Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

397 views

Published on

εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

 1. 1. 1 1ο Γυμνάςιο Νέου Χυχικού ΢χολικό Έτοσ 2012-2013 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΗ΢ Εργαςύα ςτο μϊθημα τησ Σεχνολογύασ Μίνωασ Βουγιουκαλάκησ Σϊξη Α1
 2. 2. 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 4 Σαξινόμηςη των υπολογιςτών ωσ προσ την προβλεπόμενη χρόςη 5 Ι΢ΣΟΡΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ 5 ΟΙ «ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΕ΢» ΢ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΕ΢ ΢ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΗ΢ ΑΝΑΓΕΝΝΗ΢Η΢ 6 ΢ΤΓΦΡΟΝΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΕ΢ 7 ΓΕΝΙΕ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ 9 XΡΗ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΗ ΢ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑ΢ ΖΩΗ 10 ΟΙ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΣΩΝ Η/Τ ΢ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΢ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 12 ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ-ΚΟ΢ΣΟ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ 14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 14 ΢ΦΕΔΙΑ 15
 3. 3. 3 ΕΙ΢ΑΓΨΓΗ Ο Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτόσ (Η/Τ) εύναι ϋνα ςύνολο ηλεκτρονικών- ηλεκτρικών ςυςκευών που μασ δύνει τη δυνατότητα να εκτελούμε διϊφορεσ εργαςύεσ ( δακτυλογρϊφηςη, ταξινόμηςη, ζωγραφικό, ςχϋδιο, υπολογιςμού, επικοινωνύα κ.ϊ.) που χρειαζόμαςτε ςτισ καθημερινϋσ μασ δραςτηριότητεσ. Η ςημαντικό αλλαγό που επϋφερε η χρόςη του Η/Τ ςτην οργϊνωςη τησ καθημερινόσ μασ ζωόσ εύναι ότι όλεσ οι εργαςύεσ και δραςτηριότητϋσ μασ εκτελούνται με μεγϊλη ταχύτητα και ακρύβεια. Σα ςτοιχεύα που ςυναποτελούν ϋναν Η/Τ εύναι το υλικό (hardware) και το λογιςμικό (software). Σο υλικό εύναι τα μϋρη του υπολογιςτό που μπορούμε να πιϊςουμε με τα χϋρια μασ, εύναι, δηλαδό, οι επιμϋρουσ εξωτερικϋσ ςυςκευϋσ, όπωσ η οθόνη ό το πληκτρολόγιο. Σο λογιςμικό εύναι οι εντολϋσ που λϋνε ςτον υπολογιςτό τι να κϊνει. Εύναι δηλαδό τα διϊφορα προγρϊμματα, όπωσ το πρόγραμμα επεξεργαςύασ κειμϋνου, ϋνα ηλεκτρονικό παιχνύδι κ.τ.λ., τα οπούα αποθηκεύονται ςε αποθηκευτικϊ μϋςα, όπωσ π.χ. το CD-ROM. Σο κϊθε ϋνα από αυτϊ τα ςτοιχεύα εύναι ϊχρηςτο από μόνο του. Για να καταλϊβουμε καλύτερα τη διαφορϊ, ςκεφτόμαςτε για παρϊδειγμα ςυςκευϋσ που χρηςιμοποιούμε ςτην καθημερινό μασ ζωό, χωρύσ να ϋχουμε το ξϋρουμε ότι χρηςιμοποιούν Η/Τ: ϋνα πλυντόριο (υλικό) χωρύσ προγρϊμματα πλύςησ (λογιςμικό). Σα προγρϊμματα τησ πλύςησ καθορύζουν τη θερμοκραςύα και την ποςότητα του νερού που θα χρηςιμοποιόςει κϊθε φορϊ το πλυντόριο. Αν δεν υπϊρχουν αυτϊ, τότε το πλυντόριο εύναι απλώσ ϋνα τετρϊγωνο κουτύ. Από την ϊλλη μεριϊ, αν δεν υπϊρχει το πλυντόριο, τότε τα προγρϊμματα πλύςησ δεν ϋχουν κανϋνα λόγο ύπαρξησ. Ή, επύςησ, ςκεφτεύτε ϋνα ςτερεοφωνικό (υλικό) χωρύσ ραδιοφωνικϊ προγρϊμματα, καςϋτεσ ό CD (λογιςμικό), το κινητό τηλϋφωνο, ο φούρνοσ μικροκυμϊτων, η οθόνη αφόσ ςτα εκδοτόρια ειςιτηρύων του τρϋνου, το ψηφιακόρολόι κ.ϊ.
