Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫נסיגה מחוק אוויר נקי?‬‫דו" ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי‬
‫כתיבה: מעין חיים, מהנדסת סביבתית ‪.M.Sc‬‬              ‫הקואליציה לבריאות הציבור‬              ...
‫התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל: מזה למעלה משנה קיימת הפרה בוטה‬       ‫•‬‫של חוק אוויר נקי, מאחר והתכנית...
‫לחצים ותדמית, יימנע ממפרץ חיפה להיות מוכרז ובכך תימנע האפשרות להפעיל כלי לחץ נוסף‬              ‫על הרשויות...
‫1. ערכי איכות אוויר‬‫.......................................................................................‬‫.6‬    ...
‫4. אזור נפגע זיהום אוויר‬‫................................................................................. 71‬     ...
‫מקורות .................................................................................‬‫........................ 82‬  ...
‫1. ערכי איכות אוויר‬                                ‫1.1 תמצית דרישות החוק‬‫א. השר )בחוק ...
‫4. הממונה )בחוק אוויר נקי "הממונה" פירושו ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה או‬‫עובד באגף( רשאי לקבוע ערכי ייחוס - ע...
‫להיות בעדיפות ראשונה לשנת 2102 , על מנת שעד סופה יהיו מספיק נתונים שיאפשרו לקבוע‬                    ...
‫א. קביעת התקנות: במאי 11023 נקבעו תקנות ערכי איכות אוויר עבור 82 מזהמי האוויר הכלולים‬‫בחוק. במהלך קיץ 2102 התכנסה מספר פ...
‫ניתן לראות בטבלה כי עבור רוב המזהמים, הוקשחו ערכי הסביבה יחסית לערכים הקיימים. בנוסף,‬‫התווספה אפשרות למספר מוגבל של חריג...
‫ב. ערכי התרעה: בדו"ח "שנה לחוק אוויר נקי" כתבה הקואליציה לבריאות הציבור כי יש לבחון מחדש‬‫את התרחישים שיגרמו לזיהום אוויר...
‫התכנית יכולה לכלול הוראות לכל משרדי הממשלה ולא רק למשרד להגנת הסביבה, ומחייבת אישור‬‫על ידי הממשלה - לכן היא מחייבת התגיי...
‫הנדרשים ממשרדי הממשלה שאינם המשרד להגנת הסביבה אכן יינקטו ולא יישאר ו בגדר‬                       ...
‫לאחר פרסום התכנית המקוצצת, ביקשה המדינה דחייה בהבאת התכנית לאישור הממשלה עקב הכללת‬‫מימון התכנית במסגרת דיוני תקציב המדינ...
‫המדיניות המועטים בנושא תחבורה, והצעדים הרבים של "המלצה" ו"בחינה" במקום צעדים מעשיים‬                ‫כאשר ...
‫להוסיף לאתר את כלל תחנות הניטור המעבירות נתונים למשרד, על מנת לקבל תמונה‬                 ‫מדויקת ומלאה י...
‫הם נמדדים – באזור בו יש פעילות תעשייתית ינוטרו מזהמים האופייניים לתעשיה,‬               ‫במוקדי תחבורה ינו...
‫מופיעות באתר. גם חברת "נתיבי ישראל" )מע"צ והחברה הלאומית לדרכים לשעבר( מפעילה‬             ‫תחנות ניטור באזו...
‫בישראל - לצמצם בכל הארץ את ניטורם של גפרית דו-חמצנית ופחמן חד חמצני ולשים דגש על ניטור‬‫5.2 ‪ ,PM‬ומרכיביו כגון פיח ומתכו...
‫הקואליציה לבריאות הציבור רואה בחומרה מצב זה, בו שורה של מזהמים בעלי פוטנציאל‬‫לפגיעה בריאותית ושהוגדרו בחוק אוויר נקי נמד...
‫הרשויות. התכנית תובא לאישור השר תוך שישה חודשים. אם התכנית לא הוגשה או לא‬                ‫אושרה, השר רשאי...
‫תושבים היו: 596 בנפת חיפה, 606 בנפת כנרת, 043 בנפת באר שבע, 071 בנפת תל-אביב ו-511‬                   ...
‫תפגע בתדמית העיר." אלו נימוקים שאינם ממין העניין. משרד הבריאות, כגוף‬‫מקצועי, אמור לייצג בעמדתו את נתוני הבריאות באזור ול...
‫בישראל באופן שיטתי, ותוצאותיהם לא משמשות את מקבלי ההחלטות. נראה כי מחקרים אפידמיולוגים‬‫שבדקו את הקשר בין מדדי זיהום אווי...
‫א. על רוב מפעלי התעשייה הגדולים בישראל להגיש בקשה להיתר פליטה בין השנים -1102‬                   ‫5102...
‫02/3/1 קלייה וסינטור )ייצור גושים( של עופרות מתכת, ייצור ברזל גולמי או פלדה, טיפול שטח‬      ‫של מתכות וחומרים פלסט...
‫01. הוראות היתר הפליטה מהוות תנאים ברישיון עסק. אם רוצים לבנות מקור פליטה חדש, על‬‫בעליו להגיש בקשה להיתר פליטה לפני שיינ...
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי

1,482 views

Published on

דו"ח מעקב חדש, של העמותה לסיכום שנתיים לחוק אוויר נקי. המסקנה המרכזית העולה מהמעקב היא שממשלת ישראל נסוגה מיישום החוק ומקידום בריאות הציבור.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

נסיגה מחוק אוויר נקי? דו"ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי

 1. 1. ‫נסיגה מחוק אוויר נקי?‬‫דו" ח מעקב: שנתיים לחוק אוויר נקי‬
 2. 2. ‫כתיבה: מעין חיים, מהנדסת סביבתית ‪.M.Sc‬‬ ‫הקואליציה לבריאות הציבור‬ ‫ינואר 3102‬ ‫נכתב הודות לתמיכה הנדיבה של קרן גולדמן‬ ‫שנתיים לחוק אוויר נקי‬ ‫תודות‬‫להגר מזרחי ורועי לאור מהקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית באוניברסיטת בר אילן, על פרק‬ ‫האכיפה ותוספות חשובות לפרקים על היתרי פליטה ונגישות הציבור.‬ ‫תקציר‬‫חוק אוויר נקי נכנס לתוקף בינואר 1102. בינואר 2102 פרסמה הקואליציה לבריאות הציבור את דו"ח‬‫"שנה לחוק אוויר נקי". הדו"ח הנוכחי מהווה המשך לדו"ח הקודם, ובוחן את יישום החוק במלאת שנתיים‬ ‫לכניסתו לתוקף.‬ ‫הממצאים העיקריים:‬‫ערכי איכות אוויר: בשנת 2102 נעשתה הערכה מחדש של מספר ערכי סביבה. עבור‬ ‫•‬‫חמישה מזהמים הומלץ להקשיח את ערכי הסביבה יחסית לערכים הקודמים. יחד עם זאת,‬‫עבור מתילן כלוריד הומלץ להעלות את ערך הסביבה פי 81, בעקבות פנייתה של חברת‬‫"תרכובות ברום". הקואליציה לבריאות הציבור מתנגדת להעלאה. בנוסף, ל-3,1 בוטדיאן‬‫ולכספית עדיין אין ערכי סביבה וגם לא המלצה לערכי סביבה. בנוסף, לרוב המזהמים הכלולים‬‫בחוק אוויר נקי לא נעשתה הערכה מחדש של ערכי הסביבה. עדיין אין ערכי סביבה קצרי טווח‬‫עבור תשעה מזהמים, דבר המונע לפעול להפחתת ריכוזיהם בסביבה. יש לקבוע ערכי סביבה‬‫לכל המזהמים להם לא נקבעו ערכי סביבה, לבחון מחדש את הערכים שכבר קיימים, ולקבוע‬‫ערכי סביבה קצרי טווח או לתקצב תכנית דיגום אינטנסיבית, על מנת לבדוק את העמידה‬ ‫בערכים אלה.‬ ‫2‬
 3. 3. ‫התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל: מזה למעלה משנה קיימת הפרה בוטה‬ ‫•‬‫של חוק אוויר נקי, מאחר והתכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר לא אושרה בממשלה, בניגוד‬‫לחוק. בשל ויכוח תקציבי על 096 מיליון ש"ח, נמנעה מכל אזרחי ישראל תכנית לשיפור האוויר‬‫אותו הם נושמים. ישנו חשש ממשי שלאור הבחירות התכנית תמוסמס ואף לא תצא לפועל, או‬‫שתאושר לבסוף בגרסה מקוצצת שלא תשיג את מטרות התכנית כפי שהוגדרו לאחר ועדת‬‫מומחים, ניתוח עלות תועלת ושורת ישיבות עם כל בעלי העניין. נראה כי למשרד להגנת‬‫הסביבה יש קושי ממשי "להתערב" ולהטמיע אספקטים סביבתיים בתחום עיסוקם של משרדים‬‫אחרים. יעידו על כך צעדי המדיניות המועטים בנושא תחבורה, והצעדים הרבים של "המלצה"‬‫ו"בחינה" במקום צעדים מעשיים כאשר מדובר בתחומים כמו משק החשמל ותחבורה המונעת‬ ‫בגז טבעי.‬‫ניטור ודיגום: המזהמים המנוטרים בישראל עדיין אינם משקפים נאמנה את המזהמים‬ ‫•‬‫הרלוונטיים לשמירה על בריאות הציבור. יש להפחית את ניטורם של מזהמים בעלי ריכוזים‬‫זניחים ולהוסיף ניטור מזהמים שלא ידוע מספיק על ריכוזיהם. בנוסף, דיגום מזהמים שאינם‬‫מנוטרים בשגרה בתחנות הניטור חוטא למטרות החוק ולוקה בחסר משמעותי: בשנת 2102‬‫בוצעו שלוש יממות דיגומים לכל היותר בכל הארץ, זאת בשעה שתכנית הדיגום של המשרד‬‫להגנת הסביבה כוללת 62 יממות דיגום בשנה. שיעור ביצוע כל כך נמוך של דיגומים מקשה על‬‫יישום החוק גם בהיבט של קביעת ערכי איכות אוויר, וגם בהיבט של נקיטת צעדי אכיפה כנגד‬ ‫האחראים לזיהום.‬‫אזורים נפגעי זיהום אוויר: המשרד להגנת הסביבה הצהיר בסוף 1102 על כוונתו להכריז‬ ‫•‬‫על גוש דן, ירושלים ומפרץ חיפה כאזורים נפגעי זיהום אוויר, אך במהלך 2102 חזר בו‬‫מכוונתו לגבי חיפה בשל שיקולים לא מקצועיים. עד כה, שום אזור לא הוכרז כנפגע זיהום‬‫אוויר. יש להכריז על אזור גוש דן, ירושלים ומפרץ חיפה כנפגעי זיהום אוויר, וזאת על מנת‬‫לחייב את הרשויות המקומיות באזורים אלה לקחת אחריות על בריאותם של תושביהן. אנו‬‫מאיצים במקבלי ההחלטות במשרד הבריאות ובמשרד להגנת הסביבה לנהוג כיאה לאנשי מקצוע,‬‫ולקבל החלטות על סמך נתונים רלוונטיים ונימוקים מקצועיים. לא ייתכן כי בשל שיקולי‬ ‫3‬
