Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หลักเกณฑ์ และแนวทาง การเปิดเผยราคากลางของหน่วยงาน

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

หลักเกณฑ์ และแนวทาง การเปิดเผยราคากลางของหน่วยงาน

 1. 1. หลักเกณฑ์ และแนวทาง การเปิดเผยราคากลางของหน่วยงาน ภก.รชานนท์ หิรัญวงษ์ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
 2. 2. มติคณะรัฐมนตรี เรือง่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ เมือวันที่ ่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมติ เห็นชอบให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิมเติม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึง่
 3. 3. มติคณะรัฐมนตรี เรือง่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูล รายละเอียดค่าใชจ่ายเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง่ โดยเฉพาะราคากลางและรายละเอียดการคํานวณ ราคากลางไว้ในระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้่
 4. 4. มติคณะรัฐมนตรี เรือง่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ โดยหากหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ดําเนินการได้ ทันที ส่วนหน่วยงานใดทียังไม่มีความพร้อมให้่ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 5. 5. ดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/twCkK1
 6. 6. เงือนไขการประกาศ่  ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคํานวณราคา กลางในการจัดซือจัดจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าหนึงแสนบาท่ ่  ให้ประกาศในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี ๑. ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) ๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานทีจัดซือจัดจ้าง่ หากไม่มี ให้ประกาศ หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานทีเปนต้นสังกัด่
 7. 7. ประเภทการจัดซือจัดจ้างทีต้องประกาศ่ ๑. งานก่อสร้าง ๒. การจ้างควบคุมงาน ๓. การจ้างออกแบบ ๔. การจ้างทีปรึกษา่ ๕. การจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ๖. การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๗. การจัดซือจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง่
 8. 8. ระยะเวลาทีประกาศ่ ๑. กรณีการจัดหาทีมีการแข่งขันทีต้องประกาศเชิญชวน่ ่  ให้ประกาศตังแต่วันทีมีการประกาศขอบเขตดําเนินการ่ (TOR) หรือประกาศจัดซือจัดจ้าง  ให้ประกาศไปจนถึงวันทีผู้มีอํานาจอนุมัติการสังซือสังจ้างได้มี่ ่ ่ คําสังรับคําเสนอซือหรือจ้าง่ หรือเมือพ้น่ 30 วัน นับแต่วันที่ คณะกรรมการพิจารณาผล หรือผู้มีอํานาจหน้าทีพิจารณาผล่ เสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจอนุมัติสังซือสังจ้างแล้วแต่ระยะเวลาใ่ ่ ด ถึงกําหนดก่อน
 9. 9. ระยะเวลาทีประกาศ่ ๒. กรณีการจัดหาทีไม่มีประกาศเชิญชวน่  ให้ประกาศภายใน 3 วัน นับแต่วันทีผู้มีอํานาจได้อนุมัติรายงานขอ่ ซือขอจ้าง หรืออนุมัติการจัดซือจัดจ้าง หรืออนุมัติให้เงิน สนับสนุนทุนการวิจัย  หากไม่สามารถประกาศก่อสร้างการสังซือสังจ้างได้่ ่ ให้ประกาศ พร้อมกับการจัดซือจัดจ้าง  กรณีทีมีเหตุสุดวิสัย่ หรือเหตุจําเปนอืนอันมิอาจก้าวล่วงได้่ ให้ ประกาศภายใน 30 วัน นับแต่วันทีมีการจัดซือจัดจ้าง่ การประกาศดังกล่าว ให้ประกาศเปนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