 4. 4. 4 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Ένα ολοκληρωμϋνο ςύςτημα Η/Τ αποτελεύται από: την κεντρικό μονϊδα( κουτύ ), και από τισ ςυςκευϋσ ειςόδου (πληκτρολόγιο, ποντύκι, μικρόφωνο, ςαρωτόσ) και εξόδου (οθόνη,εκτυπωτόσ, ηχεύα). Ειςόδου ονομϊζονται οι ςυςκευϋσ, τισ οπούεσ χρηςιμοποιούμε για την ειςαγωγό των δεδομϋνων ςτον υπολογιςτό. Εξόδου ονομϊζονται οι ςυςκευϋσ ςτισ οπούεσ αποτυπώνονται τα αποτελϋςματα τησ επεξεργαςύασ. Η κεντρική μονάδα ό κουτύ εύναι ο εγκϋφαλοσ του Η/Τ. Σο πληκτρολόγιο εύναι μύα ςυςκευό ειςαγωγόσ και εντολών για τονυπολογιςτό. Σο ποντίκι εύναι επύςησ μύα ςυςκευό ειςαγωγόσ και εντολών γιατονυπολογιςτό. Όταν μετακινεύται τοποντύκι, βλϋπετε να κινεύται ανϊλογα ςτην οθόνη ϋνα ςύμβολο πουϋχει ςυνόθωσ τη μορφό βϋλουσ και λϋγεται δεύκτησό δρομϋασ(cursor). Με τη βοόθεια του ςαρωτή μετατρϋπονται φωτογραφύεσ, εικόνεσ και κεύμενα ςε ηλεκτρονικό μορφό και ειςϊγονται ςτον υπολογιςτό για επεξεργαςύα. Με το μικρόφωνο ειςϊγουμε τη φωνό μασ ό ϊλλουσ όχουσ ςτον υπολογιςτό. Η οθόνη μοιϊζει με αυτό τησ τηλεόραςησ και ςε αυτό βλϋπουμε τισ εργαςύεσ που εκτελούμε με τη μορφό κειμϋνου, ςχεδύου,φωτογραφύασ ό ακόμη και βύντεο. Ο εκτυπωτήσ εύναι μύα ςυςκευό εξόδου από τον Η/Τ. Με τονεκτυπωτό μπορούμε να εκτυπώςουμε ςτο χαρτύ την εργαςύα που ϋχουμεκϊνει ( κεύμενο, ςχϋδιο, υπολογιςμό, ςελύδα από το ύντερνετ κ.α.) Με τα ηχεία ακούμε όχουσ ό μουςικό από τον υπολογιςτό. Με το μόντεμ μπορούμε να επικοινωνούμε με ϊλλουσ υπολογιςτϋσ από απόςταςη, χρηςιμοποιώντασ την τηλεφωνικό γραμμό.
 5. 5. 5 Σαξινόμηςη των υπολογιςτών ωσ προσ την προβλεπόμενη χρήςη. Τπερυπολογιςτόσ(supercomputer) Μικρόσ υπερυπολογιςτόσ Κεντρικόσ υπολογιςτόσ(mainframe) Εξυπηρετητόσ(server) ΢ταθμόσ εργαςύασ(Workstation) Προςωπικόσ υπολογιςτόσ(PC) Επιτραπϋζιοσ υπολογιςτόσ(desktopPC) Υορητόσ υπολογιςτόσ(Laptop) Τπολογιςτόσ παλϊμησ(Palmtop) Προςωπικόσ ψηφιακόσ βοηθόσ(PDA) Ι΢ΣΟΡΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΟΙ «ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΕ΢» ΢ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ Άβακασ Γύρω ςτο 2200 π.Φ. οι αρχαύοι Βαβυλώνιοι εύχαν αναπτύξει πολύ το εµπόριο και χρειϊζονταν κϊτι να τουσ βοηθϊ ςτουσ υπολογιςμούσ τουσ. Αυτό η ανϊγκη τουσ οδόγηςε ςτο να δημιουργόςουν τον πρώτο υπολογιςτό, που δεν όταν ϊλλοσ από το γνωςτό αριθµητόριο που χρηςιμοποιούν όλα (ςχεδόν) τα παιδιϊ ςτην πρώτη τϊξη του ςχολεύου. Σο επύςημο όνοµϊ του εύναι ϊβακασ.Σον ϊβακα τον βελτύωςαν αρκετϊ οι Κινϋζοι αρκετϊ χρόνια αργότερα και του ϋδωςαν τη µορφό που ϋχει ςόμερα. Το Κόςκινο του Ερατοςθένη, 130 π.Χ. Ο αρχαύοσ Έλληνασ Ερατοςθϋνησ, μεγϊλοσ μαθηματικόσ, ανακϊλυψε μια μϋθοδο για να υπολογύζει τουσ πρώτουσ αριθμούσ. Σο 'κόςκινο' του όταν μια
