Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Historia wprowadzania produktu na polski rynek

7,015 views

Published on

Prezentacja dotyczy wprowadzenie pewnego fut burner-a na polski rynek. Generowanie sprzedaży oraz kreowanie wizerunku. Uczestniczenie w budowaniu modelu biznesowego i wielu innych czynnikach związanych z marką!

Published in: Marketing
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Witaj Antyczek, nie zgodzę się z Tobą. Pamiętaj, że MŚP jest do 50 osób. Poza tym mówimy tutaj o e-commerce, gdzie reklama jest najważniejszym wyznacznikiem działania biznesu.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dzięki za podzielenie się wartościowymi wskazówkami,należy jednak zwrócić uwagę że w przypadku polskich MŚP kwota 15k pln/mc to raczej sytuacja do szukania z lupą i świecą.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Witaj Leszku, niestety takich informacji nie możemy udzielić.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Historia wprowadzania produktu na polski rynek

 1. 1. www.elivo.pl Skuteczne wprowadzenie produktu na rynek Case Study kampanii GO!SLIM
 2. 2. www.elivo.pl W sierpniu 2013 Mi hał Bąk został Product Managerem marki GO! SLIM. Zada ie Jego zespołu yło spraw e wprowadze ie tego a erykańskiego suplementu diety na polski rynek.
 3. 3. www.elivo.pl Co sprawiło zespołowi ajwiększe trud oś i. Które z rozwiązań yły skuteczne. Po iższa preze ta ja pokaże jak poradził o so ie z wyzwa ie , które przed i sta ęło. Jakie wnioski wy iąg ięto z ro z ej pracy nad doskonaleniem marki.
 4. 4. www.elivo.pl Praca nad rozpowszechnieniem produktu w Polsce rozpo zęto od podstaw. Miesię z y udżet a działa ia arketi gowe wahał się od do 5 tysię y złoty h w skali iesią a. Dodatkowo fir a ogła li zyć a jed orazowe wsparcia finansowe na pokrycie konkretnych kampanii.
 5. 5. www.elivo.pl W sierpniu 2013 roku rynek suplementów diety z ajdował się a fali wz oszą ej. Ko kure ja utrzy ywała dy a i z e te po rozwoju.
 6. 6. www.elivo.pl Największy wyzwa ie okazało się prze i ie się do świado oś i od ior y. Pokaza ie, że produkt się wyróż ia.
 7. 7. www.elivo.pl Nie yło to łatwe. Nie al każdy suplement diety reklamowano w bardzo podobny sposób. Dodatkowo azwa „GO SLIM” ie yła oryginalna i na rynkach światowy h, jak rów ież w Pols e fu k jo owały produkty o tej azwie.
 8. 8. www.elivo.pl Zastosowanie wykrzyknika w nazwie dawało i puls do działa ia. Sugerowało aty h iastowość. To, że pra a ad sz zupłą sylwetką za zy a się w momencie decyzji o nabyciu produktu! Jed o ześ ie zew ętrz y grafik przygotował landing page GO!SLIM.
 9. 9. www.elivo.pl Dzięki iej GO!SLIM zyskał rozpoz awal ość na rynku polskim. A y real ie prze ówić do świado oś i ko su e tów iez ęd a yła u ikal ość produktu. GO! SLIM usiał wyróż iać się a ry ku fat burnerów. Zwró e ie uwagi a jede ze skład ików, jaki jest gorzka pomarańcza okazało się strzałe w dziesiątkę. To jedna z ajważ iejszy h składowy h suple e tu, której w dodatku ie posiadał żade z produktów ko kure ji.
 10. 10. www.elivo.pl Pra a ad uzyska ie pierwszego o rotu została rozpo zęta a portala h grupowy h. Paczki. Kurierzy. Poczta. Te sposó sprzedaży ułatwił opa owa ie logistyki związa ej z dystry u ją produktu. Dostawa.Zamówienie.
