Ανεμόμυλος

1,611 views

Published on

εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ανεμόμυλος

 1. 1. ΑΝΕΜΟΜΤΛΟ΢(Ενέργεια)Γιωργοσ Βαςιλειάδησ1 Γυμναςιο Ν.Ψυχικου Σάξη :Α1Ετοσ:2013
 2. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1)Ειςαγωγι……………………………………………………. 12)Περιγραφι…………………………………………………. 23)Ιςτορικι εξζλιξθ ………………………………………… 24)Αρχι λειτουργίασ – Επιςτθμονικά ςτοιχεία… 45) Επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον.……………………… 56) Χρθςιμότθτα ςτθν κοινωνία…..………………….. 57) ΢χζδια………………………………………………………… 78) Κατάλογοσ εργαλείων και υλικϊν……………… 99) Εκτίμθςθ κόςτουσ καταςκευισ …………………. 910) Βιβλιογραφία…………………………………………… 10
 3. 3. ΕιςαγωγήΗ αιολικι ενζργεια μια από τισ παλαιότερεσ φυςικζσ μορφζσενζργειασ αξιοποιικθκε από πολφ νωρίσ για τθν παραγωγιμθχανικοφ ζργου και ζπαιξε αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν εξζλιξθτθσ ανκρωπότθτασ. Η ςθμαςία τθσ ενζργειασ του ανζμουφαίνεται ςτθν Ελλθνικι μυκολογία όπου ο Αίολοσδιορίηεται από τουσ κεοφσ ωσ ¨ταμίασ των ανζμων¨Ο άνκρωποσ πρωτοχρθςιμοποίθςε τθν αιολικι ενζργεια ςταιςτιοφόρα πλοία, γεγονόσ που ςυνζβαλε εξαιρετικά ςτθνανάπτυξθ τθσ ναυτιλίασ. Μια άλλθ εφαρμογι τθσ αιολικισενζργειασ είναι οι ανεμόμυλοι. Μαηί με τουσ νερόμυλουσςυγκαταλζγονται ςτουσ αρχικοφσ κινθτιρεσ πουαντικατζςτθςαν τουσ μυσ των ηϊων ωσ πθγζσ ενζργειασ.Διαδόκθκαν πλατιά ςτθν Ευρϊπθ επί 650 χρόνια από τον 12ομζχρι τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, οπότε άρχιςε ςταδιακά ναπεριορίηεται θ χριςθ τουσ, λόγω κυρίωσ τθσ ανάπτυξθσ τθσατμομθχανισ. Η οριςτικι τουσ εκτόπιςθ άρχιςε μετά τον Α¨Παγκόςμιο πόλεμο, παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ του κινθτιραεςωτερικισ καφςθσ και τθ διάδοςθ του θλεκτριςμοφ. Κατά τθν10/ετια του 1970 όμωσ, το ενδιαφζρον για τθν εκμετάλλευςθτθσ αιολικισ ενζργειασ με ανεμογεννιτριεσ και ανεμόμυλουσανανεϊκθκε λόγω τθσ ενεργειακισ κρίςθσ και τωνπροβλθμάτων που δθμιουργεί θ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ.Ο άνκρωποσ από τα πολφ παλιά χρόνια προςπακοφςενα βρει τρόπουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Από χειροκίνθταμθχανιματα και χριςθ ηϊων ζφταςε ςτθν εκμετάλλευςθ τουανζμου. Ο ανεμόμυλοσ ιταν μεγάλθ ανακάλυψθ τόςο για τθνεπεξεργαςία του ςιταριοφ όςο και για τθ ςυλλογι νεροφ.1