 6. 6. 6 ςπουδαύα ανακϊλυψη για την εποχό του και ϋνα από τα μεγϊλα επιτεύγματα του ςημαντικού αυτού προςώπου. Ο Μηχανιςμόσ των Αντικυθήρων, 150 με 100 μ.Χ. Οι αρχαύοι Έλληνεσ εύχαν αναπτύξει τερϊςτιο πολιτιςμό και, φυςικϊ, ενδιαφϋρθηκαν για τισ επιςτόμεσ όπωσ μαθηματικϊ, αςτρονομύα κ.ϊ. Οι πληροφορύεσ που ϋχουμε για την αρχαύα ελληνικό τεχνολογύα εύναι κυρύωσ γραπτϋσ. Οι μόνοι μηχανιςμού (ό θραύςματϊ τουσ) που ϋχουν μϋχρι ςτιγμόσ ανακαλυφθεύ εύναι ο Μηχανιςμόσ των Αντικυθόρων και ο Βυζαντινόσ μηχανιςμόσ. Ο Μηχανιςμόσ των Αντικυθόρων εύναι ςυςκευό αςτρονομικών υπολογιςμών που χαρακτηρύζεται παγκόςμια ωσ ο «αρχαιότεροσ υπολογιςτόσ». Καταςκευϊςτηκε γύρω ςτο 87 π.Φ. ςτη Ρόδο και διϋθετε 32 οδοντωτϊ γρανϊζια. Κατϊ τη μεταφορϊ του ςτη Ρώμη το πλούο που τον μετϋφερε βυθύςτηκε κοντϊ ςτα Αντικύθηρα και ανακαλύφθηκε γύρω ςτα 1900 από ομϊδα ςφουγγαρϊδων. ΢όμερα βρύςκεται ςτο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουςεύο. Έδειχνε την ετόςια κύνηςη του όλιου ςτο ζωδιακό κύκλο καθώσ και τισ ανατολϋσ και τισ δύςεισ των λαμπρών ϊςτρων και αςτεριςμών κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ.[ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΕ΢ ΢ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΗ΢ ΑΝΑΓΕΝΝΗ΢Η΢ Τα «κόκαλα του Νέπιερ», 1610 μ.Χ. [Επεξεργαςία] Ο μαθηματικόσ Σζον Νϋπιερ βαςύςτηκε ςε ϋνα αρχαύο ινδικό ςύςτημα υπολογιςμών και δημιούργηςε ϋνα αβϊκιο με ρϊβδουσ, που ϋμεινε ςτην ιςτορύα με την ονομαςύα «κόκαλα του Νϋπιερ», επειδό οι ρϊβδοι του όταν κοκϊλινεσ. Με τα «κόκαλα» αυτϊ όταν δυνατόσ ο ςχετικϊ εύκολοσ υπολογιςμόσ γινομϋνων αλλϊ και πηλύκων. Η μηχανή του Pascal, 1645 Ο Γϊλλοσ μαθηματικόσ Μπλεζ Παςκϊλ (BlaisePascal) καταςκεύαςε το 1645 την πρώτη αληθινό αριθμομηχανό, η οπούα επονομϊςτηκε Παςκαλύνα (Pascaline). Με τη μηχανό αυτό μπορούςε κϊποιοσ να κϊνει (ςχετικϊ) εύκολα μαθηματικούσ υπολογιςμούσ. Η μηχανό του Pascal εύχε τροχαλύεσ, τισ οπούεσ, όταν περιϋςτρεφε ο χρόςτησ εμφϊνιζαν τα αποτελϋςματα. Η μηχανό εκτελούςε δύο πρϊξεισ, πρόςθεςη και αφαύρεςη.
 7. 7. 7 Η μηχανή του Leibniz, 1674 O Leibniz, το1674, τελειοπούηςε τη μηχανό του Pascal ώςτε να μπορεύ να εκτελεύ πολλαπλαςιαςμούσ και διαιρϋςεισ. ΢τα αρχικϊ ςτϊδια τησ καριϋρασ του, επινόηςε το δυαδικό αριθμητικό ςύςτημα που αποτελεύ μϋχρι και ςόμερα τη βϊςη για τισ γλώςςεσ προγραμματιςμού των υπολογιςτών. Η Αναλυτική Μηχανή του Μπάμπατζ, 1822 Ο Βρετανόσ μαθηματικόσ Σςαρλσ Μπϊμπατζ (CharlesBabbage) ςχεδύαςε μια αυτόματη μηχανό, που θα εργαζόταν με ατμό και θα μπορούςε να χρηςιμοποιηθεύ για την εκτϋλεςη υπολογιςμών. Η Αναλυτικό Μηχανό του Μπϊμπατζ ϋμεινε μόνο ςτη θεωρύα και δεν καταςκευϊςτηκε ποτϋ, παρϊ τισ προςπϊθειεσ του δημιουργού τησ. ΆνταΛάβλεΰσ, η πρώτη αναλύτρια/προγραμματίςτρια Η μηχανό του Μπϊμπατζ όταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχό τησ, γι’ αυτό και δεν κατϊφερε να την δημιουργόςει όπωσ την όθελε. Σα ςχϋδιϊ του, όμωσ, δεν πόγαν χαμϋνα, μια και η ΆνταΛϊβλεώστακατϋγραψεκαιταεπεξεργϊςτηκε, κϊνοντϊστηνναμεύνειςτηνιςτορύαωσηπρώτηπρογραμματύςτρια / αναλύτριαυπολογιςτώνςτηνιςτορύα. Η μηχανή του Χόλεριθ, 1890 ΢τα τϋλη του 19ου αιώνα ο Φϋρμαν Φόλεριθκαταςκεύαςεμια μηχανό, με την οπούα η κυβϋρνηςη των Η.