Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wirtualny case study z pierwszych 12 miesięcy życia e-sklepu

5,096 views

Published on

Wirtualny case study, z życia firmy. Bardzo pomocne dla młodych firm oraz tych, które chcą pzeprogramować swoje działania.

Published in: Marketing

Wirtualny case study z pierwszych 12 miesięcy życia e-sklepu

 1. 1. www.elivo.pl Jak skute z ie zapla o ać rozpo zę ie działal oś i sklepu i ter eto ego? Rela ja z pierwszy h iesię y ży ia e-firmy
 2. 2. www.elivo.pl Po iższa preze ta ja a a elu ukaza ie, jak duża jest róż i a iędzy działa ia i pro adzo y i ez odpo ied iego przygoto a ia, a zapla o a y iągie zdarzeń. To hipotetyczne studium przypadku – ewentualna zbieżność nazw i imion jest przypadkowa. Pokaże y zasad ość tworzenia biznesplanu nawet przy ie ielkiej działal oś i.
 3. 3. www.elivo.pl 1. A aliza fir y i ra ży. 2. Inwestycje. 3. Pla owa ie sprzedaży. 4. Plan marketingowy 5. Pla zarządza ia. 6. Plan finansowy 7. Dodatki i podsumowanie. Po iżej zapreze tuje y działa ia z iąza e z zakłada y przez Ki gę i Martę e-sklepem, na asortyment którego składają się takie produkty jak: kos etyki, lakiery, urządze ia dla a i urzystek, et .
 4. 4. www.elivo.pl 1. A aliza fir y i ra ży.
 5. 5. www.elivo.pl Pra o i y, którzy ędą odpo iedzial i za fu k jo o a ie sklepu, logistykę, rekla a je, to o zy iś ie asze Panie oraz i h ężo ie, którzy o ie ali iarę ożli oś i spierać działa ia żo .
 6. 6. www.elivo.pl Jak yglądała sytua ji a ry ku kos ety z y o e ie zakłada ia fir y?
 7. 7. www.elivo.pl Naz a usiała yć orygi al a – ry ek ył „zatło zo y”. )de ydo a a iększość podo y h arek iała s ojej az ie sło o nail, manicure itd. Posta o io o posta ić a polską az ę kojarzą ą się prost z działal oś ią. Ostate z ie fir a otrzy ała az ę: Paz okietek.pl.
 8. 8. www.elivo.pl Fir a została zarejestro a a pod az ą s. . Paz okietek Marta Nowak i Kinga Kowalska. Kinga - zawodowa manicurzystka. Marta - doś iad ze ie pracy w wielu drogeriach.
 9. 9. www.elivo.pl Po ie aż fir a dopiero rozpo zęła s oją działal ość, o o zy iste, ie iała żad ego udziału ry ku. S ój opty iz poparty a alizą ry ku Pa ie argu e to ały ożli oś ia i jakie da ał iedostate z ie asy o y ry ek dla taki h produktó jak ysokiej klasy lakiery i kos etyki do pielęg a ji paznokci.
 10. 10. www.elivo.pl Wartość estety z ą i fu k jo al ą iały udo ać zględy jakoś io e. Pa ie posta o iły posta ić a kreaty ość i st orzyć yróż iają e się, yjątko e opako a ia s oi h produktó . Od po zątku dużą rolę iało odgry ać posta ie ie na profesjonalizm - ie a ry alizo a ie e ą.
 11. 11. www.elivo.pl Pa ie iały konkretne plany doty zą e roz oju biznesu. Po dwóch latach punkt stacjonarny w Warszawie. Po pię iu lata h podobny punkt w każdej stoli y województwa.
 12. 12. www.elivo.pl Kobieca Jas o określo y target )a ężo a grupa odbiorców Bra ża Niewielkie salony kosmetyczne Do o e zakłady manicure Odbiorcy indywidualni- kobiety w wieku od do roku ży ia Klient idealny
 13. 13. www.elivo.pl Stro a i ter eto a i for o ała o rzetel oś i łaś i ielek fir y. Przebyte szkolenia Zaliczone kursy lat doś iad ze ia ra ży
 14. 14. www.elivo.pl Pa ie profesjo al ie podeszły do te atu a alizy strategi z ej - SWOT. )de ydo ały się u ieś ić arkuszu kalkula yj y zesta ie ie szystki h klu zo y h aspektó s ojej działal oś i.
 15. 15. www.elivo.pl Możli ie o iekty ie adały posz zegól y k estio o e y od -5 do 5 w zależ oś i od tego, zy i h iedza i u iejęt oś i korzyst ie, zy egaty ie pły ą a roz ój iz esu. Co ędzie i h siłą a o sła oś ią dalszy pro adze iu przedsię iorst a.
 16. 16. www.elivo.pl Ten element planowania iz esu jest zęsto iesłusz ie po ija y przez przedsię ior ó . Dla zego? Niez ajo ość poję ia analizy SWOT. U ażają za ez elo e opisy a ie sił i sła oś i, które „dosko ale” z ają. Nie pod hodzą ystar zają o a it ie do wyzwania, które przed nimi stoi.
 17. 17. www.elivo.pl U z i e podejś ie do łas y h u iejęt oś i. Dogłę a a aliza ry ku. Odpowiednio zdefiniowany target. A aliza fir y i ra ży.
