Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง

การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง, ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2555, น. 117 – 123.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง

  1. 1. 15 4 117 * * ÃٻẺ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
  2. 2. 118 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.4 ¼Å¡ÒÃÇԨѠ2 ) 2 ÅѡɳР2 µÒÃÒ§·Õè 1
  3. 3. 15 4 119 µÒÃÒ§·Õè 2 6 – 11 12 – 17 18 – 23 24 – 29 (à´×͹) 41 29 25 ¡ÒõÃǨµÔ´µÒÁËÅѧ¨Ò¡àÃÔèÁ㪌ÂÒ 6 à´×͹ 12 à´×͹ 18 à´×͹ µÑÇá»Ã µÒÃÒ§·Õè 3
  4. 4. 120 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.4 µÒÃÒ§·Õè 4µÒÃÒ§·Õè 4 0.05) µÒÃÒ§·Õè 5 µÑÇá»Ã ¹íéÒ¹íé¹íé ˹ѡ (¡¡.) 50 18 90 9050 18 90 90 BMI CrCI GFR µÑÇá»Ã ¹íéÒ¹íé¹íé ˹ѡ (¡¡.) 50 18 90 9050 18 90 90 BMI CrCI GFR
  5. 5. 15 4 121 2 2 ¢ŒÍÊÃØ»áÅТŒÍàʹÍá¹Ð 2 2
  6. 6. 122 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.4 àÍ¡ÊÒÃ͌ÒÃ͌Ã͌ §ÍÔ§:

×