Π.Α. κατϊφερε να κϊνει μια απογραφό του πληθυςμού τησ χώρασ μϋςα ςε δύο χρόνια, χρόνο ρεκόρ για τα δεδομϋνα τησ εποχόσ. Η μηχανό αυτό ονομϊςτηκε CensusTabulator (Σαξινομϋασ Απογραφόσ) και όταν η απαρχό για τη δημιουργύα τησ μεγαλύτερησ (ωσ πριν λύγα χρόνια) εταιρεύασ υπολογιςτών ςτον κόςμο, τησ ΙΒΜ (InternationalBusinessMachines). ΢ΤΓΦΡΟΝΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΕ΢ Οι πρώτεσ ηλεκτρονικϋσ ψηφιακϋσ υπολογιςτικϋσ μηχανϋσ ϊρχιςαν να καταςκευϊζονται λύγο μετϊ το 1940. Οι πλϋον γνωςτού υπολογιςτϋσ εκεύνησ τησ εποχόσ όταν: MarkI: ςχεδιϊςτηκε το 1941 από τουσ μηχανικούσ τησ εταιρεύασ IBM. Οι διαςτϊςεισ του όταν μόκοσ 15 μ, πλϊτοσ 2,5 μ. Περιελϊμβανε 500 χιλιόμετρα καλώδια. Οι επιδόςεισ του όταν: πρόςθεςη με 23 ψηφύα ςε 3 δϋκατα του δευτερολϋπτου, πολλαπλαςιαςμόσ ςε 6 δευτερόλεπτα και διαύρεςη ςε 12 δευτερόλεπτα.
 8. 8. 8 ENIAC: ςχεδιϊςτηκε και καταςκευϊςτηκε ςτο πανεπιςτόμιο τησ Πενςυλβϊνια. Οι διαςτϊςεισ του όταν μόκοσ 25 μ. ύψοσ 2,5 μ., πλϊτοσ 1 μ. Περιελϊμβανε 18.000 λυχνύεσ, 10.000 πυκνωτϋσ, 65.000 αντιςτϊςεισ, 1.500 ηλεκτρονικούσ διακόπτεσ. Κατανϊλωνε 140KW. Οι επιδόςεισ του όταν: 5000 προςθϋςεισ το δευτερόλεπτο, 500 πολλαπλαςιαςμού το δευτερόλεπτο. UNIVACI: To 1947 βραβεύεται η Eckert- MauchlyComputerCorporation για το ςυμβόλαιό τησ να καταςκευϊςει τον BINAC για την εταιρεύα αεροςκαφών Northrop, ενώ ξεκινϊ και την καταςκευό του πρώτου εμπορικού υπολογιςτό UNIVACI. EDVAC (ElectronicDiscreteVariableCalculator): Δημιουργόθηκε το 1952 ςτο Καιμπριτζ και εύναι ο πρώτοσ υπολογιςτόσ με αποθηκευμϋνο πρόγραμμα. Επινοόθηκε από το μαθηματικό JohnVonNeuman. Αυτόσ εύχε την ιδϋα, ότι ςτην μνόμη του υπολογιςτό θα μπορούςαν να υπϊρχουν ταυτόχρονα τόςο το πρόγραμμα όςο και τα δεδομϋνα.
 9. 9. 9 ΓΕΝΙΕ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ 1η Γενιά Υπολογιςτών (1946- 1956) Σο 1946, μετϊ το τϋλοσ του Β’ Παγκοςμύου Πολϋμου, οι Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ χρειϊζονταν μια ςυςκευό η οπούα να βοηθϊ τουσ ςτρατιωτικούσ ςτουσ υπολογιςμούσ για να βρύςκουν τα όπλα τουσ το ςτόχο με μεγαλύτερη ακρύβεια. Για πρώτη φορϊ δημιουργόθηκε ϋνα τερϊςτιο μηχϊνημα που αντύ για μηχανικϊ μϋρη χρηςιμοποιούςε ηλεκτρονικϋσ λυχνύεσ, καταςκευαςμϋνεσ από τον Λι Ντε Υορϋ (LeeDeForest). Ο πρώτοσ ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ επονομϊςτηκε ENIAC. Ο ΕΝΙΑC όταν τερϊςτιοσ ςε μϋγεθοσ (καταλϊμβανε ϋναν ολόκληρο όροφο), και ϋπρεπε να τον ελϋγχουν ςυνεχώσ ειδικού επιςτόμονεσ. ΢υχνϊ, επύςησ, καύγονταν οι λυχνύεσ του και ϋπρεπε να τισ αντικαθιςτούν. Ακόμα και ο πιο ταπεινόσ ςημερινόσ υπολογιςτόσ εύναι χιλιϊδεσ φορϋσ καλύτεροσ από τον ENIAC ωσ προσ τισ δυνατότητεσ. Ήταν, όμωσ, η πρώτη ςοβαρό προςπϊθεια δημιουργύασ υπολογιςτικόσ μηχανόσ. 