 4. 4. ‫לחצים ותדמית, יימנע ממפרץ חיפה להיות מוכרז ובכך תימנע האפשרות להפעיל כלי לחץ נוסף‬ ‫על הרשויות באזור לפעול לצמצום זיהום האוויר והתחלואה העודפת.‬‫היתרי פליטה: דרישות החוק מולאו, אך נגישות הציבור לכל תהליך מתן ההיתרים חלקית‬ ‫•‬‫ומועטה. אמנם, המסמכים מתפרסמים באינטרנט בכל השלבים, אך יכולת הציבור להבין את‬‫הכתוב במסמכים המקצועיים היא אפסית. ניתן לחשוב על מספר פתרונות לצמצום הבעיה,‬‫ביניהם הוספת תקציר לכל היתר פליטה שיסביר בשפה פשוטה ומונגשת את דרישות ההיתר‬‫המרכזיות, ושיתוף פעיל יותר של הציבור – לא רק פרסום בעיתון על מתן ההיתר, אלא שליחת‬‫הודעה לתושבי הישובים הסמוכים למקור הפליטה, לבעלי עניין מרכזיים כגון רשויות מקומיות,‬ ‫התאחדות התעשיינים, ארגונים סביבתיים ועוד.‬‫נגישות הציבור למידע מתוקף חוק אוויר נקי: דרישות החוק בנוגע לפרסום מידע לציבור‬ ‫•‬‫מולאו. אך על מנת להשיג נגישות אמיתית של הציבור למידע, יש לנקוט בכלים שיפרשו ויפשטו‬‫את המידע הסביבתי המורכב עבור הציבור. כרגע, המעורבות של הציבור באפיקים שהחוק נתן‬ ‫לו נמוכה מאוד.‬‫אכיפה: בשלב ראשוני זה, פעולות האכיפה המרכזיות שננקטו מתוקף החוק הן צעדי אכיפה‬ ‫•‬‫כנגד מפעלים שלא הגישו בקשה להיתר פליטה במועד. ניצנים ראשונים של שימוש בחוק נראים‬ ‫גם בתחומים אחרים, כמו תביעות של אזרחים נגד מזהמים, ותביעות נגד כלי רכב מזהמים.‬ ‫תוכן העניינים‬‫הקדמה ....... ............................................................................‬‫....................... 5‬ ‫4‬
 5. 5. ‫1. ערכי איכות אוויר‬‫.......................................................................................‬‫.6‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.1‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.1‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.1‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.1‬ ‫מסקנות‬ ‫5.1‬‫2. התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל‬‫.............................................. 01‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.2‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.2‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.2‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.2‬ ‫מסקנות‬ ‫5.2‬‫3. מדידה והערכה של איכות האוויר )ניטור(‬‫........................................................ 31‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.3‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.3‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.3‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.3‬ ‫מסקנות‬ ‫5.3‬ ‫5‬
 6. 6. ‫4. אזור נפגע זיהום אוויר‬‫................................................................................. 71‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.4‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.4‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.4‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.4‬ ‫מסקנות‬ ‫5.4‬‫5. היתרי פליטה‬‫.......................................................................................‬‫..... 02‬ ‫תמצית דרישות החוק‬ ‫1.5‬ ‫חשיבות הדרישות‬ ‫2.5‬ ‫מסקנות מרכזיות מדו"ח חוק אוויר נקי 1102‬ ‫3.5‬ ‫אופן היישום בשנת 2102‬ ‫4.5‬ ‫מסקנות‬ ‫5.5‬‫6. נגישות הציבור למידע מתוקף חוק אוויר‬‫נקי ........ ............................................ 42‬‫7. אכיפה ...............................................................................‬‫...................... 52‬‫8. סיכום‬‫והמלצות............................................................................‬‫.............. 82‬ ‫6‬
 7. 7. ‫מקורות .................................................................................‬‫........................ 82‬ ‫* הערה חשובה לפני שמתחילים‬‫דרישות החוק לא הועתקו מתוכו מילה במילה, אלא מהוות תמצית של הדרישות החשובות והרלוונטיות‬ ‫לבחינה לאחר שנתיים מכניסת החוק לתוקף.‬ ‫הקדמה‬‫חקיקתו של חוק אוויר נקי בשנת 8002 היוותה מהפכה של ממש בהסדרת תחום איכות האוויר‬‫בישראל1. החוק מרכז את כלל ההיבטים הקשורים לאיכות האוויר בחוק אחד ותחת גוף אחראי אחד‬‫- המשרד להגנת הסביבה. בין הנושאים המרכזיים אליהם מתייחס החוק: ערכים מרביים של מזהמי‬‫אוויר הנמדדים בסביבה; ניטור מזהמי אוויר; הכנת תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר; אפשרות‬‫להכרזה על אזור כנפגע זיהום אוויר; חיוב בעלי מקור הפולט מזהמים לאוויר להצטייד בהיתר‬‫פליטה; רמה משמעותית של שיתוף הציבור בהחלטות, כולל פרסום נתונים רבים באתר האינטרנט‬‫של המשרד )בחוק אוויר נקי "המשרד" פירושו המשרד להגנת הסביבה(, מתן אפשרות לציבור‬ ‫לעיין בהיתר פליטה ולהעיר עליו ונושאים רבים נוספים.‬‫בינואר 2102 ראה אור דו"ח "שנה לחוק אוויר נקי: יישום החוק וכיוונים להמשך" שהוציאה‬‫הקואליציה לבריאות הציבור2. הדו"ח בחן את יישום החוק במלאת שנה לכניסתו לתוקף, והצביע‬‫על פערים ביישום ודגשים לשנים הבאות. הדו"ח הנוכחי מהווה המשך לדו"ח הקודם, וסוקר את‬‫ההתפתחויות שחלו ביישום החוק במשך שנת 2102 והמלצות לגבי יישום בשנת 3102. אנו‬‫מקוות כי ה דו" ח ישמש ככלי עזר לכל בעלי העניין, בדרך ליישום כולל ומלא של החוק ככתבו‬ ‫וכרוחו, על כל סמכויותיו ודרישותיו, למען אוויר נקי יותר לנשימה לכלל אזרחי ישראל.‬ ‫1‬ ‫קישור לחוק: ‪http://tinyurl.com/AvirNaki‬‬ ‫2 קישור לדו"ח שנה לחוק אוויר נקי: 5344/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫7‬
 8. 8. ‫1. ערכי איכות אוויר‬ ‫1.1 תמצית דרישות החוק‬‫א. השר )בחוק אוויר נקי "השר" פירושו השר להגנת הסביבה( יקבע ערכים מרביים לרמתם‬ ‫בסביבה של 82 מזהמי אוויר הכלולים בתוספת הראשונה לחוק:‬‫ערכי יעד - ערכים שחריגה מהם מהווה חשש לסיכון או פגיעה בחיי אדם, בבריאותם של‬ ‫•‬ ‫בני אדם או בסביבה ויש לשאוף להשיגם כיעד.‬‫ערכי סביבה - ערכים שחריגה מהם גורמת לזיהום אוויר גבוה או בלתי סביר.‬ ‫•‬‫יקבעו על בסיס ערכי היעד בהתחשב באפשרות המעשית למניעת חריגה מערכי היעד. אלה‬‫למעשה התקנים הסביבתיים בהם חייבים לעמוד, והם אמורים להיות קרובים כמה שאפשר‬‫לערכי היעד )המבוססים על שיקולים בריאותיים וסביבתיים בלבד(. במידה ואין אפשרות‬‫מעשית לעמוד בערכי היעד, ערכי הסביבה אמורים לשקף את הרמה המעשית המינימאלית אליה‬ ‫ניתן להגיע.‬‫ערכי התרעה - ערכים שחריגה מהם עלולה לגרום לסיכון או לפגיעה בבריאותם של‬ ‫•‬ ‫בני אדם ויש לנקוט אמצעים מיידיים למניעת החריגה מהם או הנזק.‬‫2. השר רשאי לקבוע את הערכים לפרקי זמן שונים ולאזורים שונים, לקבוע סוגים נוספים של‬ ‫ערכים, להוסיף מזהמים ל-82 המזהמים הרשומים בתוספת הראשונה.‬‫3. הערכים ייקבעו בין השאר בהתאם לאמנות בינלאומיות עליהן ישראל חתומה, בהתאם לערכים‬ ‫הנהוגים במדינות מפותחות ועל פי המלצות ארגונים בינלאומיים כולל ארגון הבריאות העולמי.‬ ‫8‬