 4. 4. Ο πρϊτοσ ανεμόμυλοσ εμφανίςτθκε ςτθν Περςία τον 7οαιϊναμ.χ. ενϊ ςτθν Ευρϊπθ ιρκε τον 12οαιϊνα. Με τθν πάροδο τωναιϊνων οι ανεμόμυλοι εξελίχκθκαν και προςαρμόςτθκανανάλογα με τθν χριςθ τουσ.ΠεριγραφήΜθχανι που χρθςιμοποιεί ςαν κινθτιρια δφναμθτθν κινθτικι ενζργεια του ανζμου. Ο αρχαιότεροσ τφποσαεροκινθτιρα είναι ο ανεμόμυλοσ. Ο άνεμοσ με τθν πίεςθ πουαςκεί πάνω ςτα πτερφγια ακτινοειδι τροχοφ, τον κζτειςε κίνθςθ. Η κίνθςθ μεταδίδεται ςτισ μυλόπετρεσ, ανάμεςαςτισ οποίεσ αλζκεται ο καρπόσ. Παρόμοιοσ ανεμόμυλοσχρθςιμοποιικθκε και για τθν άντλθςθ νεροφ, ςε αρδευτικάζργα (ανεμοαντλία). Άλλοσ τφποσ ανεμόμυλου είναι αυτόσ πουχρθςιμοποιείται για τθ μετατροπι του μθχανικοφ ζργου ςεθλεκτρικό.Ιςτορική εξζλιξηΟι ανεμόμυλοι εμφανίςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτθν Περςία το700 π. χ. όπου χρθςιμοποιοφνταν για το άλεςμα του ςιταριοφ.Σον πρϊτο ανεμόμυλο τον ςχεδίαςε ο Ήρωνασ τον 1ομ. χ.αιϊνα. Ήταν οριηόντιου άξονα περιςτροφισ με 4 πτερφγια.΢τθν Ελλάδα θ χριςθ τουσ κακιερϊκθκε κατά τθν Βυηαντινιπερίοδο. Ο ανεμόμυλοσ ζφκαςε ςτθν Ευρϊπθ από τουσ2
 5. 5. Άραβεσ, ςχθματοποιικθκε δε ςτον τφπο του κατακόρυφουρωμαϊκοφ υδραυλικοφ τροχοφ, με τθ διαφορά ότι οανεμόμυλοσ είχε ςτθ κζςθ του τροχοφ κατακόρυφα φτερά πουμετζδιδαν τθν κίνθςθ ςτισ μυλόπετρεσ με ζνα ηεφγοσοδοντωτϊν τροχϊν. Ο μφλοσ τοποκετοφνταν ςε κατακόρυφοςτυλό ϊςτε να πετυχαίνεται μετωπικι ( κάκετθ ) πρόςπτωςθτου ανζμου από όλεσ τισ διευκφνςεισ. Οι πρϊτοι τζτοιοιπεριςτρεφόμενοι μφλοι ( post mills ) εμφανίςτθκαν ςτθνΓαλλία το 1180 , ςτθν Αγγλία το 1191 και ςτθ ΢υρίατθν εποχι των ςταυροφοριϊν (1190) Η πρϊτθ απεικόνιςθτζτοιου μφλου βρίςκεται ςε ζνα ψαλτιριο ( windmill Psalter)από το Καντερμπουρυ τθσ Αγγλίασ ( γφρω ςτο 1260)Οι περιςτρεφόμενοι μφλοι είχαν ξφλινο ςϊμα ςαν κουτί πουπεριείχε τισ μυλόπετρεσ και τουσ ςυναφείσ μθχανιςμοφσ καιςτιριηε τα ιςτία. Ο κατακόρυφοσ άξονασ ςτθρίηονταν μετζςςερισ αντθρίδεσ και ςυνδεόταν με ζνα εγκάρςιο διαμικεσδοκάρι ( όπωσ ακριβϊσ το οριηόντιο ςκζλοσ του γράμματοσ«Σ») ςτο οποίο επίςθσ ςτθριηόταν και το ςϊμα τουανεμόμυλου. ΢ε μερικοφσ από τουσ πρϊτουσ μφλουσ οκατακόρυφοσ άξονασ ιταν καμμζνοσ ςτο ζδαφοσ μαηί με τισαντθρίδεσ υποςτιριξθσ του, γι αυτό και ο τφποσ αυτόσ τουμφλου ονομάηεται ¨ανεμόμυλοσ καμμζνου άξονα ¨. Αργότερατο κάτω μζροσ τθσ καταςκευισ ενιςχφκθκε με τθν προςκικθενόσ κυκλικοφ καλάμου που χρθςίμευε και για αποκικθ. Σοκφριο ςϊμα του μφλου ιταν επιςκζψιμο μζςω μιασ ςκάλασπου βριςκόταν ςτο πίςω μζροσ του μφλου. Μζςα ςτο μφλο καιεπάνω ςτον άξονα που ζφερε τα ιςτία, ιταν τοποκετθμζνοσ ομθχανιςμόσ του φρζνου, δθλαδι μια τροχαλία ςτθνπεριφζρεια τθσ οποίασ ενεργοφςε θ ςιαγόνα του φρζνου. Γιανα ελευκερωκεί το φρζνο ιταν αρκετό να τραβθχτεί ζνασβαρφσ μοχλόσ.3
 6. 6. Πρόκειται δθλαδι, για μθχανιςμό που αποτελεί το πρϊτοπαράδειγμα μθχανιςμοφ « με αςφάλιςθ ζναντι ενδεχόμενθσλειτουργικισ αςτοχίασ» .΢τισ αρχζσ του 14ου αιϊνα αναπτφχκθκε ςτθ Γαλλία οανεμόμυλοσ ςε ςχιμα πφργου ( ξετροχαρθσ ) . ΢ε αυτόν τοντφπο ανεμόμυλου οι μυλόπετρεσ και οι οδοντωτοί τροχοί ιταντοποκετθμζνοι ςε ζναν ςτακερό με κινθτι οροφι θ<<κάλυμμα>> ςτθν οποία ςτθρίηονταν τα ιςτία και θ οποίαμποροφςε να ςτραφεί επάνω ςε ειδικι τροχιά , ςτθν κορυφιπφργου. Oι πλίνκινοι και οι λίκινοι πφργοι είναι ςυνικωσκυκλικισ διατομισ ενϊ οι ξφλινοι είναι ςχιματοσ οκταγωνικισπυραμίδασ που μοιάηει κάπωσ με γυναικείο νυχτικό ( smock )από όπου προιλκε και θ αγγλικι ονομαςία αυτϊν των μφλων (smock mills). Η πιο παλιά εικόνα μφλου ςε ςχιμα πφργουυπάρχει ςε ζνα γαλλικό ψαλτιριο του 1420 περίπου και οι δυοτφποι των μφλων που αναφζρκθκαν παραπάνωχρθςιμοποιικθκαν πλατιά ςτθν Ευρϊπθ και μεταφζρκθκαναργότερα ςτθν Αμερικι από Ευρωπαίουσ αποίκουσ.Αρχή λειτουργίασ – Επιςτημονικά ςτοιχείαΧαρακτθριςτικό του ανεμόμυλου είναι θ φτερωτι πουβρίςκεται ςτο μπροςτινό μζροσ του άξονα. Είναι ζνασ μεγάλοσκορμόσ δζνδρου τοποκετθμζνοσ παράλλθλα και αντίκετα με τθφορά του ανζμου.4
 7. 7. Η φτερωτι ζχει αντζνεσ που πάνω ς’ αυτζσ τυλίγονται ταπανιά, τα οποία με τθ βοικεια του ανζμου περιςτρζφουν τονάξονα και ο άξονασ με τθ ςειρά του τθ μυλόπετρα.Η μυλόπετρα περιςτρζφεται με τθ βοικεια τθσ ρόδασ, ενόσξφλινου οδοντικοφ τροχοφ δθλαδι, που εφάπτεται με τθνανζμθ.Η ταχφτθτα τθσ περιςτροφισ εξαρτάται απ’ τθν επιφάνεια τωνπανιϊν. Σο φρενάριςμα γίνεται με τθ βοικεια ενόσ χοντροφςχοινιοφ του ςοκαρόςχοινου, που είναι δεμζνο ςτζρεα γφρωαπ’τον άξονα.