2η Γενιά Υπολογιςτών (1956- 1963) Σην περύοδο αυτό οι λυχνύεσ αντικαθύςτανται από τρανζύςτορσ. Οι ηλεκτρονικϋσ αυτϋσ καταςκευϋσ επιτρϋπουν τη δημιουργύα μικρότερων και ταχύτερων υπολογιςτών. Σο 1956 ςτο Σεχνολογικό Ινςτιτούτο Μαςαχουςϋτησ (Μ.Ι.Σ.) καταςκευϊςτηκε ο πρώτοσ Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτόσ που λειτουργούςε με τρανζύςτορσ, ο ΣΦ-0. Σα τρανζύςτορσ χρηςιμοποιόθηκαν (και χρηςιμοποιούνται ακόμη) ςε πϊρα πολλϋσ ςυςκευϋσ. Επϋτρεψαν τη δημιουργύα ραδιοφώνων αρκετϊ μικρών ώςτε να μπορούν οι ϊνθρωποι να τα κουβαλούν μαζύ τουσ (φορητϊ ραδιόφωνα), και πολλϋσ φορϋσ, ακόμη και ςόμερα, τα φορητϊ ραδιόφωνα αποκαλούνται "τρανζύςτορ". 3η Γενιϊ (1964- 1971) Το 1958, ο ΤζακΚίλμπυ τησ εταιρείασ TexasInstruments κατάφερε να δημιουργόςει κϊτι που θα ϊλλαζε τον κόςμο των ηλεκτρονικών για πϊντα. Καταςκεύαςε το πρώτο Ολοκληρωμϋνο Κύκλωμα ςυνδυϊζοντασ τρανζύςτορσ, πυκνωτϋσ, αντιςτϊτεσ και ϊλλα ηλεκτρονικϊ εξαρτόματα όλα τοποθετημϋνα ςτο ύδιο κομμϊτι από πυρύτιο. Σο δημιούργημα του Κύλμπυ επϋτρεψε ςτουσ επιςτόμονεσ να καταςκευϊςουν υπολογιςτϋσ τόςο μικρούσ ώςτε να μπορούμε ακόμη και να τουσ μεταφϋρουμε. Φρηςιμοποιεύται, επύςησ, ςε μια πληθώρα ϊλλων εφαρμογών, όπωσ τηλεπικοινωνύεσ, πολυμϋςα, ακόμη και παιχνύδια. 4η Γενιά (1971 - ςήμερα) Οι υπολογιςτϋσ που ϋχουμε ςόμερα ανόκουν ςτην 4η Γενιϊ. Ο κϊθε ϋνασ από αυτούσ εύναι εφοδιαςμϋνοσ με Επεξεργαςτό (CPU), ϋχει τη δικό του μνόμη, μονϊδα αποθόκευςησ πληροφοριών, οθόνη, και κϊποιο εύδοσ μϋςου για να δύνουμε πληροφορύεσ ςτον υπολογιςτό (πληκτρολόγιο, πενϊκι, ποντύκι κλπ). ΢ύμφωνα με το νόμο του Moore, κϊθε 18 περύπου μόνεσ η ιςχύσ των παραγόμενων υπολογιςτών διπλαςιϊζεται. Έτςι, γύνεται αντιληπτό γιατύ ϋνασ υπολογιςτόσ που αγορϊζεται ςόμερα εύναι (περύπου) δύο φορϋσ ταχύτεροσ από ϋναν υπολογιςτό τησ ύδιασ «κατηγορύασ» που αγορϊςτηκε πριν ενϊμιςη χρόνο. Η
 10. 10. 10 γενιϊ αυτό καταλαμβϊνει χρονικϊ και τη δεκαετύα του '80, κατϊ τη διϊρκεια τησ οπούασ ϋχουμε ςημαντικϋσ εξελύξεισ και ςτον τομϋα τησ Σεχνητόσ Νοημοςύνησ και των επικοινωνιών υπολογιςτών. Οι εξελύξεισ αυτϋσ, καθώσ και η τερϊςτια εξϊπλωςη και η περαιτϋρω εξϋλιξη των μικροώπολογιςτών, ςηματοδότηςαν την εύςοδο, ςτισ αρχϋσ τησ παρούςασ δεκαετύασ, ςτην πέμπτη γενιά Η/Υ. Εκτόσ από τουσ ψηφιακούσ υπολογιςτϋσ πϋμπτησ γενιϊσ, που κυριϊρχηςαν ςτην ϋρευνα και ειςϋβαλαν κυριολεκτικϊ ςτην επιςτόμη, ςτην εκπαύδευςη, ςτη διούκηςη, ςτη βιομηχανύα, ςτο εμπόριο και ςτην ιδιωτικό κατοικύα, παραμϋνει, ςε οριςμϋνα ερευνητικϊ κϋντρα ακόμη, και ϋνα ϊλλο εύδοσ υπολογιςτών, οι αναλογικοί υπολογιςτέσ. Η χρόςη των υπολογιςτών τησ κατηγορύασ αυτόσ, καθώσ και του ςυνδυαςμού ψηφιακών - αναλογικών, δηλαδό των υβριδικών υπολογιςτών,περιορύζεται ςτην επύλυςη επιςτημονικών προβλημϊτων, με πολύ περιοριςμϋνο κύκλο εφαρμογών. XΡΗ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΗ ΢ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑ΢ ΖΨΗ Με τουσ υπολογιςτϋσ μπορούμε να κϊνουμε ταχύτατα αριθμητικϋσ πρϊξεισ, να γρϊφουμε εργαςύεσ, να επεξεργαζόμαςτε φωτογραφύεσ, να παύζουμε παιχνύδια, να αγορϊζουμε βιβλύα, να ακούμε μουςικό κ.