 11. 11. www.elivo.pl Na po zyt y h portala h za zęły pojawiać się a ery z logo fir y. Do rze fu k jo owały ka pa ie reklamowe Facebook Ads. onet.pl kobiece portale
 12. 12. www.elivo.pl • Działa ia udują e rozpoz awal ość GO!SLIM przy rały a i te syw oś i. • O produk ie oż a yło prze zytać a wielu ra żowy h fora h. • Sprzedaż ge erowały wartoś iowe wpisy w zestawie iu ze stopką zawierają ą arkę produktu.
 13. 13. www.elivo.pl Firma zdecydowanie u ikała rozpowsze h ia ia produktu poprzez SPAM. Była prze iw a zaś ie a iu wszelkich form wymiany yśli fałszywy i wpisa i a te at swoich, zy też konkurencyjnych produktów. Postawiła na merytoryczny przekaz. I for a ję, a ie agita ję. Marka tylko na tym zyskała.
 14. 14. www.elivo.pl Budowanie pozytywnego wizerunku we wszelkich formach i przestrzeniach internetowego przekazu. Podkreśla ie zalet gorzkiej po arań zy. Przypo i a ie, że GO!SLIM posiada wyjątkowy skład ik. Wpływa ie a rozpoz awal ość i u ikal ość produktu. Zespół poświę ił dużo zasu a skute z y content marketing.
 15. 15. www.elivo.pl Pokazywał o w sposó u z iwy, że suple e t diety to jed o z arzędzi które po oże osiąg ąć el, ale tylko przy odpowied iej otywa ji i zaa gażowa iu. Kolej y krokie yło stworze ie włas ego e-booka na temat odchudzania.
 16. 16. www.elivo.pl Duży wpływ a dotar ie do ko su e tów iało stworze ie loga edi a.pl. Ge erował o kilkutysię z a li z ę wejść w skali iesią a, a dy a ika przyrostu ru hu organicznego osiągała kilkadziesiąt procent na przestrzeni trzydziestu dni.
 17. 17. www.elivo.pl Włas e edia dały jesz ze wię ej contentu edukacyjnego. Klu zowe yło stworze ie odpowied iej struktury linkowania, która w finale prowadziła do sprzedaży produktu. Stro a stała się łako y kąskie dla inwestorów, natomiast ie została sprzeda a z uwagi a pote jał jaki przedstawiała.
 18. 18. www.elivo.pl Zaa gażowa e zostały ko kret e oso y, które akrę ały ru h, d ały o właś iwy przepływ i for a ji oraz odpowied iej jakoś i treś i. Kolejnym elementem tworzenia wartoś i arki, yło włas e forum na temat odchudzania.
 19. 19. www.elivo.pl Egza i zdał rów ież po ysł pod tytułe : sz zuplapa a loda.pl. Rzecz jasna wszystko poparte zwróceniem szczególnej uwagi a zdrowy styl ży ia i poz ywa ie się z ęd y h kilogra ów przed ajważ iejszy d ie w ży iu. Dzięki edio społe z oś iowy stworzona została przestrzeń wy ia y po ysłów i ko ep ji dla przyszły h pa ie łody h.
 20. 20. www.elivo.pl Pra a ad arką, to rów ież u iejęt ość wy iąga ia wniosków. Google Adwords w przypadku suplementu diety nie zapew iło spodziewa ego ru hu. Długa optymalizacja. Dobre zarządza ie. Odpowiednia struktura. Znikomy efekt. Nadmierne skupia ie się a ty aspek ie okazało się łęde . Nie każda metoda bowiem sprawdza się dla ko kret ej ra ży.
