Successfully reported this slideshow.

Tamadun islam dan asia(TITAS)

17,456 views

Published on

persembahan slide bagi pembentangan kelas TITAS sem-1 IPTB.30 Julai 2011.

Published in: Education, Travel, Business

Tamadun islam dan asia(TITAS)

  1. 1. TAMADUN ISLAM DAN ASIA<br />WAJ3101<br />DISEDIAKAN OLEH : ELMI IKHWAN BIN NASRUDDIN<br />
  2. 2. SOALAN<br />JelaskankonseptamadundankesannyaterhadappembangunanTamadun Malaysia.<br />
  3. 3. MAKSUD<br />KEADAAN MASYARAKAT MANUSIA YANG DIDASARKAN PADA TARAF KEMAJUAN KEBENDAAN SERTA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN (SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, AGAMA DAN LAIN-LAIN)<br />
  4. 4. KONSEP TAMADUN<br />Merangkumiperundangankebudayaan,peradaban, kemajuandansopansantun. <br />ciri-ciri<br />Meningkatkankemahiran, ilmupengetahuan, budipekerti yang mulia.<br />kepentingan<br />‘bandar’ – tamadunlebihsinonimdenganbandaratasalasantiap-tiaptamdun yang ternamamemilikibandar yang besar.<br />Civitas<br />
  5. 5. PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA<br />PEMBINAAN PETEMPATAN AWAL DI LEMBAH-LEMBAH SUNGAI.<br /> PROSES PERBANDARAN.<br />SISTEM PENTADBIRAN DAN POLITIK.<br />AKTIVITI PERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN<br />PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK.<br />
  6. 6. PENGARUH<br />PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA DIPENGARUHI OLEH TAMADUN-TAMADUN LAIN DISELURUH DUNIA.<br />
  7. 7. CONTOH PERKEMBANGAN<br />SEBELUM<br />SELEPAS<br />MEMPUNYAI RUMAH YANG SELESA DAN PENEMPATAN BERKELOMPOK SERTA BERSTATUS.<br />GUA DI LEMBAH SUNGAI DAN KAWASAN TINGGI <br />PENEMPATAN<br />BERDAGANG BAGI MENGUMPUL KEKAYAAN DAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP.<br />SARA DIRI SERTA MEMENUHI KEPERLUAN KELOMPOK KECIL<br />EKONOMI<br />
  8. 8. RUMUSAN<br />Kefahamantentangkonsep, ciri-cirisertafaktorjatuhbangunsesebuahtamadunpenting agar kitadapatmelihatperkembangan yang berlalusecaramenyeluruh.<br />Setiappendapatmengenaikonsepsesebuahtamadunmenyatakanmasyarakatbertamadunmemilikibudipekerti yang mulia.<br />Pembinaantamadunbolehdipengaruhiolehpelbagaifaktorluarnamunpemimpindanmasyarakat yang bijakperlumembuatpilihan yang terbaik.<br />
  9. 9. RUJUKAN<br />Khalid Haddad (2010), 12 TokohPengubahDunia,<br />Kuala Lumpur:Must Read Sdn. Bhd.<br />MahdiShuid, Dr. RumaizuddinGhazali, HazlinaMansor(2011), TeksPra-U STPM Tamadun Islam, Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.<br />Wan Abdul RahmanLatif (1996), SejarahPerkembangan<br />TamadunDunia, Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka.<br />
  10. 10. TERIMA KASIH<br />Copyright:elmi2011<br />www.elshaihtisham.blogspot.com<br />

×