Ρομπότ

885 views

Published on

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
885
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ρομπότ

  1. 1. 1 ΡΟΜΠΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΠΑΝΑ Τάξθ:1θ γυμναςίου Τμιμα:Αϋ1 Σχολείο:1ο γυμνάςιο Ν. ψυχικοφ Σχολικό ζτοσ:2013-2014
  2. 2. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξϊφυλλο:……………………………………………………………ςελ:1 Περιεχόμενα:……………………………………………………….ςελ:2 Ειςαγωγι:……………………………………………………………..ςελ:3 Περιγραφι:…………………………………………………………..ςελ:4 Σχζδια:………………………………………………………………....ςελ:5 Ιςτορικι εξζλιξθ:………………………………………………….ςελ:6,7 H χριςθμότθτα των ρομποτ:………………………………….ςελ:8
  3. 3. 3 Εισαγωγή *Γενικά Μηχανή ι μηχάνημα ονομάηεται οποιοδιποτε εργαλείο ι μζςον που μπορεί να διευκολφνει τθν ανκρϊπινθ εργαςία ι που μπορεί να αυξιςει τθ δφναμθ ι τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Επίςθσ οποιαδιποτε ςυςκευι που χρθςιμοποιείται για τθ παραγωγι ζργου, είτε μεταδίδοντασ είτε μετατρζποντασ άλλθ μορφι ενζργειασ ςε παραγωγι ζργου. *Tα ξνκπόη είλαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Ηιεθηξηθώλ κεραλώλ θαη θάπνηεο θνξέο ζηελ θαηεγνξία ησλ Τδξαπιηθώλ κεραλώλ. *Η θαηεγνξία ησλ Ηιεθηξηθώλ κεραλώλ πεξηιακβάλεη νιιεο ηηο κεραλέο/κεραλίκαηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. *Η θαηεγνξία ησλ Τδξαπιηθώλ κεραλώλ πεξηιακβάλεη νιιεο ηηο κεραλέο/κεραλίκαηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ελόο πγξνύ ζε θίλεζε, θπξίσο ηνπ λεξνύ ζε ελέξγεηα κεραληθή θαη αληίζηξνθα. *Σν ξνκπόη είλαη κηα κεραληθή ζπζθεπή ε νπνία κπνξεί λα ππνθαζηζηά ηνλ άλζξσπν ζε δηάθνξεο εξγαζίεο. Έλα ξνκπόη κπνξεί λα δξάζεη θάησ από ηνλ απ'επζείαο έιεγρν ελόο αλζξώπνπ ή απηόλνκα θάησ από ηνλ έιεγρν ελόο πξν-πξνγξακκαηηζκέλνπ ππνινγηζηή. *΢ύκθσλα κε ην Robot Institute of America, σο ξνκπόη κπνξνύκε λα νξίζνπκε έλα κεραληζκό ζρεδηαζκέλν ώζηε, κέζσ πξνγξακκαηηδόκελσλ θηλήζεσλ, λα κεηαθέξεη πιηθά, ηεκάρηα, εξγαιεία ή εηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο κε ζθνπό ηελ επηηέιεζε πνηθηιίαο εξγαζηώλ. *Σα ξνκπόη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα θάλνπλ εξγαζίεο νη νπνίεο είηε είλαη δύζθνιεο ή επηθίλδπλεο γηα λα γίλνπλ απ'επζείαο από έλαλ άλζξσπν. ΢ε άιιεο πεξηπηώζεηο, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο ηαρύηεξα ή θζελόηεξα απ' όηη ν άλζξσπνο. Έηζη, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ απηόκαηε παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ θάπνηνπ πξντόληνο θαη κε ρακειόηεξν θόζηνο (γηα παξάδεηγκα, ζηηο αιπζίδεο παξαγσγήο). *Η ιέμε ξνκπόη πξνέξρεηαη από ην ΢ιαβηθό robota πνπ ζεκαίλεη επγαζία. *Είλαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε ξνκπόη πνπ λα έρνπλ ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ώζηε λα είλαη θηιηθά θαη σθέιηκα πξνο ηνλ άλζξσπν. Σα ζηνηρεία απηά νλνκάδνληαη ζηνηρεία θνηλσληθήο λνεκνζύλεο
