Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

16

Share

Download to read offline

ระบบยา

Download to read offline

สไลด์ประกอบการนำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับระบบยา รพ.บางละมุง ปี 2556

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ระบบยา

 1. 1. ระบบยา ภก.รชานนท หิรัญวงษ
 2. 2. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 1.นพ.ณรงคศักดิ์ เอกวัฒนกุล ประธานกรรมการ 2.นพ.ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ กรรมการ 3.นพ.อิสเรศ อัศวเมธาพันธ กรรมการ 4.พญ.ศิริลักษณ พนมเชิง กรรมการ 5.พญ.พัชรินทร สุเมธวทานิย กรรมการ 6.นพ.ณัฐพล วงศวิวัฒน กรรมการ 7.ทพ.บุญชัย วงษไทยวรรณ กรรมการ 8.นางนันทวัน จิตตแยม กรรมการ 9.ภญ.พรรณเพ็ญ วัจนเจริญ กรรมการ 10.ภก.รชานนท หิรัญวงษ กรรมการ 11.ภญ.สุกัญญา สวัสดิ์พานิช กรรมการและเลขานุการ 12.ภก.ปรัชญา พัชรวรกุลชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 3. 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบยา 1.นพ.ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ ประธานกรรมการ 2.นพ.ณัฐพล วงศวิวัฒน รองประธานกรรมการ 3.ภญ.พรรณเพ็ญ วัจนเจริญ กรรมการ 4.ภก.ปรัชญา พัชรวรกุลชัย กรรมการ 5.ภก.รชานนท หิรัญวงษ กรรมการ 6.น.ส.กรชนก สหเจนสีดา กรรมการ 7.นางเกษรา รุงโรจน กรรมการ 8.นส.ขวัญฤทัย พึ่งผล กรรมการ 9.นส.สธีกานติ์ ตันติราพันธ กรรมการ 10.นางอังคนา โมแซง กรรมการ 11.นส.อุมาพร นพตากุล กรรมการ 12.น.ส.อรณภา เกตุมาลัย กรรมการ 13.นางสุมาลี เชื้อพันธุ กรรมการ 14.นส.ประยงค ทับทิม กรรมการ 15.นางกชภัท วงศทองเกื้อ กรรมการ 16.นางนาติยา พลละคร กรรมการ 17.นางธัญพร ทําเนียบ กรรมการ 18.ภญ.สุกัญญา สวัสดิ์พานิช กรรมการและเลขานุการ
 4. 4. ภาพรวมระบบยา การคัดเลือก และจัดหายา การสั่งใชยา การเตรียมยา และการจายยา การบริหารยา การติดตาม การใชยา คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ทําหนาที่กําหนดบัญชียา และสงเสริมให มีการใชยาอยางสมเหตุสมผล คณะกรรมการพัฒนาระบบยา ทําหนาที่ดูแล และวางระบบยาใหเกิดความปลอดภัย ปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณไมพึงประสงคจากยา
 5. 5. บทบาทและหนาที่  รวมกันวางแนวทางปฏิบัติงาน กําหนดขอตกลง และนําไป ถายทอดสูผูปฏิบัติงาน  สงเสริมการรายงานอุบัติการณที่เกิดขึ้นในหนวยงาน  รวมกันทบทวนอุบัติการณ หรือเหตุการณไมพึงประสงค จากยาที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดแนวทางการปองกัน  รวมกันแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับระบบยา
 6. 6. ระบบงานสําคัญของระบบยา Adverse drug reactions (ADRs) High Alert Drugs (HAD) Drug use evaluation (DUE) Medication Error (ME) การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพยติดใหโทษ
 7. 7. ระบบงานอื่นๆ ของระบบยา การสํารองยาที่หอผูปวย การบันทึกใบ MAR Look Alike Sound Alike (LASA) Drugs AC Drugs Medication Reconcile