 10. 10. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง่ (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซือจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง่
 11. 11. แหล่งทีมาราคากลาง่ ในการจัดซือจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง่ ๑. ครุภัณฑ์ ให้ใชราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณ (สงป.) กําหนดหากไม่มีราคามาตรฐานที่ สงป. กําหนดให้ใชราคา ทีเคยซือครังหลังสุดภายในระยะเวลา่ 2 ปีงบประมาณ หรือ หากไม่มีราคาทีเคยซือครังหลังสุดภายในระยะเวลา่ 2 ปี งบประมาณ ให้ใชราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทังเว็บไซต์ต่าง ๆ เปนราคาอ้างอิง
 12. 12. แหล่งทีมาราคากลาง่ ในการจัดซือจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง่ ๒. ยาและเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา่ ทังยาในและนอกบัญชียาหลัก ๑) ให้ใชราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยา แห่งชาติ ๒) หากไม่มีราคากลาง ให้ใชราคาทีเคยซือครังหลังสุดภายใน่ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ๓) หากไม่มีราคาทีเคยซือครังหลังสุดภายในระยะเวลา่ 2 ปีงบประมาณ ให้ใชราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทังเว็บไซต์ต่าง ๆ เปนราคาอ้างอิง
 13. 13. แหล่งทีมาราคากลาง่ ในการจัดซือจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง่ ๓. เวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา่ ให้ใชราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาทีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึน่ หากไม่มีให้ใชราคา ทีเคยซือครังหลังสุดภายในระยะเวลา่ 2 ปีงบประมาณ หาก ไม่มีราคาทีเคยซือครังหลังสุดภายในระยะเวลา่ 2 ปีงบประมาณ ให้ใชราคาตลาด โดยสืบราคาจาก ท้องตลาด รวมทังเว็บไซต์ต่าง ๆ เปนราคาอ้างอิง
 14. 14. แหล่งทีมาราคากลาง่ ในการจัดซือจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง่ ๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก. ฮาร์ดแวร์ ให้ใชราคามาตรฐานตามทีกระทรวงเทคโนโลยี่ สารสนเทศและการสือสาร่ (ทก.) กําหนดเปนราคาอ้างอิง ข. การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทัง รายการอืน่ ๆ ที่ ทก. ไม่ได้กําหนดให้ใชราคาตลาด โดย สืบราคาจากท้องตลาดรวมทังเว็บไซต์ต่าง ๆ เปนราคา อ้างอิง
 15. 15. การบันทึกข้อมูลราคากลาง ในระบบ e-GP
 16. 16. ขันตอนที่ ๑  เข้าสู่ระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยการ LOGIN ด้วยรหัสผู้ใช และรหัสผ่านของหน่วยงาน
 17. 17. ขันตอนที่ ๒  บันทึกข้อมูลราคากลางในขันตอนการเพิมโครงการ่ บันทึกข้อมูลทีมี่ * ให้ครบทุกรายการ การบันทึกข้อมูล ราคากลางจะต้องบันทึกทุกวิธีการจัดหา และทุกประเภท การจัดหา โดยให้กดปุ่ม “ระบุรายละเอียด” ตามภาพที่ ๑ แล้วจะปรากฏหน้าจอการบันทึกราคากลาง ตามภาพที่ ๒
 18. 18. ภาพที่ ๑ หน้าจอเพิมโครงการจัดซือจัดจ้าง่
 19. 19. ภาพที่ ๒ หน้าจอบันทึกราคากลาง ผู้ใชงานบันทึกข้อมูลเกียวกับราคากลางทีได้จากการคํานวณ่ ่ หรือจากการสืบราคา (ราคาอ้างอิง) ในช่อง “ราคากลาง” และแนบไฟล์เอกสารทีเกียวข้องกับราคากลางในระบบ่ ่ e-GP โดยแนบไฟล์ตามรูปแบบที่ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดไว้ ไฟล์เอกสารทีแนบจะต้องนามสกุล่ .pdf ขนาดของ ไฟล์ทีจะแนบในแต่ละ่ Browse ไม่เกิน 2 เมกะไบต์ ดังนันในระบบมี 10 Browse จะแนบได้ทังสิน 20 เมกะไบต์