 9. 9. ‫4. הממונה )בחוק אוויר נקי "הממונה" פירושו ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה או‬‫עובד באגף( רשאי לקבוע ערכי ייחוס - ערכי יעד למזהמים שלא נמצאים ברשימת 82‬ ‫המזהמים המפורטת בתוספת הראשונה לחוק - ולפרסמם באתר האינטרנט ובדרך נוספת.‬‫5. הממונה, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד הבריאות, יקבע נהלים לגבי התרעה לציבור על זיהום‬‫אוויר חריג הכוללת המלצות לציבור על דרכי התנהגות. במקרה ומתקיים זיהום אוויר חריג‬‫תפורסם התרעה בתקשורת. בנוסף, ניתן לפרסם המלצות על דרכי התנהגות ולהורות לבעל מקור‬‫פליטה לנקוט באמצעים סבירים )כלומר אמצעים שביכולתו לעמוד בהם( להפחתת הזיהום, לפי‬ ‫היתר הפליטה או תנאי הרישוי שנקבעו לו.‬ ‫2 .1 חשיבות הדרישות‬‫החוק מאפשר מרחב פעולה גדול לשר להגנת הסביבה ולמשרדו בקביעת ערכים מרביים של מזהמי‬‫אוויר, והם רשאים להגדיל את הרשימה מעבר לרשימה המפורטת בחוק עצמו. כמו כן, החוק מגדיר‬‫במפורש את המדינות המפותחות וארגון הבריאות העולמי כגופים שיש לקבוע את הערכים המרביים לאור‬‫המלצותיהם. יש לציין כי ישנן מדינות נוספות בעולם בהן קיימות שתי מערכות ערכי איכות אוויר –‬‫ערכי יעד בריאותיים וערכי סביבה חוקיים, אך לקביעה של שתי מערכות ערכים ישנם גם חסרונות‬ ‫שיפורטו בהמשך.‬ ‫3.1 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫נקבעו ערכי יעד, סביבה והתרעה עבור רוב המזהמים מתוך 82 המזהמים בחוק. עבור שלושה‬ ‫•‬‫מזהמים לא נקבעו ערכי סביבה: חלקיקים נשימים עדינים 5.2 ‪ ,PM‬כספית ו-3,1 בוטדיאן. לגבי‬‫מספר מזהמים נקבע כי תוקף ערכי איכות האוויר הוא עד ל- 2102.21.13. זאת במטרה לערוך‬ ‫בחינה מחודשת של ערכיהם לפני מועד זה.‬‫אחת הסיבות לאי קביעת ערך סביבה לחלקיקים נשימים עדינים היא העובדה כי בשל סופות‬ ‫•‬‫האבק המגיעות לישראל, ישנה אי ודאות לגבי ערך מעשי בו יהיה אפשר לעמוד. אי לכך, קראנו‬‫לכינונם הדחוף של כללים שיקבעו מהו "יום שרב" ושיהיו מוסכמים על כל הגורמים. זאת על‬ ‫מנת שניתן יהיה לקבוע ערך סביבה התקף כ-%59 מהזמן, בימים שאינם ימי שרב.‬‫יש לקבוע ערכי סביבה לשלושת המזהמים עבורם לא קיימים כרגע ערכי סביבה – ,5.2 ‪PM‬‬ ‫•‬‫3,1 בוטדיאן וכספית. ניטור ומחקר לגבי ריכוזי מזהמים אלה בישראל ומקורותיהם צריכים‬ ‫9‬
 10. 10. ‫להיות בעדיפות ראשונה לשנת 2102 , על מנת שעד סופה יהיו מספיק נתונים שיאפשרו לקבוע‬ ‫ערכי סביבה.‬‫עבור מתילן כלוריד נקבע ערך יעד הגבוה פי עשרה מערך הייחוס שקבעה ועדת אלמוג. הועדה‬ ‫•‬‫היא ועדה מקצועית שקבעה בשנת 6002 )לפני חקיקת חוק אוויר נקי( ערכי ייחוס ל-211‬‫מזהמים כימיים, והתבססה בעצמה על ערכי ייחוס הקיימים במדינות מפותחות, כמו גם על‬‫המלצות ארגון הבריאות העולמי. מתילן כלוריד הוא מסרטן אפשרי בבני אדם, וחשיפה‬ ‫תעסוקתית אליו מלווה בעליה בשכיחות של סרטן הלבלב, כבד ודרכי מרה.‬‫עבור טריכלורואתילן ופורמאלדהיד, נקבעו ערכי סביבה הגבוהים פי 04 ו-001 בהתאמה,‬ ‫•‬‫מערכי היעד – פער עצום. עבור טריכלורואתילן, הפער נובע מכך שלפי טענת המשרד להגנת‬‫הסביבה, מפעלים באזור אשדוד לא מסוגלים לעמוד בערך סביבה נמוך יותר. יש לפעול לעדכון‬‫ערכי הסביבה לטריכלורואתילן ופורמאלדהיד בהקדם האפשרי, כך שעד סוף 2102 יהיה ניתן‬‫לקבוע ערך סביבה אמיתי, המשקף את הערך המינימאלי אליו ניתן להגיע, ולא ערך המשקף‬ ‫את המצב הקיים כפי שנעשה כיום.‬‫עבור תשעה מזהמים לא נקבעו כלל ערכי סביבה קצרי טווח, אלא רק ערכי סביבה שנתיים.‬ ‫•‬‫דבר זה מקשה על אכיפתם, משום שאין הלימה בין הערך השנתי לאופן בו הוא נמדד: מזהמים‬‫אלה אינם נדגמים בניטור רציף )מסיבות תקציביות או כי הדבר אינו מתאפשר טכנולוגית(‬‫אלא רק בדיגום ספוראדי, שאינו מאפשר בדיקת עמידה בערך שנתי אלא רק בערך קצר טווח.‬‫מאחר ולא קיים ערך סביבה קצר טווח, בדיגום ניתן למדוד אך ורק עליה מערך היעד אך לא‬‫מערך הסביבה אי לכך, יש לבחור בין השתיים: או לקבוע ערכי סביבה קצרי טווח למזהמים‬ ‫אלה, או לדאוג למנגנון תקציבי שיאפשר דיגום אינטנסיבי על מנת לבדוק עמידה בערך שנתי.‬‫יש לבחון מחדש את מגוון התרחישים שיכולים להביא להתרעה לציבור על זיהום אוויר חריג,‬ ‫•‬‫ומכאן להסיק לגבי המזהמים עבורם יש לקבוע ערכי התרעה, גובה ערכי ההתרעה, פרק הזמן‬‫אליו יינתנו והסמכויות שצריכות להיות מוקנות למשרד על מנת להפסיק זיהום אוויר חריג. בכל‬ ‫מקרה, פרק הזמן עבורו נקבעים ערכי התרעה חייב להיות שעתי או חצי שעתי.‬ ‫4.1 אופן היישום בשנת 2102‬ ‫01‬
 11. 11. ‫א. קביעת התקנות: במאי 11023 נקבעו תקנות ערכי איכות אוויר עבור 82 מזהמי האוויר הכלולים‬‫בחוק. במהלך קיץ 2102 התכנסה מספר פעמים הוועדה המלווה לעדכון תקנות אוויר נקי )ערכי‬‫איכות אוויר(, במטרה לקבוע את המלצת המשרד להגנת הסביבה לעדכון ערכי הסביבה למזהמים. בוועדה‬‫היו שותפים נציגי התעשייה, נציגי משרדים ממשלתיים ונציגי ארגונים סביבתיים. הטיוטה האחרונה‬‫שפורסמה של המלצות הוועדה לערכים חדשים, בהשוואה לערכים הקיימים, מופיעה בטבלה מס 1.‬ ‫טיוטה זו טרם עברה את אישור השר להגנת הסביבה.‬‫טבלה מס 1: טיוטת המלצות הו ועדה המלווה לעדכון תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר(,‬ ‫ספטמבר 2102, בהשוואה לערכים הקיימים‬ ‫פרק הזמן‬ ‫מספר‬ ‫אחוזון‬ ‫ערך סביבה‬ ‫ערך סביבה קיים‬ ‫שם המזהם‬ ‫חריגות‬ ‫מוצע‬ ‫מוצע‬ ‫)מיקרוגרם/מ"ק(‬ ‫מוצעות‬ ‫)מ יקרוגרם/ מ"‬ ‫ק(‬ ‫001‬ ‫52‬ ‫אין‬ ‫שנה‬ ‫חלקיקי ‪PM‬‬ ‫81 חריגות‬ ‫59‬ ‫5.73‬ ‫אין‬ ‫יממה‬ ‫5.2‬ ‫59‬ ‫05‬ ‫06‬ ‫שנה‬ ‫חלקיקי ‪PM‬‬ ‫81 חריגות‬ ‫59‬ ‫031‬ ‫051‬ ‫יממה‬ ‫01‬ ‫01 חריגות‬ ‫99‬ ‫041‬ ‫061‬ ‫שמונה‬ ‫אוזון‬ ‫שעות‬ ‫001‬ ‫04‬ ‫אין‬ ‫שנה‬ ‫חנקן דו-‬ ‫חמצני‬ ‫8 חריגות‬ ‫9.99‬ ‫002‬ ‫002‬ ‫שעה‬ ‫001‬ ‫065‬ ‫065‬ ‫יממתי‬ ‫תחמוצות‬ ‫חנקן‬ ‫001‬ ‫049‬ ‫049‬ ‫חצי שעה‬ ‫001‬ ‫02‬ ‫06‬ ‫שנה‬ ‫גפרית דו-‬ ‫חמצנית‬ ‫3 חריגות‬ ‫99‬ ‫05‬ ‫521‬ ‫יממה‬ ‫8 חריגות‬ ‫9.99‬ ‫053‬ ‫053‬ ‫שעה‬ ‫001‬ ‫054‬ ‫42‬ ‫שנה‬ ‫מתילן כלוריד‬ ‫001‬ ‫054‬ ‫אין‬ ‫יממה‬ ‫3 קישור לתקנות: ‪http://tinyurl.com/TakanotAvirNaki‬‬ ‫11‬