 18. 18. www.elivo.pl 2. Inwestycje.
 19. 19. www.elivo.pl Zabezpieczeniem jest w tym przypadku wsparcie finansowe ężó pro adzą y h łas e działal oś i gospodar ze. Źródło fi a so a ia. % środkó łas y h. Każda z Pań i estuje k otę PLN.
 20. 20. www.elivo.pl KOSZTY W PIERWSZYM ROKU ZUS 2 X 450 PLN / MIES. =900 PLN / MIES. = 10 800 PLN / R. MAGAZYN+ BIURO=20 m2 1200 PLN / MIES. = 14 400 PLN / R. LEASING DWÓCH LAPTOPÓW 2 X 400 PLN / MIES. =4 800 PLN / R. TOWAR- 200 RODZAJÓW PRODUKTÓW 40 000 PLN. STRONA INTERNETOWA SEO OPISY PRODUKTÓW. 10 000 PLN. SAMOCHÓD UŻYWANY 5 000 PLN.
 21. 21. www.elivo.pl Zakup dodatko y h produktó od y ał się poprzez rei esty ję środkó uzyska y h ze sprzedaży. Opłata za )US u zględ io a dla działal oś i przez pierwsze dwa lata. Pa ie posiadały poduszkę fi a so ą u ożli iają ą rezyg a ję z ypłaty sobie pensji w pierwszym roku. Dodatkowo na nieprzewidziane wydatki pozosta io o k otę PLN.
 22. 22. www.elivo.pl Cała pozostała k ota to rozłożo a zasie i esty ja arketi g, którą przedsta i y dalszej zęś i preze ta ji. Będzie o a sta o iła zde ydo a ie aj iększą zęść ałoś i przedsię zię ia.
 23. 23. www.elivo.pl Po ie aż ałość działal oś i fir y od y ała się wirtualnie - zaniedbanie tej zęś i i esty ji jest ró oz a z e z porażką a sil ie ko kure yj y rynku. Od tego ele e tu tak apra dę zależy suk es fir y!
 24. 24. www.elivo.pl Jeśli to tylko ożli e arto zad ać o spokój, który g ara tuje łas a poduszka fi a so a. Rei esty ja za pozyska e środki - zamiast inwestycji dużą ilość produktó a star ie. Nie przejadaj zyskó . Wraz ze zroste sprzedaży z iększaj akłady a działa ia arketi go e. Inwestycje.
 25. 25. www.elivo.pl 3. Pla owa ie sprzedaży.
 26. 26. www.elivo.pl Co w ofercie? Taką ofertę a óst o sklepó a ry ku. Konkurencja jest silna. Markowe lakiery do paznokci. Profesjo al e urządze ia do a i ure.
 27. 27. www.elivo.pl Postawienie na jakość - nie na e ę! Budowanie relacji z klie te z iąza ej z zaufaniem do firmy. Rekomendacje! Content marketing. Wyróż iają a warstwa wizualna- efektowne opakowania. Wiedza na temat ra ży y ikają a z doś iad ze ia Zatem dlaczego akurat w tym przypadku iało się udać?
 28. 28. www.elivo.pl Kinga: Cena nie jest dla nas ajważ iejsza, h e y z udować wartość, której ie ają i e sklepy. Marta: Mamy świado ość, że ie jesteś y ajtańsze, jed ak profesjo al e i rze zowe doradztwo oraz więź z aszy i klie tka i jest dla as dużo waż iejsza i wie y, że to zapro e tuje. Jak yglądał po ysł a łas ą tożsa ość i prze i ie się do ś iado oś i klie tek?
 29. 29. www.elivo.pl ) zy to się iązało? Pa ie zrezyg o ały z kilku ka ałó sprzedażo y h taki h jak: • Portale grupowe • Popular e platfor y sprzedażo e typu Allegro • Porównywarki cen
 30. 30. www.elivo.pl Dystrybucja? Witryna internetowa. Portale i fora dla Pań.
 31. 31. www.elivo.pl Promocja? Personalizacja oferty promocyjnej. Co iesię z e ra aty spe jal ie dla stały h klientek. Upust 10% dla jubilatek, wraz z ży ze ia i for ie mailowej.
 32. 32. www.elivo.pl Odpowiedni dobór cen - ieza yżo y, ale też ie pokazują y hę i ry aliza ji e o ej z ko kure ją. Rozsąd a dystry u ja to aró poprzez ra jo al ie do ra ie targetu do ka ałó sprzedażo y h. Oryginalna, niepowielana od innych sklepów promocja. Pla owa ie sprzedaży.
 33. 33. www.elivo.pl 4. Plan marketingowy
 34. 34. www.elivo.pl To zdecydowanie najbardziej rozbudowany element planu biznesowego. Kolej y slajd pokaże ogość dziedzi , który i ależy się zająć a et przypadku pro o a ia tak ie ielkiej działal oś i sie i.
 35. 35. www.elivo.pl Naming Identyfikacja wizualna SMS marketing Analiza Monitoring E-mail marketing Działa ia wizerunkowe RTB Remarketing Google AdWords Link building Pozycjonowanie Blog Video / ka ał a YouTubie Copywriting Content marketing
 36. 36. www.elivo.pl Pa ie uz ały, że ie arto orga izo ać szelki h działań arketi go y h a łas ą rękę, po ie aż ie poz oli i to a łaś i e adzoro a ie fu k jo o a ia ałej fir y. Łą z a k ota przez a zo a a marketing to 90 0000 PLN.