 8. 8. Adverse drug reactions (ADRs) 1. พบผูปวยที่เกิดอาการนาสงสัยวาแพยา 2. สงพบเภสัชกรเพื่อซักประวัติ หรือ Notify ใหเภสัชกร มาซักประวัติ (ในกรณีที่ผูปวยเดินไมได) พยาบาล ณ แผนกฉุกเฉิน หรือผูปวยนอก
 9. 9. Adverse drug reactions (ADRs) 1. พบผูปวยที่เกิดอาการนาสงสัยวาแพยา 2. แจงแพทย > แพทยพิจารณาวานาจะเกิดการแพยา 3. Notify ใหเภสัชกรมาซักประวัติ > รับ Sticker แพยา จากเภสัชกร จํานวน 4 ใบ (หากผูปวยแพยา) 4. พยาบาลนํา Sticker ดังกลาวไปติดที่ Doctor Order Sheet, หนา Chart, ใบ MAR (ยากิน และยาฉีด) พยาบาล ณ หอผูปวย
 10. 10. Adverse drug reactions (ADRs) 1. ซักประวัติ 2. ออกบัตรแพยา 3. ลงขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 4. เขียนผลสรุปลงใน Progress Note หรือ ใบนําสง 5. สงเคส และแจก Sticker แพยาใหกับพยาบาล 4 ใบ (สําหรับผูปวยใน) เภสัชกร
 11. 11. Adverse drug reactions (ADRs) ตัวอยางการติดสติ๊กเกอรแพยาที่ Doctor order sheet
 12. 12. High Alert Drugs (HAD) ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) คือ กลุมยาที่ มีโอกาสที่จะเกิดอันตราย แกผูปวยเพราะมีดัชนีการ รักษาที่แคบ หรือมี ผลขางเคียงรายแรง ตอ อวัยวะสําคัญ เชน สมอง หัวใจ ไต ฯลฯ
 13. 13. High Alert Drugs (HAD) รายการยา High Alert
 14. 14. High Alert Drugs (HAD) การเก็บรักษายา High Alert  ตองแยกเก็บจากยาชนิดอื่น มีสติ๊กเกอรสีแดง สะทอนแสง ติดที่ผลิตภัณฑ โดยไมติดทับวัน หมดอายุของยา (ติดที่คอขวด)  มีใบ Monitor สีชมพู (ใบ Monitor จะมี 2 จุด คือ ที่ หองยาโดยถูกจายไปพรอมกับยา และที่หอผูปวย สํารองไว)
 15. 15. High Alert Drugs (HAD) การสั่งจายยา High Alert  ไมมีการสั่งยาทางโทรศัพท  การสั่งจายตองเขียนโดยลายมือแพทย  ไมใชตัวยอในการสั่งจายยา ตองเขียนดวยตัวเต็มเสมอ
 16. 16. High Alert Drugs (HAD) การจายยา High Alert  มีการตรวจสอบซ้ํากอนจายยาใหกับหอผูปวย (Independent check)  ฝายเภสัชกรรมจะจายยาพรอมใบ Monitor แกหอ ผูปวย  ใบ Monitor จะมีรายละเอียดของชื่อยา, Dose ยา, ขอหามใช, การติดตามขณะใหยาและหลังใหยา
 17. 17. High Alert Drugs (HAD) การเก็บใบ Monitor (ใบสีชมพู)  ใบ Monitor ที่ใช Monitor อยู : ใหเก็บไวที่หนา ชารตหรือ ไวที่เตียงผูปวย หรือบริเวณที่สะดวกใน การทํางานของพยาบาล  ใบ Monitor ที่ Monitor เสร็จแลว : ใหเก็บไวใน ชารตหลังใบ MAR  จะมีการสุมตรวจการ Monitor ทุก 1 เดือน
 18. 18. Drug use evaluation (DUE)  การประเมินการใชยา (Drug Use Evaluation: DUE) เปนระบบติดตาม เฝาระวัง และประเมินการ ใชยา เพื่อประกันคุณภาพ การรักษาผูปวย ใหมี ความถูกตอง เหมาะสม ตามเกณฑมาตรฐาน  กลุมยาบัญชี ง. ยาบัญชี จ.(2) และยาที่ปริมาณการ ใชยาสูงหรือยาราคาแพง
 19. 19. Drug use evaluation (DUE) การติดตามใบ DUE  ฝายเภสัชกรรม สงใบ DUE ขึ้นไปพรอมยาในการสั่งยาที่ตอง ประเมินความเหมาะสมในการสั่งจายยาในวันแรกของการสั่งจาย ยา วันตอมาดึงขอมูลจากคอมพิวเตอรและเปรียบเทียบกับใบ DUE ที่ไดตอบรับกลับมา และติดตามใหม  ถาพบวาหากนานกวา 48 ชั่วโมงยังไมไดผลตอบรับ ใหแจงคุณ ออ (เลขาองคกรแพทย) ดําเนินการตามแพทยผูสั่งใชยาเพื่อให เขียนใบ DUE ตอไป
