Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
7-Cİ SİNİF HƏ
NDƏ BSQ
SƏ
1.Qonşu bucaqlardan biri digərindən 16 kiçikdir. Bu bucaqlardan böyüyünü tapın.
a)82
2. Açıq buca...
11.Oturacağı AC olan ABC bərabəryanlı üçbucağında
B
K
A

C

a) 80

D

12. Qonşu bucaqların tənbölənləri arasındakı bucağı ...
A)
B)
C)
D)
E)

İki iti bucağın cəmi iti bucaqdır.
İstənilən iki müxtəlif nöqtədən yalnız bir düz xətt keçirmək olar.
Düz ...
A) 71 və 71

B) 38 və 76

C) 38 və 104

D) 38 və 38 E) 61

29.Qonşu bucaqların fərqi 60 – dir. Bu bucaqlardan böyüyünü tap...
44. Bərabərtərəfli üçbucağın perimetri 30 sm dir.Tərəfin uzunluğunu tapın.
45.İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7bsq həndəsə

880 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7bsq həndəsə

  1. 1. 7-Cİ SİNİF HƏ NDƏ BSQ SƏ 1.Qonşu bucaqlardan biri digərindən 16 kiçikdir. Bu bucaqlardan böyüyünü tapın. a)82 2. Açıq bucağın təpəsindən keçən şüa onu dərəcə ölçüləri 2:7 nisbətində olan iki bucağa ayırır . Alınan bucaqlardan böyüyünü tapın. a)90° b)140° c)120°d) 150°e) 130° 3. MN parçası NE-dən 2 dəfə uzundur. MN =16 sm olarsa , ME –ni tapın. M N B) E A) 20 sm 32sm C) 24 sm D) 28 smE) 25sm 4. AC parçasının uzunluğu AB-nin 20 % -dir. AB= 25 sm olarsa,CB-ni tapın. A C A) 15 sm B) B 10 sm C)23smD) 20sm E)24sm 5.Uzunluğu 36 sm olan AB parçasının üzərində C nöqtəsi verilmişdir. AC-BC=4 sm olarsa, AC parçasının uzunluğunu tapın. a) 16 sm b)19sm c) 20 sm d) 21sm e) 22sm 6. Qonşu bucaqların fərqi 30 -dir. Bu bucaqlardan böyüyünü tapın. a)105 7. Perimetri 25 sm , yan tərəfi oturacaqdan 2 dəfə böyük olan bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfinin uzunluğunu tapın. A) 5 sm B) 7 sm C) 12 sm D) 10 sm E) 17 sm 8. Ə dədlərdən hansı iki tərəfi 5sm və 7 sm olan üçbucağın perimetri ola bilər? A) 14 sm B) 24 sm C) 12 sm D) 18 sm E) 13 sm 9.İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan üçünün cəmi 260°-dir.Bu bucaqlardan böyüyünü tapın. A) 80° B) 90° C)110° D)100° E) 120° 10.Perimetrin 60 sm və yan tərəflə oturacağının fərqi 12 sm olan bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfini tapın. a) 24 sm b) 12 sm c) 36 sm d) 20 sm e)15 sm
  2. 2. 11.Oturacağı AC olan ABC bərabəryanlı üçbucağında B K A C a) 80 D 12. Qonşu bucaqların tənbölənləri arasındakı bucağı tapın. a) 60 13. ABC və MNK üçbucaqları bərabərdir. a) 120 14. OC şüası AOB bucağının daxili şüasıdır. <AOC=35° <COB=75° olarsa AOB bucağını tapın. A) 110°B) 40°C) 70°D) 50°E) 30° 15. Verilmiş bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 300 °-dir. Verilən bucağı tapın. A) 30°B) 60°C) 50°D) 40°E)25° 16.<1+<3=90° olarsa, <4-ü tapın. A) 90°B) 150 C) 135° D) 115° E) 50° 21 3 4 17. CBD bucağı ABD bucağından 45 a) A D B C 18. Tərəfləri 7 sm və 15 sm olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini tapın. a)42 sm b)30 sm c)24sm d)48 sm e)37 sm 19. İki tərəfi 8 sm və 16 sm olan üçbucağın üçüncü tərəfinin uzunluğu hansı ədəd ola bilər? a) 11 sm b)24 sm c) 8 sm d) 6 sm e)5 sm 20 . Hansı ifadə doğru deyil?