 37. 37. www.elivo.pl W przypadku pozostały h działań Pa ie zde ydo ały się a outsorcing. Po iżej sz zegóło o opisze y jaki sposó arka yła pro o a a internecie a szelki h płasz zyz a h. Posta o iły ydzielić ele e ty który i zaj ą się oso iś ie. Przede szystki o sługę loga, oraz t orze ie ateriałó ideo.
 38. 38. www.elivo.pl Naz a jest iez ykle istot a. Właś i y jej do ór gwarantuje odpowiednie postrzeganie marki. Naming Pa ie od po zątku h iały st orzyć sklep ysokiej jakoś i z który kupują e ędą się hęt ie ide tyfiko ać. Niez ęd e jest o e tego zastoso a ie prostej, ale do rze kojarzą ej się az y.
 39. 39. www.elivo.pl Warto poś ię ić odpo ied ią ilość zasu a st orze ie łaś i ej az y, po ie aż ędzie o a z a i już do koń a. Należy ieć a u adze przede szystki k estię targetu do jakiego kierujemy swój przekaz. Naming Naz a języku polski a o zy iś ie ró ież s ój y iar i yróż ia się śród ielu liź ia zo rz ią y h, zagra i z y h arek.
 40. 40. www.elivo.pl Content marketing Za najistotniejsze elementy planu na dotarcie do klientek poprzez content arketi g Pa ie uz ały pro adze ie loga, oraz ka ału a YouTube. Miało to a elu z udo a ie zaufa ia i ra gi eksperta ra ży poprzez artoś io e i przystęp e treś i.
 41. 41. www.elivo.pl Bardzo istot e yło ró ież szy kie reagowanie na zadawane pytania, poja iają e się ątpli oś i, zy wreszcie - pozytywne komentarze. )do yte doś iad ze ie u ożli iało t orze ie szelki h for dziele ia się iedzą a te at pielęg a ji paz ok i. Content marketing
 42. 42. www.elivo.pl Dodatko y atute yło uzupeł ia ie ka ałó poprzez zamieszczenia infografik, oraz katalogu za ierają ego portfolio Ki gi ypeł io e ielo a łas y i doko a ia i z dotychczasowej pracy. Kolejnym elementem uzupeł iają y tę działkę e- arketi gu, którą Pa ie ają za iar zająć się po około iesią a h, ędzie regularnie tworzone webinarium.
 43. 43. www.elivo.pl Korzyś i, jakie iał zape ić o te t arketi g: Wizerunek eksperta w swojej ra ży śród od ior ó i dy idual y h, ale też B B ) iększe ie zaufa ia do arki, a o za ty idzie zrost sprzedaży Pokaza ie jakoś i produktów w odniesieniu do tańszy h za ie ikó
 44. 44. www.elivo.pl Poza ty , że do rze do ra e treś i dosko ale spółgrają z yszuki arka i yły t orzo e sposó u ikal y, u zględ iały ró ież sło a klu zo e. Copywriting W ty przypadku ró ież zde ydo a o się a udział ze ętrz ej age ji. Podjęła się o a pra y ad profesjo al y i opisa i produktó . Tego typu opisy g ara tują z a z ie lepszą pozy ję y ika h yszuki a ia, iż po iela ie goto y h treś i.
 45. 45. www.elivo.pl • U ikal ość i orygi al ość śród i y h ofert • Profesjo aliza ja opisó pod kąte pozy jo o a ia • Wzrost konwersji i czasu przebywania na stronie Korzyś i ze stoso a ia opy riti gu? Copywriting
 46. 46. www.elivo.pl Facebook • [Schemat na kolejnym slajdzie.] Twitter • Możli ość od iesie ia się do o oś i z ra ży. Pinterest • Służył za iesz za iu prac Kingi. Instagram • Możli ość pokaza ia, że ży ie pry at e jest z iąza e z pasją, jaką jest wykonywana praca. Nato iast śród edió społe z oś io y h, które działa ia h arketi go y h posta o iły ykorzystać asze bohaterki, z alazły się:
 47. 47. www.elivo.pl Po iedziałek. •Zamieszczanie nowinek doty zą y h urody. Wtorek. •U ra e prostą, grafi z ą for ę ciekawe cytaty. Środa. •Pu lika ja dłuższego pisu, artykułu, ateriału filmowego. Czwartek. •Przekazywanie wiedzy w formie lekcji. Piątek. •Prezentacja weekendowych inspiracji doty zą y h paznokci. Sobota. •Zamieszczenie publikacji na blogu. Facebook- s he at działa ia:
 48. 48. www.elivo.pl Dzięki po o y ze ętrz ej age ji i terakty ej rozpo zęto pozyskiwanie fanów strony poprzez Facebook Ads. Pozyski a ie społe z oś i ie yło ty ypadku drogie. Koszt za hę e ia pojedy zego klie ta do polu ie ia stro y ie przekro zył groszy. Google AdWords
 49. 49. www.elivo.pl Pa ie zde ydo ały się a przygoto a ie serii ko kret y h skazó ek for ie fil o ej. Każda z lek ji yła opatrzo a logo fir y rogu ekra u. Video / ka ał a YouTubie Opisy pod ateriałe pro adziły a stro ę sklepu. Pa ie i for o ały o ożli oś i a y ia produktu a s oi portalu.