 20. 20. การแก้ไขราคากลาง  เงือนไขการแก้ไขข้อมูลราคากลาง่  การจัดหาด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา สามารถแก้ไขได้ ก่อนทีจะนําประกาศเชิญชวนขึนเว็บไซต์่  การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา สามารถแก้ไขได้ ก่อนนําข้อมูล สาระสําคัญขึนเว็บไซต์
 21. 21. การแก้ไขราคากลาง  กรณีทีโครงการอยู่สถานะ่ “เพิมโครงการ่ ” ยังไม่ได้เข้าสู่ ขันตอนการทํางานทีเปนลูกบอลหากต้องการแก้ไขราคา่ กลางจะต้องกลับไปแก้ไขทีเมนูงาน่ “รายการโครงการ” ตามภาพที่ ๓
 22. 22. ภาพที่ ๓ เมนูงานหลัก
 23. 23. การแก้ไขราคากลาง  เมือเลือกเมนูงาน่ “รายการโครงการ” จะปรากฏหน้าจอ ค้นหาโครงการจัดซือจัดจ้าง และเลือกโครงการทีต้องการ่ แก้ไข ตามภาพที่ ๔ ผู้ใชงานสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่ คอลัมน์ข้อมูลโครงการ โดยกด “รายละเอียด/แก้ไข” จะ ปรากฏหน้าจอบันทึกราคากลาง ตามภาพที่ ๒
 24. 24. ภาพที่ ๔ ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซือจัดจ้าง
 25. 25. การแก้ไขราคากลาง  กรณีทีโครงการได้เข้าสู่ขันตอนการทํางานทีเปนลูกบอลแล้ว่ ่ หากต้องการแก้ไขราคากลางจะต้องกลับไปแก้ไขทีเมนูงาน่ “แก้ไขราคากลาง” ตามภาพที่ ๕ และเลือกโครงการที่ ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ ๖  เมือกด่ “รายละเอียด/แก้ไข” จะปรากฏหน้าจอบันทึกราคา กลาง ตามภาพที่ ๗
 26. 26. ภาพที่ ๕ เมนูงานหลัก
 27. 27. ภาพที่ ๖ ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซือจัดจ้างเพือแก้ไขราคากลาง่
 28. 28. ภาพที่ ๗ บันทึกแก้ไขราคากลาง
 29. 29. การเปิดเผยข้อมูลราคากลางทีหน้าเว็บไซต์่ มีเงือนไขการแสดง่ ดังต่อไปนี 3.1 การจัดหาใดก็ตามทีมีประกาศเชิญชวน่ เช่น วิธีสอบราคา ประกวดราคา ประกวด ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด และการจ้าง ออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษโดยการประกวดแบบ จะเปิดเผยพร้อมกับการ ประกาศเชิญชวนทีหน้าเว็บไซต์่ 3.2 ส่วนวิธีการจัดหาอืนๆ่ จะเปิดเผยข้อมูลราคากลางพร้อมกับการนําข้อมูล สาระสําคัญขึนเว็บไซต์ ทังนีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถเปิดดูไฟล์ทีหน้า่ เว็บไซต์ได้ ผู้สนใจจะต้องดาวน์โหลดเอกสารก่อนแล้วจึงเปิดอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีด่ าวน์ โหลดมา โดยมีรายละเอียดดังนีผู้สนใจเข้าไปทีเว็บไซต์่ www.gprocurement.go.th ตามภาพที่ ๘ แล้วกด “ค้นหาประกาศ” จะปรากฏหน้าจอเงือนไขค้นหาประกาศ่ ตาม ภาพที่ ๙
 30. 30. ภาพที่ ๘ หน้าเว็บไซต์
 31. 31. ภาพที่ ๙ หน้าค้นหาประกาศ
 32. 32. ภาพที่ ๙ หน้าค้นหาประกาศ (ต่อ)
 33. 33. การเปิดเผยข้อมูลราคากลางทีหน้าเว็บไซต์่  กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีได้กําหนดไว้ใน่ ่ หัวข้อที่ 1 – 3  ผู้สนใจกดรูปภาพ ทีคอลัมน์ประกาศทีเกียวข้องเพือดาวน์่ ่ ่ ่ โหลดใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) จะปรากฏหน้าจอรายการ ประกาศทีเกียวข้อง่ ่ ตามภาพที่ ๑๐ ให้กด “ใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ)” จะปรากฏหน้าจอให้ดาวน์โหลดข้อมูล ตามภาพที่ ๑๑ ให้ เลือก “Save” แล้วดําเนินการจัดเก็บข้อมูลลงเครืองคอมพิวเตอร์่ ของผู้สนใจแล้วเปิดอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีดาวน์โหลดมา่
 34. 34. ภาพที่ ๑๐ รายการประกาศทีเกียวข้อง่ ่
 35. 35. ภาพที่ ๑๑ File Download
 36. 36. คําถาม

×