 12. 12. ‫ניתן לראות בטבלה כי עבור רוב המזהמים, הוקשחו ערכי הסביבה יחסית לערכים הקיימים. בנוסף,‬‫התווספה אפשרות למספר מוגבל של חריגות מערך הסביבה עבור כמה מזהמים, וביניהם חלקיקים )‪PM‬‬‫01 ו- 5.2 ‪ .(PM‬בכך ניתנת האפשרות להוציא מחישוב ערך הסביבה את ימי סופות האבק – המלצה‬‫שהופיעה בדו"ח "שנה ליישום חוק אוויר נקי". ימי סופות האבק מוסיפים לחישוב ערכים גבוהים מאוד‬‫שממילא אין אפשרות לשלוט בהם, ובכך מחלישים את תקפותו של ערך הסביבה. ערכים אלה אמורים‬ ‫להיות נידונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ולהיכנס לתוקף רק ב-5102.1.1.‬‫עבור מתילן כלוריד המליצה הוועדה להעלות את ערך הסביבה פי יותר מ- 81. המלצה זו גובתה בחוות‬‫דעת שכתב ד"ר שלמה אלמוג, שעמד בראש ועדת אלמוג בשנת 6002 )ועדה שעל פי המלצותיה נקבעו‬‫ערכי היעד והסביבה הקיימים למתילן כלוריד(. חוות הדעת החדשה הוזמנה על ידי חברת "תרכובות‬‫ברום", הפולטת את החומר במתקניה ברמת חובב, לאחר שה-‪) EPA‬הסוכנות האמריקאית להגנת‬‫הסביבה( פרסם הערכה חדשה, לפיה ההשפעה הבריאותית של מתילן כלוריד פחות חמורה משחשבו עד‬‫כה. חשוב לציין כי אף אחד מן החומרים האורגנים האחרים בחוק אוויר נקי לא עבר בחינה מחדש, אלא‬ ‫רק מתילן כלוריד בעקבות פנייתה של חברה מסחרית.‬‫הקואליציה לבריאות הציבור מתנגדת להעלאת ערך הסביבה4. במדינה צפופה כמו ישראל אין מקום‬‫להעלאת ערך סביבה לחומר החשוד כמסרטן. להקלה סלקטיבית של ערך איכות אוויר, שנעשית בעקבות‬‫פניית חברה תעשייתית, המגובה בחוות דעת של עובד משרד הבריאות לשעבר, ישנה תדמית ציבורית‬‫בעייתית,. אי לכך, יש לעדכן את כלל ערכי איכות האוויר ל- 82 המזהמים המנויים בחוק אוויר נקי, ולא‬‫רק את הערך עבור המזהם הבודד עבורו הוקל תקן בינלאומי.ישנם מזהמים כגון 3,1 בוטדיאן וכספית‬ ‫להם עדיין אין המלצה לערך סביבה.‬‫בנוסף, ערכי הסביבה הקיימים למזהמים אורגניים לא נבחנו, פרט לערך הסביבה של מתילן כלוריד.‬‫הדרך המרכזית ליצירת בסיס מידע על ריכוזיהם של מזהמים אלה היא באמצעות ניטור ודיגום, ועל כך‬ ‫בפרק 3.‬‫בדו"ח "שנה לחוק אוויר נקי" התריעה הקואליציה לבריאות הציבור כי עבור תשעה מזהמים, לא קיימים‬‫ערכי סביבה קצרי טווח )יממתיים או שעתיים( אלא רק ערכי סביבה שנתיים. עקב התקציב הרב שנדרש‬‫לדיגום אינטנסיבי שיבדוק עמידה בערכים שנתיים, לא ניתן יהיה לבדוק את עמידתם בערך הסביבה.‬‫מצב זה נשאר על כנו, וההתרעה אכן התממשה בדיגומים שהתבצעו בשנים 2102-1102, ועל כך בפרק‬ ‫3.‬ ‫4 את ההתנגדות להעלאת ערך הסביבה של מתילן כלוריד ניתן לקרוא באתר: 9117/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫21‬
 13. 13. ‫ב. ערכי התרעה: בדו"ח "שנה לחוק אוויר נקי" כתבה הקואליציה לבריאות הציבור כי יש לבחון מחדש‬‫את התרחישים שיגרמו לזיהום אוויר חריג, ומכאן להסיק לגבי ערכי ההתרעה ותפקידם. ככל הנראה,‬ ‫בשנת 2102 לא בוצעה הערכה כנדרש.‬ ‫5.1 מסקנות‬‫בשנת 2102 נעשתה הערכה מחדש של מספר ערכי סביבה. עבור רוב המזהמים שהוערכו‬ ‫1.‬ ‫מחדש, הוקשחו ערכי הסביבה יחסית לערכים הקודמים.‬‫עבור מתילן כלוריד הומלץ להעלות את ערך הסביבה פי 81, בעקבות פנייתה של חברת‬ ‫2.‬ ‫"תרכובות ברום". הקואליציה לבריאות הציבור מתנגדת להעלאה.‬ ‫ל-3,1 בוטדיאן ולכספית עדיין אין ערכי סביבה וגם לא המלצה לערכי סביבה.‬ ‫3.‬ ‫לרוב המזהמים הכלולים בחוק אוויר נקי לא נעשתה הערכה מחדש של ערכי הסביבה.‬ ‫4.‬‫עדיין אין ערכי סביבה קצרי טווח עבור תשעה מזהמים, דבר המונע לפעול להפחתת‬ ‫5.‬ ‫ריכוזיהם בסביבה.‬ ‫ערכי ההתרעה לא נבחנו מחדש.‬ ‫6.‬ ‫2. התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל‬ ‫1.2 תמצית דרישות החוק‬ ‫א. עד 2102.1.1 תאשר הממשלה תכנית רב שנתית לקידום מטרות החוק.‬‫2. בתכנית ייכללו יעדים ארציים ואזוריים לצמצום זיהום האוויר לאור ערכי היעד, וכן אמצעים‬ ‫ודרכים לעמידה ביעדים והוראות לפעילות שרי ומשרדי הממשלה.‬ ‫3. הממשלה תעדכן את התכנית לפחות אחת לחמש שנים.‬ ‫2.2 חשיבות הדרישות‬ ‫31‬
 14. 14. ‫התכנית יכולה לכלול הוראות לכל משרדי הממשלה ולא רק למשרד להגנת הסביבה, ומחייבת אישור‬‫על ידי הממשלה - לכן היא מחייבת התגייסות של כלל שרי ומשרדי הממשלה . זהו צעד עקרוני וחשוב,‬‫מאחר ונושאים רבים הקשורים למדיניות איכות האוויר נמצאים תחת אחריותם של משרדי הממשלה‬‫השונים, שיחויבו בעקבות התכנית להטמיע מדיניות סביבתית. כמו כן, התכנית יכולה לכלול יעדים‬ ‫לאזורים ספציפיים לפי תנאי איכות האוויר הייחודיים להם.‬ ‫3.2 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫התכנית גובשה לשנים 0202-2102 על ידי המשרד להגנת הסביבה בעזרת יועצים חיצוניים,‬ ‫•‬‫ואמורה הייתה על פי החוק לעבור אישור עד סוף שנת 1102. למרות זאת, בתאריך‬‫1102.21.52 נדחתה ההצבעה בממשלה, על פי הפרסומים עקב התנגדות של משרד האוצר‬ ‫בשל קושי במציאת מקור מימון.‬‫התכנית גובשה בתהליך מעמיק, תוך שיתוף מספר רב של גורמים, כפי שראוי בתכנית בין-‬ ‫•‬‫משרדית, ותוך התבססות על ועדת מומחים5, תוצאות מודלים וניתוחי עלות-תועלת של צעדי‬‫למרות זאת,‬ ‫המדיניות המוצעים, בתחומי התעשיה, התחבורה, האנרגיה ומשקי הבית.‬ ‫התכנית הסופית לקתה בחסר במספר תחומים:‬‫התכנית אינה כוללת יעדים אזוריים אלא רק ארציים. בהתחשב בשונות הגדולה באיכות‬ ‫•‬‫האוויר בין האזורים השונים בארץ, מן הראוי שהתכנית לשיפור איכות האוויר תביא שונות זו‬ ‫בחשבון.‬‫תחבורה היא גורם זיהום האוויר העיקרי בערי ישראל. למרות זאת, הטיפול בתחום זה מועט‬ ‫•‬‫ביחס לצעדי המדיניות בתחומים האחרים, ומסתמך בעיקר על התכניות הקיימות של משרד‬ ‫התחבורה, שלא נבחנו לעומקן במסגרת הכנת התכנית הלאומית, דבר שפגם בהיקף התכנית.‬‫רבים מהצעדים הנכללים בתכנית אינם מפורטים לרמה המעשית, אלא כתובים כהצהרה כללית‬ ‫•‬‫על "בחינה" ו"המלצה". לכן, גם לאחר אישור התכנית בממשלה, אין ערובה לכך שהצעדים‬‫5 בספטמבר 0102 מינה השר להגנת הסביבה ועדת מומחים ציבורית לנושא איכות האוויר בישראל. הועדה מונתה במסגרת‬ ‫הכנת התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר, ומטרתה ליצור בסיס מידע להכנת התכנית. יו"ר הועדה הוא פרופ מנחם‬ ‫לוריא והיא מונה 8 חברים, רובם חוקרים מהאקדמיה בתחומי זיהום אוויר ובריאות הציבור. הדו"ח המסכם את החלק‬ ‫הראשון של עבודת הועדה, שעסק במיפוי מצב איכות האוויר וזיהוי מקורות זיהום האוויר, הוגש במרץ 1102. לקריאת‬ ‫הדו"ח: 8354/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫41‬
 15. 15. ‫הנדרשים ממשרדי הממשלה שאינם המשרד להגנת הסביבה אכן יינקטו ולא יישאר ו בגדר‬ ‫המלצות.‬ ‫ראוי ליישם את השימוש בטכנולוגיה הטובה ביותר גם במפעלים בינוניים ולא רק גדולים.‬ ‫•‬‫לקראת עדכון התכנית בעוד חמש שנים לכל היותר, ראוי להביא בחשבון קביעת מכסות פליטה‬ ‫•‬ ‫מרביות ולא רק ערכי סביבה המבטאים ריכוזי מזהמים.‬ ‫3.2 אופן היישום בשנת 2102‬‫בניגוד לחוק, התכנית הלאומית לצמצום פליטות לאוויר טרם אושרה בממשלה, שנה לאחר התאריך‬ ‫האחרון לאישורה על פי החוק.‬‫בפברואר 2102 הגישה הקואליציה לבריאות הציבור יחד עם "אדם, טבע ודין" עתירה לבג"צ, בעקבות‬‫אי אישור התכנית הלאומית בממשלה6. ביולי 2102 הורה בג"צ למדינה להגיש לוח זמנים להכרעת‬‫הממשלה תוך חודש, באוגוסט 2102. בעקבות זאת, פורסמה באוגוסט תכנית לאומית חדשה לצמצום‬ ‫פליטות, שלמעשה מבוססת על התכנית המקורית אך תקציבה מקוצץ בשני שליש‬‫ביחס לתכנית המקורית, משך הזמן שלה קצר יותר בחצי, ויעדי הפחתת הפליטות בה קטנים יותר יחסית‬‫לתכנית המקורית7 )ראו טבלה 2(. תכנית זו, בתקציב זה, תכשל ביישום יעדיה, וקידום אוויר נקי‬ ‫באמצעות החוק ייפגע.‬‫טבלה מס 2: השוואת יעדי ההפחתה בין התכנית הלאומית המקורית מדצמבר 1102 והחדשה‬ ‫מאוגוסט 2102‬ ‫6 לקריאת העתירה המלאה לבג"צ: 9674/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫7 להשוואה מלאה של התכנית המקורית והתכנית החדשה: 9256/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫51‬