 50. 50. www.elivo.pl W założe iu iał ś iągać ru h. Artykuły yły t orzo e przez założy ielki sklepu. Blog O stro ę grafi z ą zad ała age ja, która służyła ró ież erytory z ą iedzą - jak pisać y treś i, y yły ido z e sieci.
 51. 51. www.elivo.pl Odpowiednie pozycjonowanie Wykorzysty a ie słó klu zo y h. Jas e określa ie kategorii i podkategorii te aty z y h. Odpo ied ia struktura śródtytułó , zy agłó kó -sprzyjają a opty aliza ji, oraz przejrzystoś i treś i. Link SEO-friendly. Skró e ie zasu zyty a ia się stro y. Uży ie zytel ej z io ki. Właś i a apa stro y.
 52. 52. www.elivo.pl W celu poprawy wyszukiwania w wynikach orga i z y h Pa ie zde ydo ały się a pozy jo o a ie słó klu zo y h odniesieniu do: Link building Frazy ogólnej - ”lakier do paznokci sklep”. Frazy sprecyzowanej- „lakier OPI zielony”.
 53. 53. www.elivo.pl Pa ie zde ydo ały się a położe ie z a z ie iększego a isku a opty aliza ję fraz iszo y h, który h koszt klik ię ia ahał się gra i a h -70 groszy. Google AdWords W tej aterii z a z ie gorsze ROI iała opty aliza ja fraz ogól y h, który h koszt jed ostko y os ylo ał granicach 2- złoty h za klik ię ie.
 54. 54. www.elivo.pl Wielu od iedzają y h itry ę i ter eto ą ie podej uje de yzji zakupo y h natychmiast. Wynika to z wielu czynników: Remarketing Dzięki skute z y działa io remarketingowym klienci po o ie yli i for o a iu o ofer ie, którą już raz idzieli. Brak dostęp y h środkó . Niedobór czasu na analizowanie ofert. Niezdecydowanie. Tego typu działa ia pły ają ie tylko a zrost sprzedaży, ale ró ież popra ę izeru ku sklepu.
 55. 55. www.elivo.pl O ser a ja struktury sprzedaży poz oliła Pa io a yło ie ie d ó h grup od ior ó i h produktó . RTB Pier szą sta o iły klie tki i dy idual e, które zaopatry ały się sklepie śred io raz w iesią u. Drugą fir y uzupeł iają e asorty e t lu ię ej razy iesię z ie.
 56. 56. www.elivo.pl Właś ie dla stały h klie tó st orzo a została ka pa ia, która u ożli iała otrzy a ie ra atu a wyroby... RTB ...w zależ oś i od iloś i zakupio y h produktó - od 1 % do 8 %, odpowiednio dla zakupu od 1 do 8 sztuk.
 57. 57. www.elivo.pl Działa ia wizerunkowe Pa ie od po zątku sta iały a doku e ta ję i preze ta ję szelki h s oi h działań elu z iększe ia łas ej iarygod oś i. W te sposó posta o iły udo ać artość s ojej arki. W elu popra y od ioru łas ej stro y i ter eto ej arto ró ież ykorzysty ać spółpra ę z lidera i opi ii s ojej ra ży.
 58. 58. www.elivo.pl E-mail marketing Pa ie od po zątku sta iały a ezpośred i przekaz i ko u ika ję oso istą ze szystki i s oi i klientkami. Budują izeru ek ekspertek ra ży ie ały się ró ież odsyłać do ko kure ji, gdy ie posiadały da ego produktu w asortymencie. Poz oliło to st orze ie jesz ze ardziej artoś io y h rela ji i efek ie a pozyska ie klie tek a lata. Wiado oś i ailo e ie iały for y rekla o ej. Działa ia te ie yły prost akiero a e a uzyska ie jak ajszy szej sprzedaży „tu i teraz”.
 59. 59. www.elivo.pl Dzięki ykorzysta iu arzędzia Fo us, Pa ie ogły śledzić pisy edia h społe z oś io y h oraz a blogach... Monitoring ...z ierać dane o hostingu, oraz przekierowaniu ru hu. Uzyskały rze zo e i for a je a te at wizerunku swojej witryny w sieci.
 60. 60. www.elivo.pl Identyfikacja wizualna To ele e t iez ęd y y arka yła spój a koncepcyjnie i na lata pozostała ś iado oś i odbiorców. Tylko ko sek e ja działa ia h doty zą y h stałego pu ktu odniesienia dla naszej marki oże udo ać sil ą pozy ję na tle konkurencji. Szablon sklepu. Newsletter. Logotyp. Wizytówka.
 61. 61. www.elivo.pl Kolej y ele e te ędzie pokaza ie ko kretó : Co i jaki sposó zostało ielo e ży ie zasie pier szego roku działal oś i. Każdy z okresó ędzie za ierał podsu o a ie kosztó NETTO przez a zo y h a działa ia arketi go e.
