ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

269 views

Published on

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας, 1ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

  1. 1. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΒάζηα Άλζε  A΄1
  2. 2. Περιεχόμενα:1.Ειςαγωγή2.Περιγραφη3.Ιςτορική Εξζλιξη4.Αρχή Λειτουργίασ Του Αντικειμζνου5.Χρηςημότητα Στην Κοινωνία6.Επιπτώςεισ ςτο περιβάλλον7.Σχζδια8.Κατάλογοσ Εργαλείων Και Υλικών9.Βιβλιογραφία10.Κόςτοσ υλικών……………………………………………………………………………………….ΕισαγωγήΤν ξαδηόθσλν εληάζζεηε ζηελ γεληθή ελόηεηα ηεοεπηθνηλσλίαο. Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία απνζηνιήοελόο κελύκαηνο από έλαλ πνκπό ζε έλα δέθηε,ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ θώδηθα επηθνηλσλίαο.Δπηπξόζζεηα ν πνκπόο κπνξεί ηαπηόρξνλα λα είλαη θαηδέθηεο, αθνύ ηαπηόρξνλα θαη ζηέιλεη θαη ιακβάλεηκελύκαηα, όπσο επίζεο θαη ν δέθηεο είλαη ηαπηόρξνλαθαη πνκπόο. Ωο εθ ηνύηνπ ην λόεκα δεκηνπξγείηαη θαηαπό ηνπο δύν. Υπάξρνπλ ηξεηο θύξηεο κνξθέο
  3. 3. επηθνηλσλίαο: * ιεθηηθή * λνεκαηηθή* γξαπηή. Τνξαδηόθσλν εληάζζεηαη ζηελ λνεκαηηθή επηθνηλσλία.ΠεπιγπαθήΙζηοπική ΕξέλιξηΤα ξαδηόθσλα πξσηνρξεζηκνπνηήζεθαλ γηαεπηθνηλσλία ην 1896 από ηνλ Ιηαιό επηζηήκνλαΓθνπιηέικν Μαξθόλη.Αλέπηπμε πέξα πέξα ηηο έξεπλεο ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθήαθηηλνβνιία ηνπ Σθόηνπ θπζηθνύ Τδέηκο ΚιεξθΜάμγνπει (1831-1879)θαη ηνπ Γεξκαλνύ θπζηθνύΦάηλξηρ Φέξηδ (1857-1894).Ο Φέξηδ απέδεημε ηελύπαξμε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ ηειέκε ξαδηνθύκαηα. Υπήξμαλ θαη πνιινί άιινη πνπαλέπηπμαλ ην ξαδηόθσλν ζηελ θαιύηεξε κνξθή ηνπόπσο ν Λε Φόξεζη (1873-1961) πνπ έθαλε ζηελΑκεξηθή θαιύηεξε ηελ κεηάδνζε ηνπ ήρνπ ζην
  4. 4. ξαδηόθσλν Ο Βξεηαλόο κεραληθόο Τδνλ Σαξθξνύβ(1906-1974)θαηαζθεύαζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1940κεραλέο πνπ κπνξνύζαλ λα θηηάμνπλ όρη κόλν πιαθέηεοηππσκέλσλ θπθισκάησλ αιιά θαη νινθιεξσκέλαξαδηόθσλα. Tα ζύγρξνλα ξαδηόθσλα έρνπλ κεγάιεδηαθνξά από ηα παιηά. Δίλαη πην κηθξά πην ιεηηνπξγηθάθαη πην εύθνια ζην λα αιιάδνπκε ζηαζκνύο.Απσή λειηοςπγίαρ ηος ανηικειμένοςΤν ζήκα πνπ ηαμηδεύεη ζην αέξα ιέγεηαη θέξνλ,αθξηβώο επεηδή κεηαθέξεη επάλσ ηνπ ηνλ ήρν θαη ηηοπιεξνθνξίεο. Η δηαδηθαζία θόξησζεο θαη κεηαθνξάοηνπ ήρνπ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ ιέγεηαη δηακόξθσζε.Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη δηακόξθσζεο αιιά νη δύνβαζηθόηεξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ξαδηόθσλν είλαη•AM (Aξρηθά ησλ αγγιηθώλ ιέμεσλ AmplitudeModulation = Γηακόξθσζε θαηά πιάηνο•FM (Frequency Modulation = Γηακόξθσζε θαηάζπρλόηεηα).