Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx

elnas
elnasTeacher
Β. Η ελληνική οικονομία
κατά τον 19ο αι.
Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
 ορίσετε τι είναι «εθνικά
κτήματα»,
 περιγράψετε το νομικό
καθεστώς τους, το πώς
αξιοποιήθηκαν, πόσο και πώς
υπολογίζεται η έκτασή τους,
 αναφέρετε τα προβλήματα που
προέκυψαν από τη διανομή
των εθνικών γαιών,
 απαριθμήσετε τα αίτια του
πολυτεμαχισμού των εθνικών
κτημάτων
 αφηγηθείτε την οριστική
διευθέτηση του ζητήματος των
εθνικών γαιών τα έτη 1870-
Μετά τη μελέτη της παρούσας
υποενότητας αναμένεται να
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 3
◄Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα
που σχετίζονταν με την αγροτική ζωή
του τόπου, το οποίο απασχόλησε όλες
τις μετεπαναστατικές κυβερνήσεις,
ήταν και το ζήτημα της διανομής των
εθνικών γαιών. Στην εικόνα αγροτικές
καλλιέργειες στην Ελλάδα του 19ου
αιώνα.
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.
Χριστόπουλος, Γ.(εκδ), Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος
Ελληνισμός από 1833 ως 1881, τ. ΙΓ',
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 96.
© Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/178.
html
Το ζήτημα
των εθνικών
κτημάτων
Κληροδοτήθηκε ως πρόβλημα
στην Ελλάδα από την οθωμανική
κατοχή.
Ξεχώριζε
• για την έκταση
• για τη σημασία
• για την πολυπλοκότητα
«Εθνικές γαίες»:
Ορισμός
 «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι
κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις
περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του
ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε
είτε στο οθωμανικό δημόσιο
είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα
είτε σε ιδιώτες.
ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής
(εκμετάλλευσης)
 Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην
κυριότητα του ελληνικού κράτους
«επαναστατικώ δικαίω».
20XX presentation title 5
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/190.
html
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 6
https://museduc.gr/docs/Istoria/B/08_KEFALAIO
_B.pdf
«Εθνικές γαίες»:
 Αποτέλεσαν το πρώτο και, ουσιαστικά, το
μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου.
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 7
Σημασία
Χρησιμοποιήθηκαν
 ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων.
 ως μέσα για την εξασφάλιση εσόδων, μέσω
της εκποίησής τους.
http://istoriapros.blogspot.com/2016/09/3.h
tml
«Εθνικές γαίες»:
Η έκταση των γαιών αυτών μπορεί να
υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση -
περίπου 4.000.000 με 5.000.000
στρέμματα- λόγω πολυπλοκότητας:
 Του σχετικού με την έγγειο ιδιοκτησία
οθωμανικού καθεστώτος και
 Των μηχανισμών απογραφής των
περιουσιακών στοιχείων.
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 8
Υπολογισμός έκτασης
https://cognoscoteam.gr/archives/25536
Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [Ι]
Πολλοί από τους καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα
εκμετάλλευσης της γης από τα προεπαναστατικά χρόνια.
Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλές γενιές τα χωράφια, αποδίδοντας ένα
ποσοστό (περίπου 15%) στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη καθώς και τον φόρο
επί της παραγωγής, τη δεκάτη. Είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας
πάνω στη γη και ήταν δύσκολο για το κράτος να τους ζητήσει να την
εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό τίμημα.
Η εξαγορά προϋπέθετε ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό
δηλαδή του προς εξαγορά αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο
στον οθωμανικό χώρο, όπου υπήρχαν συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί
της γης.
20XX presentation title 9
Αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, στην πράξη συναντούσε πολλά
προβλήματα:
Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [ΙΙ]
Στη Στερεά Ελλάδα, σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών που δεν ήταν υπό
την έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα
χέρια ιδιωτών με απευθείας εξαγορά από τους οθωμανούς ιδιοκτήτες τους,
σε χαμηλή μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την ευκαιρία της
διαμεσολάβησης και της αποκόμισης προσόδων.
Δεν ήταν σπάνιες οι καταπατήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και κρίσης,
καταπατήσεις που δύσκολα μπορούσαν να αποδειχθούν σε εδάφη με
αμφισβητούμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας.
Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας, το οθωμανικό δίκαιο διέφερε
σημαντικά από το βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο
ελληνικό κράτος. Η προσαρμογή των πραγματικών δεδομένων στη μεταβολή
αυτή άφηνε περιθώρια για κάθε είδους ατασθαλίες (:παράνομες πράξεις).
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 10
Οι τάσεις οδηγούσαν:
α. στη δημιουργία μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών.
β. στην αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλων
κτημάτων σε λίγους κεφαλαιούχους.
https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartog
Αίτια πολυτεμαχισμού
1. Έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων.
2. Τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε πόλεις (στην Αθήνα ιδιαίτερα).
3. Η απόκτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλουσίων,
γεγονός που
 άμβλυνε τις αντιθέσεις και
δεν επέτρεπε να αναπτυχθούν σημαντικές κοινωνικές εντάσεις γύρω από το
πρόβλημα των εθνικών γαιών.
4. Η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων στις κρίσεις και έκθετων στις
διαθέσεις της αγοράς και στις φορολογικές πιέσεις, ευνόησε την ανάπτυξη ενός
συστήματος πολιτικής προστασίας
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 12
Οι τοπικοί πολιτευτές αναλάμβαναν να περιορίσουν τις ασκούμενες πιέσεις,
παρεμβαίνοντας στους κυβερνητικούς μηχανισμούς του κράτους. Επρόκειτο για ρόλο
ανάλογο με εκείνον που είχαν οι προεστοί κατά την προεπαναστατική περίοδο.
20XX presentation title 13
◄Γκραβούρα του 19ου αιώνα με
καλλιέργειες στην περιοχή της Κορινθίας.
Στις περιοχές της Πελοποννήσου υπήρχαν
μεγάλες εκτάσεις εθνικών γαιών, τις οποίες
αφορούσαν οι πρώτοι νόμοι για τη ρύθμιση
του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.
Λιθογραφία 33Χ62 εκ. που σχεδίασε ο
Stackelberg και λιθογράφησε ο Dupressier.
Τόπος και Εικόνα: Χαρακτικά Ξένων
Περιηγητών για την Ελλάδα, τ. Ζ'-19ος
αιώνας, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1985, εικ.
65.
© Εκδόσεις Ολκός.
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/general/gallery/179.
html
Οριστική αντιμετώπιση ζητήματος εθνικών κτημάτων:
Νομοθετικές ρυθμίσεις 1870-1871
Να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ακτήμονες χωρικοί, με
την παροχή γης, απαραίτητης για την επιβίωσή τους.
Να εξασφαλιστούν, μέσα από τη διαδικασία της εκποίησης, τα
μεγαλύτερα δυνατά έσοδα, που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκές
δημοσιονομικό αδιέξοδο.
20XX presentation title 14
Στόχοι
Οι στόχοι των νομοθετημάτων ήταν αντιφατικοί με αποτέλεσμα
να επιτευχθεί μόνο ο πρώτος σε ικανοποιητικό βαθμό.
Νομοθετικές ρυθμίσεις
Οι δικαιούχοι αγρότες μπορούσαν να αγοράσουν όση γη ήθελαν,
με ανώτατο όριο τα 80 στρέμματα για ξηρικά εδάφη και τα 40 για
αρδευόμενα.
20XX presentation title 15
 Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν 2.650.000 στρέμματα
με 370.000 παραχωρητήρια.
Αποτελέσματα εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 16
Η διανομή 2.650.000 στρεμμάτων με 370.000 παραχωρητήρια
στο διάστημα 1870-1911 δείχνει ότι:
 οι φιλοδοξίες ή οι δυνατότητες των αγροτών για απόκτηση
καλλιεργήσιμης έκτασης ήταν περιορισμένες και
 ο πολυτεμαχισμός της γης ήδη μεγάλος.
Συμπεράσματα - Εκτιμήσεις
για τις περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως φυτείες (ελαιόδεντρα και
αμπέλια), ο μέσος όρος έκτασης των ιδιοκτησιών ήταν σαφώς
μικρότερος
 εκείνων που προορίζονταν για καλλιέργεια δημητριακών.
Αξίζει να επισημανθεί ότι
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 17
H Ιθώμη από τον Άγιο Φλώρο στις υπόγειες καρστικές πηγές του ποταμού Παμίσου στη
Μεσσηνία. Λεπτομέρεια λιθογραφίας του Prosper Baccuet με τους επιστήμονες της Expédition να
ξεκουράζονται το 1829. Στο: J.-B. Bory de Saint-Vincent. Relation de l'Expédition scientifique de
Morée: Section des sciences physiques, Paris, 1836. Πηγή: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
ΑΠΘ.
https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartografhth-
xwra-1
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
 Επρόκειτο για μια σημαντική διανομή καλλιεργήσιμων γαιών
στην περίοδο 1870-1911, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τα 600.000
στρέμματα που είχαν διανεμηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
 Ωστόσο, μόνο το 50% περίπου του αντιτίμου των
παραχωρούμενων γαιών πληρώθηκε τελικά στο κράτος από
τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας.
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 18
Τέλος
Πηγές:
• Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών, ΙΤΥΕ: Αθήνα 2021, 23-25.
• «Εθνικές γαίες» στο http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/facts/02.html
(ημ. προσπ. 25/08/23).
Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, ΠΕ02 (Σεπ 2023)
1 of 19