 21. 21. www.elivo.pl Odpowiednio skrojony garnitur pote jal y h ko su e tów pozwalał a uzyska ie z tego typu działań satysfak jo ują y h efektów. Współ zy ik ko wersji iejed okrot ie wy osił 50 % co w efekcie pozwala stwierdzić, że co druga osoba do której trafiał przekaz doko ywała tra sak ji. Skupienie się a rekla a h za po o ą Facebook Ads okazało się natomiast dosko ały rozwiąza ie . Należy jed ak pa iętać, że ad ier e skupie ie się a ały h grupach targetowych oże doprowadzić do przesy e ia ry ku z yt dużą iloś ią treś i rekla owy h.
 22. 22. www.elivo.pl Portale sportowe. Blogi modowe. I for a je a te at produktu trafiały w zupeł ie owe o szary w sie i. Rozwój marki GO!SLIM iał rów ież swoje wspar ie dzięki po o y part erów iz esowy h. Uży zali o i swojej powierz h i rekla owej a podstawie odelu prowizyj ego Cost Per Sale.
 23. 23. www.elivo.pl Wzrost sprzedaży suplementu GO!SLIM. Yerba mate. Nowe suplementy. Zielona herbata. Kolej y ele e te rozwoju arki yło wprowadzenie nowych artykułów z rodziny GO!SLIM. Dzięki dodawa iu dar owy h pró ek zwiększała się sprzedaż produktu głów ego!
 24. 24. www.elivo.pl O serwa ja ka ałów dystry u ji a ry ku a erykański pokazała, że warto skorzystać z ożliwoś i jakie daje tele arketi g. Up-selling okazał się do ry rozwiąza ie - wpływał a wzrost sprzedaży większej li z y produktów w ramach jednej transakcji.
 25. 25. www.elivo.pl Rozpo zęto rozwija ie sprzedaży off-line. Zatrudniono przedstawiciela ha dlowego. Działa ia po trze h iesią a h zostały zawieszo e, po ieważ ie przy iosły spodziewa y h rezultatów. Za ało ierpliwoś i. Zbyt krótki okres. Błędy w planowaniu.
 26. 26. www.elivo.pl Na spadek dy a iki wzrostu ałej ra ży wpływ iały egatyw e działa ia arketi gowe prowadzo e przez szereg poczytnych portali w sieci. Suple e ty diety yły stawia e w oraz gorszy świetle iędzy i y i z powodu ieu iejęt ie prowadzonych działań, zaś ie a ia internetu ezwartoś iowy i treś ia i.
 27. 27. www.elivo.pl Wszystko to sprawiło, że i westor w z a z ie iejszy stop iu h iał a gażować się w rozwój produktu.
 28. 28. www.elivo.pl Na dopię ie kilku zapla owa y h po ysłów za rakło odpowiedniego wsparcia finansowego. W zasy od hudzają e: od hudza ierozewie.pl. Siłow ia spe jalisty z a w Warszawie. Podcast o zdrowy stylu ży ia.
 29. 29. www.elivo.pl Po po ad roku pra y ad dosko ale ie arki zespół Mi hała Bąka zakoń zył swoją isję, pozostawiają wypro owa y produkt w do rej kondycji. Misja! Stawianie na eduka ję- nie tylko rozwój sprzedaży. Zwiększa ie świado oś i a te at zdrowia. Przekonanie o rozwojowoś i włas ej marki. Uczciwe etody osiąga ia elu. Kluczowy czynnik sukcesu?
 30. 30. www.elivo.pl Zespół dosko ale zdaje so ie sprawę z popeł io y h łędów. Co w taki razie poszło ie tak? Z yt ałe doświad ze ie. Za ała konsekwencja w budowaniu mediów i contentu. Z yt dużo czasu poświę o ego a z ęd e działa ia. Brak finansowania sensownych akcji.
 31. 31. www.elivo.pl Z każdego doświad ze ia ży iowego ależy wy iągać w ioski a przyszłość. Ma y adzieję, że powyższa preze ta ja pokazała jak wiele przeszkód oż a apotkać a swojej zawodowej drodze i jak ądrze wy iągać w ioski z tego o przygotowała dla as iz esowa odzie ość.
 32. 32. www.elivo.pl www.elivo.pl Opracowanie: PK-Kostek. Już dziś skorzystaj z aszej po o y rozwijają swoją arkę w sie i! Zaprasza y do współpra y. Po oże y dosko alić Twój iz es! Mi hał Bąk biuro@elivo.pl 695-069-430

×