Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ученически практики НПГ 2015

1,255 views

Published on

Ученически практики НПГ 2015

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ученически практики НПГ 2015

  1. 1. ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  2. 2. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  3. 3. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА • да увеличим стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулираме нарастването на броя на учениците, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
  4. 4. Участници в проекта • Проекта „Ученически практики” обхваща училища от системата на професионалното образование и обучение. • За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. • След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. • В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на участниците в управлението и наставници от страна на работодателя. • Бюджетът на проект “Ученически практики” е 28 000 000 лева.
  5. 5. Управление на проекта на ниво училище Функционален експерт организатор ученически практики Училищен финансист Консултант на учениците за избор на практика Наблюдаващи учители Мария Георгиева Светлана Баталова Светла Товирова инж. Румен Шарланджиев Елена Иванова инж.Иван Ласин Костадинка Джагълова Надежда Илиева Марияна Тонева
  6. 6. Фирми-партньори НАПРАВЛЕНИЕ ,,ОБЛЕКЛО“ • ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН ЕООД • МИКИ МОД ООД • ДИМЕЛИ ЕООД НАПРАВЛЕНИЕ ,,ИКОНОМИКА“ • ПИРИН СПРИНГ АД НАПРАВЛЕНИЕ ,,ТУРИЗЪМ“ • ВАНИТА ЕООД • ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД • САНИ ХОЛИДЕИ 2011 ЕООД • ВИВА 2008 ЕООД • НЕПАР ЕООД
  7. 7. Фирми-партньори НАПРАВЛЕНИЕ ,,ТЕХНИКА“ • ОРБЕЛ 2001 • ВЕСКОМ ТРЕЙД ЕООД • АХАТ+ ЕООД • ГОЦЕ НЕТ ООД • ПИРИНПЛАСТ АД • СИМАКС-ОЙЛ СЕРВИС ООД • ВЕРТ ТРАНС МАЛИНОВИ И СИЕ СД

×