Τρένο

366 views

Published on

εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Τρένο

 1. 1. 1 ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΢ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ΢ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΔ΢ ΣΟ ΣΡΔΝΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Σ΢ΗΡΟΓΛΟΤ ΕΑΥΑΡΗΑ΢ ΣΑΞΖ: Α3 ΢ΥΟΛΔΗΟ: 1Ο ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΝΔΟΤ ΦΤΥΗΚΟΤ ΢ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ΢: 2012-2013
 2. 2. 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ 2.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3.Η΢ΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 4.ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ 5.ΔΠΗΠΣΧ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 6.ΥΡΖ΢ΗΜΟΣΖΣΑ
 3. 3. 3 ΔΗ΢ΑΓΩΓΖ Σν ηπένο (ζηδεξόδξνκνο ή ακαμνζηνηρία) απνηειεί ζήκεξα θπξίαξρν κέζν θαηεγνξίαο κεηαθνξώλ, ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ. Απνηειείηαη από εηδηθά νρήκαηα πνπ θηλνύληαη πάλσ ζε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο (ξάγεο ή ζηδεξνηξνρηέο) θαη κεηαθέξνπλ θνξηία ή επηβάηεο από έλα γεσγξαθηθό ζεκείν ζε άιιν. Χζηόζν, ε ηδέα θίλεζεο ελόο νρήκαηνο πάλσ ζε νδνύο ή ξάγεο (ιίζηλεο, μύιηλεο ή ζηδεξέληεο) είλαη πνιύ παιηά. ΢ηελ εξγαζία απηή ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, με έμθαζη ηην αημάμαξα, ηεο νπνίαο έλα κνληέιν ζα θαηαζθεπάζνπκε κε πιηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
 4. 4. 4 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Σξέλν είλαη κηα ζεηξά ζηδεξνδξνκηθώλ νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη πάλσ ζε «ζηδεξέληνπο δξόκνπο» νη νπνίνη δηακνξθώλνπλ κηα «ζηαζεξή ηξνρηά» θαη ρξεζηκεύεη θπξίσο ζηε κεηαθνξά επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ. Ζ θηλεηήξηα δύλακε παξέρεηαη από κηα ή πεξηζζόηεξεο κεραλέο. Αλ θαη αξρηθά ε θίλεζε ηνπ ηξέλνπ γηλόηαλ ράξε ζηε δύλακε ηνπ αηκνύ, νη πην ζύγρξνλεο κνξθέο κεραλώλ είλαη νη ειεθηξηθέο θαη νη ληηδεινκεραλέο. Βαζηθά ζηνηρεία κηαο αηκνκεραλήο είλαη: Ο θάλαμορ καύζηρ Ο ζάιακνο θαύζεο είλαη ν ρώξνο όπνπ θαίγεηαη ην θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε αηκάκαμα γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ θαη ηελ παξαγσγή αηκνύ. Σν θαύζηκν απηό κπνξεί λα είλαη θάπνηαο κνξθήο άλζξαθαο, μύια ή πεηξέιαην.
 5. 5. 5 Ο λέβηηαρ Ο ιέβεηαο είλαη ην ηκήκα ηεο κεραλήο ζην νπνίν παξάγεηαη ν αηκόο. Πξέπεη λα είλαη γεκάηνο λεξό ζρεδόλ κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ. Όηαλ ην λεξό βξάζεη, ν αηκόο πνπ παξάγεηαη ζπζζσξεύεηαη ζην ρώξν αλάκεζα ζην άλσ ηκήκα ηνπ ιέβεηα θαη ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ. Ζ βαλβίδα αζθαλείαρ Απηή, αλνίγεη απηόκαηα όηαλ ε πίεζε ηνπ αηκνύ ηείλεη λα ππεξβεί ηε κέγηζηε ηηκή ηεο, εθηνλώλνληαο έηζη ηνλ αηκό ζηελ αηκόζθαηξα θαη εκπνδίδνληαο ηελ έθξεμε ηνπ ιέβεηα. Σο κενηπικό ημήμα ηος λέβηηα Γηαζρίδεηαη από κηα ζεηξά ζσιήλσλ, θαηαζθεπαζκέλσλ από κπξνύληδν, ραιθό ή ράιπβα. Μέζσ απηώλ ησλ ζσιήλσλ ηα ζεξκά θαπζαέξηα από ην ζάιακν θαύζεο δηνρεηεύνληαη ζηελ θαπλνδόρν, ε νπνία βξίζθεηαη ζην αληηδηακεηξηθό ηκήκα ηνπ ιέβεηα ζε ζρέζε κε ην ζάιακν θαύζεο. Από ηελ θαπλνδόρν ν παξαγόκελνο θαπλόο δηνρεηεύεηαη ζηελ αηκόζθαηξα.