 62. 62. www.elivo.pl )de ydo a ie aj ardziej koszto y iesią jeśli hodzi o arketi g. Jest to zrozu iałe iorą pod u agę, że fir a dopiero rozpo zy a s oją działal ość. Content marketing- założe ie loga, szata graficzna, nowa domena. 500 PLN. Dwie infografiki. 800 PLN. Video- Materiał powitalny, pierwsze tematy. Z uwagi na posiada ą, łas ą lustrza kę-brak kosztów. Social media- zdję ia tła i avatara. 400 PLN. Facebook Ads, pozyska ie około 2000 fanów. PLN, o sługa kampanii przez age ję- 300 PLN. Sty zeń.
 63. 63. www.elivo.pl E-mail marketing- Zakup pakietu iado oś i. 25 PLN. Link building- Opisy oraz dodatnie strony do 50 katalogów Cezzy’ego. 550 PLN+800 PLN za dodanie do 700 profili. SMS marketing- Tworzenie relacji poprzez i for a ję SMS o ysył e. płata 2000 PLN na konto SMS API. Identyfikacja wizualna. Logotyp-600 PLN, Wizytówki, koszt projektu i produkcji-200 PLN, Profesjonalna zołó ka ka ale YouTube- 700 PLN, Banery pod remarketing- 800 PLN. Wizerunek- spółpra a z blogerkami, prezentacja produktów firmy. 1000 PLN. Sty zeń. Łą z y koszt iesię z y: PLN.
 64. 64. www.elivo.pl Luty )a zy ają się poja iać pierwsi klienci. Sklep stale się roz ija. Pa ie pla ują, y iz es stał się re to y po upły ie pół roku. Kampania Google AdWords • PLN + PLN a o sługę. Link building-stworzenie zaplecza pozycjonerskiego, 10 domen w celu pozyskiwania linków • 1000 PLN. Ka ał a YouTubie- osiąg ięto li z ę subskrybentów- z a z ie po iżej o zeki ań. Luty
 65. 65. www.elivo.pl Łą z y koszt iesię z y: 4700 PLN. Luty SMS marketing • a do re za zęto spółpra ę poprzez SMS API, po iado ie ia SMS spra iają, że a kuriera pra ie za sze zeka od ior a przesyłki. E-mail marketing • razy iesią u newsletter z nowymi treś ia i dla klie tek. Social media •kolej y etap udo a ia ięzi z od ior a i a wszelkich portalach społe z oś io y h • PLN+ PLN o sługa.
 66. 66. www.elivo.pl Marzec. Dalszy zrost dy a iki sprzedaży. Do hodzą kolej e składo e pla u arketi go ego. Ciągła a aliza i o ser a ja za ho a ia ko su e tek. Rozpo zę ie pla o a ia udziału ko fere ja h i spotka ia h ra żo y h w celu promowania wizerunku ekspertek w swojej dziedzinie. Google AdWords - inwestycja w linki sponsorowane - 1500 PLN. Pierwsze kroki w dziedzinie remarketingu - PLN + PLN a o sługę.
 67. 67. www.elivo.pl Łą z y koszt iesię z y: 4200 PLN. Marzec. Ka ał a YouTu ie - u zest i t o ko fere ja h i doku e ta ja działań - kolejnych 850 subskrybentów. Social media - iągłe i esto a ie pozyska ie o y h fa ek a Fa e ooku oraz pozostały h portala h społe z oś io y h - PLN+ PLN a o sługę. Przyrost o y h od iedzają y h iągu iesią a y iósł osó . Link building - dy ersyfika ja działań, udo a do rej jakoś i zaple za – 800 PLN. Content marketing - oraz iększy zasięg działań. Pu lika je kolej y h, z a y h blogerek.
 68. 68. www.elivo.pl K ie ień. Pa ie, idzą dy a i z y zrost popular oś i s ojej arki i pozyty y h i for a ji z rot y h od klie tek, pla ują kolej e działa ia arketi go e. I h ele jest osiąg ię ie pozy ji lidera dziedzi ie pielęg a ji paz ok i kraju. Google AdWords - pra a ad opty aliza ją spo odo ała spadek kosztó stoso a ia li kó spo soro a y h. Śred ia sta ka za klik ię ie k iet iu y iosła grosze. Koszty- PLN + PLN a o sługę. Content marketing - Pa ie st orzyły profesjo al ie zęść erytory z ą preze ta ji a Slideshare - koszt oprawy - PLN. Na logu poja iały się ko sek e t ie kolej e artoś io e pisy. Ka ał a YouTu ie - zaprosze ie z a ej logerki ze ś iata ody okazało się strzałe dziesiątkę, a pu lika ja została dosko ale przyjęta i zaraze ajlepiej ogląda ą ze szystki h doty h zaso y h.
 69. 69. www.elivo.pl Łą z y koszt iesię z y: 5600 PLN. K ie ień. Social media - Pa ie za zęły o ser o ać z ożo y ru h, jeśli hodzi o klie tki po ra ają e - koszty z iąza e z o sługa portali społe z oś io y h na niezmiennym poziomie. Wizerunek - o działal oś i aszy h ohaterek apisało portali, logó oraz duży ser is o tematyce biznesowej - za pu lika ji Pa ie zapła iły PLN, kolej e portale zro iły to za darmo. RTB - rozpo zęto ka pa ię dla klie tó , którzy porzu ili koszyki. Każde u z od iedzają y h, którzy prze iągu godzi zde yduje się a zakup, zapropo o a o % ra atu. Na taki ru h zde ydo ało się a klie tó - koszty: PLN + PLN a o sługę.