 20. 20. Drug use evaluation (DUE) รายการยาที่ตองทํา DUE เพิ่มใหมในป 2556 อีก 2 รายการคือ 1. Ertapenem sodium 1 g inj 2. Levofloxacin 500 mg tab
 21. 21. Drug use evaluation (DUE) ใบ DUE
 22. 22. Medication Error (ME)  เมื่อพบเหตุการณความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งจาก หนวยงานอื่น และจากบุคลากรในหนวยงานเอง ใหบันทึก ในแบบฟอรมที่กําหนดไว  รวบรวมรายงานทุกสิ้นเดือนสงที่หองจายยาผูปวยใน ภายในวันที่ 5  เมื่อพบความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป ใหเขียน แบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงสงคุณปนัดดาภายใน วันรุงขึ้นหลังจากพบเหตุการณ
 23. 23. Medication Error (ME) แบบฟอรมบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา
 24. 24. Medication Error (ME) แบบรายงาน อุบัติการณความเสี่ยง
 25. 25. Medication Error (ME)  โครงการสงเสริมการรายงานความคลาดเคลื่อนทาง ยาในหนวยงาน  ดําเนินการไปแลว 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง กันยายน 2555  ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2555 ถึง มกราคม 2556
 26. 26. Medication Error (ME)  ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง กันยายน 2555 หนวยงานที่มีการรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก  อันดับ 1 อายุรกรรมหญิง (Ward 3) จํานวน 50 รายงาน  อันดับ 2 Ward เด็ก/เด็กแรกเกิด จํานวน 20 รายงาน  อันดับ 3 ศัลยกรรมหญิง (Ward 1) จํานวน 19 รายงาน
 27. 27. Medication Error (ME)  ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2555 ถึง มกราคม 2556 หนวยงาน ที่มีการรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก  อันดับ 1 ศัลยกรรมหญิง (Ward 1) จํานวน 56 รายงาน (อัตราสวนเทียบกับวันนอน 21.51)  อันดับ 2 ศัลยกรรมชาย (Ward 2) จํานวน 54 รายงาน (อัตราสวนเทียบกับวันนอน 14.83)  อันดับ 3 อายุรกรรมหญิง (Ward 3) จํานวน 51 รายงาน (อัตราสวนเทียบกับวันนอน 14.18)
 28. 28. การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพยติดใหโทษ  ยาเสพติดจะมีการสํารองไว 3 จุด ที่หองยาผูปวยใน, หอง ฉุกเฉิน และหอผูปวย  ยาเสพติดทุกชนิดจะตองอยูในลิ้นชักที่มีแมกุญแจล็อก  ในลิ้นชักยาเสพติด ตองไมมีวัสดุ สิ่งของอื่นอยูดวย นอกจาก สมุดควบคุม/ตรวจสอบปริมาณยา (สมุด OK) ใบ ยส.5 และใบ Monitor  การสั่งยาเสพติดในหอผูปวยจะตองเปน order for one day เทานั้น
 29. 29. การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพยติดใหโทษ ลิ้นชักเก็บยาเสพยติด
 30. 30. การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพยติดใหโทษ  กุญแจตูยาเสพติดจะตองเก็บรักษาโดย In Charge (หอ ผูปวย, หองฉุกเฉิน) หรือ เภสัชกร (หองยา) เทานั้น  การเบิกยาเสพติดจากหองยา ตองใช Amp ที่ใชแลว รวมกับใบ ยส.5 เทานั้น  ใบ ยส.5 จะตองมีการเซ็นชื่อ 3 จุด คือ แพทยผูสั่ง, พยาบาลผูบริหารยา/ทิ้งยา และพยาน โดยผูใหยาจะตอง เขียนวา ใชยาไป.....mg ทิ้ง....mg พรอมเซ็นชื่อกํากับทั้ง ผูใหยาและพยาน ผูเห็นเหตุการณ