 6. 6. 6 Η΢ΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Ζ Ηζηνξία κάο ιέεη όηη ηα πξώηα «κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο» καξηπξνύληαη πεξί ην 3000 π.Υ. ζηελ επνρή ηώλ ΢νπκεξίσλ θαη ησλ δηαδόρσλ ηνπο ησλ Βαβπισλίσλ, νη νπνίνη επελδύνληαο κε ιίζνπο ην εζσηεξηθό κέξνο ησλ απιάθσλ πνπ δεκηνπξγνύζαλ ηα ηξνρήιαηα νρήκαηα ηεο επνρήο πάλσ ζηνπο ηόηε δξόκνπο κε ηε κεγαιύηεξε θπθινθνξηαθή ζπρλόηεηα, δεκηνύξγεζαλ ηνπο πξνδξόκνπο ησλ ζεκεξηλώλ ζηδεξνηξνρηώλ, ηηο «λιθοηποσιέρ». Έηζη, απηέο νη ιηζνηξνρηέο δηεκόξθσζαλ ηα πξώηα ζπζηήκαηα κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, ηνύο «λιθοδπόμοςρ». Όζν αθνξά ζηελ Διιάδα, έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ιηζνδξόκνπ είλαη απηό πνπ θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 6ν π.ρ. αηώλα ηελ επνρή ηνπ Πεξίαλδξνπ θαη νλνκάζηεθε Γίολκορ θαη ην νπνίν έλσλε ηνλ ΢αξσληθό κε ηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν. Απηό ην «ιηζνδξνκηθό» ζύζηεκα έθηαζε ζην απόγεηό ηνπ θαηά ηελ επνρή ηνύ Πεξηθιένπο, όπνπ κάιηζηα εθαξκόζηεθε ε πξώηε ηζηνξηθώο θαηαγεγξακκέλε αιιαγή ηξνρηάο, ε «εκηποπή». Πνιύ αξγόηεξα, ζηελ Μεζαησληθή Δπξώπε, ζπλαληάκε ηηο «ξςλοηποσιέρ», νη νπνίεο εδξάδνληαη πάλσ ζε πέηξηλνπο όγθνπο θη απηνί, κε ηε ζεηξά ηνπο, πάλσ ζε ζξύκκαηα πέηξαο ή θαη άκκν
 7. 7. 7 γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ κηθξναλσκαιηώλ ηνύ εδάθνπο. Απηέο νη μπινηξνρηέο βξίζθνπλ πεδίν εθαξκνγήο ζε δηάθνξα νξπρεία, όπνπ ε ρξήζε ηνύ «μπινδξόκνπ» δηακνξθώλεη έλα επέιηθην θαη απνδνηηθό ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ εμνξπγκάησλ ηνπο. Καηά ηελ ίδηα επνρή ηνύ 1803, ν πξσηνπόξνο Βξεηαλόο εθεπξέηεο Richard Trevithick κεηέηξεςε ηελ αηκνκεραλή ζε αηκάκαμα. Ζ αηκάκαμα απνηέιεζε ηνλ θαηαιύηε ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, γηαηί ζπλέδεζε ππεξηνπηθά ηηο πξώηεο ύιεο κε ηα κέζα παξαγσγήο θαη θαηόπηλ πξνώζεζε ηα παξαγόκελα πξντόληα πξνο ηα δηάθνξα θαηαλαισηηθά ζεκεία. Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγήζεθαλ λένπ είδνπο θηλεηήξηεο κεραλέο πνπ κπόξεζαλ λα θάλνπλ ην ίδην κε αθόκε πην απνηειεζκαηηθό θαη γξήγνξν ηξόπν. Ηζηνξηθά, νη αηκνκεραλέο ήηαλ ε θπξίαξρε κνξθή θηλεηήξηαο δύλακεο από ηελ εκθάληζε ηνπ ζηδεξνδξόκνπ σο θαη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα, ζήκεξα όκσο ηα ηξέλα θηλνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο θηλεηήξα ληίδει ή ειεθηξηθό θηλεηήξα.