ϊ. Από το πρωύ που θα ξυπνόςουμε ςυναντϊμε αρκετϊ ςυχνϊ υπολογιςτϋσ χωρύσ να το ςυνειδητοποιούμε. ΢τα ταμεύα του ςούπερ μϊρκετ για παρϊδειγμα εύναι ενςωματωμϋνοσ ϋνασ υπολογιςτόσ που υπολογύζει τι θα πληρώςουμε, ενώ ταυτόχρονα μπορεύ να ενημερώνει τον καταςτηματϊρχη για τα προώόντα που πουλόθηκαν. ΢τισ τρϊπεζεσ πύςω από τα μηχανόματα αυτόματησ ςυναλλαγόσ (ΑΣΜ) υπϊρχουν υπολογιςτϋσ που επικοινωνούν για να αποφαςύςουν πόςα χρόματα δικαιούμαςτε να πϊρουμε από την τρϊπεζα. Οι υπολογιςτϋσ μπορούν να επεξεργϊζονται πολύ γρόγορα και με μεγϊλη ακρύβεια τερϊςτιο όγκο δεδομϋνων, κι ϋτςι εύναι απαραύτητοι ςε βαςικούσ τομεύσ όπωσ: ΢τισ επιςτήμεσ: Οι υπολογιςτϋσ επιταχύνουν την επεξεργαςύα διϊφορων ερευνητικών δεδομϋνων και βελτιώνουν τισ μετρόςεισ διϊφορων οργϊνων. Για παρϊδειγμα τερϊςτια τηλεςκόπια ϋχουν εγκαταςταθεύ ςε αςτεροςκοπεύα με ενςωματωμϋνουσ υπολογιςτϋσ για καλύτερη παρατόρηςη του διαςτόματοσ. Σισ επιςτόμεσ η μετϊδοςη τησ γνώςησ γύνεται πιο εύκολϊ με τη δημοςύευςη επιςτημονικών ϊρθρων αλλϊ και βιβλύων ςε ηλεκτρονικϋσ βιβλιοθόκεσ. ΢την ιατρική: Οι γιατρού με τη βοόθεια εξειδικευμϋνων οργϊνων που ςυνδϋονται ςε υπολογιςτϋσ μπορούν να κϊνουν καλύτερεσ διαγνώςεισ ό να παρϋχουν ιατρικϋσ ςυμβουλϋσ μϋςω διαδικτύου. Επύςησ μπορούν να ανατρϋχουν ςτον υπολογιςτό τουσ και να ενημερώνονται για το ιςτορικό των αςθενών τουσ ώςτε να χορηγούν τα κατϊλληλα φϊρμακα. Επύςησ μπορούν
 11. 11. 11 ΢την εκπαίδευςη: Με τη βοόθεια του κατϊλληλου εκπαιδευτικού λογιςμικού μπορούμε να μαθαύνουμε με το δικό μασ ρυθμό υπό την καθοδόγηςη των καθηγητών μασ. Από τον παγκόςμιο ιςτό μπορούμε να ϋχουμε πρόςβαςη ςε βιβλιοθόκεσ, πανεπιςτόμια ό ϊλλα ςχολεύα. ΢τη δημόςια διοίκηςη Ολοϋνα και περιςςότεροι υπολογιςτϋσ χρηςιμοποιούνται ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ για την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των πολιτών. Η ϋκδοςη του απολυτηρύου μασ για παρϊδειγμα γύνεται ςτα περιςςότερα ςχολεύα με τη βοόθεια υπολογιςτό. ΢τισ ςυγκοινωνίεσ: Τπολογιςτϋσ χρηςιμοποιούνται για να διαςφαλύςουν την καθημερινό μασ μετακύνηςη. Οι ςηματοδότεσ ςτουσ δρόμουσ ελϋγχονται από υπολογιςτϋσ.