Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Αερόστατο

288 views

Published on

εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Αερόστατο

  1. 1. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ Αγγελική Σταθουλοπούλου 1ο Γυμμάσιο Ν.Ψυχικού Α'3
  2. 2. ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ Σα αεξόζηαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε επηηπρεκέλε ηερλνινγία πνπ αλέπηπμε ν άλζξσπνο γηα λα πεηάμεη, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Αεξνκεηαθνξώλ. ΢πζηήκαηα αεξνκεηαθνξώλ ρξεζηκνπνηνύληαη εδώ θαη πνιιά ρξόληα γηα κεηαθνξέο ηόζν επηβαηώλ όζν θαη θνξηίσλ. Αεξνκεηαθνξέο είλαη νη κεηαθνξέο αλζξώπσλ ή πξντόλησλ κέζν αέξνο νη νπνίεο δηαθξήλνληαη ζε έμη θαηεγνξίεο: -Δπηρεηξεκαηηθέο Πηήζεηο -Αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο , ελνηθηάζεηο (θ.α) -Αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο γηα εηδηθνύο ιόγνπο, όπνπ δελ κεηαθέξνληαη άλζξσπνη ή πξντόληα, αιιά έρνπλ πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ν έιεγρνο θαη ε θσηνγξάθηζε πεξηνρώλ από ηνλ αέξα, ην ςέθαζκα ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ν έιεγρνο ηεο θηλήζεσο ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο -Αηνκηθέο πηήζεηο -Αεξνπνξία σο άζιεκα Καη -Δθπαηδεπηηθή αεξνπνξία.
  3. 3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Η΢ΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Οη αεξνκεηαθνξέο μεθίλεζαλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αεξόζηαηνπ από ηνπο αδεξθνύο Μνλγθνιθηέ Ενδεθ θαη Εαθ νη νπνίνη αλαθάιπςαλ πώο ζα κπνξνύζαλ λα πεηάμνπλ κηα κέξα πνπ έθαηγαλ ζθνππίδηα. Πξόζεμαλ
  4. 4. όηη ηα ραξηηά, θαζώο θαίγνληαλ αλπςώλνληαλ. Μεηά από δύν ρξόληα πεηξακάησλ νη Μνλγθνιθηέ έθηηαμαλ έλα ηεξάζηην κπαιόλη από ύθαζκα κε ράξηηλε επέλδπζε. Γνθίκαζαλ λα ην απνγεηώζνπλ ζηηο 5 Ηνπλίνπ ηνπ 1783, ζηελ πιαηεία ηνπ Ακνλέ, θνληά ζηε Λπόλ. Ζ θσηηά πνπ άλαςαλ θάησ από ην κπαιόλη δεκηνύξγεζε κία ηόζν ηζρπξή αλπςσηηθή δύλακε, πνπ ρξεηάζηεθαλ νρηώ άλζξσπνη γηα λα ην ζπγθξαηήζνπλ ζην έδαθνο. Όηαλ ην άθεζαλ, ην κπαιόλη αλέβεθε ζηα 450 κέηξα θαη δηέλπζε κηα απόζηαζε 1800 κέηξσλ. Ζ πξώηε πηήζε πξαγκαηνπνηήζεθε κπξνζηά ζηνλ Γάιιν Βαζηιέα Λνπδνβίθν Η΢Σ’ κε επηβάηεο έλαλ θπζηθό ,ηνλ Εαλ Φξαλζνπά Πηιάηξ ληε Ρνδηέ (1754-1785),θαη έλαλ επγελή ηνλ Φξαλζνπά Λνξάλ, καξθήζην ηνπ Αξιάλη (1742-1809).Σν αεξόζηαην πέηαμε γηα νρηώ ιεπηά.Έπεηηα απηή ε επηηπρία ηνπο ηνπο έθαλε πην ηνικεξνύο θαη έηζη κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο είραλ θαηαζθεπάζεη θαη δεύηεξν αεξόζηαην πνπ κεηέθεξε ηε θσηηά θαη είρε πνιύ κεγαιύηεξν θαιάζη.Σν λέν αεξόζηαην , έρνληαο δύν επηβάηεο αλέβεθε ζηνπο νπξαλνύο ηνπ Παξηζηνύ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ θαη δηήλεζε κηα απόζηαζε πεξίπνπ 9 ρηιηνκέηξσλ.Μεηά ηελ εθεύξεζε ησλ αδειθώλ Μνλγθνιθηέ θάπνηνη ζθεύηηθαλ λα γεκίζνπλ ηα αεξόζηαηα κε αέξην πδξνγόλν.