Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to การให้บัตรแพ้ยา(20)

Advertisement

More from Rachanont Hiranwong(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

การให้บัตรแพ้ยา

  1. การให้บัตรแพ้ยา รชานนท์ หิรัญวงษ์
  2. สาคัญอย่างไร  บัตรแพ้ยาเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลประวัติแพ้ยา ที่สามารถ ช่วยในการป้องกันการแพ้ยาซ้าได้  การให้บัตรแพ้ยาโดยไม่อธิบายให้เหมาะสม เหมือนกับครูที่ สอนลูกศิษย์ให้อ่านตามหนังสือ  การให้บัตรแพ้ยาโดยไม่ทวนสอบความเข้าใจของผู้ป่วย เหมือนกับการสอนโดยไม่มีการสอบ จึงรับประกันไม่ได้ว่า ผู้ป่วยจะเข้าใจสิ่งที่อธิบาย
  3. ควรให้บัตรแพ้ยาอย่างไร
  4. 6 ข้อควรจา
  5. บัตรแพ้ยาข้อมูลครบ  ชื่อสามัญของยา  อาการที่เกิดขึ้น  ผลการประเมิน  หน่วยงาน และชื่อผู้ประเมิน  วันที่ทาการประเมิน  คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อ ป้องกันการแพ้ยาในกลุ่ม เดียวกัน
  6. ชื่อยาจาให้แม่น  ให้ผู้ป่วยจดจาชื่อสามัญของยา และอาการที่เกิดขึ้น  ทวนสอบผู้ป่วยว่าจาชื่อยาได้จริงๆ  ควรบอกให้ญาติสนิท คนใกล้ชิด หรือแฟนทราบ อา – ม็อก – ซี่ – ซิล - ลิน
  7. ยืดอกพกบัตร  พกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้ตลอด  เมื่อไปโรงพยาบาล ไปคลินิก หรือไปร้านยา ให้แสดง บัตรแก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ทุกครั้ง
  8. เจ็บป่วยต้องหาหมอ  หลีกเลี่ยงการซื้อยามา ใช้เอง โดยเฉพาะยาชุด ยาที่ไม่ทราบชื่อ และยา ของผู้อื่น  ถ้าไปร้านยา ให้ถามหา เภสัชกร
  9. รักบัตรยิ่งชีพ  บัตรแพ้ยาเป็นเอกสารทางการแพทย์ที่จะช่วยให้ แพทย์สามารถเลือกใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยได้อย่าง ปลอดภัย และป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้า  เมื่อบัตรแพ้ยาหายให้ติดต่อสถานพยาบาลเดิม หรือ ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว
  10. แพ้ยาทาอย่างไรดี  หลังรับประทานยาที่ไม่เคยใช้ให้สังเกตอาการหลัง รับประทานยา 1/2 – 1 ชั่วโมง  ถ้ามีผื่นคันตามตัว หรือมีอาการแน่นหน้าอก หายใจ ลาบาก ให้รีบมาพบแพทย์โดยนายาที่รับประทานไป มาด้วย (ถ้าไม่มียาเหลือ ให้นาฉลาก หรือซองยามา แทน) และอย่าลืมเอาบัตรแพ้ยาไปด้วย
Advertisement