 16. 16. ‫לאחר פרסום התכנית המקוצצת, ביקשה המדינה דחייה בהבאת התכנית לאישור הממשלה עקב הכללת‬‫מימון התכנית במסגרת דיוני תקציב המדינה. לאחר מכן ביקשה דחייה נוספת, עד אפריל 3102, בשל‬‫ההכרזה על קיום הבחירות. בשורה התחתונה, למעלה משנה קיימת הפרה בוטה של חוק אוויר נקי.‬‫התכנית הלאומית לצמצום פליטות לאוויר לא אושרה בממשלה וככל הנראה גם לא תאושר, לפחות עד‬ ‫לאחר הבחירות.‬ ‫5.2 מסקנות‬‫התכנית הלאומית לצמצום פליטות לאוויר גובשה בהליך מעמיק, תוך שיתוף מספר רב של גורמים, כפי‬‫שראוי בתכנית בין-משרדית, ותוך התבססות על ועדת מומחים, תוצאות מודלים וניתוחי עלות-תועלת של‬ ‫צעדי המדיניות המוצעים.‬‫לצערנו, בשל ויכוח תקציבי על 096 מיליון ש"ח, נמנעה מכל אזרחי ישראל תכנית לשיפור האוויר אותו‬‫הם נושמים, ובמקביל הופרו הוראות חוק אוויר נקי והתכנית טרם אושרה בממשלה. ישנו חשש ממשי‬‫שלאור הבחירות התכנית תמוסמס ואף לא תצא לפועל, או שתאושר לבסוף בגרסה מקוצצת שלא תשיג‬‫את מטרות התכנית כפי שהוגדרו לאחר ועדת מומחים, ניתוח עלות תועלת ושורת ישיבות עם כל בעלי‬ ‫העניין.‬ ‫יעד ההפחתה בשנת 0202‬ ‫יעד ההפחתה בשנת 0202‬ ‫המזהם‬ ‫יחסית לשנת 0102 – תכנית‬ ‫יחסית לשנת 0102 – תכנית‬ ‫מקוצצת‬ ‫מקורית‬ ‫2‪SO‬‬ ‫%86‬ ‫%58‬ ‫‪NOX‬‬ ‫%16‬ ‫%86‬ ‫01‪PM‬‬ ‫%1- )כלומר עליה בפליטות(‬ ‫%71‬ ‫‪NMVOC‬‬ ‫%03‬ ‫%53‬ ‫5.2‪PM‬‬ ‫%11‬ ‫%12‬ ‫%58‬ ‫%58‬ ‫בנזן‬ ‫%68‬ ‫%68‬ ‫3,1 בוטדיאן‬‫חשיבות אישור התכנית היא בהטמעת מדיניות סביבתית גם במשרדי ממשלה שזו אינה ליבת עיסוקם,‬‫כגון משרד התחבורה, התמ"ת והאנרגיה והמים. למרות זאת, נראה כי למשרד להגנת הסביבה יש קושי‬‫ממשי "להתערב" ולהטמיע אספקטים סביבתיים בתחום עיסוקם של משרדים אחרים. יעידו על כך צעדי‬ ‫61‬
 17. 17. ‫המדיניות המועטים בנושא תחבורה, והצעדים הרבים של "המלצה" ו"בחינה" במקום צעדים מעשיים‬ ‫כאשר מדובר בתחומים כמו משק החשמל ותחבורה מונעת בגז טבעי.‬ ‫3. מדידה והערכה של איכות האוויר )ניטור(‬ ‫1.3 תמצית דרישות החוק‬ ‫יוקם ויופעל מערך ניטור ארצי.‬ ‫1.‬‫השר, בהסכמת שר הפנים, יכול להורות לרשויות מקומיות להקים ולהפעיל תחנות ניטור אוויר‬ ‫2.‬ ‫שיהיו חלק מהמערך הארצי.‬‫ניתן להורות לבעל מקור פליטה נייח להקים ולהפעיל תחנות ניטור אוויר שיהיו חלק מהמערך‬ ‫3.‬ ‫הארצי.‬ ‫נתוני איכות האוויר ותחזית איכות האוויר יפורסמו ללא תשלום באתר המשרד.‬ ‫4.‬‫ייקבעו נהלים לעניין התרעת הציבור על זיהום אוויר חריג והמלצות על דרכי התנהגות במצב‬ ‫5.‬ ‫כזה.‬‫במידה ועלול להיגרם זיהום אוויר חריג, יש לפרסם התרעה לציבור, הכוללת המלצות על דרכי‬ ‫6.‬‫התנהגות. במקביל, ניתן להורות לבעל מקור הפליטה לנקוט באמצעים סבירים לפי תנאי היתר‬ ‫פליטה או רישיון עסק.‬ ‫2.3 חשיבות הדרישות‬‫ניטור הוא הבסיס לקביעת ערכי איכות אוויר ולעמידה בהם – באמצעותו ניתן לוודא את העמידה בערכי‬‫סביבה וערכי יעד במקומות שונים ופרקי זמן שונים, ולצבור מידע על ריכוזיהם של מזהמים להם לא‬‫נקבע ערך סביבה. אי לכך, הקמת מערך ניטור ארצי היא חשובה ביותר. בנוסף, פרסום ללא תשלום‬‫של הנתונים מחזק את השקיפות של המערך, ופרסום התרעה על זיהום אוויר חריג חשוב לשמירה על‬ ‫בריאות הציבור.‬ ‫3.3 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫הוקם מערך ניטור ארצי )מנ"א(. באתר האינטרנט שלו )‪ (www.svivaaqm.net‬ניתן לראות‬ ‫•‬‫ללא תשלום את נתוני איכות האוויר שאוספות 28 מתוך תחנות הניטור השייכות למערך. יש‬ ‫71‬
 18. 18. ‫להוסיף לאתר את כלל תחנות הניטור המעבירות נתונים למשרד, על מנת לקבל תמונה‬ ‫מדויקת ומלאה יותר של מצב איכות האוויר ברחבי הארץ.‬‫בחינה של הפריסה הגיאוגרפית של תחנות הניטור מעלה כי באזורים נרחבים משטח‬ ‫•‬‫המדינה לא מתבצע כלל ניטור רציף: תחנות הניטור בכרמיאל וכפר מסריק הן התחנות‬‫הצפוניות ביותר המופיעות באתר מנ"א, ותחנת הניטור בירוחם היא הדרומית ביותר המופיעה‬‫באתר מנ"א. בנוסף, השוואה בין שלושת אזורי התעשייה המרכזיים בישראל מעלה כי באזור‬‫מפרץ חיפה ישנה צפיפות תחנות ניטור גבוהה, באשדוד ישנן פחות תחנות וברמת חובב עוד‬‫פחות מכך. גם בדו"ח ועדת המומחים הציבורית לנושא איכות האוויר בישראל )1102, ראו פרק‬‫קודם( מצוין כי הוועדה ממליצה לעבות את מערך הניטור בצפון הארץ, בדרומה, ממזרח לגב‬‫ההר ובמקומות בהם פועלת תעשיה כימית ופטרוכימית. אנו מצטרפים לעמדת הוועדה‬‫ו קוראים ל עיבוי מערך הניטור הן באזורים פריפריאליים, והן באזורי תעשיה כבדה‬ ‫כאשדוד ורמת חובב.‬‫ניתן לראות באתר "אוויר נקי" של המשרד להגנת הסביבה תחזית איכות אוויר יומיים מראש‬ ‫•‬ ‫לפי אזורים בארץ. התחזית מוצגת כזיהום אוויר נמוך, בינוני, גבוה או גבוה מאוד.‬‫רוב תחנות הניטור מנטרות את ריכוזיהם של "מזהמי קריטריון" )מזהמי אוויר נפוצים הנמצאים‬ ‫•‬‫במקומות רבים והם בעלי השפעות בריאותיות שליליות: גפרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן,‬‫אוזון, פחמן חד חמצני וחלקיקים( המהווים את הסמנים העיקריים לזיהום אוויר באטמוספרה.‬‫בעקבות פעילות נמרצת של רשויות וארגוני חברה אזרחית ריכוזיהם של חלק מהם כבר נמוכים‬‫מאוד, ומנגד מזהמים מדאיגים אחרים אינם מנוטרים כלל. על רקע זה המליצה ועדת המומחים‬‫הציבורית בנושא איכות האוויר בישראל )1102( לצמצם בכל הארץ את ניטורם של גפרית דו-‬‫חמצנית ופחמן חד חמצני )הכלולים במזהמי קריטריון(, ולשים דגש על ניטור 5.2 ‪PM‬‬‫)חלקיקים נשימים עדינים( ומרכיביהם כגון פיח ומתכות כבדות, אוזון וחומרים אורגנים‬‫נדיפים )‪ .(VOCs‬אנו מצטרפים ל המלצת הו ועדה וקוראים לעדכן את המכשור בתחנות‬‫הניטור כך שינטר וי שקף את המזהמים שריכוזיהם משמעותיים יותר ל שמירה על‬‫בריאות הציבור בישראל. בנוסף, יש להתאים את המזהמים המנוטרים לאופי האזור בו‬ ‫81‬
 19. 19. ‫הם נמדדים – באזור בו יש פעילות תעשייתית ינוטרו מזהמים האופייניים לתעשיה,‬ ‫במוקדי תחבורה ינוטרו מזהמים תחבורתיים וכיוצא בזה.‬‫כפי שהוזכר בפרק "ערכי איכות אוויר" ובפרק זה, קיימים מאות מזהמי אוויר בעלי השפעה‬ ‫•‬‫שלילית על בריאות האדם, כאשר רק ל-82 מתוכם נקבעו ערכי איכות אוויר בחוק אוויר נקי.‬‫מתוך מזהמים אלה, רק בודדים נמדדים בתחנות הניטור. על מנת לקבל מידע על ריכוזיהם של‬‫שאר המזהמים, שלא נמדדים באופן רציף בתחנות הניטור, יש להכין תכנית דיגום ולדגום את‬ ‫ריכוזיהם באוויר לעיתים קרובות.‬‫באתר המשרד להגנת הסביבה מצוין כי המשרד הכין תכנית דיגום כוללת רב שנתית אשר‬‫תבוצע בהתאם לזמינות תקציב, וכי הבדיקות אמורות להתבצע בתדירות גבוהה כדי שניתן‬‫יהיה לאפיין הן ריכוזים קצרי טווח והן ריכוזים שנתיים. למרות האמור לעיל, לא פורסמו‬‫שום תוצאות דיגומים ב משך כל שנת 1102. אנו קוראים לבצע את תכנית הדיגום באופן‬‫מיידי, על מנת לקבל תמונת מצב בריאותית, לקבוע ערכי סביבה ויעד על סמך מידע אמיתי‬‫ולנקוט בצעדי אכיפה כלפי הגורמים לחריגות )מצב זה נמשך בשנת 2102 ועל כך בתת‬ ‫הפרק הבא(.‬‫באתר המשרד להגנת הסביבה מופיעות הנחיות למצבי זיהום אוויר חריג. קיים נוהל התרעה‬ ‫•‬‫למצבי זיהום אוויר חריג, ואילו נוהל מעודכן למקרי שריפות נרחבות נמצא כרגע‬‫בהתייעצויות. את ההחלטה על זיהום אוויר חריג מקבלים במערך ניטור האוויר הארצי של‬‫המשרד להגנת הסביבה. לאחר מכן, מופצת ההחלטה לכלי התקשורת ולמוקדים העירוניים,‬ ‫ונפתח מוקד סביבה למענה לפניות הציבור.‬ ‫4.3 אופן היישום בשנת 2102‬ ‫מערך ניטור אוויר ארצי: לאתר מערך ניטור אוויר ארצי )‪(www.svivaaqm.net‬‬ ‫1.‬‫התווספו גם תחנות בבעלות חברת החשמל ורשות שדות התעופה, והוא כולל למעלה מ- 001‬‫תחנות ניטור. ישנם עדיין גופים שתחנות הניטור שלהם לא נמצאות באתר מערך הניטור הארצי:‬‫למשל, חברת "יפה נוף" מפעילה חמש תחנות ניטור של "מנהרות הכרמל" בחיפה, ואלו אינן‬ ‫91‬
