνθίλεηα βελδίλεο. ΢ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ηα κηζά από όια ηα απηνθίλεηα ζηνλ θόζκν ήηαλ Μνληέια ηεο Φνξλη.
 9. 9. 8 Σν 1946 -1977 κεηά ην Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν ε εμέιημε ησλ απηνθηλήησλ ήηαλ ξαγδαία. Σα πεξηζζόηεξα απηνθίλεηα ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύλ σο θαύζηκν βελδίλε ή πεηξέιαην ληίδει, ηα νπνία πξνθαινύλ κόιπλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη θαηεγνξνύληαη όηη ζπκβάιινπλ θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζώο ζηα θαπζαέξηα πεξηέρνληαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ αδώηνπ, ηνπ ζείνπ θαη ζηεξεά κηθξνζσκαηίδηα. Γίλνληαη, επίζεο, ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ κε ειεθηξνθίλεζε, ελώ ήδε θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην ηα ιεγόκελα "πβξηδηθά απηνθίλεηα", ηα νπνία δηαζέηνπλ θαη ηα δύν είδε θίλεζεο, δειαδή ηόζν κε πγξά θαύζηκα όζν θαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα.
 10. 10. 9 ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΢ηελ θαξδηά ηνπ απηνθηλήηνπ βξίζθεηαη ε κεραλή νπνία παξάγεη ηελ δύλακε πνπ ην θηλεί. Οη αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζύγρξνλεο βελδηλνκεραλήο είλαη νη ίδηεο εδώ θαη έλαλ αηώλα . Αθόκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κε εζσηεξηθή θαύζε θαη θαίεη θαύζηκα ,ζπλήζσο έλα κίγκα βελδίλεο θαη αέξα. Κάζε θύιηλδξνο πεξλά κέζα από ηνλ ηεηξάρξνλν θύθιν – κηα δηαδνρή ελεξγεηώλ ε νπνία επαλαιακβάλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία δύλακεο. Η δηαθνξά είλαη όηη ε ζεκεξηλή κεραλή είλαη πεξηζζόηεξν αμηόπηζηε. Καηαλαιώλεη ιηγόηεξα θαύζηκα θαη είλαη πην αζόξπβε. Μέζα ζηε κεραλή εθαηνληάδεο εμαξηήκαηα εξγάδνληαη γηα λα κεηαηξέςνπλ ηε βελδίλε ζε θίλεζε. ΢ην θέληξν ηεο κεραλήο δπλαηέο εθξήμεηο ηνπ θαύζηκνπ πιηθνύ θηλνύλ ηα πηζηόληα πάλσ-θάησ. Απηά θηλνύλ ην ζηξνθαινθόξν άμνλα, ν νπνίνο ζηξέθεη ην ζπκπιέθηε, ην θηβώηην ηαρπηήησλ θαη ηνπο ηξνρνύο. ΢ηελ θνξπθή νη βαιβίδεο θιείλνπλ θαη αλνίγνπλ θαη παξέρνπλ θαύζηκα ζηα πηζηόληα. Όια απηά ηα ηκήκαηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην πεξίβιεκα ηεο κεραλήο ην νπνίν δηαηξππηέηαη ζαλ θπςέιε από αγσγνύο λεξνύ θαη ιαδηνύ. ΔΠΙΠΣΧ΢ΔΙ΢ ΢ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Σα βηνκεραληθά θξάηε έθαλαλ έλα ιάζνο όηαλ ζηξάθεθαλ πξνο ην ΙΥ απηνθίλεην σο όξγαλν βειηίσζεο ηεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο. Σν απηνθίλεην πξνθάιεζε ζεκαληηθέο θαη απξόβιεπηεο επηπηώζεηο ζηε δσή ηεο πόιεο θαη έρεη γίλεη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πεξηβαιινληηθώλ, θνηλσληθώλ θαη αηζζεηηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Η απηνθίλεζε ζηελ πόιε: ΢θνηώλεη ρηιηάδεο αλζξώπνπο θάζε ρξόλν Απνηειεί απεηιή γηα ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ Μεηώλεη ηελ νκνξθηά ηεο πόιεο Δλνριεί ηνπο αλζξώπνπο κε ην ζόξπβν πνπ πξνθαιεί Πξνθαιεί αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ΢παηαιάεη ελέξγεηα θαη θπζηθνύο πόξνπο Απηά είλαη κεξηθά από ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην πεξηβάιινλ.