 8. 8. 8 ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ Ζ θαηάηαμε ησλ ηξέλσλ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: Ανάλογα με είδορ μησανήρ πος ηα κινεί. Έηζη κπνξνύκε λα ηα νξίζνπκε σο 1. Αηκνθίλεηα 2. Νηηδεινθίλεηα 3. Ζιεθηξνθίλεηα Ανάλογα με ηο είδορ ηηρ πάγαρ πος ακολοςθούν 1. Μνλήο ηξνρηάο (monorail) 2. Γηπιήο ηξνρηάο 3. Μαγλεηηθνύ πεδίνπ (καγλεηηθά ηξέλα) 4. Δλαέξηαο ηξνρηάο (ηειεθεξίθ) 5. Οδνλησηήο ηξνρηάο (νδνλησηόο) Ανάλογα με ηη σπήζη ηοςρ 1. Δκπνξηθά 2. Δπηβαηεγά 3. Σξέλα αζηηθνύ ηζηνύ (ηξακ, κεηξό)
 9. 9. 9 ΑΣΜΟΚΗΝΖΣΑ ΣΡΔΝΑ ΢’ απηά θηλεηήξηα κεραλή είλαη ε αηκνκεραλή. ΢ηελ αηκνκεραλή ε ζεξκηθή ελέξγεηα ηεο θαύζεο κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή. Καύζε γίλεηαη ζηνλ αηκνιέβεηα ή θαδάλη. Ο αηκνιέβεηαο είλαη κηα δεμακελή γεκάηε λεξό. Μέζα από ηε δεμακελή πεξλνύλ θινγνζσιήλεο ζεξκαίλνληαο ην λεξό θαη κεηαηξέπνληάο ηνλ ζε αηκό. Ο αηκόο ζπγθεληξώλεηαη ζηνλ ζεξκνζάιακν. Μηα βαιβίδα επηηξέπεη ζηνλ αηκό λα βγεη ζηνπο θπιίλδξνπο πνπ βξίζθνληαη ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο κεραλήο. Ζ δύλακε ηνπ αηκνύ ζπξώρλεη ηα έκβνια κπξνο-πίζσ. Σα έκβνια ζπλδένληαη κε ξάβδνπο εκβόινπ θαη ηηο ξάβδνπο ζύλδεζεο πνπ θηλνύλ ηνπο ηξνρνύο ηνπ ηξέλνπ. Γεληθά, ε αηκνκεραλέο έρνπλ πνιύ ρακειό ιόγν απόδνζεο, αξγνύλ πνιύ λα έιζνπλ ζε ζέζε θίλεζεο, επεηδή ρξεηάδεηαη πνιύο ρξόλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αηκνύ θαη γη’ απηό ην ιόγν δελ ρξεζηκνπνηνύληαη πηα ζηελ θίλεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηξέλσλ.
 10. 10. 10 Βαζηθά ζηνηρεία κηαο αηκνκεραλήο είλαη: Ο θάλαμορ καύζηρ Ο ζάιακνο θαύζεο είλαη ν ρώξνο όπνπ θαίγεηαη ην θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε αηκάκαμα γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ θαη ηελ παξαγσγή αηκνύ. Σν θαύζηκν απηό κπνξεί λα είλαη θάπνηαο κνξθήο άλζξαθαο, μύια ή πεηξέιαην. Ο λέβηηαρ Ο ιέβεηαο είλαη ην ηκήκα ηεο κεραλήο ζην νπνίν παξάγεηαη ν αηκόο. Πξέπεη λα είλαη γεκάηνο λεξό ζρεδόλ κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ. Όηαλ ην λεξό βξάζεη, ν αηκόο πνπ παξάγεηαη ζπζζσξεύεηαη ζην ρώξν αλάκεζα ζην άλσ ηκήκα ηνπ ιέβεηα θαη ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ.
