Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Common letter to local Authorities

623 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Common letter to local Authorities

  1. 1. Απρίλιος 2012Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,Εμείς οι μαθητές από έξι διαφορετικές χώρες: Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία,Πολωνία και Ενωμένο Βασίλειο, που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Commenius “Be globally aware”, θα θέλαμε να κάνουμε έκκληση στις αρχές του τόπου μαςεκφράζοντας τους φόβους μας και εκθέτοντας τα συμπεράσματα που έχουμεβγάλει.Σαν αρχή θα θέλαμε να αναφερθούμε στα προβλήματα που προκύπτουν από τηνυπερθέρμανση του πλανήτη. ‘Έχουμε παρατηρήσει ότι παρά τη σοβαρότητα τουθέματος ,δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη αφορά όλους ανεξαιρέτως και ωςεκ τούτου δεν είναι αμελητέο! Νομίζουμε ότι είναι σκανδαλώδες ότι μερικοίάνθρωποι δεν γνωρίζουν καθόλου τις επιπτώσεις του παραπάνω προβλήματος.Πιστεύουμε ότι έχετε την ευθύνη της πλήρους ενημέρωσης των πολιτών σχετικάμε την ύπαρξη της υπερθέρμανσης,, τις συνέπειες της και πως μπορούμε να τιςαποφύγουμε.Η γνώμη μας είναι ότι είναι αναγκαίο στο σχολείο να δίνεται ιδιαίτερη έμφασημέσα από το ωρολόγιο πρόγραμμα στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα παιδιάπρέπει να ενημερώνονται γι όλα αυτά τα θέματα από πολύ μικρή ηλικία ούτωςώστε να εξασφαλίζεται ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Είναιγνωστό ότι σε αυτή την ηλικία είναι περισσότερο ανοικτά σε καινούργιες ιδέες καιτρόπο ζωής, είναι σημαντικό λοιπόν, να μάθουν πώς να προστατεύουν και ναδιατηρούν το περιβάλλον, κάτι που είναι πολύ δύσκολο στη ενήλικη ζωή.Δεύτερο θέμα που μας απασχολεί είναι η πείνα. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουνκαθόλου πρόσβαση σε τροφή και νερό. Είναι δύσκολο να οργανωθούν συσσίτια,έτσι θα μπορούσαμε να στείλουμε δέματα με τρόφιμα , ρούχα, φάρμακα και νατους βοηθήσουμε να φτιάξουν μονάδες για πόσιμο νερό. Οι πλούσιες χώρεςπρέπει να μειώσουν την ποσότητα τροφής που καταναλώνουν καθώς και τηνποσότητα των απορριμμάτων τους. Έχει αποδειχθεί ότι οι πολίτες τωνανεπτυγμένων χωρών καταναλώνουν τέσσερις φορές περισσότερη τροφή απόαυτή που πραγματικά έχουν ανάγκη, ενώ ο μέσος Ευρωπαίος καταναλώνει δυοφορές περισσότερο. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα διαιωνίζεται εξαιτίας της εγωιστικής στάσης μας και της ανεπαρκούς γνώσης.
  2. 2. Μεταξύ άλλων σημαντικών προβλημάτων θα θέλαμε να αναφέρουμε εκείνο τηςπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της υπερκατανάλωσης της.Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας έχουν κάνει μεγάλη προσπάθειαγια να χρησιμοποιήσουν καινούργιους τρόπους παραγωγής ενέργειας, η σπατάλητης όμως παραμένει αλόγιστη. Μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών η Πολωνία(95%) και η Ελλάδα (50%) εξακολουθούν να βασίζουν την παραγωγή ενέργειάςτους στο κάρβουνο και στο λιγνίτη. Γι αυτό χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ναχρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για το περιβάλλον αφού όλοι ζούμε στονπλανήτη γη. Όλοι μας θα μπορούσαμε να κάνουμε τη ελάχιστη δυνατήπροσπάθεια, όπως να εξοικονομήσουμε πηγές ενέργειας και να μην σπαταλάμε τοπολυτιμότερο αγαθό το νερό! Επαναχρησιμοποιώντας και ανακυκλώνονταςβοηθάμε το περιβάλλον περιορίζοντας τη καταστροφή των φυσικών πόρων καιμειώνοντας τη ρύπανση του νερού και της ατμόσφαιρας.Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσα από τους οποίους μπορούμε να δράσουμε καιγενικότερα να εμπλακούμε. Να χρησιμοποιούμε τα μαζικά μέσα μεταφοράς, όπωςεπίσης και το ποδήλατο. Να πηγαίνουμε με τα πόδια αν η απόσταση είναι μικρή,να μειώσουμε το χρόνο οδήγησης, να μοιραζόμαστε με άλλους το αυτοκίνητό μαςόποτε είναι δυνατόν, και να φυτεύουμε, που είναι ο καλύτερος τρόπος για ναπροστατεύουμε το περιβάλλον και να μειωθεί η ποσότητα του διοξειδίου τουάνθρακα στην ατμόσφαιρα.