Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

299 views

Published on

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας, 1ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  1. 1. 2012-2013Το τηλέφωνοΣΡΥ΢ΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΡΟΥΛΟΣΕ΢ΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣGrizli777
  2. 2. 1ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΡ΢ΟΛΟΓΟΣ:2ΡΕ΢ΙΓ΢ΑΦΗ:2ΙΣΤΟ΢ΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ:3Α΢ΧΗ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΑΣ:4-5Χ΢ΗΣΙΜΟΤΗΤΑ:5Εργαλεία & υλικά:6Βιβλιογραφία:6
  3. 3. 2Το αντικείμενο που διάλεξα είναι το τθλζφωνο και ανικει ςτθ κατθγορία τθσεπικοινωνίασ.Επικοινωνία είναι θ διαδικαςία αποςτολισ ενόσ μθνφματοσ από ζνα πομπό ςε ζνα δζκτθ,χρθςιμοποιϊντασ ζναν κϊδικα επικοινωνίασ . Επιπρόςκετα ο πομπόσ μπορεί να είναι καιδζκτθσ, αφοφ ταυτόχρονα να ςτζλνει και να λαμβάνει μθνφματα, όπωσ και ο δζκτθσ είναιταυτόχρονα πομπόσ .Ωσ εκ τοφτου το νόθμα δθμιουργείται και από τουσ δφο. Υπάρχουντρεισ κφριεσ μορφζσ επικοινωνίασ:Η λεκτικιΗ νοθματικιΗ γραπτιΕπικοινωνία είναι θ ανταλλαγι υλικϊν και πνευματικϊν αγακϊν μεταξφ δφο ιπεριςςότερων ανκρϊπων.Μια μορφι λεκτικισ επικοινωνίασ είναι το τθλζφωνο .ΑκουςτικόΤο κφριο μζροσ του τθλεφϊνουΠΡΟΛΟΓΟ΢
  4. 4. 3Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ είχαν καταφζρει να αναπτφξουν ζνα πρωτότυπο ςφςτθματθλεπικοινωνιϊν που βαςιηόταν τόςο ςτο οπτικό όςο και ςτο θχθτικό τθλεπικοινωνιακόπρότυπο. Εφευρζςεισ όπωσ το ακουςτικό κζρασ, ο οπτικόσ τθλζγραφοσ (ι πυρςεία), ουδραυλικόσ τθλζγραφοσ και το ςφςτθμα των φρυκτωριϊν ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθνεξζλιξθ των τθλεπικοινωνιϊν. Ρολλοί, λοιπόν, ιταν εκείνοι που ςτα φςτερα χρόνια τισβελτίωςαν ι ζκαναν εφευρζςεισ βαςιςμζνεσ πάνω ςε αυτζσ.Ρολλοί ιταν εκείνοι που προςπάκθςαν να καταςκευάςουν ζνα μθχάνθμα που καμποροφςε να μεταβιβάςει τον ιχο διαμζςου του θλεκτριςμοφ. Αυτό το κατάφερε οΑμερικανόσ φυςικόσ Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ το 1876. Η αρχι λειτουργίασ τθσ μθχανιστου Γκράχαμ Μπελ ιταν πολφ απλι ςε ςφγκριςθ με τισ ςθμερινζσ πολφπλοκεσ μθχανζσ.Μετά τθν εφεφρεςθ όμωσ του μικροφϊνου από τον Αμερικανό Χίγκεσ το 1877, τοτθλζφωνο άρχιςε να εξελίςςεται και να χρθςιμοποιείται για τθ ςφνδεςθ μακρινϊναποςτάςεων. Το μικρόφωνο αυτό περιλάμβανε μικρι ράβδο από άνκρακα θ οποίαπεριβαλλόταν από δυο ςτρϊματα άνκρακα. Στθν αρχι μικρόφωνο και ακουςτικό ιταντοποκετθμζνα μαηί. Το τθλζφωνο πζραςε διάφορεσ εξελίξεισ για να φτάςει ςτθ ςθμερινιτου μορφι.Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ
  5. 5. 4Ζνασ τθλεφωνικόσ πομπόσ αποτελείται από το μικρόφωνο και από το ςϊμα τουτθλεφϊνου, όπου ζχει τοποκετθκεί ο δίςκοσ επιλογισ αρικμϊν. Στο μζροσ πουτοποκετείται απζναντι από το ςτόμα υπάρχει ζνα μικρόφωνο που ςυλλαμβάνει τον ιχοτθσ φωνισ ςου. Τα θχθτικά κφματα τθσ φωνισ μασ πρζπει να μετατραποφν ςε θλεκτρικάςιματα πριν ςταλοφν ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ . Οι μεταβολζσ αυτζσ μεταβιβαηόμενεσ,μζςω μιασ θλεκτρικισ γραμμισ ( τθλεφωνικό ηεφγοσ), μετατρζπονται πάλι από τοακουςτικό ςε θχθτικά κφματα. Αυτι τθν εργαςία τθν εκτελεί το μικρόφωνο. Τομικρόφωνο που ςυλλαμβάνει τθ φωνι ςου ςε ζνα τθλζφωνο είναι πολφ διαφορετικό απότο μικρόφωνο που χρθςιμοποιεί ζνασ τραγουδιςτισ ςτθ ςκθνι. Η περιςςότεροςθμαντικι διαφορά ςτα μικρόφωνα είναι θ φαςματικι τουσ απόκριςθ. Η φαςματικιαπόκριςθ αναφζρεται ςτισ ςυχνότθτεσ του ιχου που ζνα μικρόφωνο μπορεί νααναπαραςτιςει καλά. Το μικρόφωνο ςε ζνα τθλζφωνο μπορεί να αναπαράγει μόνο ζναμικρό φάςμα ςυχνοτιτων. Ονομάηεται μικρόφωνο άνκρακα. Το μικρόφωνο άνκρακαείναι καταςκευαςμζνο από ζνα μικρό κφπελλο γεμάτο κόκκουσ άνκρακα. Μια μικριποςότθτα θλεκτρικοφ ρεφματοσ ρζει ςτακερά μζςω των κόκκων. Δίπλα ςτο κφπελλο πουπεριζχει τουσ κόκκουσ υπάρχει ζνα εφκαμπτο κομμάτι από μζταλλο που ονομάηεταιδιάφραγμα. Το διάφραγμα πάλλεται όταν προςπίπτουν ςε αυτό τα θχθτικά κφματα. Τοπαλλόμενο διάφραγμα πιζηει τουσ κόκκουσ άνκρακα. Αυτό ςυνεπάγεται μεγάλθ ροιθλεκτρικοφ ρεφματοσ. Πταν ςταματά θ πίεςθ, ρζει λιγότερο ρεφμα . Το μεταβαλλόμενοςιμα αντιπροςωπεφει τον ιχο που μεταδίδεται. Το διάφραγμα υπόκειται ςτθ δράςθ τουμαγνθτικοφ πεδίου ενόσ μόνιμου μαγνιτθ, ςτισ πολικζσ εκτάςεισ του οποίου είναιπεριελιγμζνα δφο πθνία, μζςω των οποίων κυκλοφορεί το θλεκτρικό ρεφμα τθσ γραμμισ.Οι μεταβολζσ του ρεφματοσ αυτοφ προκαλοφν αντίςτοιχεσ μεταβολζσ ςτο μαγνθτικόπεδίο και αυξάνουν ι μειϊνουν τθ δφναμθ ζλξθσ, που αςκείται επί τθσ μεμβράνθσ από τομόνιμο μαγνιτθ, με αποτζλεςμα να πάλλεται θ μεμβράνθ με τον ρυκμό μεταβολϊν τουθλεκτρικοφ ρεφματοσ , που προζρχεται από τθ γραμμι. Η πάλμωςθ και το θχθτικόκφμα που παράγεται από αυτιν αντιςτοιχοφν ςτισ μεταβολζσ του ρεφματοσ και ςυνεπϊσςτο θχθτικό κφμα που τισ είχε παράγει μζςω τθλεφϊνου. Πλα τα τθλζφωνα ( θ κάκετθλεφωνικι γραμμι) ζχουν το δικό του αρικμό. Πταν καλείσ ζναν αρικμό τθλεφϊνου ςεζνα τθλζφωνο με περιςτρεφόμενο δίςκο, ζνασ θλεκτρικόσ διακόπτθσ μζςα ςτο τθλζφωνοςυνδζει και κατόπιν διακόπτει το κφκλωμα. Συνδζει και διακόπτει μία φορά για τοναρικμό 1, δφο φορζσ για τον αρικμό 2 κοκ. Τα τθλζφωνα με πλικτρα ςτζλνουν ςιματαδιαφορετικϊν ςυχνοτιτων, για να αντιπροςωπεφουν τον κάκε αρικμό που επιλζγεται.Κάκε ςυςκευι που μπορεί να ςτείλει τισ ςυχνότθτεσ αυτζσ, μπορεί να καλζςει ζναναρικμό. Ζνα βαςικό τθλεφωνικό ςφνολο περιζχει μια ςυςκευι αποςτολισ ςθμάτωνΑΡΧΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ
  6. 6. 5(πομπόσ – transmitter), ζναν δζκτθ (receiver), ζναν πίνακα με πλικτρα (dial), ζνανκωδωνοκροφςτθ (ringer) και ζνα δίκτυο καλωδίων (antisidetone network) . Στα ενιαίατθλεφωνικά ςφνολα, θ ςυςκευι αποςτολισ ςθμάτων και ο δζκτθσ τοποκετοφνται ςτομικροτθλζφωνο (ακουςτικό), ο κωδωνοκροφςτθσ είναι χαρακτθριςτικά ςτθ βάςθ και ταπλικτρα και το δίκτυο καλωδίων μπορεί να είναι είτε ςτθ βάςθ είτε ςτο μικροτθλζφωνοαλλά βρίςκονται ςυνικωσ και ςτα δφο. Τα πολυπλοκότερα τθλζφωνα ζχουν ζναμικρόφωνο και ζνα μεγάφωνο ςτθ βάςθ εκτόσ από τθ ςυςκευι αποςτολισ ςθμάτων καιζναν δζκτθ ςτο μικροτθλζφωνο (τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ με δυνατότθτα ανοιχτισακρόαςθσ). Σε ζνα αςφρματο τθλζφωνο το καλϊδιο του ακουςτικοφ αντικακίςταται απόμια ράδιο ςφνδεςθ μεταξφ του μικροτθλεφϊνου και τθσ βάςθσ, αλλά ζνα ςκοινί γραμμϊν(καλϊδιο) χρθςιμοποιείται ακόμα. Ζνα κυψελοειδζσ τθλζφωνο (cellular phone) περιζχειζνα πομπό και ζνα δζκτθ εξαιρετικά μικροφ μεγζκουσ. Για τθ λειτουργία του δεναπαιτείται κανζνα απολφτωσ καλϊδιο, δθλαδι είναι μια φορθτι και αυτόνομθ ςυςκευι.Σιμερα το τθλζφωνο αποτελεί τθ ςυςκευι πρϊτθσ ανάγκθσ για προςωπικι επικοινωνίααπό απόςταςθ. Είναι ο τρόποσ με τον οποίο οι άνκρωποι ζρχονται ςε επαφι.Ανταλλάςςουν τα νζα τθσ θμζρασ, ορίηουν ςυναντιςεισ και προωκοφν τισ ςχζςεισ τουσ.Ζτςι θ επικοινωνία γίνεται πιο γριγορα αλλά απρόςωπθ, διότι κανζνασ δεν ζρχεται ςεπροςωπικι επαφι με τουσ ςυνανκρϊπουσ για να επικοινωνιςει.Τα κινθτά τθλζφωνα είναι ιδιαίτερα επιβλαβι για τθν υγεία των χρθςτϊν εξαιτίασ τωνμαγνθτικϊν κυμάτων και τθσ ακτινοβολίασ.ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ ΢ΣΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  7. 7. 6XΡΗ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ΢ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΠταν πρωτοεφευρζκθκε ιταν μεγάλο επίτευγμα και πολφ χριςιμο μζςο μια καιζδινε τθ δυνατότθτα ςτον άνκρωπο να επικοινωνιςει άμεςα με μακρινοφσ τόπουσ χωρίσνα χρειάηεται να κουνθκεί βιμα από τθ κζςθ του. Σίγουρα ζδωςε μεγάλθ χαρά καιμεγάλθ ευκολία το ςτακερό τθλζφωνο. Και ακόμα μεγαλφτερθ ζδωςαν το αςφρματο καιτο κινθτό, το Ίντερνετ και όλα τα παράγωγα τθσ τεχνολογίασ αυτισ.Δεν ζχει υπάρξει ποτζ ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ εφεφρεςθ θ οποία να εξαπλϊκθκεμε ταχφτθτα μεγαλφτερθ από τουσ κυριολεκτικά ιλιγγιϊδεισ ρυκμοφσ με τουσ οποίουσδιαδίδεται θ χριςθ του ςτακεροφ τθλεφϊνου ςε ολόκλθρο τον πλανιτθ.Υλικά: εργαλεία:Χαρτόνι:3€ κοπίδιςιλικόνθβιβλιογραφία: http://el.wikipedia.org/wiki/ και από το βιβλίο «ΑΡΟ ΤΙΣ Φ΢ΥΚΤΩ΢ΙΕΣ ΣΤΙΣΔΟ΢ΥΦΟ΢ΙΚΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ». Επίςθσ πιρα πλθροφορίεσ από τον πατζρα μου πουδουλεφει ςτον ΟΤΕ .

×