  4. 4. 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σα βαζηθά κέξε από ηα νπνία απνηειείηαη ην απηόλνκν ξνκπόη Έλαο κεραληζκόο ζαλ ην απηόλνκν ξνκπόη πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηα αθόινπζα κέξε : • Έλα κεραλνινγηθό ππνζύζηεκα, ην νπνίν ελζσκαηώλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ ξνκπόη γηα εθηέιεζε έξγνπ. Σν ππνζύζηεκα απηό απνηειείηαη από κεραληζκνύο πνπ επηηξέπνπλ ζην ξνκπόη λα θηλείηαη όπσο αξζξώζεηο, ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο, επελεξγεηέο-θηλεηήξεο, νδεγνύο θιπ.. • Έλα ππνζύζηεκα αίζζεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ξνκπόη ζπγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηόζν ην ίδην όζν θαη ην πεξηβάιινλ. Σν ππνζύζηεκα απηό εθηόο ησλ άιισλ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνδνρή ησλ εμσηεξηθώλ εληνιώλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ηε κεηάθξαζή ηνπο ζε ειεθηξηθή ηζρύ πνπ ζα δνζεί ζηνπο θηλεηήξεο ηνπ ξνκπόη, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ παξαγσγή ζεκάησλ εμόδνπ πνπ ζα πιεξνθνξνύλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. ΢ην ππνζύζηεκα αίζζεζεο πεξηιακβάλνληαη όξγαλα κεηξήζεσο, αηζζεηήξεο, ειεθηξνληθά ζηνηρεία θιπ.. • Έλα ζύζηεκα ειέγρνπ, ην νπνίν ζπλδπάδεη θαηάιιεια ηελ αίζζεζε κε ηε δξάζε, έηζη ώζηε ην ξνκπόη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη κε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν. Ο ειεγθηήο ηνπ ξνκπόη επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη νιόθιεξν ην ζύζηεκα, γηα ηε ζρεδίαζε
  5. 5. 5 ΢χζδια
  6. 6. 6 Ιστορική εξζλιξη Η επηζηήκε ηεο ξνκπνηηθήο είλαη κία λέα επηζηήκε, πνπ αλαπηύζζεηαη όκσο κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο. Έηζη, ηα πξώηα ζύγρξνλα ξνκπόη, πνπ θηηάρηεθαλ θάπνπ ζηα 1950, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα ξνκπόη πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηηο κέξεο καο θαη ζίγνπξα, νύηε κε απηά πνπ ζα έρνπκε ζην κέιινλ! Αμίδεη όκσο λα γλσξίζνπκε ηα ξνκπόη ησλ πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ. Κάζε έλα από απηά ήηαλ ε έκπλεπζε αιιά θαη κία πνιύηηκε πεγή πιεξνθνξηώλ, ώζηε λα θαηαζθεπαζηνύλ αθόκα πην εμειηγκέλα κνληέια πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αθόκα πην πνιύπινθεο εξγαζίεο Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ • Ο Αξρύηαο ν Σαξαληίλνο (428 - 347 π.Υ.) ιέγεηαη πσο θαηαζθεύαζε µία ηπηάµελε µεραλή (῾ ῾ πεηνµεραλή᾿ ᾿ ή ῾ ῾ πεξηζηεξά᾿ ᾿ ) πνπ θηλνύληαλ µε αηµό θαη µπνξνύζε λα δηαλύζεη απόζηαζε µέρξη θαη 200µ. • Ο Μεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ (≈ 150 - 100 π.Υ.) είλαη ν αξραηόηεξνο απηνκαηηζκόο πνπ ζώδεηαη σο ζήµεξα (Αξρ. Μνπζείν Αζελώλ). Μπνξνύζε λα πξνβιέςεη ηηο ϑ έζεηο ησλ πιαλεηώλ. • Ο ΄Ηξσλ ν Αιεμαλδξεύο (≈ 10 - 70 µ.Υ.) θαηαζθεύαζε ην πξώην πξνγξαµµαηηδόµελν ϱ νµπόη: έλα απηνθηλνύκελν ηξίθπθιν. • Ο ΄Αξαβαο Al-Jazari (1136 - 1206 µ.Υ.) θαηαζθεύαζε ην πξώην αλζξσπνεηδέο ξνµπόη : έλα πξνγξαµµαηηδόµελν ηπµπαληζηή. • Ο Ιηαιόο Leonardo da Vinci (1452 - 1519 µ.Υ.) ζρεδίαζε (θαη ίζσο θαηαζθεύαζε) έλα αλζξσπνεηδέο ξνµπόη µε παλνπιία. Σν ξνµπόη κπνξνύζε λα αλαζεθώλεηαη θαη λα θηλεί ηα ρέξηα θαη ην θεθάιη ηνπ. Είλαη ην παιαηόηεξν ζρέδην αλζξσπνεηδνύο ϱ νµπόη πνπ ζώδεηαη σο ζήµεξα. • Σν 1898 ν ΢έξβνο Nikola Tesla παξνπζίαζε ην πξώην ηειερεηξηδόµελν πινίν. • Σν 1930 ε εηαηξία Westinghouse Electric Corporation (Η.Π.Α.) θαηαζθεπάδεη ην αλζξσπνεηδέο ϱ νµπόη Elektro πνπ µπνξνύζε λα µηιά, λα πεξπαηά, θαη λα θαπλίδεη. • Σν 1948 θαηαζθεπάδεηαη ην πξώην απηόλνµν ϱ νµπόη Elsie ζην παλεπηζηήµην ηνπ Bristol (Αγγιία), πνπ θηλνύληαλ µε ϐ άζε εξεζίζµαηα πνπ ιάµβαλε από αηζζεηήξεο ϕσηόο.