 20. 20. ‫מופיעות באתר. גם חברת "נתיבי ישראל" )מע"צ והחברה הלאומית לדרכים לשעבר( מפעילה‬ ‫תחנות ניטור באזור ההרחבה של כביש 77, ואלו אינן נכללות באתר.‬‫הפריסה הגיאוגרפית של מערך הניטור: תחנת הניטור הצפונית ביותר בישראל היא עדיין‬ ‫2.‬‫בכרמיאל, והדרומית ביותר בירוחם. אמנם, למערך הניטור הצטרפו שלוש תחנות באילת, אך הן‬‫מודדות אך ורק נתונים מטאורולוגיים ולא מזהמי אוויר. כמו כן, צפיפות תחנות הניטור במפרץ‬‫חיפה )51 תחנות( עדיין עולה על צפיפותן באזורי התעשייה הכבדה האחרים בישראל – אשדוד‬ ‫)כ-01 תחנות( ורמת חובב )כ-5 תחנות(.‬‫תחזית איכות אוויר: ניתן לראות תחזית איכות אוויר ליומיים הבאים באתר המשרד להגנת‬ ‫3.‬ ‫הסביבה: ‪.http://tinyurl.com/TahazitAvir‬‬‫המזהמים המנוטרים: על אף שחלה התקדמות מסוימת בהבנת איגודי הערים כי מזהמי‬ ‫4.‬‫האוויר המנוטרים כיום אינם משקפים את המזהמים הרלוונטיים לבריאות הציבור, עדיין הרוב‬‫המוחלט של תחנות הניטור מנטר את אותם מזהמי אוויר נפוצים, ללא קשר לאזור בו נמצאת‬ ‫תחנת הניטור, או למזהמים שריכוזיהם בעייתיים יותר או משפיעים יותר על בריאות הציבור.‬‫דיגום מזהמים שאינם מנוטרים בשגרה בתחנות הניטור: על מנת לקבל מידע על ריכוזיהם‬ ‫5.‬‫של מזהמים הנמצאים ברשימת 82 המזהמים בחוק אוויר נקי, אך אינם מנוטרים בתחנות מערך‬‫הניטור הארצי עקב היעדר יכולת טכנולוגית לניטורם הרציף או עקב מחסור בתקציב, הכין‬‫המשרד להגנת הסביבה תכנית דיגום שאמורה להתבצע פעם בשבועיים. כאמור, בשנת 1102‬‫לא התבצעה התכנית כלל. לאחר חודשים ארוכים של לחצים שהפעילה העמותה על המשרד‬‫לפרסם את התוצאות, בנובמבר 2102 פורסמו תוצאות דיגומים סביבתיים שהתבצעו בשנים‬‫האחרונות בכל הארץ, כולל בשנת 21028. תוצאות הדיגומים מראות, כי תכנית הדיגום‬‫המקורית, בתדירות של פעם בשבועיים, אינה מתבצעת: ב-2102 נדגם האוויר בכל הארץ‬‫פעמים בודדות בלבד )עד שלוש יממות לכל היותר(. גם במספר יממות זעום זה, עדיין נמצאו‬‫חריגות מערכי סביבה ועליות מערכי יעד של מספר חומרים, ובהם חומרים מסרטנים וחשודים‬ ‫כמסרטנים, כגון פורמאלדהיד, 2,1 דיכלורואתאן, קדמיום ואחרים.‬ ‫5.3 מסקנות‬‫א. המזהמים המנוטרים בישראל עדיין אינם משקפים נאמנה את המזהמים הרלוונטיי ם‬‫ל שמירה על בריאות הציבור: נראה כי המלצת ועדת המומחים הציבורית לנושא איכות האוויר‬ ‫8 לצפייה בתוצאות הדיגומים: 2102‪ .http://tinyurl.com/Digumim‬חוות דעת של הקואליציה לבריאות הציבור על‬ ‫תוצאות דיגומי מפרץ חיפה ניתן למצוא ב: 7007/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫02‬
 21. 21. ‫בישראל - לצמצם בכל הארץ את ניטורם של גפרית דו-חמצנית ופחמן חד חמצני ולשים דגש על ניטור‬‫5.2 ‪ ,PM‬ומרכיביו כגון פיח ומתכות כבדות, אוזון וחומרים אורגנים נדיפים )‪ - (VOCs‬לא נפלה על‬‫אוזניים קשובות. בין השאר, נובע הדבר מחלוקת מערך הניטור בין המשרד להגנת הסביבה לבין איגודי‬‫הערים. איגודי הערים מנוהלים על ידי הרשויות המקומיות, ולפיכך השיקולים במיקום תחנות הניטור‬‫שלהם הם גם שיקולים מקצועיים, אך גם שיקולים מוניציפאליים – וכך, כל ראש רשות מקומית רוצה‬‫תחנת ניטור בשטחה, אך הכמות באה על חשבון איכות המזהמים המנוטרים והרלוונטיות שלהם למקורות‬‫פליטת זיהום האוויר בשטח האיגוד. בנוסף, קיימת מדיניות שמרנית מידי של ניטור אוויר בקרב המשרד‬‫להגנת הסביבה ואיגודי הערים, המתעלמת מטכנולוגיות חדישות לניטור וממידע מקצועי המעיד כי יש‬‫צורך בשינוי תכניות הניטור. גם בשנת 2102 אנו מצטרפים להמלצת ועדת המומחים הציבורית,‬‫וקוראים לעדכן את המכשור בתחנות הניטור כך שישקף את המזהמים שריכוזיהם משמעותיים יותר‬‫ל שמירה על בריאות הציבור בישראל. בנוסף, יש להתאים את המזהמים המנוטרים לאופי‬‫האזור בו נמצאת תחנת הניטור: באזור עירוני יש לנטר יותר מזהמים האופייניים לתחבורה,‬ ‫באזורי תעש ייה י ש לנטר מזהמים תעשייתיים וכיוצא בזה.‬‫ב. דיגום מזהמים שאינם מנוטרים בשגרה בתחנות הניטור חוטא למטרות החוק ולוקה בחסר‬‫משמעותי: בנובמבר 2102 פורסמו תוצאות דיגומים סביבתיים בכל הארץ, כולל בשנים 2102-1102.‬‫הנתונים פורסמו באיחור ניכר – דיגומי 1102 בוצעו כשנה לפני פרסומם – ופורסמו בפורמט שאינו‬‫נגיש בעליל למי שאינו איש מקצוע, קובץ אקסל הכולל מאות נתונים מכל הארץ, ללא כל פרשנות או‬‫הסבר של הממצאים. תוצאות הדיגומים מראות, כי גם במספר זעום של יממות דיגום, עדיין נמצאו‬‫חריגות מערכי סביבה ועליות מערכי יעד של מספר חומרים הרשומים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי.‬‫ממספר כה מועט של ימי דיגום לא ניתן להסיק דבר על ריכוזי המזהמים שאינם נמדדים בשגרה בתחנות‬‫הניטור, מאחר ותדירות כה נמוכה אינה מאפשרת לקבל אינדיקציה טובה על הממוצעים השנתיים של‬‫ריכוזים אלה. לכן, קשה לומר האם החריגות שנתגלו הינן דבר שבשגרה, או שמא מעידות על מקרה חד‬‫פעמי. בוודאי שקשה לומר מה המקור חריגות אלה ולפעול בהתאם להפחתת הזיהום ממקור הפליטה. כמו‬‫כן, לא נצבר שום בסיס ידע שיאפשר קביעת ערכי איכות אוויר לכספית ול-3,1 בוטדיאן, מזהמים להם‬‫עדיין אין ערך סביבה ולכן אין ריכוז שלהם באוויר המהווה עבירה על חוק אוויר נקי. העובדה כי לתשעה‬‫מזהמים קיימים רק ערכי יעד יממתיים אך לא ערכי סביבה יממתיים, גורמת לכך כי מרבית החריגות‬‫שנמדדו אינן מהוות עבירה על חוק אוויר נקי ולא ניתן לפעול כנגד הגורמים להן מכוח החוק – דבר עליו‬ ‫התריעה הקואליציה לבריאות הציבור בדו"ח "שנה לחוק אוויר נקי".‬ ‫12‬
 22. 22. ‫הקואליציה לבריאות הציבור רואה בחומרה מצב זה, בו שורה של מזהמים בעלי פוטנציאל‬‫לפגיעה בריאותית ושהוגדרו בחוק אוויר נקי נמדדים בתדירות כה נמוכה ואין כמעט מידע על‬‫ריכוזיהם באוויר. לא ייתכן כי פעולה כה מהותית ליישום החו ק ולהבטחת בריאות הציבור לא‬‫תתבצע, ותהיה תלויה בתקציב חיצוני לשם ביצועה. מעבר לכך, העיתוי המאוחר של פרסום‬‫התוצאות והעובדה כי שום אדם מן השורה לא מסוגל להבין מהתוצאות דבר, בהיותן חסרות‬‫פרשנות והסבר, מהווים פער חמור בהנגשת נתוני איכות אוויר לציבור. לא לכך התכוון החוק כאשר‬‫קבע כי נתוני איכות אוויר צריכים להיות מפורסמים לציבור. לבסוף, העובדה כי מחד לא מבוצע‬‫דיגום תדיר שיאפשר לבדוק עמידה בערכי סביבה שנתיים, ומאידך לא קיימים ערכי סביבה‬‫יממתיים שיהיה אפשר להשוות את תוצאות הדיגום אליהם, מקשה על השימוש בחוק כמנוף‬ ‫לפעולה כנגד מקורות הפליטה של המזהמים המנויים בתוספת לחוק.‬‫החוק אינו מורה במפורש על דיגום מזהמים, אולם עצם ההכללה של 82 המזהמים בתוספת לחוק‬‫והחובה לקבוע להם ערכי איכות אוויר, ממחישה את החשיבות שהמחוקק ראה במדידת ריכוזיהם באוויר‬‫ובקבלת תמונת מצב על מקורותיהם ופוטנציאל ההשפעה שלהם על בריאות תושבי ישראל. שיעור‬‫הביצוע הנמוך של תכנית הדיגומים מעכב את יישום החוק במספר היבטים: הוא מקשה על קביעה ועדכון‬‫של ערכי איכות אוויר, על נקיטת אמצעים כנגד מקורות פליטה המסכנים את בריאות הציבור, על בניית‬‫תכנית פעולה להורדת הריכוזים של המזהמים המשמעותיים יותר ועל נגישות הציבור למידע לגבי‬ ‫מזהמים העלולים לסכן את בריאותו.‬ ‫4. אזור נפגע זיהום אוויר‬ ‫1.4 תמצית דרישות החוק‬ ‫א. השר יכול להכריז בצו על אזור כנפגע זיהום אוויר.‬ ‫2. תוקף ההכרזה עד שנתיים, לאחר מכן אפשר להאריכה.‬ ‫3. הרשות )מעל 000,03 תושבים( באזור המוכרז תכין תכנית פעולה לצמצום זיהום האוויר.‬ ‫4. אם הזיהום מגיע ממקורות שבתחומה של רשות מקומית אחרת, גם עליה להכין תכנית‬ ‫לצמצומו.‬ ‫5. השר רשאי להורות למספר רשויות במטרופולין להכין תכנית משותפת.‬‫6. התכנית תכלול יעדים לשיפור איכות האוויר ולמניעת הישנות החריגה. במידה וקבע השר‬‫שמקור הזיהום הוא תחבורה, התכנית תכלול צעדים לניהול והסדרת התחבורה בתחום‬ ‫22‬