 31. 31. การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพยติดใหโทษ ใบ ยส.5 จะใช 1 ใบ ตอจํานวนการสั่งใช ฉีดกี่ครั้ง ก็ตองมีใบ ยส.5 เทากับจํานวน ครั้งที่ฉีด โดยในแตละ ใบจะตองระบุชื่อ สกุล , HN และขอมูลอื่นๆ ใหครบถวน
 32. 32. การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพยติดใหโทษ แนวทางการดําเนินการ กรณียาเสพติดหายหรือแตกแลวเก็บซากไมได  เขียนรายงาน RM (มีการสอบสวนเหตุการณ)  บันทึกลงในใบ OK  ทางหองยาจะตองรอคําตัดสินจากคณะกรรมการพัฒนา ระบบยาหรือ PTC ในการดําเนินการตอไป
 33. 33. การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพยติดใหโทษ แนวทางการดําเนินการ กรณียาเสพติดแตกแลวเก็บซากได  เก็บซาก Amp ที่แตก  แจงแพทยผูสั่ง > แพทยเขียนใบ ยส.5 ใหมให  นําใบ ยส.5 ใหม + ซาก Amp ยา ที่แตก ไปขอยาที่หองยา
 34. 34. การสํารองยาที่หอผูปวย มีการกําหนดรายการยาสํารองของหนวยงานตางๆ ใหมีเฉพาะรายการยาที่จําเปน  หอผูปวยศัลยกรรมหญิง ศัลยกรรมชาย  หอผูปวยอายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย  หอผูปวยพิเศษ 5, 6 และ 7  หองคลอด หองหลังคลอด  หอผูปวยเด็ก เด็กแรกเกิด  หองผาตัด  หองฉุกเฉิน  หอง treatment OPD
 35. 35. การสํารองยาที่หอผูปวย  เมื่อใชแลวใหนํายาที่ไดจากหองยามาใสคืน  มีการตรวจสอบจํานวนคงเหลือทุกเวร  หองยาทําการเยี่ยมสํารวจการสํารองยาทุก 2 เดือน เพื่อเปลี่ยนยาที่ใกลหมดอายุ หรือพบวาเสื่อมสภาพ และตรวจสอบสถานที่เก็บรักษายาใหเปนไปตาม มาตรฐาน
 36. 36. การสํารองยาที่หอผูปวย กลองยาฉุกเฉินสําหรับใชภายในโรงพยาบาล
 37. 37. การสํารองยาที่หอผูปวย กลองยาฉุกเฉินสําหรับใชที่รถ EMS/refer
 38. 38. การสํารองยาที่หอผูปวย บันทึกการบรรจุและเบิกกลองยาฉุกเฉิน
 39. 39. การสํารองยาที่หอผูปวย  เมื่อเปดใชแลวใหนํามาแลกกลองใหมที่หองจายยา ผูปวยในทันที หรือภายในเวรนั้น  สําหรับหอผูปวยใหระบุใน order วาเปนการใชยา จากกลองฉุกเฉินเพื่อที่หองยาจะไดไมจัดยาไปใหอีก  ตรวจสอบวันหมดอายุที่หนากลองยาฉุกเฉินทุก เดือน เมื่อใกลหมดอายุใหนํามาแลกกลองใหมไดที่ หองจายยาผูปวยใน
 40. 40. การบันทึกใบ MAR  ใบ MAR สําหรับยารับประทานและยาใชภายนอก ใชหมึก สีน้ําเงิน ใบ MAR สําหรับยาฉีด ยาพน และน้ําเกลือ ใช หมึกสีแดง (ยกเวนหองคลอดไมตองแยกใบ MAR)  การลงเวลาใหยาใหลงในชองลงชื่อผูบริหารยา โดยเขียน หลักชั่วโมงไว เมื่อบริหารยาแลว จึงเขียนหลักนาทีเปน เวลาที่บริหารจริง  ยาที่ตองใหทางหลอดเลือดควรใหภายใน 30 นาที  ยารูปแบบรับประทานควรใหภายใน 1 ชั่วโมง  ยาที่จําเปนตองใหตรงตามเวลา (real time) คือ กลุมยา ตานไวรัส (Antiretroviral drugs)
 41. 41. การบันทึกใบ MAR ใบ Medication administration record (MAR)
 42. 42. Look Alike Sound Alike (LASA) Drugs  ยาที่มีลักษณะคลายกัน  ยาที่มีชื่อเรียกใกลเคียงกัน  ยาที่มีหลายความแรง