  7. 7. 7 Σα ξνκπόη εμειίζζνληαη κέξα κε ηε κέξα ράξε ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ επηκνλή ησλ επηζηεκόλσλ! Μελ πηζηεύεηε όκσο, όηη από ηε κία κέξα ζηελ άιιε ηα αλζξσπόκνξθα ξνκπόη ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ζα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα. Όζν θη αλ έρεη πξνρσξήζεη ε ξνκπνηηθή, νη επηζηήκνλεο ζπλαληνύλ εκπόδηα, ηα νπνία δελ μέξνπλ αλ ζα μεπεξάζνπλ πνηέ. Δείηε πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα. Η επιδεξιόηηηα: Καζεκεξηλά νη άλζξσπνη θάλνπκε θηλήζεηο πνπ απαηηνύλ κεγάιε πξνζνρή θαη επηδεμηόηεηα, παξόιν πνπ καο θαίλνληαη ζρεηηθά απιέο. Όπσο, γηα παξάδεηγκα, λα δέζνπκε ηα θνξδόληα καο ή λα κεηαθέξνπκε ην βάδν ηεο κακάο ρσξίο λα ην ζπάζνπκε! Ε ινηπόλ, ηα ξνκπόη δελ κπνξνύλ λα ηα θάλνπλ όια απηά. Έηζη, κελ ειπίδεηε όηη θάπνηα ζηηγκή ζην θνληηλό κέιινλ ζα ππάξρνπλ ξνκπόη πνπ ζα ζπγπξίδνπλ ην δσκάηηό ζαο. Eίλαη κάιινλ απίζαλν! Η όπαζη: ΢ίγνπξα ηα ξνκπόη κπνξνύλ λα βιέπνπλ θαη κάιηζηα εμαηξεηηθά θαζαξά, ράξε ζηηο ππεξζύγρξνλεο θάκεξεο πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλεο. Είλαη, όκσο, πξνγξακκαηηζκέλα λα βιέπνπλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Αλ, γηα παξάδεηγκα, δνπλ έλα ρξώκα ή έλα αληηθείκελν πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη νη επηζηήκνλεο ζην πξόγξακκά ηνπο, δελ ζα κπνξνύλ λα ην αλαγλσξίζνπλ! Τα ζςναιζθήμαηα και ο αςθοπμηηιζμόρ: Σα ξνκπόη είλαη πξνγξακκαηηζκέλα λα πξαγκαηνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Η δσή όκσο δελ πεγαίλεη πάληα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα! ΢πρλά ρξεηάδεηαη λα δηαθόςνπκε θάηη πνπ θάλνπκε, γηα λα βνεζήζνπκε έλα ζπλάλζξσπό καο, θάηη πνπ δελ ζα ζθεθηεί πνηέ λα θάλεη έλα ξνκπόη!
  8. 8. 8 H σπιζημόηηηα ηων πομποη ΢ήκεξα ηα ξνκπόη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε πνιύ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ πςειήο αθξίβεηαο ζηε βαξηά βηνκεραλία θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ παιαηόηεξα ήηαλ αδύλαην λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ην αλζξώπηλν δπλακηθό. Σα ξνκπόη ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ θαζεκεξηλά ζηελ θαηαζθεπή κηθξνεπεμεξγαζηώλ,ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηνπ βπζνύ θαη γεληθά ζε εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε επηθίλδπλν πεξηβάιινλ. Ωζηόζν, ηα ξνκπόη θαζπζηέξεζαλ πνιύ λα εηζαρζνύλ ζηελ ηαηξηθή. * Ιαηπική Σν επίηεπγκα αλνίγεη πεξαηηέξσ ην δξόκν γηα ηε ξνκπνηηθή ηειε- ρεηξνπξγηθή,πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη όιν θαη πεξηζζόηεξνη αζζελείο ζην κέιινλ ζα κπνξνύλ λα ρεηξνπξγνύληαη από γηαηξνύο πνπ ζα βξίζθνληαη ζε άιινπο ρώξνπο, ζε άιιεο πόιεηο, αθόκα θαη ζε άιιεο ρώξεο. Απιώο ν γηαηξόο ζα θαηεπζύλεη από καθξηά ην ξνκπόη πνπ ζα ρεηξνπξγεί ηνλ αζζελή. *Εξεπεύνηζη πλανηηών Η επηζηήκε ηεο ξνκπνηηθήο βνεζά ζεκαληηθά ηελ εύξεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο μέλνπο πιαλήηεο έλα παξάδεηγκα είλαη ην ππξελνθίλεην Curiosity *Το πομπόη βοηθά ηο πεπιβάλλον Έλα πιενύκελν ξνκπόη κε ηελ νλνκαζία Seaswarm αλαιακβάλεη λα θάλεη όιε ηε βξώκηθε δνπιεηά. Πξόθεηηαη γηα κηα ζπζθεπή πνπ ζα κπνξεί λα επηπιέεη ζην λεξό θαη λα θαζαξίδεη ηε ζάιαζζα από ην πεηξέιαην. Απηνύ ηνπ είδνπο νη ζπζθεπέο ήξζαλ ζην πξνζθήλην κε αθνξκή ηε κεγάιεο έθηαζεο ξύπαλζε πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ Κόιπν ηνπ Μεμηθνύ από δηαξξνή πεηξειαίνπ ηελ άλνημε ηνπ 2010.

×