 23. 23. ‫הרשויות. התכנית תובא לאישור השר תוך שישה חודשים. אם התכנית לא הוגשה או לא‬ ‫אושרה, השר רשאי להורות לרשות באילו אמצעים לנקוט.‬ ‫2.4 חשיבות הדרישות‬‫חוק אוויר נקי הוא חוק ברמה הארצית. יחד עם זאת, ידוע כי איכות האוויר לא זהה בכל רחבי הארץ,‬‫והיא מושפעת ממאפייניו הייחודיים של כל איזור: כמות התחבורה העוברת בו, כמות וסוג מפעלי‬‫התעשייה בשטחו, קרבתו למוקדי פליטה, טופוגרפיה ומשטר הרוחות ועוד. לכן, סעיף זה חשוב כי הוא‬‫מתייחס להבדלים בין האזורים בארץ, וכן דורש מהרשות המקומית לקחת אחריות על איכות האוויר‬ ‫בשטחה.‬‫נזכיר, כי במקורות רבים נמצאו אזכורים לשונות הגבוהה באיכות האוויר בין אזורים שונים‬‫בישראל. ביניהם ניתן למנות את דו"ח ה- ‪ OECD‬מנובמבר 1102, על הביצועים הסביבתיים של ישראל,‬‫שציין כי קיימים מוקדי זיהום אוויר )‪ (air pollution hotspots‬באזורים התעשייתיים בחיפה, אשדוד‬‫ורמת חובב, וכן כי קיים זיהום אוויר שמקורו תחבורתי באזור מרכז הארץ. דו"ח ועדת המומחים‬‫הציבורית בנושא מצב איכות האוויר בישראל, ממרץ 1102, קבע בנוסף כי בירושלים קיים עומס‬‫תחבורתי כבד המביא לפליטת מזהמים מוגברת, אזור פנים הארץ סובל מריכוזים גבוהים של אוזון, וכי‬‫באזורים הנמצאים במורד הרוח מתחנות כוח פחמיות נרשמים מדי פעם ריכוזים גבוהים יותר של גפרית‬‫דו חמצנית, תחמוצות חנקן וחלקיקים נשימים. מכאן ברור כי האמצעים הננקטים לצמצום זיהום האוויר‬ ‫באזורים השונים בארץ צריכים להתחשב במאפייני איכות האוויר הייחודיים לאותו אזור.‬‫מאחר ומטרת צמצום זיהום האוויר היא בראש ובראשונה שמירה על בריאות הציבור, גם בנתונים לגבי‬‫תחלואה שמיוחסת לגורמים סביבתיים ניתן לראות שונות גבוהה בין אזורים. בדו"ח משרד הבריאות‬‫"מצב הבריאות בישראל 0102" צוין כי בשנת 8002, ילדי נפת חיפה עדיין מובילים באשפוזים בגין‬‫אסתמה בשתי קבוצות גיל שונות )41-5,4-0(. ילדי נפת חיפה בגילאי 4-0 התאשפזו מסיבה זו פי‬‫ארבעה יותר מילדי נפת תל אביב. שיעורי האשפוזים בשל אסתמה בגילאי 4-0 על כל 000,001‬ ‫32‬
 24. 24. ‫תושבים היו: 596 בנפת חיפה, 606 בנפת כנרת, 043 בנפת באר שבע, 071 בנפת תל-אביב ו-511‬ ‫בנפת ירושלים9.‬ ‫3.4 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫בדצמבר 1102 פורסם כי בכוונת המשרד להגנת הסביבה להכריז על ירושלים, גוש דן ומפרץ חיפה‬‫כאזורים נפגעי זיהום אוויר, וזאת משתי סיבות נפרדות: ירושלים וגוש דן – מאחר ונמדדות בהן חריגות‬‫מערכי סביבה של מזהמי אוויר, ומפרץ חיפה – בשל עודף התחלואה בו יחסית לממוצע התחלואה הארצי.‬‫הצהרת הכוונות גובתה במכתבים ששלחו בכירי משרד הבריאות: המנכ"ל פרופ רוני גמזו, וראש‬‫שירותי בריאות הציבור פרופ איתמר גרוטו. בנוסף, גובתה הצהרת הכוונות במסמך של המשרד להגנת‬ ‫הסביבה, שריכז נתוני ניטור ודיגום אוויר משלושת האזורים בשנים האחרונות.‬‫עם זאת, הרשויות המקומיות באזורים אלה מתנגדות להכרזה מטעמים שונים, בין היתר חשש לתיוגן‬‫כ"מוכות זיהום", פגיעה בתדמיתן ומשום שמשתמע מההכרזה כי הן לא נוקטות מספיק אמצעים לצמצום‬ ‫זיהום האוויר.‬ ‫4.4 אופן היישום בשנת 2102‬‫נכון לדצמבר 2102, שום אזור בישראל לא הוכרז כנפגע זיהום אוויר. באוגוסט 2102 פורסם‬‫בכתבתה של רויטל חובל ב"הארץ"01 כי המשרד להגנת הסביבה חוזר בו מכוונתו להכריז על מפרץ‬‫חיפה כאזור נפגע זיהום אוויר, ויכריז כאזורים נפגעי זיהום אוויר רק על גוש דן וירושלים. זאת על אף‬‫שבחצי השנה האחרונה לא פורסמו שום נתונים או מחקרים חדשים הסותרים את העובדות שגיבו את‬ ‫ההכרזה בדצמבר האחרון.‬ ‫הסיבות לשינוי בעמדת המשרד המפורטות בכתבה הן:‬‫פרופ שמואל רשפון, הרופא המחוזי בחיפה, טוען כי "באיזון בין יתרונות ההכרזה על‬ ‫•‬‫רשויות בנפת חיפה כאזור נפגע זיהום אוויר לבין חסרונותיה גוברים חסרונותיה.... צפוי‬‫צמצום זיהום אוויר משמעותי מתחבורה עקב פרויקטים תחבורתיים חדשים... ההכרזה‬ ‫9 סקירה של שאר הנתונים בדו"ח משרד הבריאות ניתן למצוא באתר הקואליציה לבריאות הציבור:‬ ‫0104/‪ .http://www.phc.org.il‬סקירה של מחקרי זיהום אוויר ותחלואה באזורים שונים בארץ ניתן למצוא גם באתר:‬ ‫1484/‪http://www.phc.org.il‬‬ ‫01 לכתבה: ‪http://tinyurl.com/Hahraza‬‬ ‫42‬
 25. 25. ‫תפגע בתדמית העיר." אלו נימוקים שאינם ממין העניין. משרד הבריאות, כגוף‬‫מקצועי, אמור לייצג בעמדתו את נתוני הבריאות באזור ולא את שיקולי תדמית העיר.‬‫עוד טוען פרופ רשפון כי הכרזת המשרד נשענה על "נתונים לא מעודכנים", היות וסקר‬ ‫•‬‫התחלואה בסרטן האחרון פורסם ב-7002, ומבוסס על נתונים שנאספו בין 5002-1002.‬‫אלא שניתוח נתונים, מטבע הדברים, דורש זמן, ומ-7002 לא נערך סקר דומה. כיום,‬‫לא קיים בידי משרד הבריאות שום סקר תחלואה בסרטן חדש, ואף לא קיים סיכום‬‫נתוני תחלואה מ-1102, עקב הזמן הנדרש לאיסוף וניתוח הנתונים. לפיכך,‬‫מתחזקת התחושה כי טיעון זה משמש כתירוץ קלוש לדחיית ההכרזה, מה גם שאם‬‫וכאשר יתפרסם הסקר הבא, שוב תוצאותיו יהיו נכונות למספר שנים לפני פרסומו,‬‫ושוב ניתן יהיה לטעון כי בשנתיים האחרונות נעשות פעולות לצמצום הפליטות וח וזר‬‫חלילה. אין מנוס מלקבוע כי קבלת ההחלטה צריכה להתבסס על הנתונים הקיימים‬ ‫בעת הזו, ולא על נתונים שכלל לא קיימים ואולי ייאספו בהמשך.‬‫עיריית חיפה התנגדה להכרזה מלכתחילה, בטענה כי ההכרזה תפגע בתדמית העיר.‬ ‫•‬‫אולם גם ראשי העיר של תל אביב וירושלים התנגדו להכרזה, והתנגדות זו לא גרמה‬ ‫לשינוי עמדת המשרד ביחס אליהן.‬‫איגוד ערים חיפה מכין כעת תכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה, מה שכביכול ייתר את‬ ‫•‬‫הצורך בהכרזה. אך למרות ש עיריית ירושלים כבר סיימה להכין תכנית לצמצום‬ ‫זיהום אוויר מתחבורה, המשרד לא שינה את עמדתו ביחס אליה.‬‫על אף שאף אזור לא הוכרז כנפגע זיהום אוויר עדיין, מכל הסיבות לעיל ברור כי אם אכן יוכרזו גוש‬‫דן וירושלים בלבד כנפגעי זיהום אוויר, שינוי העמדה לגבי מפרץ חיפה נעשה מטעמים לא ענייניים ולא‬‫מקצועיים, אלא פוליטיים ותדמיתיים. מצער לראות כי המשרד להגנת הסביבה החליט להשתמש בכלי‬‫שהחוק נתן, ולאחר מכן נסוג מהחלטתו ללא הסבר המניח את הדעת. כמו כן, גם מבחינה תדמיתית,‬‫הפניית זרקור ה"אשמה" בזיהום אוויר לתחבורה, כפי שנעשה בגוש דן וירושלים, קלה יותר מהפניית‬‫אותו זרקור לתחבורה ותעשיה, כפי שנעשה בחיפה, מאחר ולזיהום אוויר מתחבורה אחראים כל תושבי‬‫העיר המחזיקים ברכב. בהקשר זה נזכיר כי בדו"ח ה- ‪ OECD‬על הביצועים הסביבתיים של ישראל )‬‫1102, עמ 061( מצוין במפורש כי מחקרים על ההשפעות הבריאותיות של זיהום האוויר לא מבוצעים‬ ‫52‬