Χπηζιμόηηηα Σηην ΚοινωνίαΗ ρξεζηκόηεηα ηνπ ξαδηνθώλνπ ζηελ θνηλσλίαπεξηέρεη αξθεηά ζηάδηα. Πξώηα πξώηα λα κηιήζνπκε γηαηελ ελεκέξσζε ... καο ελεκεξώλεη γηα ζέκαηα πνπαθνξνύλ ηελ πνιηηηθή , πνιηηηζηηθά (ζέαηξν, θεζηηβάιθ.ιπ.),ηα θνηλσληθά θαη πνιιά άιια .Μαο ςπραγσγεί...όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ κνπζηθή κεξηθέο θνξέο πνπιέεη γηα δηάθνξεο ζπληαγέο ή θαη αλέθδνηα .Τνξαδηόθσλν θάλεη ηνπο ιανύο ηνπ θόζκνπ λαεπηθνηλσλνύλ, εθπαηδεύεη θαη ζνπ εμάπηεη ηελ θαληαζία.
  5. 5. Επιπηώζειρ ζηο πεπιβαλλονΤν ραδιόφωνο.gr ζπκκεηέρεη κε ηε δηθή ηνπ θσλή,πξνζεγγίδνληαο ην δήηεκα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήοξύπαλζεο, ελόο ζύγρξνλνπ πεξηβαιινληηθνύπξνβιήκαηνο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηειεηηνπξγία ηνπ ξαδηνθώλνπ.Το ειεθηροκαγλεηηθό πεδίο θαη οη επηπηώζεηςΌπσο είλαη γλσζηό, νη θεξαίεο ηνπ ξαδηνθώλνπ θαη ηεοηειεόξαζεο απνηεινύλ πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθώλθπκάησλ, πνπ παξάγνπλ ειεθηροκαγλεηηθό πεδίο πνπδηαδίδεηαη ζην ρώξν. To πεδίν απηό ζπρλά αλαθέξεηαηθαη σο ειεθηροκαγλεηηθή αθηηλοβοιία.Οη ζπρλόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ξαδηνθσλίαζπλεπάγνληαη κήθε θύκαηνο κε “κε ηολίδοσζααθηηλοβοιία” , δειαδή δελ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλάκεζε βιάβε ζηε βηνινγηθή ύιε (θαη θπξίσοκεηαιιάμεηο, όπσο πρ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξαδηελέξγεηα). Αληηζέησο, ζηηο ξαδηνζπρλόηεηεο νηθύξηεο επηπηώζεηο ζηα αλζξώπηλα θύηηαξα είλαηζερκηθές, πξνθαινύλ δειαδή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαοείηε ηνπηθά, είηε ζε νιόθιεξν ην ζώκα.Έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηοηεο αθηηλνβνιίαο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ ζηνλ άλζξσπν,νη νπνίεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε αληηθαηηθά απνηειέζκαηαρσξίο λα πξνθύςνπλ ζαθείο απνδείμεηο. Ωζηόζν νηέξεπλεο εζηηάδνληαη ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο, πνππεξηιακβάλνπλ κνξθέο θαξθίλνπ θαη ιεπραηκίαο,πνλνθέθαινο, θνύξαζε, άγρνο, θαηάζιηςε θαη αζζέλεηεοησλ καηηώλ.
  6. 6. Σσέδια
  7. 7. Καηάλογορ Επγαλείων Και Υλικών:Posca πξάζηλεΚνπίδηΚόιαΜνιύβηΈλα ζθιεξό ρνληξό ραξηίΒιβλιογπαθία:Βιβλία:1.Ανακαλφπτω την τεχνολογία2.Ανακαλφπτω την επιςτήμη (ηλεκτρονική)3.Η επιςτήμη από την αρχή μζχρι το ίντερνετ4.Ερευνώ και μαθαίνω5.Φυςική γ΄ γυμναςίουSite:1.http://www.irantousis.gr/01_TEXNOLOGIA_A!_TAKSIS/04_grapti_ergasia_a/14_radiofono.pdf2.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
  8. 8. Κόζηορ επγαλείων / ςλικώνPosca: 2, 90Έλα ζθιεξό ρνληξό ραξηί: 2,70

×