  3. 3. A) B) C) D) E) İki iti bucağın cəmi iti bucaqdır. İstənilən iki müxtəlif nöqtədən yalnız bir düz xətt keçirmək olar. Düz bucaq 90°-yə bərabərdir. Müstəvi üzərində əsas həndəsi fiqurlar nöqtə və düz xətdir. Açıq bucaq 180°-yə bərabərdir 21.A,B,C nöqtələri bir düz xətt üzərindədir.AB=12,25 sm, AC=17,6 sm BC=5,35 sm olarsa ,bu nöqtələrdən hansı qalan ikisinin arasındadır? A) B) C) D) E) A nöqtəsi B nöqtəsi C nöqtəsi Nöqtələr üst-üstə düşür Avə B 22. a)12sm b)7 sm c) 10 sm d)8sm e) 11 sm B M N A C 23. a)4 sm b) 10 sm c)12 sm d) 8 sm e) 18 sm C A B D 24. Uzunluğu 40 sm olan AB parçasının daxilində C nöqtəsi verilmişdir.AC:BC=5:3 nisbətində olarsa,BC parçasının uzunluğunu tapın. a)12 sm b) 20 sm c)18 sm d)15 sm e)13 sm 25 . c şüası açıq (ab) bucağının təpəsindən çıxır. a)160 26. Qonşu bucaqların fərqi 30 – dir. Bu bucaqlardan kiçiyini tapın. A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 75 27. Bərabəryanlı üçbucağın tərəfləri 2sm və 5 sm olarsa, onun perimetrini tapın. A) 9 sm B) 6 sm C) 12 sm D) 15 sm E) 20sm 28.Bərabəryanlı üçbucağın təpəsindəki bucaq 38 -dir. Oturacağa bitişik bucaqları tapın.
  4. 4. A) 71 və 71 B) 38 və 76 C) 38 və 104 D) 38 və 38 E) 61 29.Qonşu bucaqların fərqi 60 – dir. Bu bucaqlardan böyüyünü tapın. A)125 30. C nöqtəsi AB parçasına aiddir. АС=3,5 sm, ВС=2,5sm. olarsa, AB-nin uzunluğunu tapın. A) 1,1 sm B) 7,2 sm C) 6,1 sm D) 5 sm E) 6 sm 31. Bərabəryanlı üçbucağın tərəfləri 2sm və 7 sm olarsa, onun perimetrini tapın. A) 9 sm B) 16 sm C) 12 sm D) 15 sm E) 11sm 32. Üçbucağın iki bucağı 35 və 57 olarsa, onun üçüncü bucağını tapın. A) 36 B) 57 C) 93 D) 88 E) 33.Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarından biri 45°. O biri iti bucağı tapın. A) 65° B) 25° C) 155° D) 90° E) 45 34.Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarından biri obirindən 4 dəfə böyükdür.Kiçik iti bucağı tapın. A) 10° B) 30° 35.ABC və + A) 150 C) 45° D) 18° E) 60 üçbucaqları bərabərdir. A = 90 , = 50 – dir. B – ni tapın. B) 120 C) 140 D) 100 E)130 36.Qonşu bucaqlardan biri digərindən 28 böyük olarsa ,kiçik buçağın dərəcə ölçüsünü tapın. 37. Qonşu bucaqlardan biri digərindən 14 dəfə böyük olarsa ,böyük buçağın dərəcə ölçüsünü tapın. 38. İki düz xətt kəsişdikdə alınan bucaqlardan üçünün cəmi 296 olarsa,kiçik bucaqların cəminin dərəcə ölçüsünü tapın. 39. İki düz xətt kəsişdikdə alınan bucaqlardan üçünün cəmi 286 olarsa,böyük bucaqların cəminin dərəcə ölçüsünü tapın. 40. Bərabəryanlı üçbucağın perimetri 10 dm,oturacağı isə 4 dm –dir. Yan tərəfinin uzunluğunu tapın. 41. Bir tərəfi digərindən 2 dəfə kiçik olan bərabəryanlı üçbucağın perimetri 35 sm olarsa,oturacağın uzunluğu neçə santimetrdir? 42. Bir tərəfi digərindən 2 dəfə böyük olan bərabəryanlı üçbucağın perimetri 30 sm olarsa, yan tərəfin uzunluğu neçə santimetrdir? 43. Qonşu bucaqlardan biri digərinin 20%-ni təşkil edir. Bu bucaqlardan böyüyü neçə dərəcədir?
  5. 5. 44. Bərabərtərəfli üçbucağın perimetri 30 sm dir.Tərəfin uzunluğunu tapın. 45.İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan ikisinin cəmi 60 -dir. Bu bucaqları tapın. 46. Qonşu bucaqlardan biri digərinin 80%-ni təşkil edir. Bu bucaqlardan kiçiyi neçə dərəcədir? 47. Tərəfləri 2,6 dm , 32sm, 165mm -ə bərabər olan üçbucağın perimetrini hesablayın. 48. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri o birindən 20 49. 150 -li bucağın tərəfləri arasından keçən şüa onu 4:1 nisbətində iki bucağa ayırır.Alınan kiçik bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. 50.Şüa 124 -li bucağı fərqləri 16 olan iki bucağa bölür. Böyük bucağı tapın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 d b c d c a d d d a d 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 e a a a c b e a a b b 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 d d b e c a e e b d e 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 d c 76 168 128 212 3 dm 7 sm 12 sm 150 10 sm 45 46 47 48 49 50 30 80 74,5 sm 80 30 70

×