 70. 70. www.elivo.pl Maj. O ser a ja ry ku i profilu od iedzają y h sklep asu ęła pe e ioski. Duży pro e t ogółu klie tek sta o ią Pa ie pra ują e korpora ja h. Nasze ohaterki posta o iły zate położyć iększy a isk a dotar ie do tego targetu. Miało to s oje przełoże ie a ko kret e działa ia arketi go e. Content marketing • Pa ie skupiły się ty iesią u a pro o a iu istoty yglądu ży iu klie tek korpora yj y h. • Duży artykuł a te te at przy iósł suk es, ię ależało dołożyć szelki h starań, y dotarł z przekazem jak najdalej. Ka ał a YouTubie • zapraszanie kolejnych liderów opinii do programów te aty z y h z a z ie z iększyła li z ę subskrybentów.
 71. 71. www.elivo.pl Social media • W ty iesią u k otą PLN Pa ie sparły pro o a ie postó . Okazało się to strzałe dziesiątkę i auto aty z ie z iększyło się gro o zai tereso a y h hodzą y h. Link building • wobec silnego wzrostu zainteresowania artoś ia i propo o a y i a logu, y agał o odpo ied iego li ko a ia. Na z iększe ie ru hu z tego źródła Pa ie ydały aju PLN. Google AdWords • ) każdy iesią e jed ostko y koszt klik ię ia spadał, zate arto yło pozostać przy o e y pozio ie optymalizacji - koszty 2000 PLN + 300 PLN o sługa. Łą z y koszt iesię z y: 3900 PLN. Maj.
 72. 72. www.elivo.pl Czerwiec. Content marketing • Dalsze po po a ie środkó , jak się okazało, aj artoś io szy ele e t strategii. Pa ie zde ydo ały się a kolejne infografiki. Stworzono preze ta ję: „ Jak ko iety Pols e d ają o s oje dło ie i paz ok ie?”- koszt 800 PLN. E-mail marketing • aza z każdy tygod ie rosła siłę. Pa ie zde ydo ały się a st orze ie koszyka 23 zawodów do których kiero ały aili g pod hasłe : „W pra y ró ież d a o pazurki” z ko kret ą ofertą dla każdej ra ży. Koszt ka pa ii y iósł PLN. Po doty h zaso y h suk esa h Pa ie za zęły ró ież yśleć o yjś iu z ofertą a ry ki zagra i z e. Na to jed ak iąż potrze a yło ię ej zasu i ze ra ia arketi go y h doś iad zeń. Działa ia podjęte aju pokazały, jak aż e okazało się posta ie ie a content.
 73. 73. www.elivo.pl Google AdWords • Ru h stale się popra iał, Pa ie ie doko y ały z a zą y h z ia udże ie - 2000 PLN + 400 PLN a o sługę. RTB • Ot ar ie się z ofertą a o e fora oraz portale. Reklama przede wszystkim z wykorzystaniem banerów - koszt reklam - 1000 PLN + 200 PLN za o sługę. Social media • Dalsze wydatki na promowanie artoś io y h postó - 500 PLN + PLN a o sługę. Łą z y koszt iesię z y: 7650 PLN. Czerwiec.
 74. 74. www.elivo.pl Łą z y koszt każdego z iesię y: PLN. Lipie i sierpień. Okres aka yj y ył zdecydowanie najmniej a gażują y działa ia marketingowe. Położo o z a z ie iejszy a isk a content marketing. • Dało to zas a przygoto a ie działań arketi go y h a drugą poło ę roku. Google AdWords Rezyg a ja z asilo y h działań content marketingowych w okresie wakacyjnym spo odo ała, że a rekla ę Google Pa ie przez a zyły ty okresie iększe środki. • PLN + PLN a o sługę. Mimo okresu urlopowego sprzedaż sektorze B B zrosła. Dało to ożli ość do kolej y h a aliz zarówno rynku, jak i za ho ań obecnych klientów.
 75. 75. www.elivo.pl Content marketing - do spółpra y przy orga iza ji ko kursó Pa ie zaprosiły kolej e logerki, dzięki który ak ja ędzie iała jesz ze iększy zasięg. Wrzesień. Wraz z po zątkie jesieni, Pa ie pla o ały już listopado e i grudniowe kampanie promocyjne. Nowym po ysłe a za hę e ie klie tek do a y ia produktó fir y e rześ iu yły ko kursy. Social media - to łaś ie o e pra ie % służyły rozpo sze h ia iu i for a ji o opisa y h po iżej ko kursa h.