 11. 11. 11 Ζ βαλβίδα αζθαλείαρ Απηή, αλνίγεη απηόκαηα όηαλ ε πίεζε ηνπ αηκνύ ηείλεη λα ππεξβεί ηε κέγηζηε ηηκή ηεο, εθηνλώλνληαο έηζη ηνλ αηκό ζηελ αηκόζθαηξα θαη εκπνδίδνληαο ηελ έθξεμε ηνπ ιέβεηα. Σο κενηπικό ημήμα ηος λέβηηα Γηαζρίδεηαη από κηα ζεηξά ζσιήλσλ, θαηαζθεπαζκέλσλ από κπξνύληδν, ραιθό ή ράιπβα. Μέζσ απηώλ ησλ ζσιήλσλ ηα ζεξκά θαπζαέξηα από ην ζάιακν θαύζεο δηνρεηεύνληαη ζηελ θαπλνδόρν, ε νπνία βξίζθεηαη ζην αληηδηακεηξηθό ηκήκα ηνπ ιέβεηα ζε ζρέζε κε ην ζάιακν θαύζεο. Από ηελ θαπλνδόρν ν παξαγόκελνο θαπλόο δηνρεηεύεηαη ζηελ αηκόζθαηξα.
 12. 12. 12 ΝΣΗΕΔΛΟΚΗΝΖΣΑ ΣΡΔΝΑ Ζ αξρή ηνύ δεπηέξνπ εκίζεσο ηνύ 20νπ αηώλνο ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο επνρήο ηεο ληηδεινθίλεζεο. Κη απηό νθείιεηαη ζε δύν παξάγνληεο: ΢ηελ αθζνλία θαη ζηηο πξνζηηέο ηηκέο ησλ πγξώλ θαπζίκσλ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραλίαο ζηελ παξαγσγή ληηδειακαμώλ, γεγνλόο πνπ επεξεάδεη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ην παγθόζκην ζηδεξνδξνκηθό επηρεηξεκαηηθό ελδηαθέξνλ. Κη απηό γηαηί ε ληηδειάκαμα δηακνξθώλεη κηα κεραλή γεληθώο ηζρπξόηεξε από ηελ ζπκβαηηθή αηκάκαμα θαη ε δξνκνιόγεζή ηεο δελ απαηηεί ζεκαληηθά λέα έξγα γξακκήο. Ο Ρνύληνιθ Νηίδει παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ηνλ θηλεηήξα ηνπ πξηλ 80 ρξόληα. Πξόθεηηαη γηα κηα Μεραλή Δζσηεξηθήο Καύζεο όπνπ όια ηα εζσηεξηθά κέξε είλαη όκνηα κε απηά ελόο βελδηλνθηλεηήξα δειαδή έρεη ζηξνθαινθόξνπο θαη ζαιάκνπο θαύζεο. Ο θύθινο ησλ ηεζζάξσλ ρξόλσλ είλαη ίδηνο θαη ζηνπο δύν θηλεηήξεο θαη νη δύν θαίλε έλα κίγκα αέξα-θαπζίκνπ.