Η ϋγκαιρη πρόβλεψη του καιρού με τη βοόθεια των υπολογιςτών ϋχει βελτιώςει την αςφϊλεια των ταξιδιών μασ ςτη θϊλαςςα. ΢την αεροπλοώια υπολογιςτϋσ δύνουν τη ςωςτό πορεύα ςτουσ πιλότουσ, ενώ τα αυτοκύνητα διαρκώσ εξοπλύζονται με ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ για τον ϋλεγχο του οχόματοσ. ΢τα διάφορα επαγγέλματα: Διϊφοροι επαγγελματύεσ χωρύσ να ϋχουν ιδιαύτερεσ γνώςεισ πληροφορικόσ χρηςιμοποιούν υπολογιςτϋσ ώςτε να κϊνουν πιο εύκολα τη δουλειϊ τουσ. Οι δικηγόροι με τη βοόθεια προγραμμϊτων πουν περιϋχουν όλη την ιςχύουςα νομοθεςύα μπορούν να αναζητούν και να βρύςκουν διϊφορουσ νόμουσ που χρειϊζονται. Οι μηχανικού αυτοκινότων μπορούν με το κατϊλληλο λογιςμικό να βλϋπουν το ςχεδιϊγραμμα του αυτοκινότου που επιςκευϊζουν και να πληροφορούνται για τα απαραύτητα ανταλλακτικϊ. Τπολογιςτέσ και άτομα με αναπηρίεσ Οι ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ εύναι το ςημαντικότερο από τα εργαλεύα που χρηςιμοποιούν οι ϊνθρωποι με αναπηρύεσ ςε όλα τα μόκη και πλϊτη τησ γησ. Εύναι το μόνο εργαλεύο που εξομοιώνει τουσ χειριςτϋσ με αναπηρύεσ με τουσ ικανούσ ςωματικϊ χειριςτϋσ. ΢ε ότι αφορϊ τουσ ανθρώπουσ που ζουν κϊτω από ςυνθόκεσ αναπηρύασ, τότε ο υπολογιςτόσ εύναι ϋνα από τα εργαλεύα που απλοποιεύ διαδικαςύεσ ςτην καθημερινό αλλϊ την επαγγελματικό τουσ ζωό.. Πολλϋσ δραςτηριότητεσ θα όταν απροςπϋλαςτεσ ςε επιχειρηματύεσ με αναπηρύεσ εϊν δεν υπόρχαν οι ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ. ΢όμερα, με τουσ υπολογιςτϋσ κϊθε ϋλληνασ με αναπηρύα μπορεύ να εύναι επαγγελματικϊ ενεργόσ ακόμη και μϋςα από το ςπύτι του. Οι ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ ςε ςυνδυαςμό με το internet εύναι ϋνα ολοκληρωμϋνο εργαλεύο βελτύωςησ τησ κοινωνικότητασ και των κοινωνικών ςχϋςεων. Όςοι ζουν κϊτω από ςυνθόκεσ αναπηρύασ μπορούν να εργϊζονται, να επιμορφώνονται και να ενημερώνονται μϋςα από το ςπύτι.
 12. 12. 12 ΟΙ ΕΠΙΠΣΨ΢ΕΙ΢ ΣΨΝ Η/Τ ΢ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΢ΣΟΝ ΑΝΘΡΨΠΟ Παρϊ τη χρηςιμότητα των Η/Τ και το γεγονόσ ότι πια εύναι απόλυτα απαραύτητη ςτην κοινωνύα μασ, δεν πρϋπει να παραβλϋπουμε τισ αρνητικϋσ τουσ πλευρϋσ που εύναι πολύ ςημαντικϋσ. Όπωσ λ.χ. η εξϊρτηςη των φτωχών χωρών απ' τισ καταςκευϊςτριεσ πολυεθνικϋσ εταιρύεσ, η αύξηςη των ανϋργων από την εξοικονόμηςη θϋςεων εργαςύασ, κ.ϊ. Μια ϊλλη πτυχό εύναι οι περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ από τη χρόςη και την παραγωγό τουσ, όπωσ αυτϋσ καταγρϊφηκαν από το Διεθνϋσ Ινςτιτούτο Worldwatch. Ο μύθοσ τησ καθαρήσ τεχνολογίασ Εύναι αλόθεια ότι οι Η/Τ, όπωσ και οι ςυςκευϋσ τηλεόραςησ παρϊγονται ςε περιβϊλλον όπου δεν αναπτύςςονται μικρόβια.Σα δομικϊ τουσ ςτοιχεύα (λυχνύεσ, πολλαπλαςιαςτϋσ, ολοκληρωμϋνα κυκλώματα) παραςκευϊζονται ςε αποςτειρωμϋνεσ αύθουςεσ, χωρύσ τον παραμικρό κόκκο ςκόνησ που θα μπορούςε να δρϊςει επιβαρυντικϊ ςτα μικροςκοπικϊ κυκλώματϊ τουσ. ΢υνόθωσ τα εργοςτϊςια Η/Τ περιβϊλλονται από πραςινϊδεσ και δϋντρα, θϋλοντασ να ςηματοδοτόςουν (οι ιδιοκτότεσ) τη φιλικό για το περιβϊλλον τεχνολογύα. Η αλόθεια, όμωσ, εύναι διαφορετικό. Οι βιομηχανύεσ αυτϋσ χρηςιμοποιούν μεγϊλεσ ποςότητεσ τοξικών ουςιών.Οι αύθουςεσ που προαναφϋραμε ςυχνϊ εύναι επιβαρυμϋνεσ από δηλητηριώδεισ ατμούσ.Οςο για τα πϊρκα που περικλεύουν τισ μονϊδεσ κρύβουν ρυπαςμϋνα εδϊφη και μολυςμϋνα νερϊ.