Εμείς οι μαθητές που συμμετέχουμε στο παραπάνω πρόγραμμα Commenius “ Beglobally aware” καταθέτουμε ότι αυτά τα δυο χρόνια συνεργασίας, μαςευαισθητοποίησαν και μας έκανα περισσότερο υπεύθυνους απέναντι σταπεριβαλλοντικά και παγκόσμια προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά: April 2012Dear Sir/ Dear MadamWe, the students, from six European countries: Denmark, Greece, Italy, Norway,Poland and the UK involved in Comenius project Be Globally Aware are proudto appeal to our local authorities to express our fears and conclusions which wehave found.We are sure you have heard of the project before and we hate to be redundant.But we feel like you need to do more about the problems regarding globalwarming. You need to focus more on global warming in the media. Why is it
  3. 3. never on the news anymore? Why do not we hear about it in the newspapers? Itis such an important issue, and we need to address it!First of all you have to get the point across to everyone that global warming is aproblem that concerns everyone, since it has been our experience that peopledismiss it as something unimportant to them. We find it not only shocking butscandalous that some people are unaware of the effects of global warming! Asstated earlier, you need to get people to know what exactly global warming is!You cannot expect everyone to just instantly know about it. It is ridiculouslyimportant that you tell people about everything regarding global warming. Whatis it? How can we prevent it? What are the effects? These are the questions thatyou need to answer!It should be mandatory to be taught about the environment in schools. Kids needto learn about it at a young age, to ensure a better future for the followinggenerations. Kids are more susceptible to new ideals and ways of living thanadults and adolescents are. Therefore, it is incredibly important that they learnhow to protect and preserve the environment at a young age, otherwise theymight never learn.Next of it is famine. A lot of people have not got any food and clean water. It ishard to organize something to feed them, so we should send them packages withhealthy food, some clothes and medicine and help them make units for using cleanwater. Rich countries need to reduce their amount of food and its waste. Therehave been made a research which shows that an average citizens of welldeveloped countries eats 4 times as much as they need, and also an averageEuropean eats twice as much. So famine is a problem that exists only because ofour egoism and our lack of knowledge about it.Among many other problems we worked on, is that of electricity production andconsumption. Although people in our days have done a big effort to use ecologicalsources of energy, there is still thoughtless waste. In European countries,unfortunately, Poland and Greece stays behind with obvious problem as about95% and 50% of energy is produced from fossil fuels (coal, brown coal). That iswhy we are so happy to see more and more renewable sources.Everyone is responsible for the environment since we all live in the Earth. Eachone of us can put even a little bit of effort such as saving electricity and water tosave our resources. Recycling and reusing help the environment by saving space,energy, and natural resources, and by reducing air and water pollution. There area number of ways we all can take action and get involved in. We can go to workor school by bicycle, public bus, or train; walk to work or school if the distance isnot too big; reduce the amount of time we spend in cars, and increase the numberof people with whom we share rides, plant a tree to improve the environment andabsorb carbon dioxide.
  4. 4. We, the students, taking part in the Comenius project Be Globally Aware canstate that two years of working on ecological issues, have become globally awareand understand the basic needs of modern world. Thank you for your kind attention.

×