Recommended

Η εκμετάλλευση των ορυχείων by
Η εκμετάλλευση των ορυχείωνΗ εκμετάλλευση των ορυχείων
Η εκμετάλλευση των ορυχείωνΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
3.1K views16 slides
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων by
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων4. H εκμετάλλευση των ορυχείων
4. H εκμετάλλευση των ορυχείωνKvarnalis75
18.7K views18 slides
3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων by
3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
3. Η διανομή των εθνικών κτημάτωνKvarnalis75
33K views28 slides
Τα δημόσια έργα by
Τα δημόσια έργαΤα δημόσια έργα
Τα δημόσια έργαΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
963 views18 slides
Tα δημογραφικά δεδομένα by
Tα δημογραφικά δεδομέναTα δημογραφικά δεδομένα
Tα δημογραφικά δεδομέναΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
7.6K views19 slides
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ by
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Kvarnalis75
29.7K views52 slides

More Related Content

What's hot

5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος by
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματοςKvarnalis75
20.6K views17 slides
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα by
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη ΙδέαOι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη ΙδέαΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
5.8K views10 slides
1. Tο αγροτικό ζήτημα by
1. Tο αγροτικό ζήτημα1. Tο αγροτικό ζήτημα
1. Tο αγροτικό ζήτημαKvarnalis75
36.9K views38 slides
7. Οι μεγάλες επενδύσεις by
7. Οι μεγάλες επενδύσεις7. Οι μεγάλες επενδύσεις
7. Οι μεγάλες επενδύσειςKvarnalis75
14.6K views15 slides
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματα by
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματαΘέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματαD Laz
576 views4 slides
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας by
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίαςKvarnalis75
22.2K views28 slides

What's hot(20)

5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος by Kvarnalis75
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
Kvarnalis7520.6K views
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα by ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη ΙδέαOι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα
1. Tο αγροτικό ζήτημα by Kvarnalis75
1. Tο αγροτικό ζήτημα1. Tο αγροτικό ζήτημα
1. Tο αγροτικό ζήτημα
Kvarnalis7536.9K views
7. Οι μεγάλες επενδύσεις by Kvarnalis75
7. Οι μεγάλες επενδύσεις7. Οι μεγάλες επενδύσεις
7. Οι μεγάλες επενδύσεις
Kvarnalis7514.6K views
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματα by D Laz
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματαΘέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
D Laz576 views
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας by Kvarnalis75
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
Kvarnalis7522.2K views
9. Τα εθνικά δάνεια by Kvarnalis75
9. Τα εθνικά δάνεια9. Τα εθνικά δάνεια
9. Τα εθνικά δάνεια
Kvarnalis7518.8K views
5. H δημιουργία του τραπεζικού συστήματος by Vassiliki Yiannou
5. H δημιουργία του τραπεζικού συστήματος5. H δημιουργία του τραπεζικού συστήματος
5. H δημιουργία του τραπεζικού συστήματος
1. Tο εμπόριο by Kvarnalis75
1. Tο εμπόριο1. Tο εμπόριο
1. Tο εμπόριο
Kvarnalis7526.2K views
6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου by Kvarnalis75
6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
Kvarnalis7516.4K views
8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων by Kvarnalis75
8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων
8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων
Kvarnalis7529.9K views
2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος by Kvarnalis75
2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
Kvarnalis7520.3K views
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο by Kvarnalis75
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
Kvarnalis7515.6K views
1. Το σύνταγμα του 1844 by Kvarnalis75
1. Το σύνταγμα του 18441. Το σύνταγμα του 1844
1. Το σύνταγμα του 1844
Kvarnalis7531.9K views
6. H βιομηχανία by Kvarnalis75
6. H βιομηχανία6. H βιομηχανία
6. H βιομηχανία
Kvarnalis7521.6K views
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο by Kvarnalis75
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
Kvarnalis7511.4K views