 11. 11. 10 Δλα αθόκε ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ καο παξνπζηάδεηαη είλαη λα απνκαθξύλνπκε ηα απηνθίλεηα θαη ηα θνξηεγά από ηηο πόιεηο ελώ ηαπηόρξνλα λα κπνξεί λα βειηησζεί ε θηλεηηθόηεηα θαη λα κεηώζνπκε ην θόζηνο ηεο . Η απηνθίλεζε ζηελ πόιε κπνξεί λα απνκαθξπλζεί κόλν αλ είλαη δηαζέζηκε θάπνηα θαιή ελαιιαθηηθή ιύζε. Ση ζα ζπλέβαηλε αλ ζρεδηάδακε κηα πόιε πνπ ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγεί ρσξίο θαλέλα απηνθίλεην;Θα είρακε κηα θαιύηεξε δσή. Θα ήζειε θαλείο λα δεη ζε κηα ηέηνηα πόιε; Μεξηθνί ζα έιεγαλ λαη επεηδή ιαηξεύνπλ ηνλ θαζαξό αέξα θαη άιινη όρη επεηδή λαη κελ ιαηξεύνπλ ηνλ θαζαξό αέξα αιιά δελ ζα κπνξνύζαλ λα θαληαζηνύλ κηα πόιε ρσξίο απηνθίλεηα. Δίλαη δπλαηόλ λα απαιιαγνύκε από ηα απηνθίλεηα δηαηεξώληαο παξάιιεια ηε γξήγνξε θαη άλεηε θηλεηηθόηεηα πνπ πξνζέθεξε θάπνηε;Απηό είλαη έλα εξώηεκα πνπ ε ηερλνινγία καο ζα ιύζεη ζε αξθεηά ρξόληα. Η δεκόζηα ζπγθνηλσλία πξέπεη λα γίλεη πην επράξηζηε εκπεηξία θαη λα απνθηήζεη ηε κέζε ηαρύηεηα ελόο ΙΥ απηνθηλήηνπ πνπ θηλείηαη ζε επλντθέο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηώληαο αλεπηπγκέλε ηερλνινγία. ΥΡΗ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΢ΣΗΝ ΚΟΙΝΧΝΙΑ Δίλαη θαλεξό όηη ην απηνθίλεην σο κέζν κεηαθνξάο αλζξώπσλ ή αληηθεηκέλσλ ππήξμε ζεκειηώδεο παξάγνληαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ζπλέβαιε πνιύ ζηελ πξόνδν πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Αξθεί λα ζθεθζνύκε, πώο ζα ήηαλ ν θόζκνο απάλσ ζηε γε εάλ δελ δηέζεηε ηα ζύγρξνλα κέζα κεηαθνξώλ. Η κεηαθίλεζε πξνο θαη από ηνλ ηόπν εξγαζίαο, ε κεηαθίλεζε από πόιε ζε πόιε, ε πεξηνδεία ζηε θύζε θαη ζε αμηνζέαηα κέξε, ε απόδξαζε από ηα πνιπζύρλαζηα αζηηθά θέληξα θαη ε αλαδήηεζε αλαςπρήο ζε ήξεκνπο θαη θαιαίζζεηνπο ηόπνπο, ε γξήγνξε επέκβαζε ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία ζε πεξίπησζε αηπρώλ ζπκβάλησλ θαη ε κεηαθνξά ηξαπκαηηώλ, ε επέθηαζε δσηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ καθξηά από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θαζώο θαη πνιιά άιια, δελ ζα ήηαλ εθηθηά. Γίθαηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα από ηα κεγαιύηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπνπ ε εθεύξεζε, ε εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΧΝ Σα εξγαιεία θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ηα παξαθάησ: Κνπίδη, ςαιίδη, θύιιν θειινύ, θόιια ζηιηθόλεο, ράξαθαο 30 cm, ηέκπεξεο καύξε θαη θόθθηλε, κνιύβη, θαιακάθηα γηα ζνπβιάθηα ρ2, θαπάθηα γηα θαηαζθεπή ξνδώλ, βάζε γηα θνπή καθεηόραξηνπ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΚΟ΢ΣΟΤ΢ ΣΗ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ΢ α/α Τιηθά θαη εξγαιεία Κόζηνο 1 ΚΟΠΙΓΙ 0 € 2 ΦΑΛΙΓΙ 0 € 3 ΚΟΛΛΑ ΢ΙΛΙΚΟΝΗ΢ 0 € 4 ΜΑΚΔΣΟΥΑΡΣΟ 3,70 €
 12. 12. 11 5 ΦΤΛΛΟ ΦΔΛΛΟΤ 4,50 € 6 ΣΔΜΠΔΡΔ΢ ΜΑΤΡΗ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,70 € 7 ΜΟΛΤΒΙ 0,95 € 8 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΢ΟΤΒΛΑΚΙΑ Υ2 0,10 € 9 ΥΑΡΑΚΑ΢ 30 CM 1,10 € 10 ΚΑΠΑΚΙΑ 0 € 11 ΒΑ΢Η ΚΟΠΗ΢ 0 € ΢ΤΝΟΛΟ 11,05 €

×