 43. 43. Look Alike Sound Alike (LASA) Drugs ยาที่มีลักษณะคลายกัน (Look Alike) Ranitidine กับ Simeticone
 44. 44. Look Alike Sound Alike (LASA) Drugs ยาที่มีลักษณะคลายกัน (Look Alike) Tolperisone กับ Naproxen
 45. 45. Look Alike Sound Alike (LASA) Drugs ยาที่มีชื่อเรียกใกลเคียงกัน (Sound Alike) Lorazepam กับ Loratadine
 46. 46. Look Alike Sound Alike (LASA) Drugs ยาที่มีชื่อเรียกใกลเคียงกัน (Sound Alike) Dopamine กับ Dobutamine
 47. 47. Look Alike Sound Alike (LASA) Drugs ยาที่มีหลายความแรง (Sound Alike) ASA 300 mg VS ASA 81 mg Ampicillin 250 mg VS Ampicillin 1 g Propranolol 10 mg VS Propranolol 40 mg
 48. 48. Look Alike Sound Alike (LASA) Drugs แนวทางการปองกันโดยหองยา
 49. 49. Look Alike Sound Alike (LASA) Drugs แนวทางการปองกันโดยหองยา
 50. 50. รายการยารับประทานกอนอาหาร (AC Drugs)  รายการยาที่กําหนดใหรับประทานกอนอาหาร 30 – 60 นาที  หากแพทยสั่งใน Doctor Order Sheet เปนหลัง อาหาร ใหฝายเภสัชกรรมแกไขในระบบ คอมพิวเตอรเปนรับประทานกอนอาหาร  สวนหอผูปวยใหบันทึกในใบ MAR และบริหารยา 14 ชนิดนี้ เปนกอนอาหาร
 51. 51. AC Drugs
 52. 52. Medication Reconcile แนวทางการจัดการยาเดิมผูปวย
 53. 53. Medication Reconcile แนวทางการจัดการยาเดิมผูปวย
 54. 54. Medication Reconcile แนวทางการจัดการยาเดิมผูปวย
 55. 55. Medication Reconcile Medication Reconciliation form
 56. 56. Medication Reconcile ใบบันทึกและสงตอการทํา Medication reconcile
 57. 57. Medication Reconcile ใบบันทึกและสงตอการทํา Medication reconcile
 58. 58. Medication Reconcile รายการยาเดิมใน MITNET
 59. 59. Q&A
 60. 60. Medication Error (ME)  ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ 2556 ถึง พฤษภาคม 2556 หนวยงานที่มีอัตราการเพิ่มการรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก  อันดับ 1 อายุรกรรมชาย (Ward 4) รายงานเพิ่มขึ้น 104.75%  อันดับ 2 เด็ก/เด็กแรกเกิด รายงานเพิ่มขึ้น 36.42%  อันดับ 3 ศัลยกรรมชาย (Ward 2) รายงานเพิ่มขึ้น 20.30%
 • AtcharaYathong1

  Sep. 13, 2021
 • Sirijaitrong

  Oct. 2, 2020
 • DuzzieThongsuk

  Sep. 15, 2020
 • kanchanok

  May. 21, 2020
 • WaveKingfa

  Aug. 6, 2019
 • ssuserc83e8a

  Apr. 5, 2019
 • bass330

  Aug. 15, 2018
 • RangsimaNilobol

  Jun. 23, 2018
 • pattayasumkaew

  Jun. 17, 2016
 • medsine084

  Feb. 2, 2016
 • asryhero

  Oct. 1, 2015
 • epinephrine1

  Oct. 1, 2015
 • MoodaengSaengarayakul

  Jun. 7, 2015
 • kkk555pyxidis

  May. 20, 2015
 • kothongphanit

  Mar. 4, 2015
 • BezeAunnie

  Oct. 4, 2014

สไลด์ประกอบการนำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับระบบยา รพ.บางละมุง ปี 2556

Views

Total views

15,095

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

379

Shares

0

Comments

0

Likes

16

×