Similar to Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx

3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων by
3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων
3. Η διανομή των Εθνικών ΚτημάτωνKaterina Tzamou
3.3K views17 slides
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται by
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονταιtzormbas
136 views1 slide
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx by
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptxgiouli
4.3K views11 slides
Το αγροτικό ζήτημα by
Το αγροτικό ζήτημαΤο αγροτικό ζήτημα
Το αγροτικό ζήτημαorfeas70
3K views11 slides
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα by
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημαC:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημαeustathia24
218 views3 slides
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx by
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsxΗ διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsxNasia Fatsi
108 views15 slides

Similar to Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx(18)

3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων by Katerina Tzamou
3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων
3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων
Katerina Tzamou3.3K views
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται by tzormbas
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
tzormbas136 views
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx by giouli
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx
giouli4.3K views
Το αγροτικό ζήτημα by orfeas70
Το αγροτικό ζήτημαΤο αγροτικό ζήτημα
Το αγροτικό ζήτημα
orfeas703K views
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα by eustathia24
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημαC:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα
eustathia24218 views
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx by Nasia Fatsi
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsxΗ διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx
Nasia Fatsi108 views
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται by George Margartis
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
George Margartis28 views
2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1) by Mary Plessa
2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1)2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1)
2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1)
Mary Plessa1.4K views
Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄
Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται by Dimitra Mylonaki
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
Dimitra Mylonaki30.1K views
το αγροτικό ζήτημα by giouli
το αγροτικό ζήτηματο αγροτικό ζήτημα
το αγροτικό ζήτημα
giouli681 views
το αγροτικό ζήτημα by giouli
το αγροτικό ζήτηματο αγροτικό ζήτημα
το αγροτικό ζήτημα
giouli12.5K views
το αγροτικό ζήτημα by giouli
το αγροτικό ζήτηματο αγροτικό ζήτημα
το αγροτικό ζήτημα
giouli41.8K views
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται by atavar
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονταικεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
atavar64.4K views

More from elnas

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx by
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxelnas
4 views19 slides
Β1_Το εμπόριο.ppsx by
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsxelnas
5 views26 slides
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx by
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxelnas
9 views24 slides
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx by
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxelnas
31 views12 slides
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα by
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναelnas
27 views22 slides
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας by
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίαςelnas
269 views49 slides

More from elnas(20)

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx by elnas
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx
elnas4 views
Β1_Το εμπόριο.ppsx by elnas
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsx
elnas5 views
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx by elnas
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
elnas9 views
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx by elnas
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
elnas31 views
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα by elnas
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα
elnas27 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας by elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
elnas269 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος by elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
elnas118 views
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.) by elnas
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
elnas495 views
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση by elnas
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
elnas1.7K views
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός by elnas
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός ΑποικισμόςΟμηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
elnas329 views
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός by elnas
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμόςΟμηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
elnas474 views
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός by elnas
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός ΠολιτισμόςΕποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
elnas886 views
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815) by elnas
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
elnas126 views
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας by elnas
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίαςΟι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
elnas472 views
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica) by elnas
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
elnas695 views
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της by elnas
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
elnas111 views
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ) by elnas
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
elnas72 views
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β) by elnas
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
elnas101 views
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) by elnas
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
elnas77 views
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ) by elnas
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
elnas246 views

Recently uploaded

36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx by
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36dimperist
22 views3 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.4K views1 slide
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 views16 slides
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
48 views19 slides
one sample t-test.pdf by
one sample t-test.pdfone sample t-test.pdf
one sample t-test.pdfGeorge Chalatzoglidis
8 views3 slides
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx by
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxalexandrabouts
11 views3 slides

Recently uploaded(20)

36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx by 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist22 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.4K views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 views
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx by alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts11 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx by Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist34 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 views
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ by ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου

Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx

 • 1. Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αι. Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
 • 2.  ορίσετε τι είναι «εθνικά κτήματα»,  περιγράψετε το νομικό καθεστώς τους, το πώς αξιοποιήθηκαν, πόσο και πώς υπολογίζεται η έκτασή τους,  αναφέρετε τα προβλήματα που προέκυψαν από τη διανομή των εθνικών γαιών,  απαριθμήσετε τα αίτια του πολυτεμαχισμού των εθνικών κτημάτων  αφηγηθείτε την οριστική διευθέτηση του ζητήματος των εθνικών γαιών τα έτη 1870- Μετά τη μελέτη της παρούσας υποενότητας αναμένεται να
 • 3. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 3 ◄Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που σχετίζονταν με την αγροτική ζωή του τόπου, το οποίο απασχόλησε όλες τις μετεπαναστατικές κυβερνήσεις, ήταν και το ζήτημα της διανομής των εθνικών γαιών. Στην εικόνα αγροτικές καλλιέργειες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Χριστόπουλος, Γ.(εκδ), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος Ελληνισμός από 1833 ως 1881, τ. ΙΓ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 96. © Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα. http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/178. html
 • 4. Το ζήτημα των εθνικών κτημάτων Κληροδοτήθηκε ως πρόβλημα στην Ελλάδα από την οθωμανική κατοχή. Ξεχώριζε • για την έκταση • για τη σημασία • για την πολυπλοκότητα
 • 5. «Εθνικές γαίες»: Ορισμός  «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε ιδιώτες. ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης)  Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους «επαναστατικώ δικαίω». 20XX presentation title 5 http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/190. html
 • 6. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 6 https://museduc.gr/docs/Istoria/B/08_KEFALAIO _B.pdf
 • 7. «Εθνικές γαίες»:  Αποτέλεσαν το πρώτο και, ουσιαστικά, το μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 7 Σημασία Χρησιμοποιήθηκαν  ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων.  ως μέσα για την εξασφάλιση εσόδων, μέσω της εκποίησής τους. http://istoriapros.blogspot.com/2016/09/3.h tml
 • 8. «Εθνικές γαίες»: Η έκταση των γαιών αυτών μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση - περίπου 4.000.000 με 5.000.000 στρέμματα- λόγω πολυπλοκότητας:  Του σχετικού με την έγγειο ιδιοκτησία οθωμανικού καθεστώτος και  Των μηχανισμών απογραφής των περιουσιακών στοιχείων. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 8 Υπολογισμός έκτασης https://cognoscoteam.gr/archives/25536
 • 9. Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [Ι] Πολλοί από τους καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα εκμετάλλευσης της γης από τα προεπαναστατικά χρόνια. Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλές γενιές τα χωράφια, αποδίδοντας ένα ποσοστό (περίπου 15%) στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη καθώς και τον φόρο επί της παραγωγής, τη δεκάτη. Είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στη γη και ήταν δύσκολο για το κράτος να τους ζητήσει να την εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό τίμημα. Η εξαγορά προϋπέθετε ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό δηλαδή του προς εξαγορά αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο στον οθωμανικό χώρο, όπου υπήρχαν συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί της γης. 20XX presentation title 9 Αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, στην πράξη συναντούσε πολλά προβλήματα:
 • 10. Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [ΙΙ] Στη Στερεά Ελλάδα, σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών που δεν ήταν υπό την έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα χέρια ιδιωτών με απευθείας εξαγορά από τους οθωμανούς ιδιοκτήτες τους, σε χαμηλή μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης και της αποκόμισης προσόδων. Δεν ήταν σπάνιες οι καταπατήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και κρίσης, καταπατήσεις που δύσκολα μπορούσαν να αποδειχθούν σε εδάφη με αμφισβητούμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας, το οθωμανικό δίκαιο διέφερε σημαντικά από το βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Η προσαρμογή των πραγματικών δεδομένων στη μεταβολή αυτή άφηνε περιθώρια για κάθε είδους ατασθαλίες (:παράνομες πράξεις). 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 10