Φαρακτηριςτικό εύναι η περύπτωςη τησ Κοιλϊδασ του Πυριτύου ςτην Καλιφόρνια. Σο πραγματικό όνομα όταν ΢ϊντα Κλϊρα. Από τη δεκαετύα του '70 και μετϊ, όταν εγκαταςτϊθηκε πληθώρα βιομηχανιών παραςκευόσ Η/Τ μετατρϊπηκε ςτην περιοχό που ςυγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποςοςτό τοξικών αποβλότων ςτισ ΗΠΑ. Βαςικό αιτύα ο χημικόσ καθαριςμόσ των πρώτων υλών. Κύνδυνοι για τη δημόςια υγεύα Κϊποια ερευνητικϊ κϋντρα ςτισ ΗΠΑ υποςτηρύζουν ότι η μόλυνςη των υπόγειων νερών από τισ εταιρύεσ Η/Τ θϋτουν ςε κύνδυνο τη δημόςια υγεύα.΢την Καλιφόρνια, για παρϊδειγμα, όπου ςημειώθηκαν διαρροϋσ τοξικών, από την εταιρύα Fairchild,εύχαμε τριπλϊςιεσ αποβολϋσ εμβρύων και προβληματικούσ τοκετούσ,ςυγκριτικϊ με την υπόλοιπη χώρα. Η Ιαπωνύα εύναι γνωςτό ότι καταςκευϊζει το 50% των ημιαγωγών παγκοςμύωσ. Δεν εύναι λύγοι οι επιςτόμονεσ που πιςτεύουν ότι ϋχει υπϊρξει εκτεταμϋνη ρύπανςη των υδϊτινων πόρων τησ. Και ϊλλεσ επιπτώςεισ Η διϊδοςη των Η/Τ όχι μόνο δεν ϋφερε μεύωςη ςτην κατανϊλωςη χαρτιού,αλλϊ το αύξηςε. Η μϋςη ετόςια παγκόςμια κατανϊλωςη χαρτιού από τουσ προςωπικούσ υπολογιςτϋσ εκτιμϊται ςτα 115 διςεκατομμύρια φύλλα (μεγϋθουσ Α4).
 13. 13. 13 Ενα ςημαντικό πρόβλημα εύναι η κατανϊλωςη ενϋργειασ από τουσ Η/Τ. ΢ε παγκόςμιο επύπεδο καταναλώνονται 240 διςεκατομμύρια κιλοβατώρεσ. Κϊτι που ιςοδυναμεύ με τισ ανϊγκεσ για την ετόςια ενϋργεια τησ Βραζιλύασ. Κι οι τϊςεισ εύναι αυξητικϋσ. Εύναι αξιοςημεύωτο ότι το 40% των Η/Τ παραμϋνουν ςε λειτουργύα όλο το 24ωρο. Ακόμα και τα ΢αββατοκύριακα. Μια λύςη εύναι η καταςκευό ςυςκευών που θα υπολειτουργούν, όταν δε βρύςκονται ςε χρόςη. Ενα θϋμα που δεν ϋχει μελετηθεύ λεπτομερώσ εύναι αυτό που αφορϊ την ωφϋλιμη ζωό των Η/Τ. Η παραγωγό ανακυκλώςιμων υποςυςτημϊτων δεν ϋχει προχωρόςει επαρκώσ και με εξαύρεςη τη Γερμανύα ελϊχιςτα ϋχουν γύνει. Σϋλοσ να ςημειώςουμε ότι ςε όςα ϊτομα ξοδεύουν πολλϋσ ώρεσ πϊνω από τισ ςυςκευϋσ καθημερινϊ παρατηρούνται φλεγμονϋσ ςτουσ καρπούσ των χεριών,προβλόματα ςτην όραςη κι όπωσ υποςτηρύζουν νεότερεσ ϋρευνεσ παρενϋργειεσ ςτο αναπαραγωγικό ςύςτημα. Προσοχή λοιπόν στη χρήση των Η/Υ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εκτός από ένα σπουδαίο εργαλείο που βοηθά τον άνθρωπο έχει και τα προβλήματά του. Κι όσο εξαρτάται από εμάς πρέπει να τα περιορίσουμε.
 14. 14. 14 ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΨΝ-ΚΟ΢ΣΟ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ Υλικό Αξία Θήκη από παλιό ημερολόγιο 0 μακετόχαρτο 0,20 μαρκαδόρος 1,20 Κόλλα UHU Εκτυπώσεις οθόνης, μήλου 0 ΢ΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πληροφορικό, A΄ Γυμναςύου, ς. 16-20, 96-97 Wikipedia www.dian.gr (ειςαγωγό) http://pacific.jourauth.gr http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2010/12/infographic.html http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=3640899&publDate=

×