Σ' αεξόζηαηα απηά απνδείρηεθαλ ηειεηθά πην ρξήζηκα από απηά ηνπ ζεξκνύ αέξα.Όκσο ηα αεξόζηαηα ζεξκνύ αέξα μαλαέγξαςαλ ηζηνξία ην 1999.Με πιήξνκα δύν άηνκα ην Breitiling Orbiter 3 , πνπ ρξεζηκνπνηνύζε έλαλ ζπλδηαζκό ζεξκνύ αέξα θαη ήιην, έθαλε ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ.Ζ πηήζε δηήθεζε ηξεηο εβδνκάδεο θαη νη πηιόηνη πήξαλ σο βξαβείν πεξίπνπ 610.000 ιίξεο Αγγιίαο.Σ' αεξόζηαηα ζεξκνύ αέξα είραλ μεραζηεί κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960,νπόηε θαη ε πηήζε κε αεξόζηαην έγηλε ζπνξ.Σα λέα αεξόζηαηα είλαη εύθνια λα θαηαζθεπαζηνύλ θαη δελ ρξεηάδνληαη αθξηβά αέξηα γαη λα γεκίζνπλ.΢ήκεξα ηα αεξόζηαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζέακα ,δηαζθέδαζε θαη ζπνξ. Ζ ΥΡΖ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΟ΢ΣΑΣΟΤ Ζ ρξεζηκόηεηα ησλ αεξόζηαησλ εηλαη πεξηνξηζκέλε.Υξεζηκεύνπλ πεξηζζνηεξν γηα ηελ δηαζθέδαζε ησλ αλζξώπσλ θαη ζπάληα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο.Απηό όκσο ζπκβαίλεη κόλν ζηηο κέξεο καο δηόηη ηώξα ππάξρνπλ πην γξήγνξα θαη αζθαιέο θαηά θάπνηνλ ηξόπν κέζα κεηαθνξάο ζηνλ αέξα.Όηαλ πξνδεκηνπξγίζεθαλ ρξεζηκνπνηνύληαλ θαη γηα άιια πξάγκαηα εθηόο απν ηελ δηαζθέδαζε ησλ αλζξώπσλ,όπσο είλαη ε κεηαθνξά πξτόλησλ.Γεληθά ε ρξεζηκόηεηα ηνπο δελ είλαη πνιύ κεγάιε.
  5. 5. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΔΡΟ΢ΣΑΣΟΤ Σα αεξόζηαηα ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη νη έμεο : 1- Σα αεξόζηαηα ζεξκνύ αέξα θαη 2- Σα αεξόζηαηα αεξίνπ. Σα αεξόζηαηα ζεξκνύ αέξα αλπςώλνληαη επεηδή ν αέξαο κε ηελ ζέξκαλζε δηαζηέιεηε.Λόγν απηήο ηεο δηαζηνιήο ν ζεξκόο πιένλ αέξαο κέζα ζην αεξόζηαην είλαη αεξόηεξνο θαη ζπλεπώο ειαθξύηεξνο απν ηνλ ςπρξό αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο.Έηζη ν ςπρξόο αέξαο είλαη βαξύηεξνο θαη θπλείηε θαζνδηθά , ελώ ν ζεξκόο θαη ειαθξύηεξνο αέξαο κέζα ζην αεξόζηαην θηλείηε αλνδηθά.Γη' απηόλ ηνλ ιόγν ην αεξόζηαν ζεξκνύ αέξα αλπςώλνληαη θαη ενξνύληαη ζηελ αηκόζθαηξα. Σα αεξόζηαηα αεξίνπ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίνο κε επαδξνκέλα γηα κεηεσξνινγηθέο κεηξήζεηο.΢πλήζσο, γεκίδνπλ κε πδξνγόλν,ήιην ή θαη κείγκα ησλ δύν αεξίσλ. ΔΠΗΠΣΩ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΑΔΡΟ΢ΣΑΣΟΤ Σα αεξόζηαηα είλαη αθίλδπλα γηα ην πεξηβάιινλ θαη γη' απηό κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη άθνβα όπνηε ρξεηάδεηαη. ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΖ ΣΟΤ ΑΔΡΟ΢ΣΑΣΟΤ Δξγαιεία θαηαζθεπήο θαιαζηνύ ηνπ αεξόζηαηνπ: -Φύιια θεινύ -Ξπιόθνιια Δξγαιεία θαηαζθεπήο κπαινληνύ ηνπ αεξόζηαηνπ: -Έλα κπαιόλη -Γπςόγαδα -Μπνγηέο
  6. 6. -Πηλέια Δξγαιεία έλσζεο θάηνπ θαη πάλνπ κέξνο αεξόζηαηνπ: -΢ρνηλί απιώζηξαο γηα ηα ξνύρα ΚΟ΢ΣΟ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΖ΢ ΑΔΡΟ΢ΣΑΣΟΤ Σν θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αεξόζηαηνπ ήηαλ πεξίπνπ ζηα 7-8 επξώ. Αγγειηθή ΢ηαζνπινπνύινπ

×