 13. 13. 13 Ο θηλεηήξαο ληίδει όκσο έρεη έλαλ εληειώο δηθό ηνπ ηξόπν γηα λα «βάιεη θσηηά» ζην κίγκα ηνπ. Αληί λα έρεη έλα θαξκπηξαηέξ πνπ ηνπ παξέρεη κίγκα αέξα-βελδίλεο, ζηηο θάζεηο ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο ζπκπίεζεο ην θαύζηκν είλαη απώλ! Ο αέξαο ηξαβηέηαη κέζα ζηνλ θύιηλδξν θαη ζπκπηέδεηαη ηόζν πνιύ ώζηε απμάλεηαη ζεκαληηθά ε ζεξκνθξαζία ηνπ έηζη πνπ ε αλάθιεμε λα είλαη «απηόκαηε» κόιηο ην θαύζηκν ςεθαζηεί ζην ζάιακν θαύζεο. Σν κίγκα θαίγεηαη ηόηε κε ην γλσζηό ηξόπν κε θάζεηε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο πνπ θηλεί ην πηζηόλη πξνο ηα θάησ κεηαθέξνληαο ην έξγν ζηνλ ζηξνθαινθόξν. Σν κεγαιύηεξν πξνζόλ ηνπ θηλεηήξα ληίδει είλαη ε απνδνηηθόηεηά ηνπ.
 14. 14. 14 ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΑ ΣΡΔΝΑ Απηά ρξεζηκνπνηνύλ κηα κεραλή πνπ κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε θηλεηηθή. Σν πξώην ζηδεξνδξνκηθό όρεκα ην νπνίν θηλνύληαλ κε ειεθηξηζκό θαηαζθεπάζηεθε ην 1834, αιιά ηα παιηά απηά ειεθηξηθά νρήκαηα ηξνθνδνηνύληαλ από κπαηαξίεο νη νπνίεο ήηαλ βαξηέο θαη νη νπνίεο απαηηνύζαλ ζπρλή θόξηηζε. ΢ήκεξα νη ακαμνζηνηρίεο δελ έρνπλ ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο πάλσ ηνπο θαη ιακβάλνπλ ηζρύ από ελαέξηα θαιώδηα ή από κηα ηξίηε ειεθηξνθόξα ηξνρηά. Σα ηξέλα ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ όπσο ην κεηξό θαη ην ηξακ είλαη ηξέλα ειεθηξηθά, σζηόζν ε ειεθηξνθίλεζε εθαξκόδεηαη θαη ζηα ηξέλα εθηόο πόιεο.
 15. 15. 15 ΔΠΗΠΣΩ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΢ήκεξα ηε ζηηγκή πνπ νη άλζξσπνη απαηηνύλ κηα πην θαιή πνηόηεηα δσήο ηα ΗΥ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα ΜΜΜ κεηαμύ ηνπο θαη ην ηξέλν. Λόγσ ηεο καδηθνπνίεζεο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο απμάλεηαη ε ερνξύπαλζε, κεγαιώλεη ε ηξύπα ηνπ όδνληνο, κεηώλεηαη ην πξάζηλν, ξππαίλεηαη ε γε θαη νη ζάιαζζεο θαη ρεηξνηεξεύεη ε πγεία ησλ αλζξώπσλ. Ζ ξύπαλζε ηνπ αέξα θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο από απηνθίλεηα εθηηκάηαη όηη πξνθαιεί 30.000 ζαλάηνπο θάζε ρξόλν. Σν κέζν νηθνγελεηαθό απηνθίλεην πνπ θαιύπηεη 15.000 ρικ ην ρξόλν εθπέκπεη 3 ηόλνπο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα αλά έηνο, ελώ ρξεηάδνληαη 150 κεγάια δέληξα γηα λα απνξξνθήζνπλ 1 ηόλν εηεζίσο. Αληηζέησο αλ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο κεηαθηλνύληαλ 8 ρικ ηελ εβδνκάδα κε ηξέλν ν αέξαο ζα γιίησλε 6.7 εθαηνκκύξηα ηόλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σν ηξέλν κεηαθέξεη πεξηζζόηεξα άηνκα αιιά θαη βαξηά θνξηία ρσξίο λα ξππαίλεη, πην γξήγνξα, πην πγηεηλά, κε κηθξόηεξν θόζηνο, κε θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο θαη πην αζθαιέο.
