Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aids

487 views

Published on

εργασία στο μάθημα της βιολογίας

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aids

 1. 1. AIDS Νικητής είναι η γνώση
 2. 2.  Ο ιόρ πποςκολλάσαι ςσα σ-λεμυοκύσσαπα και εκεί σο RNA σοτ ιού ανσιγπάυεσαι ςε DNA. Ατσό σο DNA ενςωμασώνεσαι ςσο DNA σοτ ξενιςσή και έσςι ο ιόρ μποπεί να αναπαπαφθεί. Το κακό με ατσόν σον ιό είναι όσι έφει ανσιγονική ποικιλόσησα, δηλαδή ςε κάθε άνθπωπο εμυανίζεσαι με διαυοπεσική μοπυή. Έσςι είναι πολύ δύςκολο να βπεθεί ένα εμβόλιο κασά ατσού σοτ ιού και να ανσιμεσωπιςσεί.
 3. 3.  Ο HIV μεηαδίδεηαι μέζω ηριών κυρίων οδών:  Τη ζεξοςαλική επαθή  ηην έκθεζη ζε μολςζμένα ζωμαηικά ςγπά, ιζηούρ, ζύπιγγερ και μεηάγγιζη αίμαηορ  από ηη μηηέπα ζηο παιδί (γνωζηή ωρ κάθεηη μεηάδοζη) καηά ηη διάπκεια ηηρ εγκςμοζύνηρ, ηος ηοκεηού και ηος θηλαζμού.
 4. 4.  Η πλειονόηηηα ηων HIV λοιμώξεων αποκηούνηαι διαμέζος ζεξοςαλικών επαθών πος γίνονηαι σωπίρ ηη σπήζη πποθςλακηικού  δηλαδή, Η ζεξοςαλική επίθεζη(βιαζμόρ) πιζηεύεηαι όηι έσει αςξημένο κίνδςνο μεηάδοζηρ καθώρ ζπάνια σπηζιμοποιούνηαι πποθςλακηικά  Ο κίνδςνορ αςξάνει με ηην παποςζία πολλαπλών ζεξοςαλικά μεηαδιδόμενων νοζημάηων (ηπαηίηιδα c κλπ)και ηην ύπαπξη γεννηηικών οπγάνων. Τα γεννηηικά όπγανα κάνοςν ηον κίνδςνο πεπίπος πενηαπλάζιο.
 5. 5. Σωματικά υγρά - Σφριγγες  Ο δεύτεροσ πιο ςυχνόσ τρόποσ μετάδοςησ είναι διαμέςου του αίματοσ. Παρ' όλα αυτά η λοίμωξη δεν είναι δυνατόν να μεταδοθεί μέςω κουνουπιών ή άλλων εντόμων  Ο κίνδυνοσ από τη κοινή χρήςη βελόνασ κατά την ενέςιμη χρήςη ναρκωτικών είναι κατά μέςο όρο 0,8%  Οι μεταγγίςεισ μολυςμένου αίματοσ καταλήγουν ςε μετάδοςη τησ λοίμωξησ ςτο περίπου 93% των περιπτώςεων
 6. 6.  Εύναι ο τρύτοσ πιο κοινόσ τρόποσ μετϊδοςησ παγκοςμύωσ.  Με την κατϊλληλη αγωγό ο κύνδυνοσ μόλυνςησ από τη μητϋρα ςτο παιδύ μπορεύ να μειωθεύ ςτο περύπου 1%.Για να γύνει αυτό, χρειϊζεται η μητϋρα να παύρνει αντιρετροώκϊ ςτη διϊρκεια τησ εγκυμοςύνησ και του τοκετού, να γύνει προαιρετικϊ καιςαρικό και να μη γύνει θηλαςμόσ, καθώσ επύςησ και η χορόγηςη αντιρετροώκών ςτο βρϋφοσ μετϊ τη γϋννηςη. Παρ'όλα αυτϊ πολλϊ από αυτϊ τα μϋτρα δεν εύναι διαθϋςιμα ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο.
 7. 7. Ο HIV ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΊΔΕΤΑΙ:  Από ηην καθημερινή, κοινφνική επαθή, ηη τειραυία, ηο αγκάλιαζμα, ηο απλό θιλί, ηη ζσνάθροιζη αηόμφν  Από ηην ηοσαλέηα  Από ηον ιδρώηα ή ηα δάκρσα  Από ρούτα, ζκεπάζμαηα, πιάηα, ποηήρια και ματαιροπήροσνα, ηηλέθφνα  Από πιζίνες ή ηη θάλαζζα  Από κοσνούπια ή άλλα ένηομα.
 8. 8. Διάγνωση  μϋςω εργαςτηριακών εξετϊςεων  Η εξϋταςη για HIV ςυνιςτϊται ςε όλουσ όςουσ εύναι ςε υψηλό κύνδυνο ςυμπεριλαμβανομϋνων και όλων όςων ϋχουν διαγνωςτεύ με ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενο νόςημα
 9. 9.  Συμολικά στημ Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουμ 13.000 ασθεμείς με AIDS και απ' αυτούς βρίσκομται σε θεραπεία - γιατί μόμο αυτοί χρειάζομται - 6.200 ασθεμείς.
 10. 10. • μαςτιγα
 11. 11. • Κακϊσ θ πλειοψθφία των ανκρϊπων με τον ιό HIV δεν γνωρίηουν πωσ νοςοφν, είναι λογικό να υποκζςουμε πωσ μπορεί να υπάρχει ζνα μεγάλο ποςοςτό μολυςμζνων ατόμων που δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτισ ςτατιςτικζσ.
 12. 12. Ζϊντασ με το Aids • Ζϊντασ με το Aids είναι ςαν να ηεισ με μια κανατικι καταδίκθ. Οι φοβερζσ ςωματικζσ επιπτϊςεισ τθσ αρρϊςτιασ, θ εξάντλθςθ και θ αδυναμία ςτα άκρα οδθγοφν ςτακερά ς' ζνα επϊδυνο τζλοσ. Μερικοί αςκενείσ δοκιμάηουν να αυτοκτονιςουν, μερικζσ φορζσ με επιτυχία, για να γλιτϊςουν αυτοί και οι οικογζνειζσ τουσ από το τραφμα τθσ αργισ εξάντλθςθσ. Όμωσ πρζπει να κυμόμαςτε πωσ οι οροκετικοί χρειάηονται αγάπθ και υποςτιριξθ… όχι απομόνωςθ!!
 13. 13. Ειρινθ Πάςτρα • Βιβλιογραφία: • Wikipedia • Unaids

×