 26. 26. ‫בישראל באופן שיטתי, ותוצאותיהם לא משמשות את מקבלי ההחלטות. נראה כי מחקרים אפידמיולוגים‬‫שבדקו את הקשר בין מדדי זיהום אוויר למדדי תחלואה בישראל לא משמשים כבסיס להכרזה על אזורים‬ ‫נפגעי זיהום אוויר.‬ ‫5.4 מסקנות‬‫האפשרות להכרזה על אזור כנפגע זיהום אוויר היא כלי חשוב ללקיחת אחריות של השלטון המקומי,‬‫ולא רק הארצי, לצמצום זיהום האוויר בשטחו. אי לכך, יש להכריז על אזור גוש דן, ירושלים ומפרץ‬‫חיפה כנפגעי זיהום אוויר, וזאת על מנת לחייב את הרשויות המקומיות באזורים אלה לקחת‬‫אחריות על בריאותם של תושביהן. אנו מאיצים במקבלי ההחלטות במשרד הבריאות ובמשרד להגנת‬‫הסביבה להתנהג כיאה לאנשי מקצוע, ולקבל החלטות על סמך נתונים רלוונטים ונימוקים מקצועיים. לא‬‫ייתכן כי בשל שיקולי לחצים ותדמית, יימנע ממפרץ חיפה להיות מוכרז ובכך תימנע האפשרות להפעיל‬‫כלי לחץ נוסף על הרשויות באזור לפעול לצמצום זיהום האוויר והתחלואה העודפת. אל מול נתוני זיהום‬‫אוויר חסרים ומדאיגים ותמונת מצב של עודף תחלואה, דרך הפעולה הנכונה הינה סימון מטרות‬ ‫והתמודדות אמיצה עם יישומן, ולא דחיית הנתונים ללא ביסוס והתעלמות ממימדי הבעיה.‬‫ראוי לציין כי בנוסף לאפשרות ההכרזה על אזור כנפגע זיהום אוויר, קיימים בחוק מספר סעיפים נוספים‬‫המתייחסים לזיהום אוויר ברמה המקומית. סעיפים אלה כוללים: חיוב הרשות המקומית לפעול לצמצום‬‫זיהום האוויר בשטחה, אפשרות לרשות מקומית לקבוע בחוק עזר הוראות מיוחדות לעניין זיהום אוויר,‬‫אפשרות השר לקבוע ערכי איכות אוויר אזוריים והכללת יעדים אזוריים בתכנית הלאומית. למרות‬‫זאת, אף אחד מסעיפים אלה לא יושם: לא נמצאה רשות שקבעה בחוק עזר הוראות מיוחדות לעניין‬‫זיהום אוויר מאז כניסת החוק לתוקף, לא נקבעו ערכי איכות אוויר אזוריים והתכנית הלאומית לצמצום‬‫זיהום אוויר אינה כוללת יעדים אזוריים. בנוסף, כפי שהוזכר בפרק 3, קיימת תכנית דיגום של המשרד‬‫להגנת הסביבה המתחשבת במזהמים הייחודיים הנפלטים בכל אזור, אך היא אינה מבוצעת. מכאן‬‫נובע כי בפועל, כמעט ולא קיים יישום של סעיפים הנוגעים לזיהום אוויר מקומי ואזורי מתוקף‬ ‫חוק אוויר נקי.‬ ‫5. היתרי פליטה‬ ‫1.5 תמצית דרישות החוק‬ ‫62‬
 27. 27. ‫א. על רוב מפעלי התעשייה הגדולים בישראל להגיש בקשה להיתר פליטה בין השנים -1102‬ ‫5102, לפי סוג המפעל. בקשה להיתר פליטה תכלול:‬ ‫פרטים על בעל מקור הפליטה‬ ‫•‬ ‫תיאור מקור הפליטה, רכיביו ופעילותו‬ ‫•‬‫החומרים בהם ייעשה שימוש, סוגם וכמותם, והתוצרים, כולל תוצרי לוואי ומזהמים, לרבות‬ ‫•‬ ‫במצבי הפעלה שונים כולל התנעה וכיבוי, דליפה וכו והשפעתם הצפויה על הסביבה‬ ‫הטכניקה המיטבית הזמינה ליישום במקור הפליטה‬ ‫•‬ ‫אמצעים נוספים למניעה וצמצום זיהום אוויר‬ ‫•‬ ‫אמצעים לפיקוח ובקרה על פליטת מזהמים‬ ‫•‬ ‫תיאור כללי של הסביבה והשפעות שליליות עליה‬ ‫•‬ ‫כל פרט אחר לפי הצורך‬ ‫•‬ ‫כל בקשה תפורסם באתר האינטרנט של המשרד לעיון הציבור ממועד הגשתה.‬ ‫2.‬‫סודות מסחריים לא יפורסמו באינטרנט, אבל פרטים על בעל מקור הפליטה, סוגי מזהמים‬ ‫3.‬ ‫נפלטים וקצב פליטתם לא יחשבו כסוד מסחרי.‬‫מגיש הבקשה יגיש אותה למשרד להגנת הסביבה, עם העתק לאיגוד ערים. האיגוד רשאי‬ ‫4.‬ ‫למסור את חוות דעתו על הבקשה למשרד להגנת הסביבה בתוך 09 יום.‬‫המשרד יודיע על החלטתו למגיש הבקשה – להעניק היתר פליטה, להעניק היתר בתנאים‬ ‫5.‬‫או לא להעניק היתר פליטה - תוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה )עם אפשרות‬ ‫להארכה של שלושה חודשים(.‬ ‫תאריכי הגשת הבקשות, לפי סקטור תעשיה:‬ ‫6.‬ ‫תעשיות‬ ‫תאריך‬ ‫02/3/1 יציקה ועיבוד מתכות ברזליות ולא ברזליות‬ ‫11‬ ‫72‬
 28. 28. ‫02/3/1 קלייה וסינטור )ייצור גושים( של עופרות מתכת, ייצור ברזל גולמי או פלדה, טיפול שטח‬ ‫של מתכות וחומרים פלסטיים בתהליך כימי או אלקטרוליטי, תעשייה מינראלית.‬ ‫21‬ ‫02/3/1 ניהול פסולת: השבה וסילוק פסולת וטיפול תרמי בפסולת, טיפול ועיבוד מזון מהצומח, מחזור‬ ‫פגרים, טיפול בעזרת ממסים אורגניים, ייצור פחם.‬ ‫31‬ ‫02/3/1 ייצור חומרים אורגניים ואנאורגאניים בסיסיים, דשנים מבוססי זרחן, חנקן או אשלגן,‬ ‫מוצרים בסיסיים להגנת הצומח, חומרי נפץ.‬ ‫41‬ ‫02/3/1 תעשיות אנרגיה: מתקני שריפה, זיקוק גז ודלק, תנורי קוק )‪ , (coke‬ניזול או גזי פיקציה‬ ‫של פחם, ייצור מוצרים פרמצבטיים בסיסיים בתהליכים כימיים או ביולוגיים.‬ ‫51‬‫המשרד יפרסם הודעה בעיתונות כאשר הוא שוקל להעניק היתר פליטה, 001 ימים‬ ‫7.‬‫לפחות לפני מועד נתינת ההיתר, ובמקביל טיוטת ההיתר תפורסם באינטרנט. כל אדם יהיה‬‫רשאי להגיש הערות תוך 54 יום מרגע ההודעה בעיתונות, והן יפורסמו באתר המשרד. היתר‬‫ינתן רק לאחר שדנו בכל ההערות )למעט הערות קנטרניות או הערות החוזרות על‬‫קודמותיהן(. היתר הפליטה הסופי שיינתן יפורסם גם הוא באתר. סעיף זה השתנה במהלך‬ ‫2102, פירוט בהמשך הפרק.‬‫היתר פליטה יכלול: ערכי פליטה למזהמים הנפלטים, מניעת חריגות מערכי פליטה, חובות‬ ‫8.‬‫ניטור פליטה, דיגום ודיווח, חובות מסירת מידע למשרד, מניעה וצמצום של פליטת מזהמים‬‫שלא דרך ארובה, מניעה וצמצום של פליטות לא שגרתיות ותקלות, מגבלות בדבר שימוש‬‫בחומרים כולל דלקים, מגבלות לגבי התנעה וכיבוי מתקנים, חובת דיגום וניטור אוויר, תחזוקה‬‫נאותה ועוד. לגבי "מניעה וצמצום של פליטת מזהמים שלא דרך ארובה", יש לציין כי מזהמים‬‫יכולים להיפלט גם ממקורות שאינם ארובות, כמו למשל מסדקים בצנרת, ממחברים של‬‫צנרת, ממיכלים ועוד. ארובה הינה מיקום בודד וידוע ולכן קל יותר לנטר פליטות ממנה‬‫ולהפחיתן, אך קשה יותר לנטר או להפחית פליטות מעשרות קילומטרים של צינורות במפעל.‬‫היתר פליטה ניתן לתקופה של 7 שנים, אך המשרד להגנת הסביבה יכול בכל עת להוסיף,‬ ‫9.‬ ‫לשנות או לגרוע מתנאי היתר פליטה, וגם לבטלו.‬ ‫82‬
 29. 29. ‫01. הוראות היתר הפליטה מהוות תנאים ברישיון עסק. אם רוצים לבנות מקור פליטה חדש, על‬‫בעליו להגיש בקשה להיתר פליטה לפני שיינתן לו היתר בניה. לא יינתן רישיון עסק או היתר‬ ‫זמני ללא היתר פליטה.‬‫11. בעל היתר פליטה לא רשאי לבצע שינוי במקור הפליטה, באופן הפעלתו או בחומרי הגלם באופן‬‫שיהווה שינוי משמעותי בפליטות ללא אישור בכתב מהמשרד. אם מוסיפים מקור פליטה יש‬ ‫לקבל היתר למקור שהתווסף.‬ ‫2.5 חשיבות הדרישות‬‫הפרק הנוגע להיתרי פליטה בחוק אוויר נקי חולל למעשה מהפכה בכללי הרישוי הסביבתי של מפעלים,‬‫והוא מבוסס על תהליך דומה הנהוג באיחוד האירופי. עד לכניסת החוק לתוקף, ההיבטים הסביבתיים‬‫בפעילות מפעל הוסדרו בתנאים לרישיון עסק או בצווים אישיים, ללא דרישות אחידות מהמפעל להציג‬‫מידע על תהליכי הייצור והפליטה שלו, וללא מסמך מקצועי שיהווה את הבסיס לכל הדרישות. כעת,‬‫נדרש מהמפעל להציג מידע מקיף על תהליכי הייצור בו, על החומרים הנפלטים מתהליכים אלה, להציג‬‫תוצאות מודל שחישב את השפעת המפעל על סביבתו, ובעיקר להתייחס לרמת הפליטות המזערית לה‬‫המפעל מסוגל להגיע, תוך השוואה למסמכי האיחוד האירופי המפרטים מהי הטכניקה המיטבית הזמינה‬‫ליישום )‪ (BAT‬עבור כל סוג של פעילות תעשייתית. כל זאת, על מנת שלמשרד להגנת הסביבה יהיה את‬‫הבסיס המקצועי לתת היתר פליטה למפעל. הדרישות הן אחידות לכל המפעלים. נוסף על כך, כל שלבי‬‫התהליך מפורסמים באתר "אוויר נקי" של המשרד, שקופים לציבור, ומהווים זרוע פיקוח חשובה על‬ ‫עבודת המשרד להגנת הסביבה, על ידי תושבים, ארגונים והתקשורת.‬ ‫3.5 מסקנות מרכזיות מדו"ח יישום חוק אוויר נקי לשנת 1102‬‫קביעת תקנות: תקנות איכות אוויר )היתרי פליטה( נקבעו ביוני 0102. התקנות קובעות כי כל‬ ‫•‬‫בקשה להיתר פליטה תהיה מורכבת מהחלקים הבאים: מידע על מקור הפליטה, סקר תהליכים‬‫)מידע על חומרים ותהליכי יצירת מזהמים(, סקר פליטות לאוויר, סקר סביבתי )הרצת מודל‬‫לחיזוי ריכוזי מזהמי אוויר בסביבת המתקן(, סקר פערים )סקירה של הטכניקות המשמשות‬‫במתקן והשוואתן לטכניקה המיטבית הזמינה(, בחירת הטכניקה המיטבית הזמינה, תכנית ליישום‬ ‫הטכניקה המיטבית הזמינה, אמצעים להפחתת זיהום אוויר בעת התרעה לציבור.‬ ‫92‬

×