 76. 76. www.elivo.pl Łą z y koszt iesię z y: 8400 PLN. Wrzesień. Konkurs I - doty zył hasła rekla o ego dla arki aszy h ohaterek. Konkurs II - dla posiadaczy bloga - zada ie u zest ikó yło opisa ie a s oi logu, jakie argu e ty prze a iają za portale Paz okietek.pl, jako arki, która oże z du ą repreze to ać asz kraj za gra i ą. Dzięki u zest i t u z a y h logerek, ak ja zyskała z a z ie iększy zasięg. Konkurs III - dla autorek ajokazalszego a i ure Pols e. Nagrodzo o szystkie ze pra , ato iast prestiż zdo y ia agrody głó ej zaa gażo ał ko kurs ró ież salo y urody. Konkurs IV - ple is yt a ajlepszy artykuł a stro ę sklepu opisują y pod ój iłos y, którego zasad i zy ele e te yły dosko ale zad a e paz ok ie. )a hę ają a te atyka spo odo ała, że ak ji zięło udział aż pań. Konkurs V - ko kurs a ajlepsze zdję ie z aka ji za iesz zo e a łas y profilu i otago a e: # ojepazurki. Łą z y koszt szystki h ko kursó y iósł PLN. Poło ę sta o iły y agrodze ia dla blogerek, drugą poło ę agrody rze zo e posta i produktó fir y.
 77. 77. www.elivo.pl Google AdWords - paździer iku PLN + PLN a o sługę. ) iększą i esty ją Pa ie zekają a listopad oraz grudzień. Link building - akrę a ie ru hu orga i z ego. Pla zakłada rozłoże ie a okres od po zątku paździer ika do koń a listopada działań z iąza y h z pro o ją ko kret y h produktó , a nie jak dotychczas - ałej stro y. Koszt - 2000 PLN. Łą z y koszt iesię z y: 5550 PLN. Paździer ik. Po suk esie pro o yj y ak ji ko kurso ej paździer iku Pa ie skupiły się a pozy jo o a iu , oraz dalszej i esty ji Google AdWords. Na horyzo ie y zeki a e ostat ie d a iesią e roku. Warto )ate już teraz przea alizo ać doty h zaso e ydatki, y do rze rozłożyć siły a aj aż iejszy okres.
 78. 78. www.elivo.pl Google AdWords Naj iększa doty h zas ka pa ia rekla o a - PLN + a o sługę. Content Pa ie po ró iły do t orze ia dużej iloś i o y h treś i a loga oraz YouTu e: „Moje ulu io e kos etyki a ś ięta”. Przekaz jas o sugero ał, że arka szykuje ogatą ś iąte z ą ofertę dla s oi h klie tek. Social media Kolej y satysfak jo ują y zrost iloś i fa ó . Produko a e posty za ierają delikat e sugestie sprzedażo e. Nadal jed ak itry a służy głó ie popularyzacji marki oraz tworzeniu wizerunku eksperta ra ży. Koszty - 1000 PLN + 300 PLN na o sługę. Pa ie yli zyły, że a spra y arketi g przez d a ostat ie iesią e roku pozostało PLN. Należało ty i środka i ądrze gospodaro ać. Ty ardziej, że rozpo zy ał się aj ardziej gorą y okres, jeśli hodzi o sprzedaż. Łą z y koszt iesię z y: 10 900 PLN. Listopad.
 79. 79. www.elivo.pl Grudzień. Dzięki doś iad ze io ze ra y przez ały pier szy rok działal oś i Pa ie z opty iz e ogły patrzeć a skute z ość zapla o a y h działań arketi go y h. Google AdWords – dzięki ro z ej spółpra y z age ją, jed ostko y koszt klik ię ia grud iu spadł do groszy. Na ka pa ię ty raze przez a zo o PLN + PLN a o sługę.
 80. 80. www.elivo.pl Grudzień. E-mail marketing - grudzień ył iesią e asilo y h działań ty zakresie. Perso aliza ja treś i po ogła dotar iu do jesz ze iększego gro a od ior ó i za ieś ia ia rela ji. Koszt działań z iąza y h z aili gie grudniu - 1000 PLN. Remarketing - Pa ie dotarły do klie tó którzy iągu ostat i h iesię y ie doko ali zakupu. W okresie przedś iąte z y okazało się to strzałe dziesiątkę. Koszty - PLN + PLN a o sługę. Pa ie zakoń zyły rok z ad yżką k o ie PLN. )ostała o a przeksięgo a a a kolej y okres rozra hu ko y.
 81. 81. www.elivo.pl Nie arto tra ić zasu a sa odziel ą o sługę ele e tó arketi go y h, które z asz sła o, lu wcale - zleć to profesjo alisto . O ser uj i a alizuj efekty ość posz zegól y h przedsię zięć. Skupiaj się a ela h strategi z y h, ale eli i uj e ide t ie iere to e działa ia. Plan marketingowy
 82. 82. www.elivo.pl 5. Pla zarządza ia.
 83. 83. www.elivo.pl Przede szystki , jas o określiły s oje o e stro y i ko sek e t ie realizo ały założo e ele. Nawet w dwuosobowym zespole podział o o iązkó w firmie jest bardzo aż y. W jaki sposób Panie dogadały się a ko kret y h płasz zyz a h zarządza ia?
 84. 84. www.elivo.pl )dol oś i matematyczne. )arad ość. Dokład ość. Tworzenie contentu. Współpra a z biurem rachunkowym. Organizacja towaru. Analiza rynku. Nadzór nad doku e ta ją. Marta:
 85. 85. www.elivo.pl Kinga: U iejęt oś i a ual e. )dol oś i i terperso al e. Współpra a z age ja i arketi go y i. Tworzenie contentu. Kontakt z klientami. Analiza raportów marketingowych. Budowanie wizerunku na forach.