 • 11. Οι τάσεις οδηγούσαν: α. στη δημιουργία μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών. β. στην αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλων κτημάτων σε λίγους κεφαλαιούχους. https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartog
 • 12. Αίτια πολυτεμαχισμού 1. Έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων. 2. Τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε πόλεις (στην Αθήνα ιδιαίτερα). 3. Η απόκτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλουσίων, γεγονός που  άμβλυνε τις αντιθέσεις και δεν επέτρεπε να αναπτυχθούν σημαντικές κοινωνικές εντάσεις γύρω από το πρόβλημα των εθνικών γαιών. 4. Η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων στις κρίσεις και έκθετων στις διαθέσεις της αγοράς και στις φορολογικές πιέσεις, ευνόησε την ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής προστασίας 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 12 Οι τοπικοί πολιτευτές αναλάμβαναν να περιορίσουν τις ασκούμενες πιέσεις, παρεμβαίνοντας στους κυβερνητικούς μηχανισμούς του κράτους. Επρόκειτο για ρόλο ανάλογο με εκείνον που είχαν οι προεστοί κατά την προεπαναστατική περίοδο.
 • 13. 20XX presentation title 13 ◄Γκραβούρα του 19ου αιώνα με καλλιέργειες στην περιοχή της Κορινθίας. Στις περιοχές της Πελοποννήσου υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις εθνικών γαιών, τις οποίες αφορούσαν οι πρώτοι νόμοι για τη ρύθμιση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Λιθογραφία 33Χ62 εκ. που σχεδίασε ο Stackelberg και λιθογράφησε ο Dupressier. Τόπος και Εικόνα: Χαρακτικά Ξένων Περιηγητών για την Ελλάδα, τ. Ζ'-19ος αιώνας, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1985, εικ. 65. © Εκδόσεις Ολκός. http://www.ime.gr/chronos/12/gr/general/gallery/179. html
 • 14. Οριστική αντιμετώπιση ζητήματος εθνικών κτημάτων: Νομοθετικές ρυθμίσεις 1870-1871 Να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ακτήμονες χωρικοί, με την παροχή γης, απαραίτητης για την επιβίωσή τους. Να εξασφαλιστούν, μέσα από τη διαδικασία της εκποίησης, τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα, που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκές δημοσιονομικό αδιέξοδο. 20XX presentation title 14 Στόχοι Οι στόχοι των νομοθετημάτων ήταν αντιφατικοί με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μόνο ο πρώτος σε ικανοποιητικό βαθμό.
 • 15. Νομοθετικές ρυθμίσεις Οι δικαιούχοι αγρότες μπορούσαν να αγοράσουν όση γη ήθελαν, με ανώτατο όριο τα 80 στρέμματα για ξηρικά εδάφη και τα 40 για αρδευόμενα. 20XX presentation title 15  Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν 2.650.000 στρέμματα με 370.000 παραχωρητήρια. Αποτελέσματα εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων
 • 16. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 16 Η διανομή 2.650.000 στρεμμάτων με 370.000 παραχωρητήρια στο διάστημα 1870-1911 δείχνει ότι:  οι φιλοδοξίες ή οι δυνατότητες των αγροτών για απόκτηση καλλιεργήσιμης έκτασης ήταν περιορισμένες και  ο πολυτεμαχισμός της γης ήδη μεγάλος. Συμπεράσματα - Εκτιμήσεις για τις περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως φυτείες (ελαιόδεντρα και αμπέλια), ο μέσος όρος έκτασης των ιδιοκτησιών ήταν σαφώς μικρότερος  εκείνων που προορίζονταν για καλλιέργεια δημητριακών. Αξίζει να επισημανθεί ότι
 • 17. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 17 H Ιθώμη από τον Άγιο Φλώρο στις υπόγειες καρστικές πηγές του ποταμού Παμίσου στη Μεσσηνία. Λεπτομέρεια λιθογραφίας του Prosper Baccuet με τους επιστήμονες της Expédition να ξεκουράζονται το 1829. Στο: J.-B. Bory de Saint-Vincent. Relation de l'Expédition scientifique de Morée: Section des sciences physiques, Paris, 1836. Πηγή: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ. https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartografhth- xwra-1
 • 18. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  Επρόκειτο για μια σημαντική διανομή καλλιεργήσιμων γαιών στην περίοδο 1870-1911, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τα 600.000 στρέμματα που είχαν διανεμηθεί τα προηγούμενα χρόνια.  Ωστόσο, μόνο το 50% περίπου του αντιτίμου των παραχωρούμενων γαιών πληρώθηκε τελικά στο κράτος από τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 18
 • 19. Τέλος Πηγές: • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΙΤΥΕ: Αθήνα 2021, 23-25. • «Εθνικές γαίες» στο http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/facts/02.html (ημ. προσπ. 25/08/23). Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, ΠΕ02 (Σεπ 2023)