 16. 16. 16 ΥΡΖ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΡΔΝΟΤ Σν βαζηθό πιενλέθηεκα ηνπ ηξέλνπ απνηειεί ην ρακειό θόζηνο κεηαθνξάο ζε ζρέζε κε ηα άιια κεηαθνξηθά κέζα. Άιια πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο είλαη νη απνηειεζκαηηθέο κεηαθνξέο κεγάινπ θνξηίνπ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σν ηξέλν είλαη θηιηθό σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε θαη ε ξύπαλζε κπνξνύλ λα κεησζνύλ ζεκαληηθά κε ηελ ρξήζε ησλ Μέζσλ ΢ηαζεξήο Σξνρηάο ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηαρύηεηα, αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα. Αθόκα νη πεξηζζόηεξνη Δπξσπαίνη ζεσξνύλ όηη ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε είλαη ην πξώην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα θαη όηη ην θπθινθνξηαθό είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ηνπο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο πόιεηο. Πάλσ από ην 50% ηεο έθιπζεο ξππνγόλσλ νμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πξνέξρεηαη από ηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Δλώ ζύκθσλα κε ην ΟΟ΢Α ην 16% ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξώπεο είλαη εθηεζεηκέλνη ζε επίπεδα ζνξύβνπ πάλσ από 65 dB, γηα ηνλ νπνίν ε νδηθή θπθινθνξία επζύλεηαη θαηά 14% ελώ ν ζηδεξόδξνκνο θαηά κόιηο ην 1%.
 17. 17. 17 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΟΤ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑΕΟΜΔΝΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Σν κνληέιν πνπ θαηαζθεύαζα δείρλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο κηαο αηκνκεραλήο πξώηκνπ ζηαδίνπ. Γείρλεη ην θάλαμο καύζηρ όπνπ θαίγεηαη ην θαύζηκν θαη ζεξκαίλεη ηνπο θλογοζωλήνερ. Μέζα ζηνπο ζσιήλεο ππάξρεη λεξό πνπ ζεξκαηλόκελν δεκηνπξγεί αηκό, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπγθεληξώλεηαη ζηνλ αημοθάλαμο. Από εθεί αλνίγεη κηα βαιβίδα πνπ αθήλεη ηνλ αηκό λα πεξάζεη από ηνλ ζάιακν ζηνλ αημοζωλήνα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο θπιίλδξνπο. Ο αηκόο απειεπζεξώλεηαη πξώηα ζην έλα άθξν ησλ θπιίλδξσλ θαη κεηά ζην άιιν. Ζ δύλακε ηνπ αηκνύ ζπξώρλεη ηα έμβολα
 18. 18. 18 ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο κέζσ κεραληζκώλ θηλνύλ ηηο ξόδεο. Ο αηκόο πνπ έρεη θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ, απειεπζεξώλεηαη κέζσ ηνπ ζωλήνα διαθςγήρ. ΢ην θύθισκα ηνπ αηκνύ παξεκβαίλεη πάληα κηα βαλβίδα αζθαλείαρ γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλόηεηα ππεξπηέζεσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ θηλεηήξα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ αηκνκεραλήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζε ζπίηη, όπσο θαιακάθηα μύιηλα, θαιακάθηα πιαζηηθά, ράξηηλα ξνιά, πιαζηηθά θαπάθηα κπνπθαιηώλ δηαθόξσλ κεγεζώλ, ραξηί νηθηαθήο ρξήζεο θαη θόιιεο. Σν θόζηνο ησλ πιηθώλ ζεσξείηαη αζήκαλην. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη έλα θνπίδη, έλα κηθξό ηξππάλη, έλαο ράξαθαο θαη κηα επηθάλεηα θνπήο.
 19. 19. 19 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1.Ζ ηζηνξία ησλ ζηδεξνδξόκσλ – Διεπζεξία Σξατνπ -ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 15/10/1995 2. http://el.wikipedia.org/ 3. Δξγαζηήξην ΜΔΚ & Σερλνινγίαο Απηνθηλήηνπ Αλώηαηεο ΢ρνιήο Παηδαγσγηθήο & Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο - http://iceal.wikidot.com/ 4. Σξέλα θαη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο (βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ) 5. Δθεπξέηεο θαη έμππλεο ηδέεο (βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ) 6. http://www.howstuffworks.com/

×