Σο ςιτάρι (ι το κρικάρι κ.τ.λ.) τοποκετείται ςτθνκοφινάδα, που είναι ςαν ξφλινο χωνί, θ οποία ςυνδζεται μετον «ταϊςτι», μια ςζςουλα που οδθγεί το ςιτάρι ςτθμυλόπετρα. Σο αλεςμζνο ςιτάρι, το αλεφρι, ςυγκεντρϊνεται ςετςουβάλια ι ςτθν αλευροκαςζλα.Επιπτώςεισ ςτο περιβάλλονΟ ανεμόμυλοσ δεν ζχει καμία αρνθτικι επίπτωςθ ςτοπεριβάλλον. Αντικζτωσ είναι μια πολφ οικολογικι πθγιενζργειασ που κα ζπρεπε να τθν εκμεταλλευκοφμε όςοκαλφτερα μποροφμε.Χρηςιμότητα ςτην κοινωνίαΟι ανεμόμυλοι ςφμφωνα με τθν χριςθ που είχαν τα παλιάχρόνια, δθλαδι τθν άλεςθ του ςίτου ἠ τθν άντλθςθ τουφδατοσ, κα λζγαμε ότι δεν είχαν καμία επίπτωςθ ςτοπεριβάλλον.5
 8. 8. ΢τισ μζρεσ μασ όμωσ που ανεμογεννιτριεσ, που κεωροφνταιεξελιγμζνοι ανεμόμυλοι, χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγιθλεκτρικοφ ρεφματοσ, κα λζγαμε ότι επιδροφνκετικά ςτο περιβάλλον δίνοντασ λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσθλεκτροπαραγωγισ.Σο «καφςιμο» είναι άφκονο,αποκεντρωμζνο και δωρεάν.Δεν εκλφονται «αζρια κερμοκθπίου» και άλλοι ρφποι και οιεπιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον είναι μικρζσ ςε ςφγκρουςθ με ταεργοςτάςια θλεκτροπαραγωγισ από ςυμβατικά καφςιμα.΢ε ζνα μεγάλο μζροσ τθσ Ευρϊπθσ, οι ανεμόμυλοιχρθςίμευςαν αρχικά ςτον να αλζςουνε το ςιτάρι, αν και οιμεταγενζςτερεσ εφαρμογζσ περιζλαβαν τθ άντλθςθ φδωρ΢ιμερα οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφν τουσ ανεμόμυλουσ για τθνπαραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ.6
 9. 9. 7
 10. 10. 8
 11. 11. ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΤΛΙΚΩΝΤΛΙΚΑΦφλλα φελλοφΞφλινα πθχάκιαΞυλόκολλαΜακετόχαρτοΚαλαμάκια ξφλιναΑλουμινζνιο ςωλινα΢ιλικόνθΧορτάρι μοντελιςμοφΕΡΓΑΛΕΙΑΚοπίδιΠριονάκιΧάρακασΜανταλάκιαΚαρφάκιαΣρυπάνι΢υνολικό κόςτοσ: 25ευρώ9
 12. 12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΕνζργεια Πθγζσ – Εφαρμογζσ – Εναλλακτικζσ λφςεισSmith, Howard Bud 1996΢ελ.18-19Αναηθτϊντασ τθ γνϊςθΕφευρζτεσ & ζξυπνεσ ιδζεσTurvey, Peter 1992΢ελ.10-11Οι μθχανζσ και πωσ λειτουργοφνBarney, David 1989΢ελ.12-13samatas-stin-ormylia/blogspot.grel.wikidedia.org/wiki Ανεμομυλοσ10

×