 86. 86. www.elivo.pl Dużo ześ iej ustalo y podział o o iązkó . Dobry dobór wspólniczki - part erki uzupeł iają się, po ie aż każda korzysta ze s oi h atutó . )ałoże ie spól ego elu do którego dąży y. Plan zarządza ia.
 87. 87. www.elivo.pl 6. Plan finansowy
 88. 88. www.elivo.pl Ko fort pla o a ia działal oś i: 160 000 PLN na start. Wsparcie finansowe ężó . Kinga- 80 000 PLN. Marta 80 000 PLN. Nakłady i esty yj e.
 89. 89. www.elivo.pl Cele fir y pier szy roku yła aksy aliza ja sprzedaży. Dotar ie do jak aj iększej li z y od ior ó . Po iższe ykresy pokazują progres ty aspek ie. Przyj uje y śred ią artość koszyka a k otę PLN. 10 50 80 100 120 150 200 250 220 230 300 420 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Miesię z y olu e sprzedaży koszykó .
 90. 90. www.elivo.pl Jak idać, ie al z każdy iesią e li z a sprzeda y h produktó rosła. Jak o e tego preze to ała się su ary z a artość o rotó li zą od po zątku roku? 2000 12000 28000 48000 72000 102000 142000 192000 236000 282000 342000 426000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 Obrót skumulowany (dane w PLN)
 91. 91. www.elivo.pl A jak rósł iągu roku śred i sku ulo a y o rót iesię z y? 2,000 6,000 9,333 12,000 14,400 17,000 20,286 24,000 26,222 28,200 31,091 35,500 0.0 5000.0 10000.0 15000.0 20000.0 25000.0 30000.0 35000.0 40000.0 Śred i obrót iesię z y od po zątku roku (dane w PLN)
 92. 92. www.elivo.pl Doko a o ró ież o e y efekty oś i opar iu o zór a z rot z i esty ji: ROI= przychody – koszty sprzedanych towarów koszty sprzedanych towarów
 93. 93. www.elivo.pl Kolej y ele e te a alizy jest zrost li z y użytko i zek, oraz popra a ko ersji. 3 8 9 10.5 12 13 15 18 16 16.5 19 24 0 5 10 15 20 25 30 Li z a użytko i zek da e tyś.UU 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02 Współ zy ik ko ersji. Co bardzo istotne - tre d ros ą y, doty zą y pozyski a ia o y h klie tó , ie za urzał zrostu efekty oś i sprzedaży.
 94. 94. www.elivo.pl Osiąg ię ie po kolejnych 12 iesią a h spół zy ika konwersji na poziomie 0,5 %. Utrzymanie, a nawet wzrost obecnego ruchu na stronie. Trzykrotny wzrost liczby sprzedanych produktów. Jaki el fi a so y Pa ie yz a zyły so ie a kolej y rok pra y?
 95. 95. www.elivo.pl Eli i uj aj iej efekty e działa ia poprzez regularne wyliczanie ROI. Dokumentuj wszelkie wyniki finansowe. Analizuj ielo y iaro o, y iągaj ioski. O e iaj opła al ość i zasad ość działań zle a y h a ze ątrz. Plan finansowy
 96. 96. www.elivo.pl 7. Dodatki i podsumowanie.
 97. 97. www.elivo.pl Pa ie stale spółpra o ały z fir ą Furgo etka.pl. Da ało i to g ara ję realiza ji dosta y iągu godzi - nawet najbardziej niestandardowych wymiarów paczek. Nie usiały tra ić ró ież zasu a poszuki a ie ajlepszej, dostęp ej da ej h ili fir y kurierskiej, o ie Furgo etka.pl posiadała s oi koszyku szystkie iodą e arki. Logistyka.
 98. 98. www.elivo.pl Pa ie a alizo ały sprzedaż produktó ze s ojej ra ży a ry ka h zagra i z y h. Podjęły de yzję o ot ar iu się a sprzedaż poprzez telefo y ko órko e. Na etapie programowania zadbano o dostosowanie sklepu do korzystnego odbioru izual ego poprzez op ję o il ą. Respo sy ość strony. De yzja okazała się jak aj ardziej trafio a. Sprzedaż poprzez smartfony i ta lety rosła ardzo do ry te pie.
 99. 99. www.elivo.pl Pa ie od po zątku ierzyły, że suk es oże przy ieść i z udo a ie zaufa ia poprzez profesjo aliz . Niez ie ie sta iały na jakość i udo a ie długotr ały h rela ji z klie tka i; okół ty h założeń z udo ały spój ą strategię. Dzięki temu, od podsta st orzyły biznes, z którego ogą yć dumne! 1. A aliza fir y i ra ży. 2. Inwestycje. 3. Pla owa ie sprzedaży. 4. Plan marketingowy 5. Pla zarządza ia. 6. Plan finansowy 7. Dodatki i podsumowanie.
 100. 100. www.elivo.pl Opracowanie: PK Kostek. Nie z lekaj i za z ij już dziś korzystać z ożli oś i jakie daje Ci profesjonalne wsparcie w e-biznesie! Mi hał Bąk biuro@elivo.pl 695-069-430 www.elivo.pl Serde z ie zaprasza y do spółpra y!

×